Meta:

Za prácu už hlasovalo
3 čitatelia
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Veronika Štefanková

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2015

Školiteľ:
PaedDr. Jakub Fedorčák, PhD.

Kľúčové slová:
determinácia veku a rastu. metodológia. rod Cobitis

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Ekologické a environmentálne vedy » Ekológia

Škola:
Prešovská univerzita » Fakulta humanitných a prírodných vied » Katedra ekológie

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

VEK A RAST VYBRANÝCH ZÁSTUPCOV RODU COBITIS

Veronika Štefanková (Školiteľ: PaedDr. Jakub Fedorčák, PhD.) | pridané: 9. júla 2017

Abstrakt bakalárskej práce:

Bakalárska práca sa zameriava na biodiverzitu vodných ekosystémov, so

zameraním na vybraných zástupcov rodu Cobitis. Z tematického hľadiska sú pre nás

determinujúce environmentálne faktory, ktoré biodiverzitu rýb principiálne ovplyvňujú. Na

báze reflexie problematiky skúmania rýb zisťujeme jednotlivé spôsoby detekcie,

stanovenia veku a rastu modelovej skupiny rýb. Práca sa zameriava tiež na popis metód

a techník odberu ichtyologického biologického materiálu, na základe ktorého sa stanovuje

vek a rast rýb. Dôležitým ekologickým parametrom je zastúpenie jedincov v rôznych

vekových kategóriách.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3845.pdf 703 831 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Prešovská univerzita - Fakulta humanitných a prírodných vied - Katedra ekológie

Prešovská univerzita v Prešove, Univerzitná knižnica
Ul. 17. novembra 1
Prešov
081 85
http://www.pulib.sk/

Kontakt na autora bakalárskej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

ŠTEFANKOVÁ, Veronika: VEK A RAST VYBRANÝCH ZÁSTUPCOV RODU COBITIS [ Bakalárska práca ] Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra ekológie. Školiteľ: PaedDr. Jakub Fedorčák, PhD.. Rok obhajoby: 2015

Bachelor Thesis:

Age and growth of selected species of the genus Cobitis

Veronika Štefanková (Supervisor: PaedDr. Jakub Fedorčák, PhD.) | added: 9. júla 2017

Abstract of bachelor thesis:

The presented bachelor thesis deals with the biodiversity of aquatic ecosystems, focusing primarily on the selected representatives of the genus Cobitis. From a thematic point of view, the environmental factors which vitally influence the fish biodiversity, are the determining factors.

The presented bachelor thesis deals with the biodiversity of aquatic ecosystems,

focusing primarily on the selected representatives of the genus Cobitis. From a thematic

point of view, the environmental factors which vitally influence the fish biodiversity, are

the determining factors. Based on the reflection of fish determination, the particular means

of detection, age determination and growth determination of the model group of fish are

identified. The thesis also describes methods and techniques used for the collection of

ichtyological materials, based on which the age and growth of fish is determined. The

presence of subjects belonging to different age groups is one of the most important

ecological parameters.