sme.sk
 

Školiteľ: .

Zobrazuje sa 201 až 220 diplomových prác z 1247.
Predchádzajúca stránka | 1 | ... | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | 63 | Nasledujúca stránka

ENERGETICKÁ BILANCIA BIOPLYNOVEJ STANICE V KAPUŠANOCH PRI PREŠOVE (2017 | pridané 9. júla 2017)

Bc. Jozef Kožej; Školiteľ: Ing. Lenka Bobuľská, PhD.

KOŽEJ, Jozef. Energetická bilancia bioplynovej stanice v Kapušanoch pri Prešove [diplomová práca]. Prešovská univerzita v Prešove (Prešov, Slovensko). Fakulta humanitných a prírodných vied. Katedra ekológie. Školiteľ: Ing. Lenka Bobuľská, PhD. Konzultant Mgr. Ján Sarvaš. Stupeň odbornej kvalifikácie: magister Prešov: FHPV PU, 2017. s.

Prešovská univerzita » Fakulta humanitných a prírodných vied » Katedra ekológie | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Ostatné príbuzné odbory

1hlas Dostupný celý text práce: PDF

POTRAVNÁ EKOLÓGIA DRUHU CULEX PIPIENS (DIPTERA: CULICIDAE) (2017 | pridané 9. júla 2017)

Bc. Daniel Hudák; Školiteľ: Ing. Jozef Oboňa, PhD.

Cieľom diplomovej práce bolo podrobne analyzovať potravu lariev komárov, podeniek, pakomárov a pakomárikov žijúcich v spoločnom ekosystéme s obmedzenými zdrojmi potravy, definovanie potravných ník v porovnaní so sezónnymi zmenami v zložení potravy jednotlivých druhov a následné stanovenie miery prekrývania potravných ník skúmaných organizmov.

Prešovská univerzita » Fakulta humanitných a prírodných vied » Katedra ekológie | PRÍRODNÉ VEDY » Ekologické a environmentálne vedy » Ekológia

1hlas Dostupný celý text práce: PDF

OBSAH FENOLOVÝCH LÁTOK V EXTRAKTOCH PLODOV BORIEVKY OBYČAJNEJ ( JUNIPERUS COMMUNIS L.) A ICH ANTIOXIDAČNÁ AKTIVITA (2017 | pridané 9. júla 2017)

Bc. Veronika Štefanková; Školiteľ: Ing. Jozef Fejér, PhD.

Diplomová práca sa zameriava na stanovenie antioxidačnej aktivity etanolových extraktov zrelých plodov borievky obyčajnej (Juniperus communis L.) proti hydroxylovému radikálu. Dôležitou súčasťou práce bolo stanovenie obsahu celkových fenolových látok, ktorým sa pripisuje vplyv na antioxidačnú aktivitu.

Prešovská univerzita » Fakulta humanitných a prírodných vied » Katedra ekológie | PRÍRODNÉ VEDY » Ekologické a environmentálne vedy » Ekológia

1hlas Dostupný celý text práce: PDF

VÝZNAM ŠKVRNY NA BÁZE CHVOSTOVEJ PLUTVY U VYBRANÝCH ZÁSTUPCOV RODU COBITIS (2015 | pridané 9. júla 2017)

Viktória Lapčáková; Školiteľ: PaedDr. Jakub Fedorčák, PhD.

Kvantitatívne a kvalitatívne prieskumy rybích spoločenstiev predstavujú najväčšiu výzvu v odbore ekológie vodných ekosystémov. Cieľom bakalárskej práce bolo vytvoriť komplexný prehľad o význame škvrny chvostovej plutvy u vybraných zástupcov rodu Cobitis. Od základnej charakteristiky pĺţa poukazujeme cez rozmanité sfarbenie rýb aţ po vybraných zástupcov rodu Cobitis.

Prešovská univerzita » Fakulta humanitných a prírodných vied » Katedra ekológie | PRÍRODNÉ VEDY » Ekologické a environmentálne vedy » Ekológia

1hlas Dostupný celý text práce: PDF

VEK A RAST VYBRANÝCH ZÁSTUPCOV RODU COBITIS (2015 | pridané 9. júla 2017)

Veronika Štefanková; Školiteľ: PaedDr. Jakub Fedorčák, PhD.

Bakalárska práca sa zameriava na biodiverzitu vodných ekosystémov, so zameraním na vybraných zástupcov rodu Cobitis. Z tematického hľadiska sú pre nás determinujúce environmentálne faktory, ktoré biodiverzitu rýb principiálne ovplyvňujú. Na báze reflexie problematiky skúmania rýb zisťujeme jednotlivé spôsoby detekcie, stanovenia veku a rastu modelovej skupiny rýb.

Prešovská univerzita » Fakulta humanitných a prírodných vied » Katedra ekológie | PRÍRODNÉ VEDY » Ekologické a environmentálne vedy » Ekológia

1hlas Dostupný celý text práce: PDF

VPLYV VYBRANÝCH MEZOHABITATOVÝCH CHARAKTERISTÍK NA ROZŠÍRENIE DIPLOIDNÝCH A POLYPLOIDNÝCH FORIEM RÝB RODU COBITIS (2017 | pridané 9. júla 2017)

Bc. Viktória Lapčáková; Školiteľ: Mgr. Juraj Hajdú, PhD.

Cieľom diplomovej práce bolo zistiť, aký poĉet diploidných a polyploidných jedincov sa nachádza vo vybraných povodiach Dunaja a Tisy na území Slovenska a ĉi stúpa alebo klesá ich poĉet s rastúcou pripadne klesajúcou šírkou toku. Pre výskumnú aktivitu sme zvoli ĉasové obdobie rokov 2011 aţ 2016.

Prešovská univerzita » Fakulta humanitných a prírodných vied » Katedra ekológie | PRÍRODNÉ VEDY » Ekologické a environmentálne vedy » Ekológia

1hlas Dostupný celý text práce: PDF

Inovácie v oblasti dosiek pre suchú výstavbu (2017 | pridané 2. mája 2017)

Bc. Dávid Slavkovský; Školiteľ: prof. Ing. Mária Kozlovská, PhD.

Neustále zvyšujúce sa požiadavky na stavebné materiály otvárajú priestor pre nové a inovatívne materiály s novými vlastnosťami. Je žiaduce využívať také materiály, ktoré tieto požiadavky dokážu spĺňať v čo najväčšej miere. V oblasti plošných konštrukčných materiálov suchej výstavby je preto svojimi vlastnosťami inovatívna doska jedinečná.

Technická univerzita v Košiciach » Stavebná fakulta » Ústav technológií, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo » Ostatné príbuzné odbory

1hlas

Akustická signalizácia pošvatiek (Plecoptera) (2015 | pridané 1. marca 2017)

Daniel Hudák; Školiteľ: Mgr. Peter Manko, PhD.

Cieľom bakalárskej práce bolo vytvoriť literárny prehľad a zhodnotiť stav riešenia problematiky akustickej signalizácie u rôznych druhov pošvatiek počas obdobia párenia. Na prilákanie samičky počas obdobia párenia mnoho druhov hmyzu využíva rôzne zvukové signály. Okrem nich existuje aj spôsob prilákania vylučovaním feromónov.

Prešovská univerzita » Fakulta humanitných a prírodných vied » Katedra ekológie | PRÍRODNÉ VEDY » Ekologické a environmentálne vedy » Ekológia jedinca a populácií

2hlasy Dostupný celý text práce: PDF

Poslušnosť ako prejav dôvery rodiaci sa zo živého vzťahu s Bohom (2014 | pridané 29. decembra 2016)

Patrik Botló; Školiteľ: ThDr. Róbert Dorman, PhD

Témou tejto magisterskej práce je poslušnosť v dnešnej spoločnosti a v Cirkvi, a to najmä vo vzťahu k Bohu. Podáva pohľad na rôzne druhy poslušnosti a na ich súvislosť s poslušnosťou Bohu až po úplné odovzdanie sa Bohu. Autor v práci poukazuje na to, že poslušnosť napomáha budovaniu si živého (mystického, láskou naplneného) vzťahu s Bohom.

Univerzita Komenského » Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Teologické vedy » Katolícka teológia

1hlas Dostupný celý text práce: PDF

Hodnotenie ekonomických a sociálnych disparít v SR a ČR (2016 | pridané 28. septembra 2016)

Marek Varga; Školiteľ: doc. RNDr. Eva Grmanová , PhD

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov; Katedra Manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov. – Vedúci práce: doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD. – Trenčín : FSEV TnU AD, 2016. – s. 75 Pojem disparita je veľmi zložitá a špecifická problematika v regionálnej ekonomike.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka » Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov » Katedra rozvoja ľudských zdrojov a personálneho manažmentu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonometria a operačný výskum

2hlasy Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Segmentácia online čitateľov pomocou hĺbkovej analýzy textu (v jazyku R) (2016 | pridané 20. septembra 2016)

Bianka Parmová; Školiteľ: doc. Ing. Mária Vojtková, PhD.

Cieľom záverečnej práce je segmentácia čitateľov spravodajského webu pomocou hĺbkovej analýzy textu. Využitím Latentnej Dirichletovej alokácie sú z kľúčových slov článkov extrahované ich témy, ktoré sú následne použité na charakteristiku segmentov čitateľov. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Obsahuje 5 schém, 11 tabuliek, 6 výstupov, 1 graf a 2 prílohy. Prvá kapitola je venovaná charakteristike súčasného stavu v oblasti analýzy textu a webovej analytiky. Nasledujúca kapitola sa zaoberá formuláciou hlavného cieľa spolu s parciálnymi cieľmi diplomovej práce. Tretia kapitola popisuje metodiku práce, zameriava sa na popis metód predspracovania textových údajov, latentnej Dirichletovej alokácie a zhlukovej analýzy. V záverečnej kapitole sú spracované jednotlivé kroky aplikácie týchto metód v jazyku R spolu s interpretáciou dosiahnutých výsledkov práce. Výsledkom riešenia danej problematiky je identifikácia tém článkov spravodajského webu a následná charakteristika segmentov čitateľov pomocou preferovaných tém článkov. Kombináciou techniky hĺbkovej analýzy textu a zhlukovej analýzy poskytuje práca nový pohľad na segmentáciu v oblasti webovej analytiky.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Katedra štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Štatistika

2hlasy Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Téma kultúry u Laca Novomeského (2016 | pridané 29. augusta 2016)

Mgr. Lukáš Perný; Školiteľ: Mgr. Petra Chovancová, PhD.

Diplomová práca skúma tému kultúry v diele slovenského básnika, politika, novinára, kultúrneho kritika, ľavicového intelektuála, spoluzakladateľa skupiny DAV a povereníka pre školstvo a osvetu v rokoch 1945-1950, Ladislava Novomeského. Cieľom práce je ucelené zmapovanie Novomeského socialistického konceptu spoločenského zmyslu kultúry, vzdelávania, vedy, náboženstva a umenia podľa publikovaných textov a prejavov. Koncept kultúry je v Novomeského diele mapovaný z hľadiska kultúrnej politiky v školstve, z hľadiska spoločenského zmyslu a historickej úlohy umenia, taktiež z hľadiska filozofického, politologického a estetického. Súčasťou práce je zmapovanie geopolitického a kultúrno-politického konceptu Ladislava Novomeského v štyroch dimenziách (mierový a internacionálny, slovanský, vzťah česko-slovenský a národný) doplnený o výskum autorových znalostí osobností dejín a súčasnosti kultúry svetovej i domácej. Diplomová práca je doplnená o historický kontext formovania Novomeského konceptu od 20. až po 70. roky 20. storočia.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra kulturológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Kulturológia

1hlas Dostupný celý text práce: WEB

NÁVRH TECHNOLÓGIE VÝROBY ÚLOŽNÝCH (2016 | pridané 25. júla 2016)

Bc. Mgr. Vladimír Kapala; Školiteľ: prof. Ing. Jozef Pilc, CSc.

Témou bakalárskej práce je návrh technológie výroby úložných jednotiek ložísk. K napísaniu technologického postupu výroby úložnej jednotky ložísk sme pristúpili až po analýze zaslanej objednávky a výkresovej dokumentácie – kusovníkov a výkresov.

Žilinská univerzita » Strojnícka fakulta » Katedra obrábania a automatizácie KOA | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo » Obrábanie, tvárnenie a povrchová úprava

1hlas Dostupný celý text práce: DOC

OPTIMALIZÁCIA MENIČA SO ŠIROKÝM ROZSAHOM ZVS A NULOVÝM CIRKULAČNÝM PRÚDOM S VÝSTUPOM 48V / 2000W S RIADENÍM IC UCC 3895 (2016 | pridané 17. júla 2016)

Ing. Miroslav Pavlišin; Školiteľ: doc. Ing. Michal Frivaldský, PhD

Táto diplomová práca sa zaoberá optimalizáciou, simulačnou analýzou a verifikáciou meniča s topológiou dvojitého polomostu. V práci je navrhnuté a simulačne overené analógové riadenie na báze UCC3895. Výsledkom diplomovej práce je zvýšenie účinnosti a návrh funkčného analógového riadenia.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra mechatroniky a elektroniky KME | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Výkonová elektronika

1hlas Dostupný celý text práce: PDF | WEB

SURFACE TREATMENT OF HIGH ALLOY TOOL STEEL USING LASER TECHNOLOGY (2012 | pridané 16. februára 2016)

Ing. Mária Štefániková; Školiteľ: Thesis supervisor: A/Prof. Roman MORAVČÍK, PhD. Consultant: A/Prof. Roman ŠTURM, PhD.

The aim of dissertation thesis is to investigate of surface laser remelting of K390 Microclean high alloy cold work tool steel. Particular tasks reside in the determination of equilibrium phase transformations and influence of laser remelting treatment to the high alloy tool steel with and/or without heat treatment.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Materiálovotechnologická fakulta » Ústav materiálov | TECHNICKÉ VEDY » Ostatné technické vedy » Materiálové inžinierstvo

2hlasy Dostupný celý text práce: PDF

Agilný prístup k riadeniu projektov a jeho využitie pri Big Data Manažmente. (2015 | pridané 15. januára 2016)

Patrícia Franková; Školiteľ: Ing. Peter Balco, PhD.

Cieľom tejto diplomovej práce bolo zdokumentovať agilný prístup k riadeniu projektov a navrhnúť spôsob jeho využitia pri projektoch týkajúcich sa Big Data Manažmentu. Popísali sme agilný a plánom riadený prístup k riadeniu projektov a ich rozdiely. Taktiež sme popísali Big Data Manažment, trendy, ktoré viedli k vzniku Big Data a rozdiel medzi Big Data a business intelligence.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra informačných systémov | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ostatné príbuzné odbory

2hlasy Dostupný celý text práce: PDF

Prečo neplatí "čas sú peniaze" absolútne (podmienky priznania nemajetkovej ujmy všeobecnými súdmi za prieťahy v súdnom konaní) (2013 | pridané 21. septembra 2015)

Slavomíra Henčeková; Školiteľ: JUDr. Juraj Vačok, PhD

Práca sa zaoberá špecifickým problémom priznanie nemajetkovej ujmy za prieťahy v súdnom konaní podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú orgánom verejnej moci v znení novely č. 412/2012 účinnej od 1.1.2013. Cieľom práce je vymedzenie podmienok, ktoré musí poškodený splniť, aby sa úspešne domohol svojho práva na náhradu nemajetkovej ujmy. Práca je rozdelené do troch kapitol.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra správneho a environmentálneho práva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Správne právo

2hlasy Dostupný celý text práce: PDF

NMR study of plant histidine kinases (2015 | pridané 27. augusta 2015)

Dominik Hrebík; Školiteľ: doc. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.

