sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra informačných systémov » Agilný prístup k riadeniu projektov a jeho využitie pri Big...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
2 čitatelia
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Patrícia Franková
frankova12@gmail.com

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2015

Školiteľ:
Ing. Peter Balco, PhD.

Kľúčové slová:
Agilný prístup, Riadenie Big Data projektov, Big Data, Big Data Manažment

Vedný odbor:
SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ostatné príbuzné odbory

Škola:
Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra informačných systémov

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Agilný prístup k riadeniu projektov a jeho využitie pri Big Data Manažmente.

Patrícia Franková (Školiteľ: Ing. Peter Balco, PhD.) | pridané: 15. januára 2016

Abstrakt diplomovej práce:

Cieľom tejto diplomovej práce bolo zdokumentovať agilný prístup k riadeniu projektov a navrhnúť spôsob jeho využitia pri projektoch týkajúcich sa Big Data Manažmentu. Popísali sme agilný a plánom riadený prístup k riadeniu projektov a ich rozdiely. Taktiež sme popísali Big Data Manažment, trendy, ktoré viedli k vzniku Big Data a rozdiel medzi Big Data a business intelligence. Zanalyzovali sme príspevky z pracovného stretnutia, ktoré sa týkalo Big Data Manažmentu a určili sme, ktoré z princípov Manifestu agilného vývoja, možno využiť pri riadení Big Data projektov. V tejto práci sme taktiež určili odporúčané postupy pri riadení Big Data projektov a Big Data Manažmente. Vychádzali sme z analýzy názorov odborníkov z praxe a z analýzy dotazníka, ktorý sme zostavili za účelom splnenia cieľov tejto práce.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3833.pdf 5 406 596 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Fakulta managementu - Katedra informačných systémov

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, Knižnica
Odbojárov 10
Bratislava 25
820 05
http://www.fm.uniba.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

FRANKOVÁ, Patrícia: Agilný prístup k riadeniu projektov a jeho využitie pri Big Data Manažmente. [ Diplomová práca ] Univerzita Komenského, Fakulta managementu, Katedra informačných systémov. Školiteľ: Ing. Peter Balco, PhD.. Rok obhajoby: 2015

Diploma Thesis:

The Agile Approach to Project Management and its Use in Big Data Management

Patrícia Franková (Supervisor: Ing. Peter Balco, PhD.) | added: 15. januára 2016

Abstract of diploma thesis:

The main objective of this thesis was to document the agile approach to project management and to design the way of its usage in projects regarding Big Data Management. We described the agile and the plan-driven approach to project management and their differences.

The main objective of this thesis was to document the agile approach to project management and to design the way of its usage in projects regarding Big Data Management. We described the agile and the plan-driven approach to project management and their differences. Furthermore, we described Big Data Management, the trends which led to the creation of Big Data and the difference between Big Data and business intelligence. We analyzed the contributions from workshop oriented on Big Data Management and we pointed out which of the principles of Manifesto for Agile Software Development could be used in Big Data project management. In this thesis we recognized recommended best practices in Big Data project management and Big Data management. We built on the analysis of the opinions of experts from profession and on the analysis of the question-form which we developed in order to meet the goals of this thesis.