sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta » Iná katedra » Poslušnosť ako prejav dôvery rodiaci sa zo živého vzťahu s...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
1 čitateľ
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Patrik Botló
patrik.botlo@gmail.com

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2014

Školiteľ:
ThDr. Róbert Dorman, PhD

Kľúčové slová:
poslušnosť, odovzdanosť, dôvera, láska, živý vzťah, Božia prozreteľnosť

Vedný odbor:
HUMANITNÉ VEDY » Teologické vedy » Katolícka teológia

Škola:
Univerzita Komenského » Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta » Iná katedra

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Poslušnosť ako prejav dôvery rodiaci sa zo živého vzťahu s Bohom

Patrik Botló (Školiteľ: ThDr. Róbert Dorman, PhD) | pridané: 29. decembra 2016

Abstrakt diplomovej práce:

Témou tejto magisterskej práce je poslušnosť v dnešnej spoločnosti a v Cirkvi, a to

najmä vo vzťahu k Bohu. Podáva pohľad na rôzne druhy poslušnosti a na ich súvislosť

s poslušnosťou Bohu až po úplné odovzdanie sa Bohu. Autor v práci poukazuje na to,

že poslušnosť napomáha budovaniu si živého (mystického, láskou naplneného) vzťahu

s Bohom. A naopak, že bez dôvery ako ovocia lásky k Bohu ani neexistuje pravá poslušnosť

a že najvyšším prejavom lásky k Bohu je úplná odovzdanosť Božej prozreteľnosti.

Čiže ako sú poslušnosť a dôvera navzájom podmienené. Práca je spracovaná na

základe analýzy odbornej literatúry z oblastí spirituálnej teológie, pastorálnej teológie,

duchovného života, morálnej teológie a dokumentov Magistéria.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3841.pdf 1 172 587 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta - Iná katedra

Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Knižnica
Kapitulská 26
Bratislava 1
814 58
http://www.frcth.uniba.sk/new/library/library.html

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

BOTLÓ, Patrik: Poslušnosť ako prejav dôvery rodiaci sa zo živého vzťahu s Bohom [ Diplomová práca ] Univerzita Komenského, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Iná katedra. Školiteľ: ThDr. Róbert Dorman, PhD. Rok obhajoby: 2014

Diploma Thesis:

Obedience as a Sign of Confidence Nascent from a Living Relationship with God

Patrik Botló (Supervisor: ThDr. Róbert Dorman, PhD) | added: 29. decembra 2016

Abstract of diploma thesis:

The theme of this master's thesis is obedience in current society and in the Church and in particular in relation to God. It provides a view on different kinds of obedience and their relation to obedience to God, up to a complete surrender to God. The author points out that obedience helps to build a live (mystical, filled with love) relationship with God.

The theme of this master's thesis is obedience in current society and in the Church and

in particular in relation to God. It provides a view on different kinds of obedience and

their relation to obedience to God, up to a complete surrender to God. The author points

out that obedience helps to build a live (mystical, filled with love) relationship with

God. And vice versa, that without confidence as the fruit of love to God there is no true

obedience and that the highest expression of love to God is total abandonment to God's

Providence. So it describes how obedience and confidence are subordinate to each

other. The work is based on the analysis of scientific literature in the areas of spiritual

theology, pastoral theology, spiritual life, moral theology and documents of the Magisterium.