diplomovka.sme.sk » Katalóg » Prešovská univerzita » Fakulta humanitných a prírodných vied » Katedra ekológie » POTRAVNÁ EKOLÓGIA DRUHU CULEX PIPIENS (DIPTERA: CULICIDAE)

Meta:

Za prácu už hlasovalo
3 čitatelia
Zaujala aj vás? Hlasujte!

POTRAVNÁ EKOLÓGIA DRUHU CULEX PIPIENS (DIPTERA: CULICIDAE)

Bc. Daniel Hudák (Školiteľ: Ing. Jozef Oboňa, PhD.) | pridané: 9. júla 2017

Abstrakt diplomovej práce:

Cieľom diplomovej práce bolo podrobne analyzovať potravu lariev komárov, podeniek, pakomárov a pakomárikov žijúcich v spoločnom ekosystéme s obmedzenými zdrojmi potravy, definovanie potravných ník v porovnaní so sezónnymi zmenami v zložení potravy jednotlivých druhov a následné stanovenie miery prekrývania potravných ník skúmaných organizmov. V záverečnej práci sme analyzovali obsah tráviacich traktov komárov (Culex a Anopheles), pakomárov (Chironomus), podeniek (Cloeon) a pakomárikov (Dasyhelea). Identifikované organizmy boli zmerané a prevedené do mikroskopického preparátu pomocou Hertwigového roztoku. Analýza tráviacich traktov bola vykonaná za pomoci stereomikroskopu, kde sa stanovovalo percentuálne zastúpenie jednotlivých potravných komponentov a celková naplnenosť čriev. Na základe nášho pozorovania sme zistili, že najvýznamnejšou zložkou v tráviacich traktoch u všetkých druhov organizmov bol detrit, ktorý bol prítomný v tráviacich traktoch počas celej sezóny. Analýzou zložiek potravy sme v črevách komárov objavili aj prítomnosť zvlečiek komárov, pričom išlo pravdepodobne iba o zvlečky lariev z kukiel. Prekrývanie potravných ník u skúmaných organizmov bolo viditeľné jednak u komárov počas celej sezóny, ako aj medzi ostatnými organizmami, avšak zreteľné medzidruhové kompetície neboli štatisticky potvrdené.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3848.pdf 2 867 525 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Prešovská univerzita - Fakulta humanitných a prírodných vied - Katedra ekológie

Prešovská univerzita v Prešove, Univerzitná knižnica
Ul. 17. novembra 1
Prešov
081 85
http://www.pulib.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

HUDÁK, Daniel: POTRAVNÁ EKOLÓGIA DRUHU CULEX PIPIENS (DIPTERA: CULICIDAE) [ Diplomová práca ] Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra ekológie. Školiteľ: Ing. Jozef Oboňa, PhD.. Rok obhajoby: 2017

Diploma Thesis:

Food ecology of Culex pipiens (Diptera: Culicidae)

Bc. Daniel Hudák (Supervisor: Ing. Jozef Oboňa, PhD.) | added: 9. júla 2017

Abstract of diploma thesis:

The aim of the thesis was to analyze in details food of mosquitoes, mayflies, midges and biting midges larvae, living in a common ecosystem with limited food sources, to define food niches in comparison to seasonal changes in composition of food of individual species and consequently to define a rate of overlapping of food niches of examined organisms.

The aim of the thesis was to analyze in details food of mosquitoes, mayflies, midges and biting midges larvae, living in a common ecosystem with limited food sources, to define food niches in comparison to seasonal changes in composition of food of individual species and consequently to define a rate of overlapping of food niches of examined organisms. In the thesis, we have analyzed contents of digestive system of mosquitos (Culex &Anopheles), mayflies (Chironomus), midges (Cloeon) and biting midges (Dasyhelea). Identified organisms have been measured and transferred into microscopic section with the use of Hertwig's solution. Analysis of digestive systems has been performed with stereoscopic microscope, where a proportional representation of individual food components and overall fullness of intestines has been defined. Based on our observation we have found out that the most significant component in digestive system of all species was detritus, which was present in digestive system during the entire season. By analysis of food, present in the intestines of mosquitoes, we have discovered mosquitoes exuviae, while these were probably only exuviae of larvae of pupae. Overlapping of food niches of examined organisms has been visible at mosquitoes during the entire season, as well as at other organisms, however clear interspecific competition have not been statistically confirmed.