Meta:

Za prácu už hlasovalo
32 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Tomáš J. Fülöpp

Dostupný celý text práce:
WEB
r. 1995

Školiteľ:
Ing. Michal Fedor

Kľúčové slová:
kompresia, obraz, sekvencia, hierarchická

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

Škola:
Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra rádioelektroniky

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Digitálne spracovanie obrazových sekvencií

Tomáš J. Fülöpp (Školiteľ: Ing. Michal Fedor) | pridané: 4. apríla 2005

Abstrakt diplomovej práce:

Obrazová informácia, najkomplexneší a najdôležitejší zdroj poznatkov, ktoré je človek schopný vnímať z prostredia, ktoré ho obklopuje, preniká do ľudského mozgu prostredníctvom najdokonalejšieho...

Obrazová informácia, najkomplexneší a najdôležitejší zdroj poznatkov, ktoré je človek schopný vnímať z prostredia, ktoré ho obklopuje, preniká do ľudského mozgu prostredníctvom najdokonalejšieho ľudského zmyslového receptora - okom. Z technického hľadiska je oko akomodatívny optický detektor svetelného žiarenia, s prenosovou rýchlosťou odhadnutou na tri milióny bitov za sekundu (6) a takou vysokou citlivosťou, že dokáže zaregistrovať dopad už jedného jediného fotónu. Priestorovou distribúciou viditeľného svetla odrazeného od - alebo vyžarujúceho z - okolitých predmetov vzniká vnem, ktorý ľudský mozog identifikuje ako obraz so všetkými jeho vlastnosťami, ako sú rozmery, hĺbka a perspektíva, farby, odtiene atď a ich zmeny.

Človek zrakom získava obrazovú informáciu o nejakej udalosti jednak priamo, jednak sprostredkovane. Sprostredkovanú obrazovú informáciu získava okrem iných zdrojov aj z televíznej obrazovky, ktorá využíva ďalšie špecifické vlastnosti ľudského oka - zotrvačnosť, teda fakt, že ak sa obrazy striedajú rýchlosťou väčšou ako približne 20 obrazov za sekundu, človek ich už nevníma ako jednotlivé obrazy, ale ako kontinuálne sa meniacu scénu. Ďalšou špecifickou vlastnosťou oka je jeho obmedzená rozlišovacia schopnosť, vďaka ktorej obraz na obrazovke, ktorý je vlastne maticou diskrétnych bodov rôzneho jasu a farby, na sietnici oka splýva do obrazu s plynulými prechodmi.

Keďže sprostredkovaná obrazová informácia je nesmierne dôležitým informačným prostriedkom, na jej rozvoj sa kladie veľký dôraz. Veľmi perspektívnou oblasťou, v ktorej sa uplatňuje najmodernejšia číslicová technika, je spracovanie obrazu, jeho kódovanie a prenos v digitálnej forme. Kódovaniu, respektíve kompresii obrazu a obrazových sekvencií, som sa venoval v rámci tejto mojej diplomovej práce.

Na začiatku sa zaoberám vlastným významom kódovania, základnými druhmi redundancie a princípmi niektorých kompresných metód, ktoré tieto redundancie minimalizujú. V ďalšej časti nechýba krátky pohľad na nové, perspektívne svetové štandardy pre kompresiu fotografických obrazov a obrazových sekvencií. Ďalej popisujem kompresné metódy vhodné pre obrazové informácie, najmä hierarchickú reprezentáciu a špeciálne kompresiu pomocou kvadrantového stromu obrazu, ktorá sa spomína v zadaní tejto práce. Potom nasleduje popis činnosti a výsledky programu pre kódovanie obrazových sekvencií BF kódom a následné zakódovanie výstupnej informácie pre tento účel vyvinutým kódom RL-BIT.

Orientácia na výskum v oblasti kompresie obrazových sekvencií je v našich podmienkach samozrejme možná len v oblasti programových modelov, pretože pre realizáciu systémov fungujúcich v reálnom čase dosiaľ nie je k dispozícii dostatočne rýchle technické vybavenie.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
www.vacilando.org/ index.php?x=13

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Technická univerzita v Košiciach - Fakulta elektrotechniky a informatiky - Katedra rádioelektroniky

Technická univerzita v Košiciach, Univerzitná knižnica
Letná 9
Košice 1
042 00
http://www.lib.tuke.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

J., Tomáš: Digitálne spracovanie obrazových sekvencií [ Diplomová práca ] Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra rádioelektroniky. Školiteľ: Ing. Michal Fedor. Rok obhajoby: 1995