Meta:

Za prácu už hlasovalo
4 čitatelia
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Daniel Hudák
email: daniel.hudak4@gmail.com

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2015

Školiteľ:
Mgr. Peter Manko, PhD.

Kľúčové slová:
Pošvatky, Akustická signalizácia, Komunikácia, Bubnovanie pošvatiek, Párenie

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Ekologické a environmentálne vedy » Ekológia jedinca a populácií

Škola:
Prešovská univerzita » Fakulta humanitných a prírodných vied » Katedra ekológie

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Akustická signalizácia pošvatiek (Plecoptera)

Daniel Hudák (Školiteľ: Mgr. Peter Manko, PhD.) | pridané: 1. marca 2017

Abstrakt bakalárskej práce:

Cieľom bakalárskej práce bolo vytvoriť literárny prehľad a zhodnotiť stav riešenia problematiky akustickej signalizácie u rôznych druhov pošvatiek počas obdobia párenia. Na prilákanie samičky počas obdobia párenia mnoho druhov hmyzu využíva rôzne zvukové signály. Okrem nich existuje aj spôsob prilákania vylučovaním feromónov. U pošvatiek sa vytvoril zaujímavý spôsob privolania samičky prostredníctvom akustickej signalizácie. Akustická signalizácia má schopnosť identifikovať jednotlivé pohlavia a druhy a je dôležitou súčasťou komunikácie pri ich rozmnožovaní. Navzájom sa rozpoznávajú na základe individuálne diferencovaných vibrácii, ktoré samčekovia ale aj samičky vytvárajú pomocou špeciálneho orgánu. Tento orgán sa nachádza na konci ich tela a ,,bubnujú‘‘ ním o podklad, na ktorom sa práve nachádzajú. Toto ,,bubnovanie‘‘ vnímajú pomocou zmyslových orgánov, ktoré sú umiestnené v nohách. Práca je písaná formou rešerší vhodnej odbornej literatúry a snaží sa o objasnenie spôsobu vzniku týchto signálov. Predmetom nášho záujmu je taktiež skúmanie spôsobu ako sú akustické signály zachytávané opačným pohlavím a aký majú charakter.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3842.pdf 1 730 724 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Prešovská univerzita - Fakulta humanitných a prírodných vied - Katedra ekológie

Prešovská univerzita v Prešove, Univerzitná knižnica
Ul. 17. novembra 1
Prešov
081 85
http://www.pulib.sk/

Kontakt na autora bakalárskej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

HUDÁK, Daniel: Akustická signalizácia pošvatiek (Plecoptera) [ Bakalárska práca ] Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra ekológie. Školiteľ: Mgr. Peter Manko, PhD.. Rok obhajoby: 2015

Bachelor Thesis:

Acoustic signalling of stoneflies (Plecoptera)

Daniel Hudák (Supervisor: Mgr. Peter Manko, PhD.) | added: 1. marca 2017

Abstract of bachelor thesis:

The main aim of the thesis was to create a literary review and to evaluate the condition of solution of acoustic signalization issue among various stoneflies taxa, during the reproduction period. During the reproduction period, many kinds of insects use various acoustic signals to attract the females. Except such method, there exists also the way of attracting by pheromone secretion.

The main aim of the thesis was to create a literary review and to evaluate the condition of solution of acoustic signalization issue among various stoneflies taxa, during the reproduction period. During the reproduction period, many kinds of insects use various acoustic signals to attract the females. Except such method, there exists also the way of attracting by pheromone secretion. By stoneflies has developed an interesting method for calling the female through the acoustic signalization. The acoustic signalization has the ability to identify particular genders and species, and it is an important part of communication, during their reproduction. They recognize each other on the basis of individually differentiated vibrations, which males, but also females, produce through the special organ. This organ is positioned in the end of their bodies and they “drum” with it to the base, on which they actually stand. They perceive such “drumming” by sense organs, which are positioned in their legs. The thesis is written in the form of multiple searches of suitable publications, and it efforts to clarify the method of creation of such signals. The subject of our interest is also the research of the method, how these acoustic signals are caught by the opposite gender and how is their character.