sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
3 čitatelia
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Kristián Urbančík

Dostupný celý text práce:
PDF | WEB
r. 2014

Školiteľ:
Prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD.

Kľúčové slová:
Robotizované pracovisko, vizuálny systém

Vedný odbor:
TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo » Ostatné príbuzné odbory

Škola:
Technická univerzita v Košiciach » Strojnícka fakulta » Katedra výrobnej techniky a robotiky

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Návrh robotizovaného pracoviska s vizuálnym systémom

Kristián Urbančík (Školiteľ: Prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD.) | pridané: 26. novembra 2014

Abstrakt diplomovej práce:

V práci sa venujem návrhu robotizovaného pracoviska vybaveného s vizuálnym kamerovým systémom. Úvodná časť popisuje trendy vývoja v robotike a kamerových systémov. Je zdôraznená skutočnosť že v poslednom období sa inteligencia robotizovaných pracovísk zvyšuje práve ich vybavením vizuálnymi systémami a to pre rozpoznávanie objektov, kontrola objektov. Vstup do jadra práce je cez popis princípov metód vizuálnych systémov a najmä možnosti využitia 2D a 3D kamier. Návrh robotizovaného pracoviska je s robotom SCARA pre rozpoznávanie a triedenie malých objektov. Návrh pracoviska pozostáva zo vstupného zásobníka na ktorom súčiastky vstupujú do robotizovaného pracoviska neorientovane. Na základe informácii z vizuálneho systému o polohe a orientácii súčiastky robot SCARA tieto odoberá a vkladá do paliet. Navrhnuté pracovisko je ešte vybavené paletizačným a depaletizačným zariadením.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3819.pdf 2 088 659 B.

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
lib.tuke.sk

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Technická univerzita v Košiciach - Strojnícka fakulta - Katedra výrobnej techniky a robotiky

Technická univerzita v Košiciach, Univerzitná knižnica
Letná 9
Košice 1
042 00
http://www.lib.tuke.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a SjF TUKE.

Bibliografický odkaz

URBANČÍK, Kristián: Návrh robotizovaného pracoviska s vizuálnym systémom [ Diplomová práca ] Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra výrobnej techniky a robotiky. Školiteľ: Prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD.. Rok obhajoby: 2014

Diploma Thesis:

Proposal of robotics workstation with a visual system

Kristián Urbančík (Supervisor: Prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD.) | added: 26. novembra 2014

Abstract of diploma thesis:

The paper is devoted to the proposal robotic workstation equipped with a visual surveillance system. Introductory section describes trends in robotics and camera systems. It highlighted the fact that in recent years the intelligence of robotic workstations increases just their visual equipment systems and recognition of objects, control objects.

The paper is devoted to the proposal robotic workstation equipped with a visual surveillance system. Introductory section describes trends in robotics and camera systems. It highlighted the fact that in recent years the intelligence of robotic workstations increases just their visual equipment systems and recognition of objects, control objects. Entry into the core of the work is through a series of principles and methods of visual systems in particular, the possibility of using 2D and 3D cameras. Motion robotized workplace is a SCARA robots for recognizing and sorting small objects. Draft work consists of the input tray on which components entering the robotic workstation undirected. Based on information from the visual system of the position and orientation of these components SCARA robot is taken and inserted into pallets. The proposed work is still equipped depalletizing and palletizing equipment.