sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra mechatroniky a elektroniky KME » OPTIMALIZÁCIA MENIČA SO ŠIROKÝM ROZSAHOM ZVS A NULOVÝM...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
1 čitateľ
Zaujala aj vás? Hlasujte!

OPTIMALIZÁCIA MENIČA SO ŠIROKÝM ROZSAHOM ZVS A NULOVÝM CIRKULAČNÝM PRÚDOM S VÝSTUPOM 48V / 2000W S RIADENÍM IC UCC 3895

Ing. Miroslav Pavlišin (Školiteľ: doc. Ing. Michal Frivaldský, PhD) | pridané: 17. júla 2016

Abstrakt diplomovej práce:

Táto diplomová práca sa zaoberá optimalizáciou, simulačnou analýzou a verifikáciou meniča s topológiou dvojitého polomostu. V práci je navrhnuté a simulačne overené analógové riadenie na báze UCC3895. Výsledkom diplomovej práce je zvýšenie účinnosti a návrh funkčného analógového riadenia.

Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je optimalizácia účinnostných parametrov DC/DC meniča pre oblasť telekomunikácie a návrh riadenia na báze analógového obvodu IC UCC3895. V úvode sa diplomová práca venuje analýzou súčasného stavu pre zvolenú oblasť telekomunikácie a serverov. Súčasťou analýzy je aj komplexné popísanie požiadaviek, ktoré sú kladené na predradné meniče ako aj ďalší vývojový trend v danej oblasti.

Ďalej je opísaný súhrn poznatkov a princíp synchrónneho usmerňovača spolu s jeho riadením. Vysvetlená je topológia dvojitého polomostu (Dual Half Bridge) a jeho intervaly činnosti. Boli vytvorené simulačné analýzy pre diódový a synchrónny usmerňovač, ktoré poslúžilo k overeniu predpokladaných optimalizácií. Časť práce sa venuje optimalizácii existujúcej vzorky a meraniu jej účinnosti.

V druhej časti práce je popísaný riadiaci obvod UCC3895 a vytvorená simulácia riadenia spolu s jeho komplexným popisom. Po vytvorení schémy sa navrhla a realizovala funkčná vzorka riadiacej dosky.

Záver práce sa venuje oživeniu riadenia a jeho testovaniu. Po pripojení riadenia na menič boli nastavené regulátory a overené rôzne prevádzkové stavy.

OPTIMALIZÁCIA MENIČA SO ŠIROKÝM ROZSAHOM ZVS A NULOVÝM CIRKULAČNÝM PRÚDOM S VÝSTUPOM 48V / 2000W S RIADENÍM IC UCC 3895

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3836.pdf 7 038 331 B.

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
www.crzp.sk/ crzpopacxe?fn=*recview&uid=1474220&pageId=resultform&full=0&focusName=bsktchRZ2

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Žilinská univerzita - Elektrotechnická fakulta - Katedra mechatroniky a elektroniky KME

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná knižnica
Ul. vysokoškolákov 24
Žilina 8
011 84
http://ukzu.utc.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

PAVLIŠIN, Miroslav: OPTIMALIZÁCIA MENIČA SO ŠIROKÝM ROZSAHOM ZVS A NULOVÝM CIRKULAČNÝM PRÚDOM S VÝSTUPOM 48V / 2000W S RIADENÍM IC UCC 3895 [ Diplomová práca ] Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta, Katedra mechatroniky a elektroniky KME. Školiteľ: doc. Ing. Michal Frivaldský, PhD. Rok obhajoby: 2016

Diploma Thesis:

OPTIMIZATION OF DC-DC CONVERTER WITH WIDE RANGE ZERO-VOLTAGE SWITCHING AND ZERO CIRCULATING CURRENT WITH OUTPUT 48V/2000W WITH CONTROL OF IC UCC3895

Ing. Miroslav Pavlišin (Supervisor: doc. Ing. Michal Frivaldský, PhD) | added: 17. júla 2016

Abstract of diploma thesis:

This diploma thesis deals with the optimization process, simulation analysis and the dual half-bridge converter verification. In this project the analog control based on UCC3895 is designed and simulationally verified. The results obtained in this project promisingly show higher efficiency and the design of the functional analog control.

The main goal of the master's thesis is the optimization of the booster parameters of designed DC-DC converter, intended mainly for the field of telecommunications and the analogue control system design based on the analogue circuit UCC3895. The introduction deals with the current status analysis for the selected part of telecommunications and servers. The main part of the analysis is the description of complex requirements with an emphasis on current-limited DC/DC converters and next developing trends in the described field.

There is subsequently the amount of knowledge and the synchronous rectifier principle including (with) its control described. The dual half bridge converter topology with basic operating principles (focusing on time periods) are further in the thesis explained. Simulation analysis of the diode rectifier and the synchronous rectifier was created in order to verify expected results of optimizations. The next part of this thesis is aimed at the optimization of real sample of the DC-DC converter and its efficiency measurement.

There is the control circuit UCC3895 described in the second part of the thesis. As the main part of this chapter is the simulation of control design, achieved in order to design and to build up a real sample of the control card.

The conclusion of the thesis deals with the control commissioning of the DC-DC converter and its testing. Subsequently there were all the regulators of the analogue control system design (feedback) successfully adjusted. The verification of different operation modes was at least executed, too.