sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra správneho a environmentálneho práva » Prečo neplatí "čas sú peniaze" absolútne (podmienky...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
2 čitatelia
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Slavomíra Henčeková
hencekova.slavka@gmail.com

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2013

Školiteľ:
JUDr. Juraj Vačok, PhD

Kľúčové slová:
prieťahy, nemajetková ujma, zodpovednosť, ústavný súd

Vedný odbor:
SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Správne právo

Škola:
Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra správneho a environmentálneho práva

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Prečo neplatí "čas sú peniaze" absolútne (podmienky priznania nemajetkovej ujmy všeobecnými súdmi za prieťahy v súdnom konaní)

Slavomíra Henčeková (Školiteľ: JUDr. Juraj Vačok, PhD) | pridané: 21. septembra 2015

Abstrakt vedeckej práce:

Práca sa zaoberá špecifickým problémom priznanie nemajetkovej ujmy za prieťahy v súdnom konaní podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú orgánom verejnej moci v znení novely č. 412/2012 účinnej od 1.1.2013. Cieľom práce je vymedzenie podmienok, ktoré musí poškodený splniť, aby sa úspešne domohol svojho práva na náhradu nemajetkovej ujmy. Práca je rozdelené do troch kapitol. Prvá kapitola stručne načrtáva vnútroštátnu i zahraničnú právnu úpravu problematiky. Druhá kapitola, ktorá tvorí jadro práce, sa zaoberá postupne jednotlivými podmienkami priznania nemajetkovej ujmy za prieťahy v súdnom konaní s akcentom na tie, ktoré spôsobujú v aplikačnej praxi nejednotnú interpretáciu a prostredníctvom domácej i zahraničnej judikatúry načrtáva možné riešenia aplikačných nezrovnalostí. Jadrom práce je posledná podkapitola druhej kapitoly zaoberajúca sa tým, či o prieťahoch v konaní prináleží rozhodovať všeobecným súdom alebo ústavnému súdu. Tretia kapitola stručne navrhuje situáciu de lege ferenda v súvislosti s vlastným prieskumom autorky na základe informácii poskytnutých Ministerstvom spravodlivosti, Ústavným súdom a okresnými súdmi SR, ktoré tvoria prílohy k práci.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť vedeckej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3831.pdf 410 940 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Právnická fakulta - Katedra správneho a environmentálneho práva

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Knižnica
Šafárikovo nám. 6
Bratislava 16
818 05
http://www.flaw.uniba.sk/kniznica

Kontakt na autora vedeckej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

HENČEKOVÁ, Slavomíra: Prečo neplatí "čas sú peniaze" absolútne (podmienky priznania nemajetkovej ujmy všeobecnými súdmi za prieťahy v súdnom konaní) [ Vedecká práca ] Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Katedra správneho a environmentálneho práva. Školiteľ: JUDr. Juraj Vačok, PhD. Rok obhajoby: 2013

Scientific work:

Why does not apply „time is money“ absolute (the conditions of granting a non-pecuniary damage by the ordinary courts for delays of the court`s proceeding)

Slavomíra Henčeková (Supervisor: JUDr. Juraj Vačok, PhD) | added: 21. septembra 2015

Abstract of scientific work:

This thesis deals with a specific problem of granting a non-pecuniary damage for the delays of court`s proceeding according to the Act No. 514/2003 Coll. on liability for damage caused by the state bodies as amended by the Act No. 412/2012 Coll. effective from 1.1.2013.

This thesis deals with a specific problem of granting a non-pecuniary damage for the delays of court`s proceeding according to the Act No. 514/2003 Coll. on liability for damage caused by the state bodies as amended by the Act No. 412/2012 Coll. effective from 1.1.2013. The aim of the thesis is to determine the conditions, which must be satisfied by the injured party to successfully grant his right to non-pecuniary damage. The thesis is divided in three chapters. The first chapter briefly drafts the domestic and foreign laws regarding the problem. The second one builds the core of the thesis and deals step by step with the individual conditions of granting the non-pecuniary damage for the delays of the court`s proceeding emphasizing these which cause a non-uniform interpretation in praxis. By the domestic and foreign courts` decisions the possible solutions of an application un-uniformity are drafted. The very core of the thesis is the last subchapter of the second chapter concerning the issue, which body is entitled to grant the non-pecuniary damage – common courts or constitutional court? The third chapter proposes the situation de lege ferenda in connection with the research of the author according to the information provided by the Ministry of Justice, Constitutional Court and District Courts of the Slovak republic, which build the amendments of this thesis.