diplomovka.sme.sk » Katalóg » Prešovská univerzita » Fakulta humanitných a prírodných vied » Katedra ekológie » VÝZNAM ŠKVRNY NA BÁZE CHVOSTOVEJ PLUTVY U VYBRANÝCH...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
3 čitatelia
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Viktória Lapčáková

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2015

Školiteľ:
PaedDr. Jakub Fedorčák, PhD.

Kľúčové slová:
Pĺž. Sfarbenie. Škvrna. Význam. Rod Cobitis.

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Ekologické a environmentálne vedy » Ekológia

Škola:
Prešovská univerzita » Fakulta humanitných a prírodných vied » Katedra ekológie

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

VÝZNAM ŠKVRNY NA BÁZE CHVOSTOVEJ PLUTVY U VYBRANÝCH ZÁSTUPCOV RODU COBITIS

Viktória Lapčáková (Školiteľ: PaedDr. Jakub Fedorčák, PhD.) | pridané: 9. júla 2017

Abstrakt diplomovej práce:

Kvantitatívne a kvalitatívne prieskumy rybích spoločenstiev predstavujú najväčšiu výzvu v odbore ekológie vodných ekosystémov. Cieľom bakalárskej práce bolo vytvoriť komplexný prehľad o význame škvrny chvostovej plutvy u vybraných zástupcov rodu Cobitis. Od základnej charakteristiky pĺţa poukazujeme cez rozmanité sfarbenie rýb aţ po vybraných zástupcov rodu Cobitis. Hlavnými objektmi skúmania sú vybrané druhy zástupcov rodu Cobitis. Ekologické procesy sú v našej práci skúmané na rôznej geografickej úrovni, ako v slovenskom, tak aj v mimoeurópskom meradle. Našou snahou je pochopenie procesov ovplyvňujúcich štruktúru škvrny na báze chvostovej plutvy.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3846.pdf 725 574 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Prešovská univerzita - Fakulta humanitných a prírodných vied - Katedra ekológie

Prešovská univerzita v Prešove, Univerzitná knižnica
Ul. 17. novembra 1
Prešov
081 85
http://www.pulib.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

LAPČÁKOVÁ, Viktória: VÝZNAM ŠKVRNY NA BÁZE CHVOSTOVEJ PLUTVY U VYBRANÝCH ZÁSTUPCOV RODU COBITIS [ Diplomová práca ] Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra ekológie. Školiteľ: PaedDr. Jakub Fedorčák, PhD.. Rok obhajoby: 2015

Diploma Thesis:

The function of a mark on a base of a tail fin among selected representatives of the genus Cobitis

Viktória Lapčáková (Supervisor: PaedDr. Jakub Fedorčák, PhD.) | added: 9. júla 2017

Abstract of diploma thesis:

Quantitative and qualitative researches of fish families comprise the biggest challenge in the field of water ecosystems in ecology. The aim of the bachelor thesis is to create a complex overview about the function of a mark on a tail fin among selected representatives of Cobitis genus.

Quantitative and qualitative researches of fish families comprise the biggest challenge in the field of water ecosystems in ecology. The aim of the bachelor thesis is to create a complex overview about the function of a mark on a tail fin among selected representatives of Cobitis genus. We also deal with the basic characteristics of a snail together with the varied coloration of fish and selected representatives of Cobitis family. The selected representatives of Cobitis family are the main objects of the study. Ecological processes in the thesis are examined in different geographical level, in Slovak and extra European criterion. Our attempt is to understand the processes that influence the structure of a mark on the base of tail fin.