Hodnotenie ekonomických a sociálnych disparít v SR a ČR

Marek Varga (Školiteľ: doc. RNDr. Eva Grmanová , PhD) | pridané: 28. septembra 2016

Abstrakt diplomovej práce:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov; Katedra Manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov. – Vedúci práce: doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD. – Trenčín : FSEV TnU AD, 2016. – s. 75

Pojem disparita je veľmi zložitá a špecifická problematika v regionálnej ekonomike. Zaoberajú sa ňou ekonomickí a sociálni odborníci, pričom každých z nich má na pojem disparita iný názor. Z regionálneho hľadiska ju budeme chápať ako rozdiel alebo odlišnosť. Existujú rôzne druhy disparít ako sú ekonomické, sociálne, geologické, politické atď. V diplomovej práci sa budeme zaoberať regionálnymi disparitami, konkrétne ekonomickými a sociálnymi disparitami. Hlavným cieľom diplomovej práce je zhodnotenie ekonomických a sociálnych disparít v SR a ČR a zistiť, aké disparity (rozdiely) vznikajú v daných regiónoch. Hlavnou podstatou diplomovej práce je analýza konvergencie a divergencie regiónov SR a ČR. Diplomová práca pozostáva z troch kapitol, pričom v prvej kapitole sa zameriavame na teoretickú časť tejto problematiky, kde charakterizujeme pojem disparita, metódy výpočtu disparít a charakteristiku regionálnej ekonomiky. Druhá kapitola je zameraná na praktickú časť, ktorá pozostáva z analýzy ekonomických a sociálnych ukazovateľov na základe elementárnych časových radov. V tejto kapitole sa venujeme aj analýze konvergencie resp. divergencie, teda či sa približujú alebo vzďaľujú dané regióny. Analýzu uskutočňujeme z ekonometrických metód beta-konvergencie a sigma-konvergencie. V záverečnej tretej kapitole sme spravili komparáciu ekonomických a sociálnych disparít v SR a ČR a riešenia pre zlepšenie stavu zaostalých regiónov pomocou nástrojov regionálnej politiky. Diplomová práca sa skladá z 26 tabuliek a 20 grafov.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3840.pdf 2 201 998 B.

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
www.crzp.sk/ crzpopacxe?fn=*recview&uid=1465988&pageId=resultform&full=0&focusName=bsktchRZ1

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka - Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov - Katedra rozvoja ľudských zdrojov a personálneho manažmentu

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Univerzitná knižnica TnUAD, Trenčín
Horný Šianec 9
Trenčín
911 01
http://www.kniznica.tnuni.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

VARGA, Marek: Hodnotenie ekonomických a sociálnych disparít v SR a ČR [ Diplomová práca ] Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Katedra rozvoja ľudských zdrojov a personálneho manažmentu. Školiteľ: doc. RNDr. Eva Grmanová , PhD. Rok obhajoby: 2016

Diploma Thesis:

EVALATION ECONOMIC AND SOCIAL DISPARITIES IN SLOVAKIA AND CZECH REPUBLIC

Marek Varga (Supervisor: doc. RNDr. Eva Grmanová , PhD) | added: 28. septembra 2016

Abstract of diploma thesis:

VARGA, Marek : EVALATION ECONOMIC AND SOCIAL DISPARITIES IN SLOVAKIA AND CZECH REPUBLIC [Graduation theses] – Alexander Dubček University in Trenčín. Faculty of Social and Economic Relations; Department of Management and Human Resources Development. – Supervisor´s name: doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD. – Trenčín: FSEV TnU AD, 2016. – s.

VARGA, Marek : EVALATION ECONOMIC AND SOCIAL DISPARITIES IN SLOVAKIA AND CZECH REPUBLIC [Graduation theses] – Alexander Dubček University in Trenčín. Faculty of Social and Economic Relations; Department of Management and Human Resources Development. – Supervisor´s name: doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD. – Trenčín: FSEV TnU AD, 2016. – s.75

The notion of disparity is a very complicated andspecific issue of a regional economics. Economic and social experts del with it, while each of them has a different opinion on the notion of disparity. From the regional point of view, we understand i tas a difference of distinction. Many kinds of disparities exist, sucha s economic, social, geological, political, and so on. In diploma thesis, we deal with regional disparities, particularly economic and social disparities. The main aim of the diploma thesis is the assesstment of economic and social disparities in Slovakia and Czech republic, and to find out which disparities ( differences) arise in the given regions. The main substance of the diploma theisis is the analysis of convergence and divergence of the regions in Slovakia and Czech republic.The diploma thesis consists of three chapters, while inthe first chapter we focus on theoretical part of this issues, where we characterize the notion of disparity, computation of disparities methods and characteristics of regional economics. In the second chapter, we focus on the practical part, which consists of the analysis of economic and social indicators onthe basis economic time series. In the chapter we also pay ous attention of the analysis of convergence or divergence, if the region are approaching or moving away from each other. The analysis is realised according to econometric methods beta –convergence and sgma – convergence. In the final third chapter, we did a comparison of economic and social disparities in Slovakia and Czech republic, and solutions for improvement of underdeveloped regions condition by the tools of regional politics. The diploma thesis consists of 26 tables and 20 graphs.