V tejto diplomovej práci bola študovaná signálna dráha známa ako viacstupnová fosforylácia v rastline Arabidopsis thaliana. Tento signálny systém slúži ako mechanizmus ktorý dovoluje organizmom zachytit a odpovedat na zmeny vonkajšieho prostredia. Tento signálny systém je založený na prenose fosfátu kaskádou proteínov lokalizovaných v membráne, cytozole a jadre.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

2hlasy Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Poskytovanie a financovanie zdravotnej starostlivosti vo vybraných krajinách Európskej únie (2013 | pridané 23. marca 2015)

Jana Ďurišová; Školiteľ: PhDr. Katarína Nyulassyová, PhD.

Cieľom diplomovej práce bolo analyzovanie poskytovania a financovania zdravotnej starostlivosti vo Veľkej Británii, Maďarsku a Holandsku, s ohľadom na preskúmanie základného organizačného rámca fungovania zdravotnej starostlivosti v podmienkach špecifického verejného poistenia.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Filozofická fakulta » Iná katedra | INÝ VEDNÝ ODBOR » 1. Pododbor » 2. Pododbor

3hlasy Dostupný celý text práce: PDF

SV. AUGUSTÍN V DIELE FRANCESCA PETRARCU (2014 | pridané 30. decembra 2014)

Mgr. Ľudmila Suzziová; Školiteľ: prof. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc.

SUZZIOVÁ, Ľudmila: Sv. Augustín v diele Francesca Petrarcu. [Diplomová práca]. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta; Katedra kulturológie. Školiteľ: prof. PhDr. Dalimír Hajko DrSc. Stupeň odbornej kvalifikácie: Magister kulturológie. Nitra FF UKF, 2014. 68 s.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Katedra kulturológie | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o kultúre » Teória a dejiny kultúry

3hlasy

MODELOVANIE A OPTIMALIZÁCIA TECHNOLOGICKÝCH PARAMETROV PRI ŤAHANÍ VÝŤAŽKOV Z TRIP OCEĽOVÝCH PLECHOV (2014 | pridané 26. novembra 2014)

Tomáš Novotný; Školiteľ: prof. Ing. Emil Spišák, CSc.

Práca sa zaoberá numerickou simuláciou hlbokého ťahania. Overuje možnosti modelovania a optimalizovania procesu hlbokého ťahania v prostredí počítačového softvéru. Jedná sa modelovanie a aoptimalizáciu vnútorného vystuženia stĺpika automobilovej karosérie. Na vytvorenie modelu použitého v práci bol použitý program CATIA V5R20 a pre simuláciu procesu bol použitý program Autoform PLUS R3.

Technická univerzita v Košiciach » Strojnícka fakulta » Katedra technológií a materiálov | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo » Ostatné príbuzné odbory

3hlasy Dostupný celý text práce: PDF | WEB

MODELOVANIE A VIZUALIZÁCIA ŽELEZNIČNÉHO HLUKU PRE RÔZNE PREVÁDZKOVÉ REŽIMY (2014 | pridané 26. novembra 2014)

Monika Modráková; Školiteľ: Prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.

Práca prezentuje modelovanie a vizualizáciu železničného hluku pre rôzne prevádzkové režimy. Objektom skúmania bol vznik železničného hluku a možnosti jeho vizualizácie. V práci je analyzovaný železničný hluk a jeho zdroje, technické vlastnosti vlakových súprav a železničného zvršku a možnosti vizualizácie železničného hluku.

Technická univerzita v Košiciach » Strojnícka fakulta » Katedra environmentalistiky a riadenia procesov | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo » Ostatné príbuzné odbory

3hlasy Dostupný celý text práce: PDF | WEB

NÁVRH DVOJKOLESOVÉHO DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU S PARALELNÝM USPORIADANÍM KOLIES (2014 | pridané 26. novembra 2014)

Michal Škuta; Školiteľ: prof. Ing. Alexander Gmiterko, PhD.

Riešeným problémom tejto diplomovej práce je návrh vozidla resp. dvojkolesového dopravného prostriedku s paralelným usporiadaním kolies. V úvode je načrtnutý súčasný stav v oblasti tohto typu vozidiel, popísaný základný princíp fungovania a už konkrétne hotové riešenia od rôznych tvorcov a to nielen v súkromnom sektore ale aj v oblasti komerčného predaja.

Technická univerzita v Košiciach » Strojnícka fakulta » Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo » Ostatné príbuzné odbory

3hlasy Dostupný celý text práce: PDF | WEB

PLÁNOVANIE A DIMENZOVANIE TEPELNÝCH ČERPADIEL VZDUCH - VODA (2014 | pridané 26. novembra 2014)

Martina Dulebová; Školiteľ: Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.

Predkladaná diplomová práca sa zaoberá tematikou plánovania a dimenzovania tepelných čerpadiel typu vzduch - voda. Práca je rozdelená do piatich kapitol. V prvej kapitole sú popísané tepelné čerpadlá a ich význam pri použití ako zdroja energie. V druhej kapitole sú spracované spôsoby činnosti tepelných čerpadiel ako aj typy tepelných čerpadiel podľa kombinácie použitého média.

Technická univerzita v Košiciach » Strojnícka fakulta » Katedra environmentalistiky a riadenia procesov | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo » Automatizované riadenie výrobných a technologických procesov

4hlasy Dostupný celý text práce: PDF | WEB

MOŽNOSTI VYLEPŠENIA PARAMETROV NÁVRHU ZADNÉHO SEDADLA MPV (2014 | pridané 26. novembra 2014)

Martin Korečko; Školiteľ: Prof. Ing. František Greškovič, CSc.

Cieľom tejto diplomovej práce je definovať a upraviť problematické oblasti v konkrétnom návrhu zadnej rady sedadiel MPV vozidla Fiat 500L. Čitateľ nájde v tejto práci techniky navrhovania sedadiel pre osobné automobily a taktiež porovnanie sedadiel zadnej rady pre danú kategóriu.

Technická univerzita v Košiciach » Strojnícka fakulta » Katedra technológií a materiálov | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo » Ostatné príbuzné odbory

4hlasy Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Semiaktívne odpruženie sedačky pracovného stroja (2014 | pridané 26. novembra 2014)

Lukáš Javor; Školiteľ: Prof. Ing. Štefan Segľa, Csc.

Predmetom tejto práce sú možnosti zlepšenia vlastností odpruženia sedačiek pracovných strojov pomocou semiaktívneho odpruženia. Práca pozostáva z dvoch častí. V prvej časti práce sú opísané teoretické základy tvorby matematických a dynamických modelov odpruženia sedačky.

Technická univerzita v Košiciach » Strojnícka fakulta » Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo » Ostatné príbuzné odbory

4hlasy Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Bezpečnostné aspekty pri používaní rizikových prostriedkov (2014 | pridané 26. novembra 2014)

Lenka Čuchranová; Školiteľ: doc. Ing. Marianna Tomašková, PhD.

Cieľom diplomovej práce je popis bezpečnej manipulácie s pyrotechnikou, bezpečnostné opatrenia, ktoré je nutné dodržať pri narábaní s nimi a možné zdravotné následky, ktoré môžu vzniknúť pri nesprávnom zaobchádzaní. Prvá kapitola popisuje históriu pyrotechniky a základné zloženia pyrotechnických látok. Druhá kapitola uvádza legislatívny základ predaja pyrotechniky.

Technická univerzita v Košiciach » Strojnícka fakulta » Katedra bezpečnosti a kvality produkcie | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo » Ostatné príbuzné odbory

4hlasy Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Návrh robotizovaného pracoviska s vizuálnym systémom (2014 | pridané 26. novembra 2014)

Kristián Urbančík; Školiteľ: Prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD.

V práci sa venujem návrhu robotizovaného pracoviska vybaveného s vizuálnym kamerovým systémom. Úvodná časť popisuje trendy vývoja v robotike a kamerových systémov. Je zdôraznená skutočnosť že v poslednom období sa inteligencia robotizovaných pracovísk zvyšuje práve ich vybavením vizuálnymi systémami a to pre rozpoznávanie objektov, kontrola objektov.

Technická univerzita v Košiciach » Strojnícka fakulta » Katedra výrobnej techniky a robotiky | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo » Ostatné príbuzné odbory

3hlasy Dostupný celý text práce: PDF | WEB

NÁVRH ROBOTIZOVANÉHO PRACOVISKA PRE MANIPULÁCIU S VYBRANÝMI TYPMI SÚČIASTOK (2014 | pridané 26. novembra 2014)

František Novotný; Školiteľ: Prof. Ing. Peter Demeč, CSc.

V diplomovej práci sa venujeme návrhu robotizovaného pracoviska pre manipuláciu so súčiastkami s vyuţitím RFID technológie. V úvodnej časti je vybraný priestor na návrh pracoviska s jeho analýzou. Následne sa volí vhodná RFID technológia a zabezpečenie potrebnej techniky a softwaru. Vytvára sa program, ktorý spolupracuje s robotom, RFID systémom a dopravníkom.

Technická univerzita v Košiciach » Strojnícka fakulta » Katedra výrobnej techniky a robotiky | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo » Ostatné príbuzné odbory

4hlasy Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Výskum tvorby a vlastností keramických povlakov (2014 | pridané 26. novembra 2014)

Erik Fiľo; Školiteľ: doc. Ing. Janette Brezinová, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá analýzou tvorby a vlastností keramických povlakov aplikovaných technológiou HVOF. V teoretickej časti práce je uvedený rozbor súčasného stavu v oblasti tvorby žiarovo striekaných povlakov, používaných materiálov a metód hodnotenia ich vlastnosti. V práci sú analyzované jednotlivé druhy opotrebenia.

Technická univerzita v Košiciach » Strojnícka fakulta » Katedra technológií a materiálov | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo » Ostatné príbuzné odbory

4hlasy Dostupný celý text práce: PDF | WEB

APLIKÁCIA STRATÉGIE KAIZEN VO VYBRANEJ ORGANIZÁCII (2014 | pridané 26. novembra 2014)

Emil Hric; Školiteľ: Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.

Cieľom diplomovej práce je zaviesť metódu Kaizen do výrobného procesu a tak minimalizovať nepodarkovosť a zároveň zaručiť kvalitu daných produktov. Zavedenie tejto metódy povedie k eliminácii manipulačných strát vo výrobe. V prvej časti sú prezentované teoretické poznatky a postupy metódy Kaizen.

Technická univerzita v Košiciach » Strojnícka fakulta » Katedra bezpečnosti a kvality produkcie | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo » Ostatné príbuzné odbory

4hlasy Dostupný celý text práce: PDF | WEB

ANALÝZA PÓROVITOSTI MATERIÁLOV POMOCOU METROTOMOGRAFIE (2014 | pridané 26. novembra 2014)

Darina Glittova; Školiteľ: Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD.

Cieľom tejto práce bo lo a nalyzovať pórovitosť, r esp. inklúzie vzoriek z vybraných materiálov pomocou metrotomografie. Hlavnou zložkou prob lému bola správna metodika softvérového spracovania nameraných údajov získa ný ch počítačovou tomografiou na zariadení Carl Zeiss Metrotom 1500. Pri rôznych nastaveniach vstupných parametrov sa zisťoval predpokladaný výstup na známom súbore defektov.

Technická univerzita v Košiciach » Strojnícka fakulta » Katedra biomedicínskeho inžinierstva, automatizácie a merania | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo » Ostatné príbuzné odbory

4hlasy Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Využitie 3D tlače v protetike a ortotike (2014 | pridané 26. novembra 2014)

Blažena Vargová; Školiteľ: doc. Ing. Radovan Hudák, PhD.

Technológia 3D tlače zaznamenáva v poslednom období veľký rozvoj, čo sa odzrkadľuje v jej použití pre rôzne odvetvia priemyslu a medicíny. V oblasti medicíny je jej prínos predovšetkým v tvorbe návrhu a výrobe individuálne vyrábaných implantátov, ktoré sú tlačené s vysokou presnosťou.

Technická univerzita v Košiciach » Strojnícka fakulta » Katedra biomedicínskeho inžinierstva, automatizácie a merania | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo » Ostatné príbuzné odbory

4hlasy Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Postoj Francúzskej republiky ku krajinám Maghrebu v kontexte Arabskej jari (2014 | pridané 6. októbra 2014)

Mgr. Tomáš Sokol; Školiteľ: PaedDr. Mária Rošteková, PhD.

Francúzska zahraničná politika má veľmi dlhú tradíciu pôsobenia v Maghrebe. Previazanosť týchto dvoch celkov je v dnešnej dobe natoľko vysoká, že zásadné zmeny vyvolajú okamžitú reakciu na oboch stranách.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov » Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie KMVAD | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Ostatné príbuzné odbory

3hlasy Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Súčasný stav domáceho vzdelávania na Slovensku (2013 | pridané 11. septembra 2014)

Mgr. Radka Galková; Školiteľ: Mgr. Nemenovany, PhD

Diplomová práca mapuje súčasný stav domáceho vzdelávania na Slovensku a snaží sa porovnať jeho fungovanie s vybranými krajinami Európskej únie a Spojenými štátmi. Stručne charakterizuje alternatívne školstvo a snaží sa domáce vzdelávanie zaradiť medzi funkčné alternatívy vzdelania.

Trnavská univerzita » Teologická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Teologické vedy » Katolícka teológia

4hlasy

Tvorivé edukačné metódy a ich aplikacia v práci špeciálneho pedagóga (2014 | pridané 10. septembra 2014)

Mgr.Maria Heverova; Školiteľ: Nemenovany PhD.

Práca sa zaoberá problematikou využívania tvorivých edukačných metód v práci špeciálneho pedagóga. Charakterizuje pojem edukačná metóda, opisuje jej funkcie v edukačnom procese a klasifikáciu metód z rôznych hľadísk. Zaoberá sa metódami projektového vyučovania, zážitkového učenia, mastery learningom, tvorivou dramatikou a hrou. Cieľom práce je zistiť, ktoré tvorivé metódy používajú špeciálni pedagógovia v edukačnom procese v špeciálnych základných školách, ako aj dôvody, okolnosti a úspešnosť využívania uvedených metód.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo

4hlasy Dostupný celý text práce: DOC

Dôvody vzniku záškoláctva a alternativy jeho prevencie u žiakov špeciálnych základných škôl (2014 | pridané 10. septembra 2014)

Mgr.Maria Heverova; Školiteľ: Nemenovany PhD.

Práca sa zaoberá problematikou záškoláctva a jeho prevenciou u žiakov špeciálnych základných škôl. Práca obsahuje teoretické vymedzenie prevencie záškoláctva , popis príčin vzniku záškoláctva a charakteristiku žiakov špeciálnych základných škôl. Cieľom diplomovej práce je objasniť a charakterizovať problematiku záškoláctva u žiakov špeciálnych základných škôl a zároveň poukázať na možnosti prevencie voči tomuto nežiaducemu javu.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Predškolská a elementárna pedagogika

3hlasy Dostupný celý text práce: DOC

Hudobná kontrakultúra na prelome 60. a 70. rokov 20. storočia v kulturologickej perspektíve (2014 | pridané 9. septembra 2014)

Bc. Lukáš Perný; Školiteľ: prof. doc. PhDr. Július Fujak, PhD.

