sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
1 čitateľ
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Téma kultúry u Laca Novomeského

Mgr. Lukáš Perný (Školiteľ: Mgr. Petra Chovancová, PhD.) | pridané: 29. augusta 2016

Abstrakt diplomovej práce:

Diplomová práca skúma tému kultúry v diele slovenského básnika, politika, novinára, kultúrneho kritika, ľavicového intelektuála, spoluzakladateľa skupiny DAV a povereníka pre školstvo a osvetu v rokoch 1945-1950, Ladislava Novomeského. Cieľom práce je ucelené zmapovanie Novomeského socialistického konceptu spoločenského zmyslu kultúry, vzdelávania, vedy, náboženstva a umenia podľa publikovaných textov a prejavov. Koncept kultúry je v Novomeského diele mapovaný z hľadiska kultúrnej politiky v školstve, z hľadiska spoločenského zmyslu a historickej úlohy umenia, taktiež z hľadiska filozofického, politologického a estetického. Súčasťou práce je zmapovanie geopolitického a kultúrno-politického konceptu Ladislava Novomeského v štyroch dimenziách (mierový a internacionálny, slovanský, vzťah česko-slovenský a národný) doplnený o výskum autorových znalostí osobností dejín a súčasnosti kultúry svetovej i domácej. Diplomová práca je doplnená o historický kontext formovania Novomeského konceptu od 20. až po 70. roky 20. storočia.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
/ www.academia.edu/ 22114259/ T%C3%A9ma_kult%C3%BAry_u_Laca_Novomesk%C3%A9ho_Topic_of_culture_in_works_of_Ladislav_Novomesky_

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Filozofická fakulta - Katedra kulturológie

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Ústredná knižnica
Gondova 2, P. O. Box 1
Bratislava 16
818 01
http://vili.uniba.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Admin.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

PERNÝ, Lukáš: Téma kultúry u Laca Novomeského [ Diplomová práca ] Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra kulturológie. Školiteľ: Mgr. Petra Chovancová, PhD.. Rok obhajoby: 2016

Diploma Thesis:

Topic of culture in works of Ladislav Novomesky

Mgr. Lukáš Perný (Supervisor: Mgr. Petra Chovancová, PhD.) | added: 29. augusta 2016

Abstract of diploma thesis:

Graduation thesis deals with the topic of culture in works of Slovak poet, journalist, cultural critic, leftist intellectual, co-founder of the DAV and the commissioner for education and culture in the years 1945-1950, Ladislav Novomesky. The aim of the work is complete mapping Novomeský socialist concept of social meaning of culture, education, science, religion and art from the published texts and speeches. The culture concept of Novomeský work mapp;ed: terms of cultural policy in education, terms of social meaning and historic role of art, also in terms of philosophy, political science and aesthetics. Part of this work is mapping the geopolitical, cultural and political concept of Ladislav Novomeského (peace and international, Slavic, Czech-Slovak relationship and national dimension) research by the author's knowledge of the history and personalities present world culture and home. The thesis is complemented by the historical context of the formation of the author's concept from the 20th to 70th years of the 20th century.

Graduation thesis deals with the topic of culture in works of Slovak poet, journalist, cultural critic, leftist intellectual, co-founder of the DAV and the commissioner for education and culture in the years 1945-1950, Ladislav Novomesky. The aim of the work is complete mapping Novomeský socialist concept of social meaning of culture, education, science, religion and art from the published texts and speeches. The culture concept of Novomeský work mapp;ed: terms of cultural policy in education, terms of social meaning and historic role of art, also in terms of philosophy, political science and aesthetics. Part of this work is mapping the geopolitical, cultural and political concept of Ladislav Novomeského (peace and international, Slavic, Czech-Slovak relationship and national dimension) research by the author's knowledge of the history and personalities present world culture and home. The thesis is complemented by the historical context of the formation of the author's concept from the 20th to 70th years of the 20th century.