diplomovka.sme.sk » Katalóg » Prešovská univerzita » Fakulta humanitných a prírodných vied » Katedra ekológie » OBSAH FENOLOVÝCH LÁTOK V EXTRAKTOCH PLODOV BORIEVKY...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
3 čitatelia
Zaujala aj vás? Hlasujte!

OBSAH FENOLOVÝCH LÁTOK V EXTRAKTOCH PLODOV BORIEVKY OBYČAJNEJ ( JUNIPERUS COMMUNIS L.) A ICH ANTIOXIDAČNÁ AKTIVITA

Bc. Veronika Štefanková (Školiteľ: Ing. Jozef Fejér, PhD.) | pridané: 9. júla 2017

Abstrakt diplomovej práce:

Diplomová práca sa zameriava na stanovenie antioxidačnej aktivity etanolových extraktov zrelých plodov borievky obyčajnej (Juniperus communis L.) proti hydroxylovému radikálu. Dôležitou súčasťou práce bolo stanovenie obsahu celkových fenolových látok, ktorým sa pripisuje vplyv na antioxidačnú aktivitu. Na výskum boli použité plody borievky obyčajnej získané zo šiestich lokalít severovýchodného Slovenska v priebehu rokov 2012 až 2014. Extrakcia bola uskutočnená 70 % etanolom. Antioxidačná aktivita sa stanovila metódou podľa Gutteridge. V priemere troch rokoch bola v závislosti od lokality a roku zberu zistená aktivita v rozmedzí od 65,59 % (± 7,82) lokalita Zbojné, rok 2013 do 88,15 (± 7,22) lokalita Spišský hrad, rok 2014. V priemere troch rokov bola zaznamenaná aktivita v rozsahu od 75,74 % (± 3,46) do 82,82 % (± 2,52). Ako štandard bola zaradená kyselina gallová, ktorej antioxidačná aktivita dosahovala 43,60 %. Štatistickým zhodnotením analýzou variancie bola potvrdená preukazne vyššia aktivita pri všetkých skúmaných extraktoch borievky v porovnaní s kyselinou gallovou. Obsah celkových fenolových látok extraktov plodov zo skúmaných lokalít varíroval od 6,87 mg GA/g DM (± 0,47), lokalita Kamienka, rok 2014 do 12,53 mg GA/g DM (± 1,60), lokalita Lačnov, rok 2014. Porovnaním antioxidačnej aktivity s obsahom celkových fenolov bola zistená pomerne nízka pozitívna korelácia (r = 0,185). Za vysokú antioxidačnú aktivitu etanolových extraktov borievky proti hydroxylovému radikálu zodpovedajú pravdepodobne aj ďalšie bližšie nešpecifikované biologicky aktívne látky.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3847.pdf 1 167 378 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Prešovská univerzita - Fakulta humanitných a prírodných vied - Katedra ekológie

Prešovská univerzita v Prešove, Univerzitná knižnica
Ul. 17. novembra 1
Prešov
081 85
http://www.pulib.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

ŠTEFANKOVÁ, Veronika: OBSAH FENOLOVÝCH LÁTOK V EXTRAKTOCH PLODOV BORIEVKY OBYČAJNEJ ( JUNIPERUS COMMUNIS L.) A ICH ANTIOXIDAČNÁ AKTIVITA [ Diplomová práca ] Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra ekológie. Školiteľ: Ing. Jozef Fejér, PhD.. Rok obhajoby: 2017

Diploma Thesis:

The content of phenolic compounds in extracts of juniper berries (Juniperus communis L.) and their antioxidant activity

Bc. Veronika Štefanková (Supervisor: Ing. Jozef Fejér, PhD.) | added: 9. júla 2017

Abstract of diploma thesis:

The thesis is aimed to determinate an antioxidant activity of ethanol’s mature extracts from juniper fruits [Juniperus communis] instead of hydroxyl radical. Very important part of the work was to set the context overall phenol pales to which is determined an influence on antioxidant activity.

The thesis is aimed to determinate an antioxidant activity of ethanol’s mature extracts from juniper fruits [Juniperus communis] instead of hydroxyl radical. Very important part of the work was to set the context overall phenol pales to which is determined an influence on antioxidant activity. On research were used fruits of juniper gained from six localities of North East part of Slovakia in the range of years 2012- 2014. The extraction was made by 70% ethanol. An antioxidant activity was put by Gutteridge metod. On average of three years was gained an activity [ depending on location and the year of gathering] from 65,59%] [±7,82] Zbojne, year 2013 to 88,15 [± 7,22] , locality Spissky castle year 2014. In three years was showed an activity in range of 75,74% [ ± 3,46] to 82,82 % [ ±2,52].As a standard was classified gall acid which antioxidant activity was 43,60%. By statistic assessment of variable analyses was confirmed higher activity by all researched extracts of juniper in comparison with gall acid . The main content of phenol fruit extracts of researched localities by the overall phenol substances of fruit watched localities varied from 6,87 mg DM [± 0,47] location Kamienka year 2014 to 12,53 mg GA / g DM [ ±1,60] location Lacnov , year 2014. By comparison of antioxidant activity with content of universal phenols was found out fairly low positive correlation [ r = 0,185]. For high antioxidant activity of ethanol extracts of juniper against hydroxyl radical are responsible nonspecific biological active substances.