diplomovka.sme.sk » Katalóg » Prešovská univerzita » Fakulta humanitných a prírodných vied » Katedra ekológie » ENERGETICKÁ BILANCIA BIOPLYNOVEJ STANICE V KAPUŠANOCH PRI...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
3 čitatelia
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Bc. Jozef Kožej

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2017

Školiteľ:
Ing. Lenka Bobuľská, PhD.

Kľúčové slová:
Biomasa. Bioplyn. Zdroje. Riziká

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Ostatné príbuzné odbory

Škola:
Prešovská univerzita » Fakulta humanitných a prírodných vied » Katedra ekológie

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

ENERGETICKÁ BILANCIA BIOPLYNOVEJ STANICE V KAPUŠANOCH PRI PREŠOVE

Bc. Jozef Kožej (Školiteľ: Ing. Lenka Bobuľská, PhD.) | pridané: 9. júla 2017

Abstrakt diplomovej práce:

KOŽEJ, Jozef. Energetická bilancia bioplynovej stanice v Kapušanoch pri Prešove [diplomová práca]. Prešovská univerzita v Prešove (Prešov, Slovensko). Fakulta humanitných a prírodných vied. Katedra ekológie. Školiteľ: Ing. Lenka Bobuľská, PhD. Konzultant Mgr. Ján Sarvaš. Stupeň odbornej kvalifikácie: magister Prešov: FHPV PU, 2017. s.63

Predkladaná práca podáva literárny prehľad o energetickom využití biologicky rozložiteľného energetického materiálu. Poukazuje na možnosť využitia aj iných variantov energetického využitia rastlín pri tvorbe bioplynu a poukazuje na ich základné charakteristiky. Zaznamenáva priebeh tvorby bioplynu v jednotlivých častiach procesu tvorby a taktiež využitia daného materiálu. V práci sú obsiahnuté najčastejšie riziká pri tvorbe bioplynu ale hlavne dôsledky, ktoré vznikajú pri činnosti bioplynových staníc. Zaznamenáva základné skúmané laboratórne techniky, vďaka ktorým dokážeme zistiť charakter vstupných a výstupných zložiek. Význam práce spočíva v definovaní základných energetických vlastností bioplynovej stanice a jej rizík na životné prostredie. Hlavne v dnešných energetických cieľoch spočívaných na obnoviteľných zdrojoch energie. Cieľom práce je vyhodnotiť základné problémy vo fermentačnom cykle a to podať teoretické poznatky o procesoch tvorby bioplynu, aspekty ovplyvňujúce samotnú tvorbu a ich percentuálne zastúpenie vo vstupnom a východiskovom materiáli. Podať bilanciu tvorby bioplynu v priebehu skúmania a to vo forme laboratórneho výskumu.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3849.pdf 2 311 137 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Prešovská univerzita - Fakulta humanitných a prírodných vied - Katedra ekológie

Prešovská univerzita v Prešove, Univerzitná knižnica
Ul. 17. novembra 1
Prešov
081 85
http://www.pulib.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

KOŽEJ, Jozef: ENERGETICKÁ BILANCIA BIOPLYNOVEJ STANICE V KAPUŠANOCH PRI PREŠOVE [ Diplomová práca ] Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra ekológie. Školiteľ: Ing. Lenka Bobuľská, PhD.. Rok obhajoby: 2017

Diploma Thesis:

The energy balance in the biogas plant Kapušany near Prešov

Bc. Jozef Kožej (Supervisor: Ing. Lenka Bobuľská, PhD.) | added: 9. júla 2017

Abstract of diploma thesis:

Kožej, Jozef. The energy balance in the biogas plant Kapušany near Prešov [Magister thesis]. Prešov University in Presov (Presov, Slovakia). Faculty of Humanities and Natural Sciences. Department of Ecology. Supervisor: Ing. Lenka Bobuľská, PhD. Consultant Mgr. Ján Sarvaš. Qualification level: Master of Presov: FHPV PU, 2017. p.

Kožej, Jozef. The energy balance in the biogas plant Kapušany near Prešov [Magister thesis]. Prešov University in Presov (Presov, Slovakia). Faculty of Humanities and Natural Sciences. Department of Ecology. Supervisor: Ing. Lenka Bobuľská, PhD. Consultant Mgr. Ján Sarvaš. Qualification level: Master of Presov: FHPV PU, 2017. p.63

This work serves literary overview of the energy use of biodegradable material energy. It points to the possibility of using other variants of the energy use of biogas plants in the formation and points to their essential characteristics. It records the progress of the formation of biogas in different parts of the process of creation as well as the use of the material. The paper contained the most common risks in developing biogas but especially the consequences arising from the operation of biogas plants. Records examined basic laboratory techniques which can detect the nature of the input and output components. Importance of the work consists in defining the basic energy properties of biogas and its environmental risk. Especially in today's energy objectives resting on renewable energy sources. The aim of this work is to evaluate underlying problems in the fermentation cycle and to submit theoretical knowledge about the processes of formation of biogas aspects affecting the very creation and their percentage of the input and the starting material. Submit balance the formation of biogas in the course of the investigation in the form of laboratory research.