Problematika významu progresívnej hudobnej kultúry so zameraním na psychedelický rock a kraut-rock v rámci tzv. kontrakultúry je v práci reflektovaná z viacerých interdisciplinárnych, kulturologických a filozoficko-estetických hľadísk - skúma vzájomné vzťahy a prieniky hudby, životného štýlu s filozofiou, resp. svetonázorom a politickými východiskami kontrakultúry daného obdobia. Odborná reflexia témy sa pohybuje od uchopenia kontrakultúrnych fenoménov vo všeobecnosti až po jej konkrétne prejavy v tzv. kraut-rockovej subkultúre vo vtedajšej Nemeckej spolkovej republike (v komparácii so situáciou vo svete).

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Katedra kulturológie | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o kultúre » Teória a dejiny kultúry

3hlasy

Úloha kulturológie začiatkom 21. storočia alebo kultúra v neoliberálnej postspoločnosti (2014 | pridané 9. septembra 2014)

Bc. Lukáš Perný; Školiteľ: prof. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc.

Náplňou práce je analýza a reflexia niektorých súčasných a kľúčových názorových prúdov v kulturológii. Primárnou témou sú koncepcie environmentalizmu I. Dubničku a ontologickej kulturológie J. Šmajsa v kontexte kultúry ako jedinečného fenoménu, ktorý vytvoril ľudský rod, no zároveň existuje reálna možnosť, že bude i jeho „hrobárom.“ Práca bola inšpirovaná morálnou a ekonomickou krízou v otázke neistej budúcnosti vied ako je kulturológia práve v súčasnom modele spoločnosti. Zahŕňa preto aj úvahy futurologické, či konkrétne názory osobností z praxe. Záver tvorí krátka esej, kam by sa kulturológia mala uberať. Nemala by zostať iba pri deskripcii reality, jej kritizovaní, ale mala by sa postaviť do roviny hľadania reálnej alternatívy.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Katedra kulturológie | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o kultúre » Teória a dejiny kultúry

3hlasy Dostupný celý text práce: WEB

Kvantitatívna a kvalitatívna analýza vybraných podielových fondov v SR (2014 | pridané 22. mája 2014)

Bc. Marek Žubor; Školiteľ: prof. Ing. Jiří Polách, CSc.

Výber akciového podielového fondu na zaklade kriterii.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

4hlasy Dostupný celý text práce: PDF

Motorkári, akí sú? Osobnosť, agresivita motorkárov a ich motivácia k jazdeniu (2014 | pridané 6. mája 2014)

Bc. Veronika Pisnyáková; Školiteľ: PhDr. Peter Žitný, PhD.

Práca sa zameriava na osobnosť a agresivitu motorkára. Ďalej popisuje motiváciu k jazdeniu. Výskumu sa zúčastnilo 450 respondentov. Skupinu motorkárov tvorilo 243 mužov a 7 žien vo veku 20-67 rokov. Motorkári boli aktívnymi jazdciami, ktorí jazdili minimálne 2 roky. Kontrolnú skupinu vodičov áut tvorilo 96 mužov a 104 žien vo veku od 21-50 rokov.

Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Psychológia osobnosti

3hlasy Dostupný celý text práce: PDF

Od camery obcury po 4K (2007 | pridané 18. apríla 2014)

Slavomír Hutník; Školiteľ: prof. Ján Ďuriš, ArtD.

Dejiny kamerovej, filmovej techniky.

Vysoká škola muzických umení v Bratislave » Filmová a televízna fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny filmu, rozhlasu a televízie

3hlasy Dostupný celý text práce: WEB

Mechanizmy rezistencie vláknitých húb voči antifungálnym látkam (2014 | pridané 26. februára 2014)

Ing. Zuzana Vihonská; Školiteľ: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.

Ríša húb pozostáva z vyše 1,5 milióna druhov rozšírených po celej Zemi.Niektoré z tejto skupiny húb môžu s človekom koexistovať v symbióze bez toho, aby došlo k jeho poškodeniu, iné reprezentujú ľudské patogény.Za posledných 30 rokov sa invazívne fungálne infekcie stali hlavnou príčinou morbidity a mortality.Veľkou obavou v procese liečby fungálnych infekcií je vznik rezistencie, či už voči zaužívaným alebo novým terapeutikám s antifungálnym účinkom. Práve pochopenie mechanizmu rezistencie je dôležitým aspektom pri plánovaní liečebných stratégií. Práca sa zameriava na charakteristiku a mechanizmus účinku antifungálnych látok, bežne používaných terapeutík, v klinickej praxi. Časť práce je venovaná jednotlivým mechanizmom rezistencie voči antifungálnym látkam so zameraním sa na ABC proteíny.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy » Mikrobiológia

4hlasy Dostupný celý text práce: PDF

Úloha sekundárnych metabolitov v interakciách vláknitých húb (2014 | pridané 21. februára 2014)

Ing. Veronika Palušková; Školiteľ: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.

Vláknité huby produkujú širokú škálu nízkomolekulových biologicky aktívnych zlúčenín, ktoré sa nazývajú sekundárne metabolity (antibiotiká, fungicídy, cytotoxiká, imunomodulátory). Zástupcovia húb rodu Trichoderma sú aktívni producenti obrovského množstva rôznych sekundárnych metabolitov, avšak biologické účinky, biosyntetické dráhy a mechanizmy regulácie väčšiny z nich nie sú známe.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy » Molekulárna biológia

4hlasy Dostupný celý text práce: PDF

Štúdium Ca2+ signálnych dráh vláknitých húb (2014 | pridané 20. februára 2014)

Kamila Ďurišová; Školiteľ: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.

Ca2+ je všadeprítomný intracelulárny signálny posol, ktorý reguluje mnoho rozličných bunkových procesov. Bunky využívajú Ca2+ signalizáciu na prenos informácie, ale predovšetkým pre svoj rast a ďalšie fyziologické funkcie. V mnohobunkových organizmoch musí byť každá bunka schopná rozpoznať, spracovať a odpovedať na informáciu, ktorú dostala ako podnet z vonkajšieho prostredia.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy » Molekulárna biológia

3hlasy Dostupný celý text práce: PDF

Miestne dane a ich právno-aplikačné problémy (2013 | pridané 5. januára 2014)

Jakub Ulaher; Školiteľ: doc. JUDr. Mária BUjňáková, CSc.

ULAHER, Jakub: Miestne dane a ich právno-aplikačné problémy (dizertačná práca). Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Právnická fakulta. Katedra finančného práva a daňového práva. Školiteľ: prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. Práca sa zaoberá problematikou miestnych daní v Slovenskej republike a skúmaním ich právno-aplikačných problémov.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Právnicka fakulta » Katedra finančného práva a daňového práva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Obchodné a finančné právo

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Rodičovský príspevok v systéme štátnej sociálnej podpory (2012 | pridané 23. októbra 2013)

Lucia Čambálová; Školiteľ: PhDr. Bronislava Pekárová

V bakalárskej práci sa venujeme systému štátnej sociálnej podpory a podpore rodiny s maloletými deťmi prostredníctvom štátnych sociálnych dávok. Jej cieľom je informovať o miere účasti a záujmu štátu o rodinu v rámci jeho štátnej rodinnej politiky, vzájomnej súvislosti priamej a nepriamej podpory štátu ako aj koordinácii príslušných orgánov pri jej poskytovaní .

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Fakulta sociálnych vied » Katedra sociálnej práce a sociálnych vied | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Sociálna práca

6hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Tvorba učiaceho sa systému na rozpoznávanie vizuálnej informácie (Implementácia v systéme AIBO) (2013 | pridané 7. septembra 2013)

Jozef Čorba; Školiteľ: prof. Ing. Peter Sinčák, CSc.

Táto diplomová práca sa zaoberá tvorbou učiaceho sa systému na rozpoznávanie vizuálnej informácie. Cieľom je vytvorenie učiaceho sa systému založeného na báze inteligentných technológií ako sú metódy integrácie znalostí. Záujmom je inkrementálne učenie vybraných gest človeka.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Umelá inteligencia

6hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Raising English language learners’ metacognitive awareness: Focus on learning styles (2013 | pridané 30. augusta 2013)

Jana Pastorková; Školiteľ: doc. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.

The objective of this thesis is to identify the scope of metacognitive training in EFL textbooks recommended by the Slovak Ministry of Education for secondary schools in Slovakia. Sixteen sets of textbooks (in all 47 publications incl.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra anglického jazyka a literatúry | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Pedagogika

6hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Sexuálna etika v manželstve – porovnanie učenia Katolíckej cirkvi a niektorých protestantských denominácií (2013 | pridané 24. júla 2013)

Mária Schindlerová; Školiteľ: ThLic. Ján Viglaš

Porovnanie učenia Katolíckej cirkvi o sexuálnej etike v manželstve s názormi členov niektorých protestantských denominácií.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Teologická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Teologické vedy » Katolícka teológia

6hlasov Dostupný celý text práce: PDF

APLIKÁCIA NEURÓNOVÝCH SIETÍ PRI PROGNÓZOVANÍ VYBRANÝCH AKCIÍ (2013 | pridané 15. júla 2013)

Ľubomír Kužela; Školiteľ: Ing. Renata Janošcová, PhD.

Témou diplomovej práce je prognóza vývoja cien akcií použitím neurónových sietí. Demonštrovali sme použiteľnosť neurónových sietí pri analýze akciového trhu a najmä pri generovaní obchodných signálov. Práca popisuje rôzne analytické a štatistické metódy používané pri analýzach v investičnom rozhodovaní.

City University Bratislava » Fakulta » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Umelá inteligencia

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

MEDIÁLNY BOJ PROTI RASIZMU ANALÝZA ANTI-RASISTICKÝCH MEDIÁLNYCH KAMPANÍ (2013 | pridané 9. júla 2013)

Ivana Váleková; Školiteľ: PhDr. Andrej Findor, PhD.

Záverečná bakalárska práca s názvom „Mediálny boj proti rasizmu“ prostredníctvom sociologického prieskumu zisťuje postoje respondentov voči celosvetovo realizovaným anti-rasistickým kampaniam a reklamám.

Univerzita Komenského » Fakulta sociálnych a ekonomických vied » Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Ostatné príbuzné odbory

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Prečo ľudia nechodia do divadla? Stratégie získavania ne-divákov. (2011 | pridané 9. júla 2013)

Ivana Váleková; Školiteľ: PhDr. Eva Havelková, PhD.

Záverečná bakalárska práca pod názvom „Prečo ľudia nechodia do divadla?“ pomocou sociologického prieskumu poukazuje na súbor postojov ne-divákov k divadlu a na prekážky, ktoré im bránia v návšteve divadelných predstavení.

Vysoká škola muzických umení v Bratislave » Divadelná fakulta » Katedra manažmentu | INÝ VEDNÝ ODBOR » 1. Pododbor » 2. Pododbor

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Formy priamej a nepriamej demokracie v podmienkach Slovenskej republiky (voľby a referendum) (2013 | pridané 28. júna 2013)

Martin Kochan; Školiteľ: JUDr. Štefan Kseňák

Bakalárska práca sa venuje problematike formám priamej a nepriamej demokracie na území Slovenskej republiky so špecifikáciou na voľby a referendum. Cieľom práce je teoretické vymedzenie inštitútov priamej a nepriamej demokracie a ich priame prepojenie na aktuálne podmienky v Slovenskej republike. Autor práce sa zameriava najmä na voľby a referendum, ktoré považuje za najpodstatnejšie inštitúty.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Právnicka fakulta » Katedra ústavného práva a správneho práva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Ústavné právo

6hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Preparation and properties of polymer networks from photoperoxidation of 1,2-dicarbonyl compounds (2008 | pridané 26. júna 2013)

Branislav Husár; Školiteľ: Prof. Sophie Commereuc

Táto dizertačná práca sa venuje štúdiu fotoreaktivity styrénových kopolymérov obsahujúcich benzilovú (BZ) štruktúru naviazanú na polymérny reťazec a najmä charakterizácii polymérnej siete. BZ je štatisticky distribuovaný v kopolyméri. Ožarovaním polymérneho filmu pri λ > 400 nm sa tieto fotoaktívne skupiny transformujú kvantitatívne na benzoyl peroxid (BP).

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Makromolekulová chémia

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Príprava monomérov a polymérov obsahujúcich 1,2-dikarbonylovú skupinu a fotoperoxidácia 1,2-dikarbonylového zoskupenia v polymérnej matrici (2004 | pridané 26. júna 2013)

Branislav Husár; Školiteľ: Ing. Ivan Lukáč, CSc.

Boli pripravené tri nové monoméry s 1,2-dikarbonylovou skupinou a ich styrénové kopolyméry. Pri ožarovaní kopolymérov svetlom s vlnovou dĺžkou nad 400 nm sa 1,2-dikarbonylové skupiny fotoperoxidujú na diacylperoxidy, ktoré sa termicky radikálovo štiepia, a spôsobujú sieťovanie polyméru.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra organickej chemie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Organická chémia

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

VPLYV SPOLOČNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ POLITIKY EÚ NA PODPORU ZAHRANIČNÉHO AGRÁRNEHO OBCHODU (2013 | pridané 28. mája 2013)

Aleš Andel; Školiteľ: prof.Ing.Mária Hambálková, CSc.

Diplomová práca „Vplyv Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ na podporu zahraničného agrárneho obchodu“ je zameraná na posúdenie celkového vplyvu poľnohospodárskej politiky Európskej únie na zahraničný agrárny obchod Slovenskej republiky voči krajinám Európskej únie a tretím krajinám.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta ekonomiky a menežmentu » Katedra marketingu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Obchod a marketing

6hlasov

Dejiny fotografie v kontexte s filmovým obrazom (2011 | pridané 7. mája 2013)

Slavomír Hutník; Školiteľ: prof. Ján Ďuriš, ArtD.

Cieľom dizertačnej práce bolo analyzovať spojitosti fotografie a filmu a ich koexistovania. Práca prináša prehľad dejín fotografie cez históriu filmového obrazu. V práci je sústredená pozornosť na formálnu stránku obrazu, spojitosť fotografie a filmu. Ako boli kameramani počas vývoja dejín inšpirovaní fotografiou, či naopak ako ťažili fotografi z filmu. Práca obsahuje šesť kapitol.

Vysoká škola muzických umení v Bratislave » Filmová a televízna fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny filmu, rozhlasu a televízie

6hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Stereo adventura s využitím programu Adobe Flash (2011 | pridané 4. mája 2013)

Branislav Paulis; Školiteľ: Mgr. Lukáš Kalčok

Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť krátku hru zo žánru adventúra využívajúcu pasívnu stereoprojekciu. Hra je spracovaná ako 2D aplikácia, ktorá však vďaka vykresleniu trojrozmernej grafiky a stereoskopickému zobrazeniu vytvára ilúziu priestoru s treťou dimenziou. Implementovaná je pomocou nástroja Adobe Flash a jej programová čast demonštruje predovšetkým algoritmus na hľadanie cesty.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Počítačová grafika

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Analýza údajov z AIS2 s využitím nástrojov Business Intelligence (2013 | pridané 2. mája 2013)

Jaroslav Čipkala; Školiteľ: Ing. Jolana Gubalová, PhD.

