diplomovka.sme.sk » Pravidlá pre pridávanie a využívanie vedeckých (diplomových) prác

Pravidlá pre pridávanie a využívanie vedeckých (diplomových) prác

Pridávanie vedeckých (diplomových) prác do databázy

 1. Do databázy vedeckých (diplomových) prác je možné vložiť buď len bibliografický záznam o vedeckých (diplomových) práci (s informáciami o autorovi, školiteľovi, oponentovi, umiestení vedeckej (diplomovej) práce, s textom abstraktu) alebo jej plný text.
 2. Plný text práce musí byť uložený v elektronickom dokumente v niektorom z bežne dostupných formátov (word, pdf, html a pod.) Súbor, v ktorom je uložená vedecká (diplomová) práca, môže byť komprimovaný kvôli zmenšeniu objemu dát. Plný text vedeckej (diplomovej) práce môže byť rozložený aj vo viacerých súboroch (napr. 4 word dokumenty), tieto však musia byť pred pridaním do databázy skomprimované do jedného súboru (napríklad zip súbor).
 3. Do databázy je možné pridať len riadne obhájené vedecké (diplomové) práce. Vedeckou (diplomovou) prácou sa chápe písomný alebo obrazový dokument, ktorý poslucháč vysokej školy/vedecký pracovník predkladá na obhajobu v rámci štátnych záverečných skúšok.
 4. Plný text vedeckej (diplomovej) práce vkladá autor do databázy dobrovoľne.
 5. Plný text vedeckej (diplomovej) práce môže do databázy vložiť len jej autor. Autor berie na vedomie, že správcovia portálu nemajú žiadnu možnosť overiť autenticitu autora resp. autorstva dipl. práce.
 6. Pri zadávaní vedeckej (diplomovej) práce si autor zvolí svoje heslo, ktoré spolu s jeho e-mailom tvoria jeho identifikačné prístupové údaje pre neskoršiu editáciu záznamu o vedeckej (diplomovej) práci prípadne jej plného textu.
 7. Pridaním plného textu vedeckej (diplomovej) práce do databázy jej autor súhlasí s tým, aby tento plný text bol prístupný ostatným návštevníkom portálu na stiahnutie (download vložených súborov).
 8. Autor môže kedykoľvek odstrániť z databázy plný text svojej vedeckej (diplomovej) práce.
 9. Správcovia portálu si vyhradzujú právo odstrániť z databázy plný text vedeckej (diplomovej) práce, pri ktorom je pochybné jej autorstvo.
 10. Správcovia portálu neposudzujú obsahovú kvalitu vkladanej vedeckej (diplomovej) práce.
 11. Správcovia portálu nenesú žiadnu zodpovednosť za obsah vedeckých (diplomových) prác v databáze, ani za správnosť záznamov o vedeckých (diplomových) prácach.
 12. Autor vedeckej (diplomovej) práce vložením práce či záznamu o nej súhlasí s tým, aby ho v prípade potreby mohli návštevníci kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára. Správa mu bude doručená na e-mailovú adresu, ktorú autor práce zadal pri vkladaní dipl. práce do databázy. Táto e-mailová adresa nie je prístupná návštevníkom portálu.
 13. E-mailová adresa, ktorú autor pridáva k záznamu o vedeckej (diplomovej) práci, nebude zneužitá na zasielanie nevyžiadanej poštky. Správcovia portálu neposkytnú túto e-mailovú adresu tretej strane.

Využívanie vedeckých (diplomových) prác z databázy

 1. Vedecké (diplomové) práce v databáze portálu sú chránené Autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.
 2. Správcovia portálu nenesú zodpovednosť za zneužitie obsahu vedeckých (diplomových) prác prístupných v databáze.
 3. V databáze vedeckých (diplomových) prác je dostupný buď bibliografický záznam o vedeckej (diplomovej) práci alebo jej plný text.
 4. Plný text vedeckej (diplomovej) práce je možné stiahnuť zo serveru portálu na lokálny disk používateľa.
 5. Použitie častí textu vedeckej (diplomovej) práce v práci iného autora je možné len pri dodržaní Autorského zákona a zásad správneho citovania.
 6. Správcovia portálu nenesú zodpovednosť za formálnu ani obsahovú formu vedeckých (diplomových) prác prístupných v plných textoch, ani za správnosť údajov v záznamoch o vedeckých (diplomových) prácach.
 7. Návštevníci sa zaväzujú, že nebudú zneužívať plné texty vedeckých (diplomových) prác kopírovaním celých častí do svojich prác.