sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Technická univerzita v Košiciach » Strojnícka fakulta » Katedra výrobnej techniky a robotiky » NÁVRH ROBOTIZOVANÉHO PRACOVISKA PRE MANIPULÁCIU S VYBRANÝMI...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
4 čitatelia
Zaujala aj vás? Hlasujte!
František Novotný

Dostupný celý text práce:
PDF | WEB
r. 2014

Školiteľ:
Prof. Ing. Peter Demeč, CSc.

Kľúčové slová:
robot, pracovisko, RFID, manipulácia, čítačka, MIFARE, program

Vedný odbor:
TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo » Ostatné príbuzné odbory

Škola:
Technická univerzita v Košiciach » Strojnícka fakulta » Katedra výrobnej techniky a robotiky

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

NÁVRH ROBOTIZOVANÉHO PRACOVISKA PRE MANIPULÁCIU S VYBRANÝMI TYPMI SÚČIASTOK

František Novotný (Školiteľ: Prof. Ing. Peter Demeč, CSc.) | pridané: 26. novembra 2014

Abstrakt diplomovej práce:

V diplomovej práci sa venujeme návrhu robotizovaného pracoviska pre manipuláciu so súčiastkami s vyuţitím RFID technológie. V úvodnej časti je vybraný priestor na návrh pracoviska s jeho analýzou. Následne sa volí vhodná RFID technológia a zabezpečenie potrebnej techniky a softwaru. Vytvára sa program, ktorý spolupracuje s robotom, RFID systémom a dopravníkom. V záverečnej časti sa upravuje pracovisko pre náš návrh a hodnotí sa jeho realizovanie.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3818.pdf 2 782 958 B.

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
lib.tuke.sk

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Technická univerzita v Košiciach - Strojnícka fakulta - Katedra výrobnej techniky a robotiky

Technická univerzita v Košiciach, Univerzitná knižnica
Letná 9
Košice 1
042 00
http://www.lib.tuke.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a SjF TUKE.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

NOVOTNÝ, František: NÁVRH ROBOTIZOVANÉHO PRACOVISKA PRE MANIPULÁCIU S VYBRANÝMI TYPMI SÚČIASTOK [ Diplomová práca ] Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra výrobnej techniky a robotiky. Školiteľ: Prof. Ing. Peter Demeč, CSc.. Rok obhajoby: 2014

Diploma Thesis:

Proposal robotic workstation for handling seletypes of components

František Novotný (Supervisor: Prof. Ing. Peter Demeč, CSc.) | added: 26. novembra 2014

Abstract of diploma thesis:

In my dissertation work we are analyzing designing of robotic workstation for manipulation with components using RFID technologies. In the introductory part are selected the area for workstation and its analysis. Then the right RFID technology and necessary equipment and software are chosen. Program which cooperate with robot, RFID system and conveyor is made.

In my dissertation work we are analyzing designing of robotic workstation for manipulation with components using RFID technologies. In the introductory part are selected the area for workstation and its analysis. Then the right RFID technology and necessary equipment and software are chosen. Program which cooperate with robot, RFID system and conveyor is made. In final part the workstation is edited for our design and we are reviewing its realization.