Meta:

Za prácu už hlasovalo
5 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

PLÁNOVANIE A DIMENZOVANIE TEPELNÝCH ČERPADIEL VZDUCH - VODA

Martina Dulebová (Školiteľ: Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.) | pridané: 26. novembra 2014

Abstrakt diplomovej práce:

Predkladaná diplomová práca sa zaoberá tematikou plánovania a dimenzovania tepelných čerpadiel typu vzduch - voda. Práca je rozdelená do piatich kapitol. V prvej kapitole sú popísané tepelné čerpadlá a ich význam pri použití ako zdroja energie. V druhej kapitole sú spracované spôsoby činnosti tepelných čerpadiel ako aj typy tepelných čerpadiel podľa kombinácie použitého média. Údaje potrebné pre dimenzovanie tepelných čerpadiel ako aj metodika dimenzovania a plánovania tepelných čerpadiel je popísaná v ďalšej kapitole. Návrh tepelného čerpadla typu vzduch - voda pre bazén je spracovaný v štvrtej kapitole tejto diplomovej práce. Záverečný bod práce stručne popisuje ekonomické zhodnotenie pri používaní tepelných čerpadiel.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3823.pdf 3 126 407 B.

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
lib.tuke.sk

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Technická univerzita v Košiciach - Strojnícka fakulta - Katedra environmentalistiky a riadenia procesov

Technická univerzita v Košiciach, Univerzitná knižnica
Letná 9
Košice 1
042 00
http://www.lib.tuke.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a SjF TUKE.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

DULEBOVÁ, Martina: PLÁNOVANIE A DIMENZOVANIE TEPELNÝCH ČERPADIEL VZDUCH - VODA [ Diplomová práca ] Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra environmentalistiky a riadenia procesov. Školiteľ: Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.. Rok obhajoby: 2014

Diploma Thesis:

Planning and dimensioning of the head pumps air-water

Martina Dulebová (Supervisor: Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.) | added: 26. novembra 2014

Abstract of diploma thesis:

Presented thesis deals about the theme of planning and dimensioning of the heat pump type air – water. Thesis is divided into five chapters. The first chapter describes the heat pumps and their meaning when they are used as an energy source. In the second chapter are processed the methods of operation of heat pumps and the types of heat pumps according to using media.

Presented thesis deals about the theme of planning and dimensioning of the heat pump type air – water. Thesis is divided into five chapters. The first chapter describes the heat pumps and their meaning when they are used as an energy source. In the second chapter are processed the methods of operation of heat pumps and the types of heat pumps according to using media. Data needed for dimensioning for heat pumps and also the methodology of dimensioning and planning of heat pumps describes the next chapter. Proposal of heat pump type air – water for swimming pool is in the fourth chapter of this thesis. The final chapter briefly describes the economic recovery while using the heat pumps.