Subjektom skúmania sú nástroje Business Intelligence (BI) v databázovom systéme SQL Server 2012, z hľadiska ich využitia na analýzu údajov a na podporu procesov rozhodovania a plánovania. Objektom skúmania je databáza údajov z Akademického informačného systému AIS2, ktorý sa používa na UMB. Cieľom práce je navrhnúť vhodné analytické modely, ktoré sa dajú využiť v riadení verejnej vysokej školy.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Informačné systémy

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Môže byť ústavný zákon protiústavný? (2013 | pridané 14. apríla 2013)

Slavomíra Henčeková; Školiteľ: JUDr. Marián Giba, PhD.

Cieľom práce je nájsť konkrétnu odpoveď na konkrétnu otázku: Môže byť ústavný zákon v podmienkach Slovenskej republiky protiústavný? Otázka je síce položená jednoducho, ale hľadanie odpovede bude podstatne náročnejšie a komplexnejšie. Práca sa zameriava na rozbor situácie de lege lata opierajúc sa o pozitívne platné právo, ale nie výlučne oň zahŕňajúc rozbor čl. 86 písm. a), čl. 152 ods.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra štátneho práva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Ústavné právo

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Norimberský proces 1945/1946 (2011 | pridané 13. apríla 2013)

Slavomíra Henčeková; Školiteľ: Prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.

Práca zachytáva stručne Norimberský proces (1945 – 1946) a cestu k nemu. V prvej kapitole rozoberá základné pojmy potrebné pre pochopenie širších súvislosti a taktiež historický vývoj rozdelený na dve podobdobia – do začiatku druhej svetovej vojny a po ňom. Druhá kapitola rozoberá právny základ Norimberského procesu – Londýnsku dohodu z 8.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra právnych dejín | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Teória dejín štátu a práva

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Nástroje vypĺňania medzier v práve (2013 | pridané 13. apríla 2013)

Slavomíra Henčeková; Školiteľ: JUDr. Mgr. Michal Mrva, LL.M, PhD

Práca sa zaoberá nástrojmi vypĺňania medzier v práve, resp. v zákone. Jej cieľom je vysvetliť nielen tie nástroje, ktoré sa tradične uvádzajú v literatúre, ale najmä tie, ktoré sa s medzerami v práve spájajú menej frekventovane, ak vôbec. Práca sa v úvode venuje existencii medzier v práve, resp. v zákone a načrtáva ich unikátnu klasifikáciu.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra teórie práva a sociálnych vied | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Teória dejín štátu a práva

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Sociálna spravodlivosť v kontexte ekonomickej globalizácie v teóriách analytických marxistov (2013 | pridané 13. apríla 2013)

Peter Daubner; Školiteľ: doc. PhDr. Mgr. Peter Ondria, PhD.

Diplomová práca s názvom Sociálna spravodlivosť v kontexte ekonomickej globalizácie v teóriách analytických marxistov sa zaoberá predovšetkým neomarxistickým príspevkom do filozofického diskurzu o sociálnej spravodlivosti. Problematika sociálnej spravodlivosti je z marxistickej pozície analyzovaná v kontexte prebiehajúcej ekonomickej globalizácie a kritiky neoliberálnej ideológie.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov » Katedra politológie KP | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Teória politiky

6hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Anamorfóza mapy a jej možné využitie pre vizualizáciu volebných dát (2011 | pridané 23. januára 2013)

Peter Ondrejka; Školiteľ: RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.

Kartografická anamorfóza je technika transformácie zobrazovaného priestoru za účelom hlbšieho pochopenia mapovaných javov. Práca sleduje koncept kartografickej anamorfózy ako perspektívnej metódy kartografickej vizualizácie na príklade vizualizácie volebných dát. Klasifikácia a charakteristika jednotlivých typov kartografickej anamorfózy je predmetom teoretickej časti práce.

Univerzita mimo Slovenska | PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy » Geografická kartografia

5hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Voľný čas a záujmové vzdelávanie dospelých (2010 | pridané 12. decembra 2012)

Dana Žeňuchová; Školiteľ: Doc. PhDr. Marta Bačová, CSc.

ŽEŇUCHOVÁ, Dana: Voľný čas a záujmové vzdelávanie dospelých. [Diplomová práca] / Dana Žeňuchová. – Prešovská univerzita v Prešove. Filozofická fakulta; Inštitút edukológie a sociálnej práce. Katedra andragogiky. – Školiteľka: Doc. PhDr. Marta Bačová, CSc. – Stupeň odbornej kvalifikácie: magister philosophiae – Prešov: FF PU 2010. 89 s.

Prešovská univerzita » Filozoficka fakulta » Inštitút edukológie a sociálnej práce | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Andragogika

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Stavbené sporenie v podmienkach SR (2012 | pridané 19. novembra 2012)

Bc. Marek Žubor; Školiteľ: Ing. Ľubomír Pintér, PhD.

ZUBOR, Marek: Stavebné sporenie v podmienkach SR. [Bakalárska práca] / Marek Ţubor. - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta; Katedra financií a účtovníctva. – Vedúci: Ing. Ľubomír Pintér, PhD. – Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár. – Banská Bystrica: EF UMB, 2012. 49 s.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

6hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vývoj slovenského trhu práce od vstupu do Európskej únie (2012 | pridané 7. novembra 2012)

Matej Ihelka; Školiteľ: PhDr. Paulína Stachová, PhD.

Cieľom bakalárskej práce je podať z ekonomického hľadiska komplexný pohľad na problematiku trhu práce v Slovenskej republike od jej vstupu do Európskej únie. Na základe analýzy vybraných makroekonomických ukazovateľov ako hrubý domáci produkt, nezamestnanosť a inflácia popísať vývoj trhu práce nielen na národnej, ale i regionálnej úrovni.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra financií a ekonómie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná ekonomika a služby

6hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Levočské tlače 17.storočia vo fonde Slovenskej národnej knižnice a ich majitelia (2008 | pridané 2. októbra 2012)

Zuzana Mišovičová; Školiteľ: Mgr. Helena Saktorová, PhD

Práca prináša analýzu majiteľov, obsahový rozbor a bibliografický súpis levočských tlačí 17. storočia nachádzajúcich sa vo fonde Slovenskej národnej knižnice. Diplomová práca okrem toho obsahuje krátky prehľad dejín kníhtlače na Slovensku a v Levoči, a biografické údaje o autoroch.

Žilinská univerzita » Fakulta prírodných vied » Katedra knižnično-informačných vied a didaktiky informatiky KKIV | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Knižničná a informačná veda

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Komparácia školského systému na Slovensku a vo vybranej zahraničnej krajine z hľadiska učebnicovej politiky (2012 | pridané 18. septembra 2012)

Mgr. Pavol Galáš; Školiteľ: Mgr. Michal Rehúš, PhD.

Práca sa zaoberá porovnaním školských systémov Slovenska a Fínska z hľadiska učebnicových politík oboch krajín. Na základe predmetnej komparácie a výskumu medzi učiteľmi v regionálnom školstve na Slovensku prináša návrhy zmien pre túto oblasť vzdelávacej politiky na Slovensku.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra pedagogiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Pedagogika

6hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Zdieľanie kultúrnej produkcie v sieťovej komunikácii (2012 | pridané 18. septembra 2012)

Andrej Chudý; Školiteľ: Doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD.

Úvod: Vplyvom technologického rozvoja boli na konci 20. storočia znížené bariéry pre kopírovanie a sprístupňovanie kultúrnej produkcie. Fenomén zdieľania súborov prináša nový model, akým sa kultúrna produkcia v spoločnosti šíri, vyžaduje väčšiu participáciu od zúčastnených strán a zároveň rozrušuje tradičné modely. Cieľ: Výskum si kládol tri hlavné ciele.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra andragogiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Knižničná a informačná veda

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

DIDAKTIKA TALIANSKEHO JAZYKA PRE DETI MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU (2012 | pridané 6. septembra 2012)

Ľudmila Suzziová; Školiteľ: Mgr. Monika Grittiová, PhD.

Cieľom práce je priblížiť výchovné, psychologické, psycholingvistické aspekty vyučovania cudzieho jazyka s detským príjemcom, ozrejmiť, aké metodologické dôsledky z toho vyplývajú a navrhnúť aké postupy a vyučovacie techniky je vhodné použiť vo vyučovaní talianskeho jazyka pre deti.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Katedra romanistiky | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Cudzie jazyky a kultúry

5hlasov

Teoretické základy hospodárskej politiky (2005 | pridané 29. júla 2012)

Tomáš Páleš; Školiteľ: Ing. Zuzana Stoličná

Cieľom diplomovej práce bolo s použitím súčasnej odbornej literatúry vysvetliť podstatu a význam hospodárskej politiky, funkcie štátu v ekonomike a poskytnúť základné teoretické vysvetlenie vybraných aspektov hospodárskej politiky. Práca je rozdelená na tri kapitoly a obsahuje 46 obrázkov.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra financií a ekonómie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomická teória

6hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Online aplikácia pre vizualizáciu dát (2012 | pridané 1. júla 2012)

Tibor Stanko; Školiteľ: Mgr. Matej Novotný, PhD.

Bakalárska práca prezentuje návrh a implementáciu novej aplikácie Grafit, ktorá umožňuje vizualizáciu dát v online prostredí. Dôraz je kladený na jednoduchosť a ľahkú rozšíriteľnosť o ďalšie techniky vizualizácie. Cieľovou skupinou aplikácie sú bežní používatelia webu.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Efektívnosť nultého ročníka základnej školy v edukácii rómskeho žiaka (2012 | pridané 24. júna 2012)

Marek Krajňák; Školiteľ: PaedDr. Jaroslava Bernáthová

Predmetom diplomovej práce je problematika efektívnosti edukácie rómskeho žiaka v nultom ročníku základnej školy. Je koncipovaná do troch základnych kapitol a má teoreticko - aplikačný charakter.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Špeciálna pedagogika

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Využitie údajov meteorologických družíc pri štúdiu klímy na Slovensku (2012 | pridané 22. júna 2012)

Marek Švec; Školiteľ: RNDr. Pavel Štastný, CSc.

Práca sa venuje hodnoteniu údajov dvoch volne dostupných rastrových produktov tvorených na báze údajov meteorologických družíc a ich klimatologickému uplateniu na Slovensku. Ide o produkt povrchovej teploty pevniny (produkt LSAF LST) pre Európsku oblast a produkt zobrazujúci rozmiestnenie snehovej pokrývky pre oblast severnej pologule (produkt IMS).

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra analytickej chémie | PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy » Fyzická geografia a geoekológia

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

DISTRIBÚCIA SVETLA V PORASTOVEJ MEDZERE A JEHO VPLYV NA RAST PRIRODZENEJ OBNOVY V PRALESE BADÍN (2012 | pridané 20. júna 2012)

Mária Havašová; Školiteľ: RNDr. Ivan Ružek, PhD.

Diplomová práca, 71 strán, Bratislava, 2012 Cieľom tejto práce je i) porovnať distribúciu svetla v porastovej medzere zostrojenej pomocou nástrojov GIS s údajmi získanými pomocou hemisférických fotografií, ďalej zistiť ii) závislosti výškového prírastku prirodzeného zmladenia buka Fagus sylvatica a javora Acer pseudoplatanus v pralese Badín od množstva dostupného priameho (DSF) a nepriameho ž

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra fyzickej geografie a geoekológie | PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy » Fyzická geografia a geoekológia

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

ZÁLOŽNÉ PRÁVO A JEHO VÝKON (2012 | pridané 19. júna 2012)

Ing. Patrik KRISTIAN; Školiteľ: JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.

KRISTIAN, Patrik: Záložné právo a jeho výkon. [Magisterská práca]. Vysoká škola v Sládkovičove. Fakulta práva Janka Jesenského; Katedra občianskeho práva. Školiteľ: JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: Magister práv. Sládkovičovo: FPJJVŠS, 2012. 62 s.

Trnavská univerzita » Právnická fakulta » Katedra občianskeho a obchodného práva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Občianske právo

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Despair and Identity in Beckett’s Trilogy (2001 | pridané 6. júna 2012)

Juraj Bakoš; Školiteľ: Mgr. Daniela Petríková, CSc

The three stages of despair in Beckett's trilogy as milestones on a quest of a man for identity.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Katedra anglistiky a amerikanistiky | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Cudzie jazyky a kultúry

6hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Homo oeconomicus a racionalita ľudského konania (2012 | pridané 5. júna 2012)

Ing. Leo Šátek; Školiteľ: Ing. Marián Vongrej, PhD.

Záverečná práca skúma relevantnosť využívania konštruktu homo oeconomicus v ekonómii a hľadá odpoveď na otázku, či je možné ľudské správane všeobecne považovať za racionálne, resp. aké správanie možno hodnotiť ako racionálne. V práci sú odhalené isté paralely a súvislosti medzi pozitívnou metódou ekonómie a koncepciou homo oeconomicus. Obsiahnutá je aj komparácia predmetu skúmania prírodných a spoločenských vied a následne aj porovnanie metód skúmania prírodných a spoločenských vied. Načrtnuté sú možnosti vhodného, ale aj mylného využitia koncepcie homo oeconomicus a iných metodologických nástrojov v ekonómii.

Ekonomická univerzita Bratislava » Národnohospodárska fakulta » Katedra ekonomickej teórie (KET) | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomická teória

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Realizácia a ekonomické vyhodnotenie aplikácie multikanálového internet marketingu (2010 | pridané 1. júna 2012)

Alžbeta Kováčová; Školiteľ: doc. Ing. Ján Paralič, PhD.

Cieľom tejto bakalárskej práce je ukázať dôležitosť internetového marketingu, jeho využitie, hodnotu a prínos pre spoločnosť. Práca sa skladá z piatich častí, ktoré sú celistvým obrazom moderného internetového marketingu. V prvej časti sa zameriavam na význam a prínos internetového marketingu pre spoločnosť.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Obchod a marketing

6hlasov Dostupný celý text práce: WEB

PROPULZNÉ SYSTÉMY VO VÝTLAČNEJ PLAVBE (2007 | pridané 28. mája 2012)

Stanislav Mika; Školiteľ: Ing. Peter Piala

Analýza v súčasnosti používaných pohonov plavidiel vo výtlačnej plavbe. Rozdelenie a popis používaných druhov motorov, zariadení na prenos energie a propulzorov. Vyhodnotenie účinností porovnávaných variantov a odporučenie možnosti ich použitia pre jednotlivé kategórie lodí.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra vodnej dopravy KVD | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Algebra a teória čísel

5hlasov

Vplyv sociálnych médií na internetový obchod (2012 | pridané 25. mája 2012)

Ing. Alžbeta Kováčová; Školiteľ: prof. Ing. Ján Paralič, PhD.

Cieľom diplomovej práce je zistiť aký vplyv majú sociálne médiá na internetový obchod. V úvode práce je pozornosť venovaná problematike sociálnych médií a popisu ich najpopulárnejších predstaviteľov. V ďalších častiach sa sústreďuje na využívanie sociálnych médií pre obchodné účely a na spôsoby merania aktivít užívateľov sociálnych médií.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Obchod a marketing

6hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Voľby do orgánov územnej samosprávy obcí v roku 2010 (2011 | pridané 9. mája 2012)

Lukáš Jankovič; Školiteľ: Mgr. Aneta Világi, PhD

Hlavným cieľom práce je skúmanie prejavov štiepení vo volebnom správaní vo voľbách do orgánov územnej samosprávy na Slovensku v roku 2010.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra politológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Ostatné príbuzné odbory

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Využitie zariadení pre prirodzenú interakciu v oblasti počítačového videnia (2012 | pridané 5. mája 2012)

Matej Kopernický; Školiteľ: Ing. Radoslav Gargalík

Práca si dáva za cieľ opísať možnosti 3D rekonštrukcie objektov za pomoci zariadení pre prirodzenú interakciu - konkrétne pohybového senzoru Microsoft Kinect. Výsledkom práce je okrem komplexnej analýzy problematiky a~možných riešení aj implementácia programu realizujúceho rekonštrukciu, pričom výstupom je 3D model reprezentujúci snímaný objekt alebo celú scénu.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika

6hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Konflikt politických lídrov a antikorupčných inštitúcií - (Taliansko - Silvio Berlusconi) (2011 | pridané 16. apríla 2012)

Mgr. Šrenkelová Jana; Školiteľ: Doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD.

