diplomovka.sme.sk » Katalóg » Prešovská univerzita » Fakulta humanitných a prírodných vied » Katedra ekológie » VPLYV VYBRANÝCH MEZOHABITATOVÝCH CHARAKTERISTÍK NA...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
3 čitatelia
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Bc. Viktória Lapčáková

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2017

Školiteľ:
Mgr. Juraj Hajdú, PhD.

Kľúčové slová:
ploidia, polyploid, diploid, C. elongatoides, povodie

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Ekologické a environmentálne vedy » Ekológia

Škola:
Prešovská univerzita » Fakulta humanitných a prírodných vied » Katedra ekológie

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

VPLYV VYBRANÝCH MEZOHABITATOVÝCH CHARAKTERISTÍK NA ROZŠÍRENIE DIPLOIDNÝCH A POLYPLOIDNÝCH FORIEM RÝB RODU COBITIS

Bc. Viktória Lapčáková (Školiteľ: Mgr. Juraj Hajdú, PhD.) | pridané: 9. júla 2017

Abstrakt diplomovej práce:

Cieľom diplomovej práce bolo zistiť, aký poĉet diploidných a polyploidných jedincov sa nachádza vo vybraných povodiach Dunaja a Tisy na území Slovenska a ĉi stúpa alebo klesá ich poĉet s rastúcou pripadne klesajúcou šírkou toku. Pre výskumnú aktivitu sme zvoli ĉasové obdobie rokov 2011 aţ 2016. V ĉiastkových povodiach Tisy sme vykonali odber vzoriek ichtyofauny za pomoci batériového elektrického agregátu na 51 lokalitách. Na základe metódy prietokovej cytometrie (flowcytometry-FMC) bola stanovená úroveň ploidie vybraných jedincov pĺţov. Vysvetľované premenné boli poĉetnosť diploidov a polyploidov a vysvetľujúca premenná šírka toku v metroch. Štatistické vyhodnotenie efektu šírky toku na ploidiu sme vykonali metódou lineárnej regresie. Na základe výsledkov uvedených povodiach sme dospeli k záveru, ţe ĉím je väĉšia šírka toku, tým väĉšia je poĉetnosť polyploidov, a ĉím menšia je šírka toku, tým viac diploidných jedincov sa tam nachádza.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3844.pdf 1 869 085 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Prešovská univerzita - Fakulta humanitných a prírodných vied - Katedra ekológie

Prešovská univerzita v Prešove, Univerzitná knižnica
Ul. 17. novembra 1
Prešov
081 85
http://www.pulib.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

LAPČÁKOVÁ, Viktória: VPLYV VYBRANÝCH MEZOHABITATOVÝCH CHARAKTERISTÍK NA ROZŠÍRENIE DIPLOIDNÝCH A POLYPLOIDNÝCH FORIEM RÝB RODU COBITIS [ Diplomová práca ] Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra ekológie. Školiteľ: Mgr. Juraj Hajdú, PhD.. Rok obhajoby: 2017

Diploma Thesis:

The influence of selected mesohabitat characteristics on the distribution of diploid and polyploid fish species of genus Cobitis

Bc. Viktória Lapčáková (Supervisor: Mgr. Juraj Hajdú, PhD.) | added: 9. júla 2017

Abstract of diploma thesis:

The aim of the diploma thesis was to find out how many diploid and polyploid individuals are located in selected Danube and Tisza basins in Slovakia and whether their number increases or decreases with increasing or decreasing width of flow. For the research activity, we chose the time period from 2011 to 2016.

The aim of the diploma thesis was to find out how many diploid and polyploid individuals are located in selected Danube and Tisza basins in Slovakia and whether their number increases or decreases with increasing or decreasing width of flow. For the research activity, we chose the time period from 2011 to 2016. In the Tisza sub-basin, samyofaun samples were collected using a battery electrical aggregate in 51 localities. Based on the flow cytometry (FMC) method, the level of the ploidy of the selected lung individuals was determined. The variables explained were the number of diploids and polyploids and the variable width of flow in m. The statistical evaluation of the effect of the flow width on the ploidy was performed by the linear regression method. Based on the results of these river basins, we concluded that the larger the flow width, the greater the polyploid density, and the smaller the flow width, the more diploid individuals are there.