sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
4 čitatelia
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Semiaktívne odpruženie sedačky pracovného stroja

Lukáš Javor (Školiteľ: Prof. Ing. Štefan Segľa, Csc.) | pridané: 26. novembra 2014

Abstrakt diplomovej práce:

Predmetom tejto práce sú možnosti zlepšenia vlastností odpruženia sedačiek

pracovných strojov pomocou semiaktívneho odpruženia. Práca pozostáva z dvoch častí.

V prvej časti práce sú opísané teoretické základy tvorby matematických

a dynamických modelov odpruženia sedačky. Táto časť ďalej obsahuje popis pasívneho,

semiaktívneho odpruženia bez dynamického absorberu a semiaktívneho odpruženia

s dynamickým absorberom. V teoretickej časti sme sa taktiež zamerali na typy

semiaktívnych tlmičov. Ďalej sme sa zamerali na algoritmy riešiace semiaktívne

odpruženie. Kde sa rieši riadenie pomocou algoritmu Sky-hook a Balance control.

Druhá časť práce sa zaoberá optimalizáciou parametrov tuhosti pružiny a tlmenia

pre tri typy odpruženia. Pre tieto typy sme vytvorili programy v programovom

prostredí Matlab, pomocou ktorých sme zistili jednotlivé výchylky sedačky a jej

absolútne zrýchlenie. V práci sme sa zamerali prevažne na komfort obsluhy stroja, teda

sme sledovali prevažne absolútne zrýchlenie aef pre všetky tri typy odpruženia sedačky.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3821.pdf 1 567 293 B.

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
lib.tuke.sk

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Technická univerzita v Košiciach - Strojnícka fakulta - Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky

Technická univerzita v Košiciach, Univerzitná knižnica
Letná 9
Košice 1
042 00
http://www.lib.tuke.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a SjF TUKE.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

JAVOR, Lukáš: Semiaktívne odpruženie sedačky pracovného stroja [ Diplomová práca ] Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky. Školiteľ: Prof. Ing. Štefan Segľa, Csc.. Rok obhajoby: 2014

Diploma Thesis:

Semiactive suspension system of a working machine

Lukáš Javor (Supervisor: Prof. Ing. Štefan Segľa, Csc.) | added: 26. novembra 2014

Abstract of diploma thesis:

The subject of this thesis are options of improving properties of seat suspension of working machines using semiactive suspension. Thesis consists of two parts. In the first part are described theoretical basics of creating mathematic and dynamic models of seat suspension.

The subject of this thesis are options of improving properties of seat suspension

of working machines using semiactive suspension. Thesis consists of two parts.

In the first part are described theoretical basics of creating mathematic and

dynamic models of seat suspension. This part also includes description of passive,

semiactive suspension without dynamic absorber and semiactive suspension with

dynamic absorber. In theoretical part we also focused on types of semiactive dampers.

We also focused on algorithms resolving semiactive suspension. Where we focused

on control using algorhitms Sky-hook and Balance control.

Second part of thesis addresses optimalization of parameters of spring stiffness

and damping for three types of suspension. For these types we created programs in

programming environment Matlab, by which we’ve determined individual variations

in the seat and its overall acceleration. In thesis we also focused mostly on comfort of

machine operation, thus we followed mostly overall acceleration aef for all three types

of seat suspension.