sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Technická univerzita v Košiciach » Strojnícka fakulta » Katedra technológií a materiálov » MOŽNOSTI VYLEPŠENIA PARAMETROV NÁVRHU ZADNÉHO SEDADLA MPV

Meta:

Za prácu už hlasovalo
4 čitatelia
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Martin Korečko

Dostupný celý text práce:
PDF | WEB
r. 2014

Školiteľ:
Prof. Ing. František Greškovič, CSc.

Kľúčové slová:
Sedadlo, zadný rad sedadiel, automobil

Vedný odbor:
TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo » Ostatné príbuzné odbory

Škola:
Technická univerzita v Košiciach » Strojnícka fakulta » Katedra technológií a materiálov

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

MOŽNOSTI VYLEPŠENIA PARAMETROV NÁVRHU ZADNÉHO SEDADLA MPV

Martin Korečko (Školiteľ: Prof. Ing. František Greškovič, CSc.) | pridané: 26. novembra 2014

Abstrakt diplomovej práce:

Cieľom tejto diplomovej práce je definovať a upraviť problematické oblasti

v konkrétnom návrhu zadnej rady sedadiel MPV vozidla Fiat 500L. Čitateľ nájde v tejto

práci techniky navrhovania sedadiel pre osobné automobily a taktiež porovnanie

sedadiel zadnej rady pre danú kategóriu. V hlbšom rozpracovaní práce je definovaná

hlavná problematika zadného radu sedadiel daného vozidla, kde sú vybrané oblasti

rozpracované v samostatným variantoch. Tieto varianty obsahujú oblasť sedadla, kde sa

vyskytuje chyba. Každý variant poukazuje na potencionálne riešenie problému, aby

bolo možné chybu odstrániť alebo aspoň zmierniť jej pôsobenie. V poslednej kapitole je

podrobnejšie rozpracovaný vybraný variant, ktorý by mohol najefektívnejšie vyriešiť

danú problematiku.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3822.pdf 6 516 698 B.

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
lib.tuke.sk

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Technická univerzita v Košiciach - Strojnícka fakulta - Katedra technológií a materiálov

Technická univerzita v Košiciach, Univerzitná knižnica
Letná 9
Košice 1
042 00
http://www.lib.tuke.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a SjF TUKE.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

KOREČKO, Martin: MOŽNOSTI VYLEPŠENIA PARAMETROV NÁVRHU ZADNÉHO SEDADLA MPV [ Diplomová práca ] Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra technológií a materiálov. Školiteľ: Prof. Ing. František Greškovič, CSc.. Rok obhajoby: 2014

Diploma Thesis:

MPV back seat - options for improvement of design parameters

Martin Korečko (Supervisor: Prof. Ing. František Greškovič, CSc.) | added: 26. novembra 2014

Abstract of diploma thesis:

The aim of this diploma thesis is to define and modify problem areas in a particular proposal back row seats MPV vehicle Fiat 500L. The reader will find in this work techniques of designing seats for passenger cars and also comparison of back row seats for a given category.

The aim of this diploma thesis is to define and modify problem areas in a

particular proposal back row seats MPV vehicle Fiat 500L. The reader will find in this

work techniques of designing seats for passenger cars and also comparison of back row

seats for a given category. In the more fully developed work is defined the main

problem of the rear row seats of the vehicle, where are the selected areas elaborated in

separated variants. These variants include the area of the seat where the error occurs.

Each variant refer to the potential solution to the problem, in order to correct an error, or

at least mitigate its effect. In the last chapter is further detailed selected variants, which

could efficiently solve the given problem.