diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra » NMR study of plant histidine kinases

NMR study of plant histidine kinases

Dominik Hrebík (Školiteľ: doc. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.) | pridané: 27. augusta 2015

Abstrakt diplomovej práce:

V tejto diplomovej práci bola študovaná signálna dráha známa ako viacstupnová

fosforylácia v rastline Arabidopsis thaliana. Tento signálny systém slúži ako mechanizmus

ktorý dovoluje organizmom zachytit a odpovedat na zmeny vonkajšieho

prostredia. Tento signálny systém je založený na prenose fosfátu kaskádou proteínov

lokalizovaných v membráne, cytozole a jadre. V rastline Arabidopsis thaliana

po prijatí signálu sa fosforyluje histidínová kináza a nesie fosfátovú skupinu cez

histidín fosfotransférové proteíny do regulacného proteínu lokalizovaného v jadre,

ktorý vykoná odozvu. Kyselina asparágová 1050 prítomná v aktívnom centre senzorovej

histidínovej kinázy CKI1RD hrá dôležitú rolu v tejto signálnej dráhe. Toto

residuum naväzuje fosfát a prenáša ho na Arabidopsis hitidínové fosfotransférové

proteíny (AHPs). Wild-type proteín CKI1RD a dva CKI1RD proteíny s mutáciami

v ich aktívnych centrách CKI1RD - D127A a CKI1RD - D127E boli exprimované

v E.coli, znacené stabilným izotopom 15N a študované NMR relaxacnými experimentmi.

Výsledky ukázali, že mutácia katalytickej kyseliny asparágovej nemá na

dynamiku dramatický vplyv. Malé zmeny boli pozorované iba pre pohyby na μm-ms

casovej škále.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3830.pdf 9 522 411 B.

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
theses.cz/ id/ s3so1l/

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita mimo Slovenska - Fakulta - Katedra

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

HREBÍK, Dominik: NMR study of plant histidine kinases [ Diplomová práca ] Univerzita mimo Slovenska, Fakulta, Katedra. Školiteľ: doc. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.. Rok obhajoby: 2015

Diploma Thesis:

NMR study of plant histidine kinases

Dominik Hrebík (Supervisor: doc. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.) | added: 27. augusta 2015

Abstract of diploma thesis:

The signaling pathway known as the multistep phosphorelay signaling system in the plant Arabidopsis thaliana was studied in this diploma thesis. The multistep phosphorelay signaling system serves as a mechanism allowing organisms to sense and respond to changes in many environmental conditions.

The signaling pathway known as the multistep phosphorelay signaling system in

the plant Arabidopsis thaliana was studied in this diploma thesis. The multistep

phosphorelay signaling system serves as a mechanism allowing organisms to sense

and respond to changes in many environmental conditions. This signaling system is

based on phosphate transfer in a cascade of proteins localized in membrane, cytosole,

and nucleus. In the plant Arabidopsis thaliana, histidine kinase is phosphorylated

upon signal recognition, and forwards the phosphate group through histidine phosphotransfer

proteins to a response regulator protein located in nucleus, where the

response takes place. Aspartic acid 1050 present in the active centre of the sensor

histidine kinase CKI1RD plays an important role in the signaling pathway. This

residue binds phosphate and transfers it to the Arabidopsis histidine phosphotransfer

proteins (AHPs). Wild-type protein CKI1RD and two CKI1RD proteins with

mutations in their active sites (CKI1RD - D127A and CKI1RD - D127E) were expressed

in E.coli and labelled by stable isotope 15N and studied by NMR relaxation

experiments. The results showed that mutation of the catalytic aspartate does not

affect dynamics dramatically. Small differences were observed only for motions at

the μm-ms timescale.