diplomovka.sme.sk » Katalóg » Technická univerzita v Košiciach » Strojnícka fakulta » Katedra technológií a materiálov » MODELOVANIE A OPTIMALIZÁCIA TECHNOLOGICKÝCH PARAMETROV PRI...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
5 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

MODELOVANIE A OPTIMALIZÁCIA TECHNOLOGICKÝCH PARAMETROV PRI ŤAHANÍ VÝŤAŽKOV Z TRIP OCEĽOVÝCH PLECHOV

Tomáš Novotný (Školiteľ: prof. Ing. Emil Spišák, CSc.) | pridané: 26. novembra 2014

Abstrakt diplomovej práce:

Práca sa zaoberá numerickou simuláciou hlbokého ťahania. Overuje možnosti modelovania a optimalizovania procesu hlbokého ťahania v prostredí počítačového softvéru. Jedná sa modelovanie a aoptimalizáciu vnútorného vystuženia stĺpika automobilovej karosérie. Na vytvorenie modelu použitého v práci bol použitý program CATIA V5R20 a pre simuláciu procesu bol použitý program Autoform PLUS R3. Pre simulovaný výlisok bol zadaný materiál. Jedná sa o TRIP oceľ. Počas simulácie boli skúmané vplyv výberu jednotlivých druhov TRIP ocelí na kvalitu výlisku. Ďalej bol taktiež skúmaný vplyv hrúbky polotovaru a taktiež aj vplyv mazania na kvalitu procesu lisovania.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3826.pdf 2 364 508 B.

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
lib.tuke.sk

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Technická univerzita v Košiciach - Strojnícka fakulta - Katedra technológií a materiálov

Technická univerzita v Košiciach, Univerzitná knižnica
Letná 9
Košice 1
042 00
http://www.lib.tuke.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a SjF TUKE.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

NOVOTNÝ, Tomáš: MODELOVANIE A OPTIMALIZÁCIA TECHNOLOGICKÝCH PARAMETROV PRI ŤAHANÍ VÝŤAŽKOV Z TRIP OCEĽOVÝCH PLECHOV [ Diplomová práca ] Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra technológií a materiálov. Školiteľ: prof. Ing. Emil Spišák, CSc.. Rok obhajoby: 2014

Diploma Thesis:

Simulation and optimalization of technological parameters by cups drawing of TRIP steel sheets

Tomáš Novotný (Supervisor: prof. Ing. Emil Spišák, CSc.) | added: 26. novembra 2014

Abstract of diploma thesis:

The work deals with numerical simulation of deep drawing. Verify the possibilty of modeling and optimizing the deep-drawing process in the area of computer software. These are the modeling and optimalization of internal reinforcement pillar of automotive bodies. To create the model it was used work program CATIA V5R20 and for simulate process it was used Autoform PLUS R3 software.

The work deals with numerical simulation of deep drawing. Verify the possibilty of modeling and optimizing the deep-drawing process in the area of computer software. These are the modeling and optimalization of internal reinforcement pillar of automotive bodies. To create the model it was used work program CATIA V5R20 and for simulate process it was used Autoform PLUS R3 software. Form simulated part was specified material. This is a TRIP steel. During the simulation were examined influence of the selection of each species of TRIP steels fo quality molding. It was also investigated further influence of thickness of the blank and also influence of lubrication to the molding process.