Šrenkelová, Jana: Konflikt politických lídrov a antikorupčných inštitúcií (Taliansko – S. Berlusconi) [Diplomová práca] – Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta sociálnych a ekonomických vied. Ústav verejnej politiky a ekonómie. Vedúci práce: Doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD. Obhajoba: Bratislava, FSEV UK, 2011. 63 s.

Univerzita Komenského » Fakulta sociálnych a ekonomických vied » Ústav verejnej politiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Ostatné príbuzné odbory

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Hodnotenie priebehu pôrodov jalovíc a kráv na Slovensku (2012 | pridané 13. apríla 2012)

Bc. Matej Sírius Kotásek; Školiteľ: doc. Ing. Peter Strapák, PhD.

Cieľom práce bolo na základe platnej metodiky vyhodnotiť priebehy pôrodov a podiel mŕtvonarodených teliat jalovíc a kráv jednotlivých plemien dobytka na Slovensku v rokoch 2009 až 2011. Okrem toho bol v práci testovaný vplyv vybraných a definovaných faktorov na priebehy pôrodov kráv a jalovíc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov » Katedra špeciálnej zootechniky | PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY » Poľnohospodárske vedy » Špeciálna živočíšna produkcia

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vznik a vývoj pápežského štátu (2012 | pridané 10. apríla 2012)

Bc. Peter Holúbek; Školiteľ: Prof. ThDr. Jozef Krajči, PhD.

V prvej kapitole sa venujeme formovaniu pápežskej moci od vzniku pápežstva. Významný nárast moci pápežov nastal po vytvorení mocenského vákua po páde Západorímskej ríše, kedy sa začali formovať základy budúceho pápežského štátu. Druhá kapitola je zameraná na vymanenie sa pápežstva z vplyvu Byzancie, keď za podpory Frankov vznikol pápežský štát.

Bratislavská vysoká škola práva » Fakulta práva » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Ostatné príbuzné odbory

6hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Význam dopravy v regionálnom rozvoji Bratislavy (2011 | pridané 29. marca 2012)

Terézia Olexová; Školiteľ: Doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc.

Doprava zohráva významnú úlohu v rozvoji každého mesta. Veľkým problémom Bratislavy, ako centra regiónu, začína byť poddimenzovaný a slabo fungujúci dopravný systém, ktorý ma vplyv na rozvoj celého regiónu. Za cieľ tejto práce sme si vytýčili analýzu dopravného systému Bratislavy ako strategickej témy jej rozvoja, pričom sa zameriavame na zhodnotenie významu a dopadov dopravy naregionálny rozvoj.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny | PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy

6hlasov

Kriminalita v Rómskych osídleniach (2011 | pridané 13. marca 2012)

Bc. Jozef Mižička; Školiteľ: Mgr. Peter Pollák, PhD.

Prezentovaná práca je teoretického charakteru. Autor sa zaoberá problematikou kriminality, ktorú skúma v konkrétnom prostredí, v rómskych osídleniach. V prvom rade sa venuje kriminalite, základným pojmom, ktoré je nutné pochopiť k správnemu prezentovaniu problému.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Fakulta sociálnych vied » Katedra sociálnej práce a sociálnych vied | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Sociálna práca

5hlasov

Dopravná politika SR ako člena EÚ (2010 | pridané 24. januára 2012)

Leo Šátek; Školiteľ: Ing. Stanislava Veselovská

Záverečná práca je venovaná súčasnému stavu dopravy a obsahu spoločnej dopravnej politiky Európskej únie, ako aj dopravnej politiky Slovenskej republiky. Zaoberá sa problematikou obmedzovania a internalizácie externalít v doprave, skúma elektronický výber mýta ako nástroj internalizácie externalít v cestnej doprave a navrhuje vlastné technické riešenie elektronického výberu mýta.

Ekonomická univerzita Bratislava » Národnohospodárska fakulta » Katedra hospodárskej politiky (KHP) | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ostatné príbuzné odbory

6hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Inference of XML Integrity Constraints (2012 | pridané 22. januára 2012)

Matej Vitásek; Školiteľ: RNDr. Irena Mlýnková, Ph.D.

Tato práce navazuje na dřívejší pokusy odvodit (inferovat) schéma existujících XML dokumentu. Jelikož je odvozování struktury již relativně dobře popsáno, soustredíme se na integritní omezení. Několik jich popisujeme, pozornost pak soustředíme na ID/IDREF/IDREFS atributy z DTD.

Akadémie » Akadémia Policajného zboru v Bratislave » Katedra policajných služieb | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Algebra a teória čísel

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vplyv koordinačných zlúčenín zinku s farmakologicky účinnými ligandmi na rast probiotických laktobacilov a patogénnych baktérií (2011 | pridané 8. januára 2012)

Dušan Jasovský; Školiteľ: MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD

Testovanie inhibičných vlastností novosyntetizovaných koordinačných zlúčenín zinku s farmakologicky aktívnymi ligandmi na patogény GIT, resp. rezistenciu laktobacilov na ne.

Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach » Katedry » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy » Mikrobiológia

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Analýza ľudských zdrojov ako základného faktora technického rozvoja Slovenskej republiky (2011 | pridané 1. januára 2012)

Lukáš Juriček; Školiteľ: doc. Ing. Jaroslava Hečková, PhD.

Cieľom tejto záverečnej práce je spracovať teoretické východiská ľudských zdrojov, znalostného manaţmentu, organizačného rozvoja a rozvoja ľudských zdrojov, vzdelávania zamestnancov, hodnotenia práce a výkonu, vedecko-technického rozvoja a zanalyzovať súčasný stav výskumu a vývoja v Slovenskej republike a jeho vplyv na jej technický a inovačný rozvoj.

Prešovská univerzita » Fakulta manažmentu » Katedra ekonómie a ekonomiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ostatné príbuzné odbory

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Využitie elektronického podpisu pre bezpečnú elektronickú komunikáciu vo vybranej firme (2011 | pridané 25. decembra 2011)

Milan Lahučký; Školiteľ: Ing. Anna Ondrejková

Hlavným cieľom diplomovej práce je analýza dostupných možností využitia elektronického podpisu na Slovensku a následné poukázanie na možné využitie tejto technológie pre bezpečnú elektronickú komunikáciu vo vybranej firme.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Ostatné príbuzné odbory

5hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Psychologické otázky sociálnej integrácie sluchovo postihnutých (2010 | pridané 21. decembra 2011)

Mária Kollárová; Školiteľ: PhDr. Živčicová Eva

integrácia nepočujúcich na strednej škole a psychologický aspekt tohto procesu

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Andragogika

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Medzinarodnopravna povaha Europskej unie (2011 | pridané 15. decembra 2011)

Monika Skalicka; Školiteľ: PhDr. Peter Rosputinský, PhD.

Diplomová práca sa týka problematiky povahy Európskej únie v medzinárodnom prostredí, ktoré definuje medzinárodné právo.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov » Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie KMVAD | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

VYUŽITIE SBS PRI ZAISTENÍ BEZPEČNOSTI A ZDRAVIA OSÔB VO VYBRANÝCH LYŽIARSKYCH STREDISKÁCH (2011 | pridané 14. novembra 2011)

Petra Kolenčiaková; Školiteľ: Ing. Kamil Boc PhD.

Diplomová práca sumarizuje informácie európskeho charakteru týkajúce sa zabezpečovania lyžiarskych tratí a trás s vyuţitím bezpečnostných zložiek.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Katedra bezpečnostného manažmentu KBM | SPOLOČENSKÉ VEDY » Bezpečnostné služby, obrana a vojenstvo » Ochrana osôb a majetku

6hlasov

KOMPARATÍVNA ANALÝZA POSTAVENIA HLÁV ŠTÁTOV VO VYBRANÝCH ŠKANDINÁVSKYCH KRAJINÁCH (2011 | pridané 9. novembra 2011)

Tomáš Magušin; Školiteľ: Doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá problematikou vymedzenia postavenia hláv štátov vo vybraných krajinách, ktorými sú Dánsko, Nórsko a Švédsko. Práca pozostáva zo štyroch kapitol. Prvé tri kapitoly pojednávajú o historickom a spoločenskom východisku k problematike analyzovania postavenia hláv štátov v jednotlivých krajinách.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov » Katedra politológie KP | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Porovnávacia politológia

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

CREDIT DEFAULT SWAPS: IMPACT ON EQUITY INDICES DURING THE EUROPEAN SOVEREIGN DEBT CRISIS (2011 | pridané 22. októbra 2011)

Martin Baláž; Školiteľ: prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.

This work explains functioning and the current state of the Credit Default Swaps market and analyses the links between sovereign CDS and major stock indices in the respective countries.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra financií a ekonómie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Finančný manažment

5hlasov

Vnímanie a akceptácia lobingu v spoločnosti (2008 | pridané 10. októbra 2011)

Jakub Turčík; Školiteľ: Ing. Ján Šebo, PhD.

TURČÍK, Jakub, Bc.: Vnímanie a akceptácia lobingu v spoločnosti. [Diplomová práca]. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta. Katedra verejnej ekonomiky, 2008. Vedúci diplomovej práce: Ing. Ján Šebo, PhD.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra verejnej ekonomiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná ekonomika a služby

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Nové trendy v sieťových technológiách (2011 | pridané 4. októbra 2011)

Branislav Bielik; Školiteľ: Ing. Tomáš Oliva

Cieľom práce je zachytiť a popísať nové trendy v sieťových technológiách, ako je mobilná zjednotená komunikácia.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Telekomunikácie

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

AKVIZÍCIA SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM METÓDOU PREVODU OBCHODNÉHO PODIELU (2011 | pridané 19. septembra 2011)

Róbert Vícen; Školiteľ: JUDr. Branislav Jablonka, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá akvizíciou spoločnosti s ručením obmedzeným metódou prevodu obchodného podielu. Systematicky sú rozobraté jednotlivé typy používaných zmluvných ustanovení. Jadro práce tvorí právna analýza prehlásení a záruk (representations and warranties).

Bratislavská vysoká škola práva » Fakulta práva » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Obchodné a finančné právo

6hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Didaktická pomôcka vyučovania bezpečnosti v informačných technológiách (2011 | pridané 19. septembra 2011)

Mgr. Marek Nemečkay; Školiteľ: Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.

Práca sa zaoberá problematikou výučby informačnej bezpečnosti. Medzi hlavné východiská patrí analýza aktuálneho stavu v tejto oblasti porovnaná s okolitými krajinami (Rakúsko a Česká republika). Cieľom je vytvoriť výučbový materiál pre učiteľov gymnázií a overiť jeho použitie v praxi.

Trnavská univerzita » Pedagogická fakulta » Katedra matematiky a informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Teória vyučovania informatiky

6hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Modelovanie správania sa klienta poisťovne (2011 | pridané 29. augusta 2011)

Ivana Veljačiková; Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Diplomová práca rieši problematiku zostavenia prediktívnych analytických modelov správania sa klienta Poisťovne, pričom sa zameriava na riziko stornovanosti poistnej zmluvy. Objektom práce sú údaje o poistných zmluvách Poisťovne fungujúcej na slovenskom poistnom trhu.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra ekonomiky a manažmentu podniku | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a manažment podniku

6hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Embedded value v životnom poistení (2011 | pridané 23. augusta 2011)

Jana Serdulová; Školiteľ: Mgr. Tatiana Šoltésová, PhD.

Cieľom záverečnej práce bolo objasniť pojem embedded value, keďže na Slovensku je to ešte stále pojem pomerne neznámy, ďalej poukázať na jej užitočnosť, pretože rieši nedostatky klasických účtovných systémov životných poisťovní, ktoré môžu viesť často k skresleným výsledkom a v neposlednom rade vyzdvihnúť dôležitosť stanovenia predpokladov jej výpočtu a na modelovej situácii ukázať výpočet hodnoty novej produkcie.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Katedra matematiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Yon - návrh a implementácia nového programovacieho jazyka (2011 | pridané 11. augusta 2011)

Michal Antonič; Školiteľ: RNDr. Andrej Blaho, PhD.

Yon je nový multiparadigmálny programovací jazyk s typovou inferenciou. Okrem objektového a funkcionálneho programovania podporuje aj tradičné imperatívne štruktúrované programovanie.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

6hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Analýza vplyvu Web 2.0 na rozvoj eGovernmentu (2011 | pridané 4. augusta 2011)

Tomáš Piovarči; Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

PIOVARČI, Tomáš: Analýza vplyvu Web 2.0 na rozvoj eGovernmentu. [Diplomová práca] / Tomáš Piovarči. - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta; Katedra verejnej ekonomiky. - Vedúci: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc. - Stupeň odbornej kvalifikácie: Inžinier. - Banská Bystrica: EF UMB, 2011. 86 s. Diplomová práca sa zaoberá témou analýzy vplyvu Webu 2.0 na rozvoj eGovernmentu.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra verejnej ekonomiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná ekonomika a služby

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Možnosti využitia DRG v nemocniciach (2011 | pridané 29. júla 2011)

Janka Butková; Školiteľ: Prof.Ing. Helena Kuvíková, PhD.

Súčasný systém financovania zdravotníctva na Slovensku neprispieva k efektivite a aktuálnou témou sú snahy o realokáciu finančných zdrojov prostredníctvom zavedenia klasifikačného systému DRG. V príspevku skúmame kladné a záporné efekty zavedenia systému DRG, ktoré plynú zo skúseností krajín s týmto systémom.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra verejnej ekonomiky | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY » Zdravotníctvo a sociálne služby » Epidemiológia

5hlasov

HODNOTENIE FUNKČNOSTI A INFORMAČNÉHO OBSAHU WEBOVÝCH SÍDIEL INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV VEREJNEJ SPRÁVY (2011 | pridané 27. júla 2011)

Oliver Šipkovský; Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Pančík, Csc.

Diplomová práca prezentuje výsledky primárneho a sekundárneho prieskumu dodržiavania štandardov funkcionality a informačného obsahu webových sídiel a úrovňou poskytovania on-line služieb webových sídiel verejnej správy. Zaoberá sa analýzou a komparáciou zistených výsledkov z prieskumov.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra verejnej ekonomiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná ekonomika a služby

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Hygiena dutiny ústnej u pacientov s implantátmi. (2011 | pridané 21. júla 2011)

Lenka Pastýrová; Školiteľ: MUDr. Janka Jenčová, PhD.

