Meta:

Za prácu už hlasovalo
5 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

MODELOVANIE A VIZUALIZÁCIA ŽELEZNIČNÉHO HLUKU PRE RÔZNE PREVÁDZKOVÉ REŽIMY

Monika Modráková (Školiteľ: Prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.) | pridané: 26. novembra 2014

Abstrakt diplomovej práce:

Práca prezentuje modelovanie a vizualizáciu železničného hluku pre rôzne prevádzkové režimy. Objektom skúmania bol vznik železničného hluku a možnosti jeho vizualizácie. V práci je analyzovaný železničný hluk a jeho zdroje, technické vlastnosti vlakových súprav a železničného zvršku a možnosti vizualizácie železničného hluku. Železničný hluk je zložený z hluku zberača, aerodynamického hluku, hluku hnacieho stroja a válivého hluku. Vizualizácia sa vykonáva pomocou akustických kamier a výstupom je hluková mapa. Tretí bod práce sa zaoberá meraním prejazdov rôznych vlakových súprav a vyhodnocuje v programoch Nor-Xfer a NorReview. Záverečná kapitola sa venuje modelovaniu základných situácií v programe CadnaA a komparáciou výsledkov. Výsledkom danej problematiky je porovnanie výsledkov z merania a výsledkov z programu CadnaA.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3825.pdf 4 495 450 B.

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
lib.tuke.sk

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Technická univerzita v Košiciach - Strojnícka fakulta - Katedra environmentalistiky a riadenia procesov

Technická univerzita v Košiciach, Univerzitná knižnica
Letná 9
Košice 1
042 00
http://www.lib.tuke.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a SjF TUKE.

Bibliografický odkaz

MODRÁKOVÁ, Monika: MODELOVANIE A VIZUALIZÁCIA ŽELEZNIČNÉHO HLUKU PRE RÔZNE PREVÁDZKOVÉ REŽIMY [ Diplomová práca ] Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra environmentalistiky a riadenia procesov. Školiteľ: Prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.. Rok obhajoby: 2014

Diploma Thesis:

Modeling and vizualization of the railwaynoise for different mode

Monika Modráková (Supervisor: Prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.) | added: 26. novembra 2014

Abstract of diploma thesis:

This thesis presents a modeling and visualization of a railway noise for different operating modes. Object of the investigation was the origin of railway noise and the possibilities of its visualization.

This thesis presents a modeling and visualization of a railway noise for different operating modes. Object of the investigation was the origin of railway noise and the possibilities of its visualization. In this thesis the railway noise and its resourcesare analyzed, as well as technical characteristics of the trainsets and superstructure, and the possibilities of the visualization of the railway noise. Railway noise is composed of pantograph noise, aerodynamic noise, the noise of the drive machine and rolling noise. Visualization is performed using acoustic cameras and the output of this, is the noise map. Third part of this thesis deals with measurement of various passing trainsets and it's evaluation in computer programs Nor-Xfer and NorReview. The final chapter is devoted to modeling of the basic situations in the program CadnaA and comparison of results. The result of this issue is the comparison of the results achieved from measurements with a results from the program CadnaA.