SV. AUGUSTÍN V DIELE FRANCESCA PETRARCU

Mgr. Ľudmila Suzziová (Školiteľ: prof. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc.) | pridané: 30. decembra 2014

Abstrakt diplomovej práce:

SUZZIOVÁ, Ľudmila: Sv. Augustín v diele Francesca Petrarcu. [Diplomová práca]. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta; Katedra kulturológie. Školiteľ: prof. PhDr. Dalimír Hajko DrSc. Stupeň odbornej kvalifikácie: Magister kulturológie. Nitra FF UKF, 2014. 68 s.

Diplomová práca sa venuje filozofickým zdrojom Francesca Petracu s dôrazom na pramene, z ktorých čerpal morálne hodnoty. Básnik renesančného humanizmu sa vo svojich spisoch inšpiroval filozofiou sv. Augustína. Ďalšími podstatnými mysliteľmi a básnikmi, ktorí ovplyvnili Francesca Petrarcu sú Seneca, Cicero, Horácius. Práca poukazuje na tieto zdroje so zreteľom na kulturologický a filozofický aspekt. Samostatné kapitoly ozrejmujú politicko-spoločenské pomery týkajúce sa obdobia, v ktorom básnik pôsobil. Autorka práce rieši vybranú problematiku primárne cez optiku myslenia sv. Augustína v diele Vyznania (Confessiones), ktoré je projektované prostredníctvom talianskeho básnika do diela Moje tajomstvo (Secretum meum). Petrarca, rovnako ako ďalší myslitelia, vidí východisko úpadku ľudstva v morálnom správaní človeka. Jeho syntéza bola v tomto zmysle vedená kresťanským a antickým myslením. V kapitole Priekopník humanizmu poukážeme na revolučné a humanistické myslenie básnika a následne na úpadok hodnôt z kulturologického hľadiska. Pertraktujeme pojem chápania a vnímania času u oboch autorov. Petrarca videl úpadok hodnôt u človeka, veď už obdobie 14. storočia bolo materiálne založené, avšak poklesnutý svet ho znepokojoval, čo sa odzrkadlilo v jeho dielach. Z týchto dôvodov vidím v jeho tvorbe odkaz pre súčasnosť. Cieľom práce je vyzdvihnúť etické hodnoty, s ktorými autor pracuje a uvedomenie si týchto významov pokladám za kľúčové v období globalizácie, ktorá je z kulturologického hľadiska jednou z najväčších tragédii pre ľudstvo.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Konštantina filozofa v Nitre - Filozofická fakulta - Katedra kulturológie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzitná knižnica
Javorová 12
Nitra 1
949 01
http://www.lib.ukf.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Mgr. Ľudmila Suzziová.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

SUZZIOVÁ, Ľudmila: SV. AUGUSTÍN V DIELE FRANCESCA PETRARCU [ Diplomová práca ] Univerzita Konštantina filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra kulturológie. Školiteľ: prof. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc.. Rok obhajoby: 2014

Diploma Thesis:

St. Augustine in the work of Francesco Petrarca

Mgr. Ľudmila Suzziová (Supervisor: prof. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc.) | added: 30. decembra 2014

Abstract of diploma thesis:

SUZZIOVÁ, Ľudmila: St. Augustine in the work of Francesco Petrarca. [Master's thesis]. Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Arts; Department of Culture Studies. Supervisor: prof. PhDr. Dalimír Hajko DrSc. Qualification degree: Master of Arts in Cultural Studies, FF UKF Nitra, 2014. 68 p.

Thesis deals with philosophical source Francesca Petraca with emphasis on the sources from which he drew moral values. Poet of Renaissance humanism was inspired by philosophy of St. Augustine in his writings. Additional other thinkers and poets who influenced Francesco Petrarca were Seneca, Cicero, Horace. The thesis points to these resources with a view to culturological and philosophical aspect. Separate chapters illustrate the political and social conditions relating to the period in which the poet worked. The author of the thesis solves selected issues primarily through the lens of thinking St. Augustine in his work Confessions (confessiones), which is designed by means of the Italian poet to work My secret (Secretum meum). Petrarca as well as other thinkers of humanity sees this decline in moral behavior of man. Its synthesis has accordingly led by Christian and ancient thinking. In Chapter Pioneer of humanism we are pointing to the revolutionary and humanistic thinking and then the decline of values culturological terms. We discuss concept of understanding and perception of time by both authors. Petrarca saw a decline in human values, because 14 century was based materials, but saggy world bothered him, which was reflected in his works. I see reference for the present in his work for these reasons. The aim of this work is to highlight the ethical values with which the author works and awareness of these values are key in the era of globalization, which is culturological terms of one of the greatest tragedy for humanity.