PASTÝROVÁ, Lenka: Hygiena dutiny ústnej u pacientov s implantátmi. (Diplomová práca). Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. Lekárska fakulta, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgii. Školiteľka: MUDr. Janka Jenčová, PhD. Témou diplomovej práce je hygiena dutiny ústnej u pacientov s implantátmi. Práca je rozdelená do dvoch častí teoretickej a empirickej.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Lekárska fakulta » Iná katedra | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY » Klinické odbory lekárskych vied » Zubné lekárstvo

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

VOĽNE DOSTUPNÉ NÁSTROJE PRE DATA MINING (2011 | pridané 1. júla 2011)

Michaela Krkošová; Školiteľ: Doc. RNDr. Juraj Pančík, PhD

Predkladaná bakalárska práca sa snaží vymedziť pojem data mining a popísať jeho využitie vo verejnom sektore a verejných financiách. Tiež sa snaží poukázať na možnosti a význam voľne dostupných softvérových nástrojov pre riešenie úloh dataminingu a pre hĺbkovú analýzu údajov. Bakalárska práca má teoreticko-empirický charakter a je rozdelená na tri časti. Prvá kapitola má 5 podkapitol.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ostatné príbuzné odbory

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Analýza web miningu v elektronickom marketingu podniku (2011 | pridané 1. júla 2011)

Andrej Bartík; Školiteľ: doc. RNDr. Jurajovi Pančík, CSc

BARTÍK, Andrej: Analýza web miningu v elektronickom marketingu podniku. [Bakalárska práca] / Andrej Bartík - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, Katedra ekonomiky a manaţmentu podniku. Vedúci bakalárskej práce: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc. Banská Bystrica: EF UMB, 2011. 55s.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra ekonomiky a manažmentu podniku | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a manažment podniku

5hlasov

The comparison of Slovak economy with economic systems of the Visegrad group countries (2011 | pridané 24. júna 2011)

Jan Lazor; Školiteľ: Ing. Daniela Hupkova, PhD.

In this diploma thesis we have decided to examine and to compare the economic situation of the Visegrad group countries, specifically the Czech Republic, Hungary, Poland and the Slovak Republic.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta ekonomiky a menežmentu » Katedra ekonomiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a manažment podniku

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Kryptografické zariadenie vo forme mobilného telefónu (2011 | pridané 23. júna 2011)

Matej Kurpel; Školiteľ: doc. Ing. Emil Kršák, PhD.

Táto práca sa zaoberá návrhom a implementáciou softvérového vybavenia poskytujúceho kryptografické služby mobilného telefónu počítačovým aplikáciám prostredníctvom štandardizovaného rozhrania. Popísané sú procesy šifrovania, digitálneho podpisu a systém dôvery v PKI. Výsledkom práce je okrem PKCS#11 modulu pre PC aplikácia vyvinutá v jazyku C# .NET umožňujúca použitie mobilného zariadenia bežiaceho pod mobilným operačným systémom Windows dostupného z PC v úlohe kryptografického tokenu.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra softvérových technológií KST | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Ostatné príbuzné odbory

6hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Súčasný stav globálneho trhu drahých kovov (2011 | pridané 17. júna 2011)

Juraj Podolan; Školiteľ: Ing. Tomáš Dudáš, PhD.

Cieľom práce je komplexne popísať a analyzovať vývoj globálneho trhu s drahými kovmi za posledné desaťročie a identifikovať faktory stojace za ich bezprecedentným rastom ceny. Práca okrem toho poukazuje na dôležitosť drahých kovov pre modernú informačnú spoločnosť a identifikuje kľúčové aspekty, trendy a faktory, ktoré majú potenciál trh s drahými kovmi ovplyvniť v budúcnosti.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta medzinárodných vzťahov » Katedra diplomacie a medzinárodných vzťahov | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Medzinárodné ekonomické vzťahy

6hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Dostupnosť zdravotníckych zariadení v obciach okresu Nové Zámky (2011 | pridané 16. júna 2011)

Martin Riška; Školiteľ: RNDr. František Križan, PhD.

Hlavným cieľom predkladanej práce bolo zhodnotenie dostupnosti zdravotníckych zariadení v obciach okresu Nové Zámky. Za východiskové uzly boli považované obce bez zdravotníckeho zariadenia. Za cieľové uzly boli zvolené obce, v ktorých je lokalizované najmenej jedno zariadenie poskytujúce všeobecnú zdravotnícku starostlivosť.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny | PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy » Ostatné príbuzné odbory

5hlasov

Komparácia autorskoprávnej ochrany audiovizuálnych diel v EÚ a USA (2011 | pridané 14. júna 2011)

Mgr. Michal Drotován; Školiteľ: JUDr. Radim Charvát, Ph.D., LL.M.

Vo svojej práci sa budem venovať (v rámci rozsahu, ktorý bakalárska práca dovoľuje) základným aspektom ochrany audiovizuálnych autorských práv v Európskej únii (s bližším pohľadom na Českú republiku) a v Spojených štátoch. Pre aktuálnosť témy by som sa chcel zamerať na súčasný právny stav a porušovanie autorských práv formou zdieľania cez siete peer-to-peer.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Obchodné a finančné právo

6hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Formy marketingovej komunikácie v sociálne zodpovednom marketingu (2011 | pridané 13. júna 2011)

Petronela Medová; Školiteľ: Doc. PhDr. Eva Fandelová, PhD.

Diplomová práca sa bude zaoberať problematikou environmentálneho marketingu v prostredí Slovenska. Práca bude mať empirický charakter. Teoreticky spracuje oblasť spoločenskej zodpovednosti v marketingu so zameraním na environmentálny marketing, podrobne charakterizuje nástroje tejto formy komunikácie so zreteľom na ich vplyv na spotrebiteľa. Výskum bude orientovaný na výskum postojov k environmentálnej marketingovej komunikácii, spôsoby nakupovania enviro produktov a k miere rozlíšiteľnosti environmentálnych značiek.

Akadémie » Akadémia Policajného zboru v Bratislave » Katedra verejnoprávnych disciplín | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Diskrétna matematika

5hlasov

Analýza tvorby Elfriede Jelinek a kritika prekladu románu Milenky (2009 | pridané 6. júna 2011)

Sláva Hutárová; Školiteľ: PhDr. Zuzana Guldanová

Bakalárska práca sa zaoberá kritikou prekladu románu súčasnej rakúskej spisovateľky a dramatičky Elfriede Jelinek Die Liebhaberinnen, ktorý vyšiel pod názvom Milenky v preklade Jany Bžochovej-Wild.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Ostatné príbuzné odbory

6hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Financovanie sociálneho systému vo vybraných krajinách EÚ (2008 | pridané 6. júna 2011)

Martina Hronská; Školiteľ: doc. PaedDr. Korimová Gabriela, PhD.

Práca sa zaoberá financovaním sociálneho systému vo vybraných krajinách Európskej Únie. Cieľom diplomovej práce je na základe teoretických východísk a analýzy súčasného stavu financovania sociálneho systému v konkrétnych podmienkach vybraných štátov Európskej Únie porovnať vybrané sociálne systémy a odhaliť perspektívu rozvoja a financovania moderného sociálneho štátu

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra verejnej ekonomiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná ekonomika a služby

6hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Hĺbková analýza údajov v banke (2011 | pridané 4. júna 2011)

Jaroslav Čipkala; Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Predmetom bakalárskej práce je analýza bankových údajov prostredníctvom data miningových techník. Naším cieľom je preukázať opodstatnenosť a užitočnosť nasadenia Data miningu v bankovom prostredí prostredníctvom použitia príslušnej aplikácie na získané bankové dáta. Práca obsahuje základné teoretické vymedzenie najdôležitejších data miningových techník, úloh a prínosov.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Metriky a analýza návštevnosti webového sídla podniku ako marketingový nástroj (2011 | pridané 3. júna 2011)

Matúš Vitko; Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Bakalárska práca sa zaoberá metrikami a analýzou návštevnosti vybraného webového sídla www.ef.umb.sk (Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – EF UMB). Cieľom bakalárskej práce je na základe teoretických východísk návštevnosti webových sídiel identifikovať ukazovatele a faktory, ktoré ju ovplyvňujú.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra kvantitatívnych metód a informatiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a manažment podniku

6hlasov

Referendum ako druh ľudového hlasovania (2011 | pridané 28. mája 2011)

Tomáš Čentík; Školiteľ: prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.

Diplomová práca systematizuje a spracúva problematiku osobitnej časti referenda z pohľadu platnej právnej úpravy a judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky. Cieľom práce je upriamiť pozornosť a hlavne reagovať na tie nedostatky v právnej úprave referenda, ktoré sa javia byť najvypuklejšími. Autor sa následne pokúša predložiť vlastnú interpretáciu vybraných inštitútov referendového práva.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Právnicka fakulta » Katedra teórie štátu a práva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Ústavné právo

6hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Referendum ako druh ľudového hlasovania (2010 | pridané 28. mája 2011)

Tomáš Čentík; Školiteľ: prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.

Práca sa v úvode zaoberá otázkami demokracie (priamej a nepriamej), ako základným predpokladom na lepšie pochopenie inštitútu referenda a jeho miesta v súčasných demokraciách. Následná analyzuje podstatu a základné znaky referenda z právno-politického hľadiska. V závere vytvára vlastnú koncepciu referendového práva ako jednu z oblastí ústavného práva Slovenskej republiky.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Právnicka fakulta » Katedra teórie štátu a práva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Teória dejín štátu a práva

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Nádorové ochorenia na Slovensku - ich výskyt a priestorová distribúcia v rokoch 1996-2006 (2011 | pridané 3. mája 2011)

Ladislav Kážmér; Školiteľ: RNDr. František Križan, PhD.

Predkladaná diplomová práca sa zameriava na časopriestorovú analýzu rozšírenia nádorových ochorení na území Slovenska, pričom hlavnú priestorovú jednotku tvoria okresy a ich hranice definované územným a správnym usporiadaním Slovenskej republiky z roku 1996.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny | PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy » Ostatné príbuzné odbory

6hlasov

Systémy navigácie z hľadiska informačnej architektúry (2011 | pridané 3. mája 2011)

Bc. Alexandra Kováčová; Školiteľ: prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá problematikou systému navigácie na webových sídlach, v kontexte neustále sa rozvíjajúcej vedenej disciplíny, informačnej architektúry. Jednotlivé kapitoly prinášajú ucelenejší pohľad na všeobecnú klasifikáciu, používateľskú funkčnosť a podporu, no predovšetkým nepostrádateľný význam navigačných nástrojov, webových sídel v prostredí internetu. Tému si autorka zvolila na základe dlhodobého záujmu a osobných praktických skúseností, v nesporne nadväzujúcich interdisciplinárnych oblastiach ako on-line marketing, SEO a webová analytika, ktoré si aj pravidelne dopĺňa účasťou na odborných seminároch a podujatiach, ako sú Barcamp či Web Analytics Wednesday, organizovaných doma i v zahraničí. V praktickej časti práce sa autorka podujala na realizáciu kvalitatívneho a kvantitatívneho prieskumu, navigačných systémov knižníc v používateľskej interakcii. Využila pritom viacero výskumných postupov a metód heuristického i empirického charakteru, ako aj zahraničné štúdie a prínosy z prác renomovaných odborníkov v danej oblasti Nielsena, Rosenfelda a Morvilla, McGoverna a ďalších. Diplomová práca je určená najmä odbornej verejnosti, zaoberajúcej sa danou problematikou, ďalej informačným architektom a webdizajnérom knižnično-informačných inštitúcií, ktorí sa aktívne podieľajú na tvorbe navigačných systémov webových sídel. Súčasne využijem tento priestor na poďakovanie školiteľke diplomovej práce, pani prof. PhDr. Soni Makulovej, CSc., za metodické usmernenie, odborné rady a prejavenú ochotu pri vypracovávaní práce, ale i Martinovi Lackovi za konštruktívnu kritiku a fundovaný dialóg v problematike.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra knižničnej a informačnej vedy | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Informačné systémy

5hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Inovačný projekt zameraný na regionálny rozvoj mesta Zvolen (Implementácia participatívneho rozpočtu) (2011 | pridané 1. mája 2011)

Peter Daubner; Školiteľ: doc. Ing. Anna Zaušková, PhD.

Daubner, Peter: Inovačný projekt zameraný na regionálny rozvoj mesta Zvolen (Implementácia participatívneho rozpočtu) (diplomová práca). Technická univerzita vo Zvolene. Rektorát. Drevárska fakulta, Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva. Vedúci bakalárskej práce: doc. Ing. Anna Zaušková, PhD. Komisia pre obhajoby: Odvetvové a prierezové ekonomiky.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra marketingu,obchodu a svetového lesníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a manažment podniku

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Sadovnícko-architektonické riešenie nemocničného areálu v Dolnom Kubíne (2010 | pridané 24. apríla 2011)

Alena Halašová; Školiteľ: Ing. Mária Bihuňová, PhD.

Práca sa venuje problematike využitia dažďovej vody v záhradnej architektúre a atribútmi tzv. liečebných záhrad.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva » Katedra záhradnej a krajinnej architektúry, KZKA | PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY » Poľnohospodárske vedy » Krajinná a záhradná architektúra

5hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Bezpapierová elektronická kancelária (2011 | pridané 4. apríla 2011)

Milan Lahučký; Školiteľ: Ing. Michal Feik

Cieľom práce je popísať modernú bezpapierovú elektronickú kanceláriu, umožňujúcu podnikanie s minimalizovaním byrokracie v akejkoľvek forme a administratívnych úkonov, ktorá v určitých prípadoch dokáže plnohodnotne nahradiť jej klasickú “kamennú” obdobu. Práca je rozdelená na štyri kapitoly.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | INÝ VEDNÝ ODBOR

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Chomského kritika médií (2011 | pridané 3. apríla 2011)

Peter Daubner; Školiteľ: Mgr. Gabriela Mezeiová

Daubner Peter: Chomského kritika médií, bakalárska práca, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Katedra politológie, školiteľ: Mgr. Gabriela Mezeiová, stupeň odbornej kvalifikácie: bakalár (Bc.), Banská Bystrica, 2011, 46 s.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov » Katedra politológie KP | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Teória politiky

6hlasov Dostupný celý text práce: PDF

PROFESIONÁLNA RODINA AKO PREVENCIA PSYCHICKEJ DEPRIVÁCIE U DETÍ V ÚSTAVNÝCH ZARIADENIACH (2009 | pridané 28. marca 2011)

Natália Blahová; Školiteľ: Doc.PhDr. Eva Mydlíková, PhD.

Témou diplomovej práce je inštitút profesionálneho rodičovstva a jeho najdôležitejšia preventívna úloha – predchádzanie sociálnej deprivácii u detí umiestnených v ústavných zariadeniach. Práca je rozdelená do piatich kapitol. Prvá kapitola sa venuje sociálnej deprivácii a jej úzkou spojitosťou s výchovou v zariadeniach ústavnej starostlivosti.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra sociálnej práce | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Sociálna práca

6hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Akustické emisie v procese hydroabrazívneho delenia materiálov. (2010 | pridané 22. marca 2011)

Ivan Lazár; Školiteľ: doc., Ing. Sergej Hloch, PhD.

Predkladaná diplomová práca sa zaoberá problematikou akustických emisií pri hydroabrazívnom delení. V úvode prináša teoretické poznatky o danej technológii a analýzu súčasného stavu výskumných prác týkajúcich sa tejto témy. V ďalších častiach popisuje vykonané experimenty, pri ktorých boli sledované prejavy akustickej emisie pri zmene rezných podmienok.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta výrobných technológii Prešov » Katedra manažmentu výroby | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie » Ostatné príbuzné odbory

5hlasov

Systém prameňov práva Európskej únie (2011 | pridané 11. marca 2011)

Juraj Gyárfáš; Školiteľ: Prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc.

Predkladaná práca popisuje štruktúru prameňov práva Európskej únie ako uceleného systému, ktorý vykazuje mnohé podobnosti so systémom prameňov práva vnútroštátnych právnych poriadkov.

Trnavská univerzita » Právnická fakulta » Katedra teórie práva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Európske právo

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

ČLOVEK A TECHNIKA. Vplyv techniky na existenciu človeka. (2009 | pridané 24. februára 2011)

Mgr. Ľudovít Šurhaňák; Školiteľ: Mgr. Jana Tomašovičová, PhD

Práca sa venuje problematike techniky ako významného a aktuálneho fenoménu v dejinách ľudstva. Hlavnou témou je vplyv techniky a technológií na život človeka v celej komplexnosti. Pozornosť sa tiež sústreďuje na charakteristiku samotnej techniky, jej dejinný vývoj a rolu, ktorú zohráva vo svete.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Filozofická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Filozofické vedy » Dejiny filozofie

5hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Merania na bezdrôtových senzorových sieťach (2009 | pridané 18. februára 2011)

Michal Kováčik; Školiteľ: Ing. Martin Rakús, PhD.

Bezdrôtové senzorové siete sú pomerne mladou technológiou, ktorá však v sebe ukrýva potenciál zaujímavých možností nasadenia v oblasti civilnej ochrany (prevencia pred povodňami, požiarmi, či detekcia škodlivých látok), vojenstva, poľnohospodárstva, či podpory technológií “inteligentnej domácnosti”.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Katedra telekomunikácií | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Telekomunikácie

7hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Biblická správa o stvorení sveta a človeka v konfrontácii s vedeckým poznaním (1995 | pridané 7. februára 2011)

Jozef Kovalík; Školiteľ: Mgr.Jozef Škantár

Veľkú závažnosť období prechodu z detstva do obdobia dospelosti získavajú otázky zmyslu telesnej existencie a vôbec zmyslu existencie celého sveta. Mladý človek sa musí vysporiadať s množstvom otázok, ktoré pred neho tento vek stavia a ktoré si doteraz nekladol.

Univerzita Komenského » Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Teologické vedy » Teológia

7hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Design and Implementation of Automated Trading Systems (2011 | pridané 2. februára 2011)

Michal Kecera; Školiteľ: Pancik Juraj, doc. RNDr., CSc.

This diploma thesis gets together the basics about automated trading systems. It describes the obstacles and pitfalls during development and offers solutions to these. This thesis presents a methodology for design and implementation. It is concerned with system performance measurement, money management, and optimization and robustness issues.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Súčasnosť a perspektívy využitia informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní dejepisu na stredných školách (2010 | pridané 4. januára 2011)

Bc. Pavol Galáš; Školiteľ: Prof. PhDr. Peter Gavora

Obsahovo práca vychádza zo všeobecných východísk využitia informačno-komunikačných technológií, ktoré sú aplikovateľné pre vyučovací predmet dejepis na stredných školách. Ťažiskovými témami sú konkrétne možnosti, ktoré dejepisnému vyučovaniu ponúkajú sieť Internet, prezentačný softvér a výučbové programy.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra pedagogiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Pedagogika

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Problémy vztahu fiskální a měnové politiky v EMU a jejich řešení (2008 | pridané 31. decembra 2010)

Marián Marcinko; Školiteľ: Ing. Michaela Fleischmannová

Svojí diplomovou práci jsem věnoval problematice měnové a fiskální politiky v Evropské měnové unii. Samotnému vzniku Evropské měnové unie však předcházelo dlouhé období integračních procesů. Současně s vytvořením Evropské měnové unie došlo ještě ke dvěma historickým momentům. Prvním bylo založení jedné z nejvýznamnějších institucí Evropské unie, Evropské centrální banky. Právě ta je odpovědna za provádění jednotné měnové politiky v eurozóně. Druhým přelomovým momentem bylo zavedení společné měny, eura. Reprezentantem a nástrojem uskutečňování společné fiskální politiky v Evropské unii se stal federální rozpočet Evropské unie. Z vykonávání měnové a fiskální politiky v rámci Evropské měnové unie však plyne i mnoha problémů, které by mohly ohrozit budoucnost Evropské měnové unie. V současnosti existuje několik významných řešení, které se snaží tyto problémy odstranit. Jedním z nich je Pakt stability a růstu, který usiluje o koordinaci fiskálních politik členských států. Úkolem konvergenčních respektive stabilizačních kriterií je stabilita Evropské měnové unie. Za zmínku ještě stojí Lisabonská strategie, která však neřeší přímo problematiku měnové a fiskální politiky v Evropské měnové unii, ale je zaměřena na zvyšování blahobytu Evropské unie a dalších několik historických řešení, které ve své době hrály důležitou roli.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

7hlasov Dostupný celý text práce: RAR

DOPADY HOSPODÁRSKEJ KRÍZY NA AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL V RÁMCI TRHOV SEVERNEJ AMERIKY, EURÓPSKEJ ÚNIE A SLOVENSKA V ROKOCH 2008 AŽ 2010 (2010 | pridané 30. decembra 2010)

Milan Bruncko; Školiteľ: Doc. Ing. Milan Fekete, PhD

Obsahom prvej časti tejto práce je vplyv a dopady svetovej hospodárskej krízy na najvýznamnejších producentov osobných automobilov v priebehu rokov 2008, 2009 a 2010. Na porovnanie týchto spoločností je využitá metóda strategických skupín, ktorú vypracoval Michael Porter v knihe Competitive strategy.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra stratégie a podnikania | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ostatné príbuzné odbory

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

ANALÝZA POISŤOVACÍCH PRODUKTOV S VYUŽITÍM METÓD DATAMININGU (2010 | pridané 18. decembra 2010)

Peter Hromada; Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Diplomová práca sa zaoberá aplikáciou metód data miningu v oblasti poisťovníctva. Zameriava sa na špecifické riziko, ktoré vzniká pri predaji poistných produktov – riziko stornovanosti zmluvy. Cieľom práce je overenie vytvorených data miningových modelov na nových dátach a identifikácia prípadných zmien, ktoré v modeloch nastali.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Poisťovníctvo

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Scénické či nescénické prezentovanie ľudového tanca (na príklade párových tancov z Očovej). (2009 | pridané 6. decembra 2010)

Lucia Ditmarová; Školiteľ: Prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.

Cieľom bakalárskej práce je oboznámenie s problematikou scénického alebo nescénického prezentovania ľudového tanca, t.j. v jeho pôvodnej a scénickej podobe, a to prostredníctvom vybraných tancov z Očovej vyskytujúcich sa vo zvolených choreografiách folklórneho súboru Marína a folklórnej skupiny Očovan.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Katedra etnológie a etnomuzikológie | SPOLOČENSKÉ VEDY

7hlasov

NEROVNOVÁŽNE FÁZOVÉ PRECHODY VO FYZIKE ULTRARELATIVISTICKÝCH JADROVÝCH ZRÁŽOK (2010 | pridané 24. novembra 2010)

Michal Mereš; Školiteľ: Dr. Boris Tomášik

Highly excited nuclear matter created in ultrarelativistic heavy-ion collisions possibly reaches the phase of quark deconnement. It quickly cools down and hadronises. We explain that the process of hadronisation may likely be connected with disintegration into fragments.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta prírodných vied » Katedra fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Jadrová a subjadrová fyzika

8hlasov Dostupný celý text práce: PDF

DIGITÁLNE VYSIELANIE – NOVÁ PRÁVNA ÚPRAVA V PRÁVNOM PORIADKU SR (2010 | pridané 23. októbra 2010)

Ing. Patrik Kristian; Školiteľ: JUDr. T. Mahrová, doc. JUDr. D. Gregušová, CSc.

Predmetom práce je nová právna úprava, ktorá reguluje spoločenské vzťahy vznikajúce pri zavedení digitálneho vysielania v podmienkach Slovenskej republiky. Úvodná časť práce sa zaoberá stručnou históriou televízneho a rozhlasového vysielania na Slovensku a jej právnou úpravou až po súčasnosť.

Trnavská univerzita » Právnická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Ostatné príbuzné odbory

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Synestézia (2010 | pridané 7. októbra 2010)

Mgr. Romana Láchová; Školiteľ: Prof.PhDr. Alena Plháková, CSc.

Predmetom diplomovej práce bolo najmä skúmanie synestetických tendencií, zisťovanie či sa v každom z nás neskrýva kúsok synestetika. Aká tenká je táto hranica? Nezanedbateľným cieľom bola tiež snaha dostať synestéziu do povedomia ľudí a nazhromaždiť o nej čo najviac teoretických informácií.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Všeobecná psychológia

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Potenciál a regionalizácia cestovného ruchu na Spiši (2008 | pridané 25. septembra 2010)

Ladislav Puškár; Školiteľ: Prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc.

Práca je zameraná na potenciál a regionalizáciu cestovného ruchu na území Spiša. Po úvodných základných charakteristikách Spiša nasleduje analýza jednotlivých atraktivít cestovného ruchu v tomto regióne. Najväčšia pozornosť je venovaná kultúrno-historickým pamiatkám a prírodným atraktivitám, ktoré sú pre Spiš najviac charakteristické.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny | PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy » Ostatné príbuzné odbory

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Návrh motivačných úloh interdisciplinárneho charakteru vo výuke chémie (2010 | pridané 20. septembra 2010)

Martin Kabát; Školiteľ: Mgr. Irena Plucková, Ph.D.

Tato práce pojednává o hledání možností popularizace výuky chemie. Snaží se o interdisciplinární přístup. Návrhy úloh vytvářejí propojení mezi chemickým učivem, kvízy, hudbou a prací s textem a obrazem. Výzkumní část se zaobírá názory žáků na výuku chemie.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Ostatné príbuzné odbory

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Prípravne konanie o trestných činoch (2010 | pridané 16. septembra 2010)

Mgr. Ing. František Vojtuš; Školiteľ: JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.

Práca prináša prehľad teórie a praxe prípravného konania, najmä so zameraním na problematiku prípravného konania v Slovenskej republike po rekodifikácií. Súčasne práca prináša aj náčrt možnosti uplatnenia matematicko-štatistických metód pri hodnotení vplyvu niektorých faktorov na rýchlosť a efektívnosť prípravného konania.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra trestného práva, kriminalistiky a kriminológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Trestné právo

8hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Bezpečnostné riziká v školskom prostredí (2010 | pridané 31. augusta 2010)

Janko Anonym; Školiteľ: Mgr. Valéria Moricová

Vzrastajúca miera agresivity na školách predstavuje v súčastnosti vážny problém. Vznikol dokonca fenomén ozbrojených školských útokov, ktoré predstavujú špecifické riziko. Práca sa zaoberá analýzou konkrétnych prípadov útokov na školách. Charakterizuje priebeh útokov, ich príčiny a motivácie páchateľov.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Katedra bezpečnostného manažmentu KBM | SPOLOČENSKÉ VEDY » Bezpečnostné služby, obrana a vojenstvo » Ochrana osôb a majetku

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

VYUŽITIE MODELOVANIA PROCESOV PRI DETEKCII FINANČNÝCH PODVODOV (2010 | pridané 25. augusta 2010)

Andrej Koniar; Školiteľ: Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

KONIAR, Andrej: Využitie modelovania procesov pri detekcii finančných podvodov. [Diplomová práca] / Bc. Andrej Koniar. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta; Katedra financií a účtovníctva. – Vedúci: Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc. – Stupeň odbornej kvalifikácie: Inžinier. – Banská Bystrica : EF UMB, 2010. 88 s.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Algebra a teória čísel

8hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Využiteľnosť open source softvéru v podnikaní na Slovensku (2010 | pridané 23. augusta 2010)

Tomáš Palkovič; Školiteľ: doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.

Táto práca pojednáva o najdôležitejších aspektoch open source softvéru a ich implikáciách najmä na oblasť využiteľnosti takéhoto softvéru v podnikaní. Úvod práce spracováva oblasti histórie a proces vývoja softvéru z pohľadu softvérového inžinierstva.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra informačných systémov | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Podnikový manažment

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Hudobné dielo - predmet autorskoprávnej ochrany (2010 | pridané 19. augusta 2010)

Marcel Kmeť; Školiteľ: doc. JUDr. Ján Cirák, CsC.

Témou diplomovej práce je hudobné dielo ako predmet autorskoprávnej ochrany. Úvodom autor postuluje metodologické východiská svojej práce. V druhej časti sa práca sústreďuje na rozlíšenie ponímania pojmu hudobné dielo v hudobnej a v právnej vede.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Právnická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Ostatné príbuzné odbory

8hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Ein Vergleich der Raumordnungssysteme in Österreich und der Slowakei (2010 | pridané 19. júla 2010)

Marek Dinka; Školiteľ: Univ.-Prof. Dr. Peter Weichhart

Zhrnutie Táto práca sa zaoberá porovnávaním systémov priestorového usporiadania na Slovensku a v Rakúsku. Keďže systémy sú sami o sebe veľmi komplexné, jednoduché vymenovanie rozdielov a spoločných vlastností týchto dvoch Systémov sa javí ako nepostačujúce. Oveľa dôležitejšie sa teda javí pochopenie príčin rozdielov a spoločných vlastností.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy » Ostatné príbuzné odbory

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Modelovanie a použitie kontextu vo vyhľadávaní informácií (2010 | pridané 19. júla 2010)

Marián Svetík; Školiteľ: Mgr. Viktor Zigo, PhD.

Vyhľadávanie informácií predstavuje rýchlo sa rozvíjajúce odvetvie informačných technológií. Väčšina aplikácií v danej oblasti je prispôsobená na určitú doménu alebo nezohľadňuje kontext hľadaných dát. Výsledky pre daný dotaz sú príliš všeobecné a nevystihujú kontext, v ktorom užívateľ chce vyhľadávať.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Umelá inteligencia

7hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Hodnotenie vegetácie banských háld opusteného antimonového ložiska Poproč (2010 | pridané 8. júla 2010)

Katarína Miková; Školiteľ: Mgr. Ivana Vykouková, PhD.

Predmetom diplomovej práce je štúdium vegetácie vybraných háld bývalej banskej lokality po ťažbe antimónu. Súčasné spoločenstvá sú porovnávané s 13 – 30 ročnými sukcesnými štádiami týchto spoločenstiev na základe údajov Banásovej (1976).

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra ekosozologie a fyziotaktiky | PRÍRODNÉ VEDY » Ekologické a environmentálne vedy » Ochrana a využívanie krajiny

8hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Modely daňovej sústavy na riadenie krátkodobej likvidity SR (2008 | pridané 24. júna 2010)

Martin Pavlík; Školiteľ: prof. Ing. Michal Fendek, PhD.

Práca vznikla pre potreby praxe. Práca pojednáva o prognózovaní nosných daní daňovej sústavy SR na mesačnom základe použitím novátorských prístupov.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Katedra operačného výskumu a ekonometrie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

10hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Softvérová podpora modelovania očakávaného výnosu a rizika portfólia (1998 | pridané 24. júna 2010)

Martin Pavlik; Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc.

Diplomová práca sa zaoberá vytvorením softvérovej aplikácie, ktorá je schopná navrhnúť investičné portfólio v MS Excel. Bol použitý Solver ako aj vyvinutá vlastná metóda na vytvorenie takéhoto portfólia.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Katedra operačného výskumu a ekonometrie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

9hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Vývoj a stav regionálnej politiky vo vybraných krajinách strednej Európy (2009 | pridané 17. júna 2010)

Ján Drotován; Školiteľ: RNDr. Eva Rajčáková, CSc.

Práca poskytuje prehľad o vývoji a súčasnom stave regionálnej politiky v Európskej únii, ktorý porovnáva s vývojom v štátoch Vyšehradskej skupiny (Slovensko, Česká republika, Poľsko a Maďarsko) a vo vybraných alpských krajinách (Rakúsko, Slovinsko a Švajčiarsko). Následne informuje o možnostiach regionálnej, štrukturálnej a kohéznej politiky Európskej únie.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny | PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy » Ostatné príbuzné odbory

12hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Priestorové rozšírenie mortality mužov na rakovinu prostaty na úrovni okresov SR v rokoch 1996-2007 (2009 | pridané 17. júna 2010)

Ladislav Kážmér; Školiteľ: RNDr. František Križan, PhD

Analýza rozšírenia rakoviny prostaty u mužov na základe ich príslušnej mortality v okresoch Slovenska počas obdobia rokov 1996-2007

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny | PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy » Ostatné príbuzné odbory

10hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Ochrana prvku kritickej infraštruktúry SR pred teroristickými útokmi s možnosťou využitia NVS (2010 | pridané 16. júna 2010)

Ivan Juríček; Školiteľ: plk. v.z. Ing. Štefan Jangl, PhD.

Kritická infraštruktúra je pomerne mladý termín. Zahŕňa všetku infraštruktúru, ktorej narušenie alebo zničenie by malo na chod štátu vážny dopad. Je preto prirodzené, že jej ochrane pred terorizmom je potrebné venovať väčšiu pozornosť, nakoľko kritická infraštruktúra predstavuje pre teroristov lákavý cieľ.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Katedra bezpečnostného manažmentu KBM | TECHNICKÉ VEDY » Ostatné technické vedy » Súdne inžinierstvo

10hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Technické prostriedky ochrany vojenských konvojov pred útokmi NVS (2010 | pridané 16. júna 2010)

Ivan Juríček; Školiteľ: plk. v.z. Ing. Štefan Jangl, PhD.

Súčasná vojensko-politická situácia vo svete je čoraz viac význačná nekonvenčnými spôsobmi boja a najmä štýlom vedenia vojny, ktorý dostal prívlastok „asymetrický“. Asymetria spočíva v rozdielnosti taktiky i stratégie vedenia boja a taktiež prostriedkami, ktoré na splnenie svojich cieľov jednotlivé strany používajú.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Katedra bezpečnostného manažmentu KBM | TECHNICKÉ VEDY » Ostatné technické vedy » Súdne inžinierstvo

10hlasov Dostupný celý text práce: PDF

HODNOTENIE A KONTROLA HLUKU NA AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKE NA ULICI MOSTNÁ POD NADCHODOM (2010 | pridané 14. júna 2010)

Ing. Marián Kompan; Školiteľ: Ing. Bronislav Kováč

Cieľom mojej práce je teoreticky a prakticky zvládnuť meranie hluku v cestnej doprave, definovať základné pojmy, popísať vplyv hluku z dopravy na životné prostredie a ľudský organizmus. Uviedol som legislatívne požiadavky na meranie a hodnotenie hluku. Popísal som teoreticky merané veličiny, zvuk, hluk a faktory, ktorú majú vplyv na jeho šírenie.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra cestnej a mestskej dopravy KCMD | INÝ VEDNÝ ODBOR » 1. Pododbor » 2. Pododbor

10hlasov

Problém legitimity v modernom politickom systéme (2010 | pridané 14. júna 2010)

Tomáš Buchal; Školiteľ: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Tomáš Buchal: Problém legitimity v modernom politickom systéme, diplomová práca, Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Katedra politológie, vedúci prof. PhDr. Ján Koper, PhD., stupeň odbornej kvalifikácie: magister (Mgr.), Banská Bystrica, 2009, 77 s. Diplomová práca sa zaoberá problémom legitimity v politickom systéme.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov » Katedra politológie KP | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Teória politiky

10hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Application of genomics in biochemistry (2010 | pridané 14. júna 2010)

Hana Šišková; Školiteľ: Mgr. Silvia Poláková, PhD.

Genomics is a young scientific discipline, the development of which has considerably facilitated the study of metabolic pathways in living organisms. The aim of this work was to present the fields of genomics and post-genomics, and to explain their principles and use in biochemistry in order to understand the metabolism of an organic entity.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochemie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

10hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Zdieľanie informácií v portáli založenom na webe so sémantikou (2009 | pridané 10. júna 2010)

Bc. Ladislav Rado; Školiteľ: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

Súčasná reprezentácia dát na webe predstavuje pre automatické strojové spracovanie problém, ktorý sa web so sémantikou snaží vyriešiť. Hlavným cieľom tejto práce je objavenie komunít výskumníkov so spoločnými záujmami z metadát v doméne publikačnej činnosti. Na reprezentáciu metadát a zápis sémantických vzťahov používame štandardný jazyk OWL.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta informatiky a informačných technológií » Ústav informatiky a softvérového inžinierstva | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Počítačové inžinierstvo

12hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Komparácia Burkeovej a Paineovej koncepcie statusu jednotlivec - spoločnosť (Veľká francúzska revolúcia) (2010 | pridané 10. júna 2010)

Jana Šrenkelová; Školiteľ: Mgr. Ulrich Wollner, PhD.

ŠRENKELOVÁ, Jana: Komparácia Burkeovej a Paineovej koncepcie statusu jednotlivec – spoločnosť (Veľká francúzska revolúcia) [Diplomová práca] – Univerzita Mateja Bela; Fakulta humanitných vied; Katedra filozofických vied. Vedúci práce: Mgr. Ulrich Wollner, PhD. – Banská Bystrica: FHV UMB, 2010. – 60 s.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta humanitných vied » Katedra filozofických vied (KFV) | HUMANITNÉ VEDY » Filozofické vedy » Systematická filozofia

11hlasov Dostupný celý text práce: PDF

ORGANIZÁCIA DOPRAVY NA KRIŽOVATKE ULÍC ADAMA TRAJANA A BRATISLAVSKÁ CESTA I/61 V PIEŠŤANOCH (2010 | pridané 7. júna 2010)

Ing. Miroslav Kadlíček; Školiteľ: Ing. Jozef Paľo, PhD.

Cieľom mojej diplomovej práce bolo na základe vyhodnotenia smerového dopravného prieskumu navrhnúť možné opatrenia na zlepšenie organizácie dopravy na križovatke ulíc Adama Trajana a Bratislavská cesta I/61 v Piešťanoch. Nevyhnutným podkladom práce bolo vypracovanie smerového dopravného prieskumu na riešenej križovatke. Práca obsahuje tri návrhy možného riešenia organizácie dopravy.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra cestnej a mestskej dopravy KCMD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje » Ostatné príbuzné odbory

17hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Analýza marketingových aktivít Europa Shopping Center (2010 | pridané 7. júna 2010)

Karolína Kyzúrová; Školiteľ: Ing. Jana Černá, Phd.

ABSTRAKT KYZÚROVÁ, Karolína: Analýza marketingových aktivít v Europa shopping center. [Bakalárska práca] / Karolína Kyzúrová – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Fakulta masmediálnej komunikácie; Katedra marketingovej komunikácie. – Školiteľ : Ing. Jana Černá, Phd. – Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár. - Trnava : FMK UCM, 2010. počet s.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Fakulta masmediálnej komunikácie » Katedra marketingovej komunikácie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Obchod a marketing

13hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Alternatívne metódy hodnotenia finančno-ekonomickej výkonnosti podniku (2010 | pridané 6. júna 2010)

Milan Babčanec; Školiteľ: Ing. Vladimír Úradníček, PhD.

Cieľom tejto diplomovej práce je aplikovať finančno-ekonomické metódy a poznatky na posúdenie situácie vybraného podniku, s dôrazom na zhodnotenie jeho ekonomickej výkonnosti pomocou relevantných nástrojov. Teoretická časť je zameraná na súhrn východísk, princípov, postupu a metód finančno-ekonomickej analýzy. Praktická časť je aplikovaná na spoločnosť Xxxxxxxx Xxxx, s. r. o.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

15hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Poloautomatický parkovací systém (2010 | pridané 1. júna 2010)

Martin Pilař; Školiteľ: Ing. Juraj Ďuďák

Práca sa zaoberá hardvérovým a softvérovým riešením poloautomatického parkovacieho systému. V prvej časti je opísané rozdelenie parkovacích systémov do dvoch hlavných kategórií, ktoré sa delia na ďalšie pod kategórie. V druhej časti je opísaný princíp obsluhy parkovacieho systému pre náhodne parkujúcich a predplatiteľov parkovného.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka » Fakulta mechatroniky » Katedra informatiky | TECHNICKÉ VEDY » Ostatné technické vedy » Mechatronika

12hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

VZNIK ZMLÚV, VZNIK PRÁVNYCH ÚKONOV (2010 | pridané 31. mája 2010)

Kubala Michal; Školiteľ: JUDr. Vladislav Marko

Táto práca pojednáva o vzniku zmlúv a právnych úkonov, o okolnostiach vzniku právnych úkonov a o ich praktickom využití v každodennom živote. Definuje a vymedzuje čo vlastne právne úkony sú a čo nie. Vymedzuje za akých okolností sú platné a relevantné a kto môže byť účastníkom právnych úkonov. Práca zdôrazňuje rovnosť účastníkov konania v Občianskom zákonníku.

Akadémie » Akadémia Policajného zboru v Bratislave » Katedra súkromnoprávnych disciplín | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Občianske právo

10hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Komunikačná stratégia politickej strany Sloboda a Solidarita k parlamentným voľbám 2010 (2010 | pridané 24. mája 2010)

Bc. Tomáš Dzurenda; Školiteľ: PhDr. Katarína Ďurková

Cieľom diplomovej práce je navrhnutie komunikačnej stratégie pre politickú stranu Sloboda a Solidarita k nadchádzajúcim parlamentným voľbám v roku 2010. Prvá časť je venovaná teoretickým východiskám (politická kampaň, nástroje a techniky politického marketingu), ktoré poskytujú práci akademický základ, z ktorého vychádza neskoršia analytická časť a návrhová časť.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Fakulta masmediálnej komunikácie » Katedra marketingovej komunikácie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Masmediálna veda

25hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Integrované podujatia pre zrakovo znevýhodnené deti (2010 | pridané 18. mája 2010)

Bc. Alexandra Kováčová; Školiteľ: PhDr. Elena Sakálová, PhD.

Autorka sa v práci zaoberá problematikou integrovaných podujatí pre nevidiace a slabozraké deti vo verejných knižniciach v Bratislave, so zreteľom na širší sociálny kontext. Práca pozostáva z dvoch častí: teoretickej a praktickej.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra knižničnej a informačnej vedy | HUMANITNÉ VEDY » Filozofické vedy » Ostatné príbuzné odbory

12hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vyhľadávanie zvolených kódových slov (2009 | pridané 10. mája 2010)

Viliam Gavlák; Školiteľ: Ing. Zita Klenovičová, CSc.

Predložená bakalárska práca sa zaoberá vyhľadávaním zvolených 8 a 16 bitových kódových slov v prijímanej sériovej postupnosti bitov vysielanej po sériovej linke. Zvolené kódové slová sú zapamätané v pamäťovom podsystéme prijímača a možno ich meniť.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Telekomunikácie

24hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Princíp rovnosti a nediskriminácie v judikatúre Ústavného súdu Slovenskej republiky a európskych súdnych inštitúcií (2010 | pridané 9. mája 2010)

Bc. Anna Pališínová; Školiteľ: doc. JUDr. Ľudmila Somorová, CSc., mim. prof.

Práca pojednáva o rozličných pohľadoch na rovnosť a diskrimináciu z pojmovej stránky. V prvej časti podrobne rozoberáme chápanie rovnosti a zásadu nediskriminácie. Práca ponúka komentovaný prierez súvisiacou judikatúrou Ústavného súdu Slovenskej republiky a európskych súdnych inštitúcií (Európsky súdny dvor a Európsky súd pre ľudské práva).

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Právnicka fakulta » Katedra ústavného práva a správneho práva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Ústavné právo

22hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Limet - Content management system (2008 | pridané 25. apríla 2010)

Anton Urbaník; Školiteľ: RNDr. Marek Nagy

Bakalárska práca sa zaoberá špecifikáciou, analýzou, návrhom a implementáciou webovej aplikácie: Limet - Content management system, ktorá slúži na vytvorenie a spravovanie internetových stránok. Dôraz je kladený na jednoduchosť používania systému, na modulárnosť, ktorá súvisí s jeho rozširovaním a úpravami.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika

17hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Rozpoznavanie objektov v obraze v obuvnickom priemysle (2000 | pridané 18. apríla 2010)

Radovan Grznarik; Školiteľ: Ing. Peter Lauro

Predložená diplomová práca sa zaoberá možnosťou uplatnenia techník používaných v počítačovom videní v obuvníckom priemysle. Úvodné kapitoly vysvetľujú základy počítačového videnia, ďalšie sú zamerané na praktickú aplikáciu algoritmov. Bola taktiež uskutočnená sada experimentov z hľadiska aplikačného uplatnenia navrhnutých metód v obuvníckej praxi.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Počítačové inžinierstvo

16hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Obraz tehotnej ženy v mediálnom prostredí (2009 | pridané 26. marca 2010)

Mgr. Alexandra Kešeľová; Školiteľ: Doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc

Témou diplomovej práce je náčrt obrazu tehotnej ženy v mediálnom prostredí s dôrazom na jeho možný celospoločenský vplyv.

Prešovská univerzita » Filozoficka fakulta » Inštitút slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o kultúre » Ostatné príbuzné odbory

32hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Internetovský vyhľadávací program (2001 | pridané 20. marca 2010)

Peter Liczki; Školiteľ: Ing. Anna Považanová, Ing. Marek Straube

ANOTÁCIA Slovenská technická univerzita v Bratislave FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Študijný odbor: INFORMATIKA Autor: Peter Liczki Diplomová práca: Internetovský vyhladávací program Vedenie diplomového projektu: Ing.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta informatiky a informačných technológií » Ústav informatiky a softvérového inžinierstva | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Počítačové inžinierstvo

23hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vplyv doliečovania na kvalitu života u abstinujúcich drogovo závislých (2010 | pridané 19. marca 2010)

Lenka Jíleková; Školiteľ: PhDr. Jana Svetlíková, CSc.

Diplomová práca sa v teoretickej časti zameriava na definíciu pojmov súvisiacich s drogovou závislosťou, abstinenciou od drog a kvalitou života. Drogová závislosť je chronické psychické ochorenie, ktoré nie je možné úplne vyliečiť, no s dodržaním podmienky abstinencie je možné pre abstinujúceho jedinca prežiť plnohodnotný život.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra vychovávateľstva a soc. pedagogiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo

25hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Stály diakonát – príprava a služba (2009 | pridané 12. marca 2010)

Martin Kahanec; Školiteľ: Prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.

Práca ponúka súhrnný pohľad na službu stáleho diakona v Tradícii Cirkvi. Analyzuje službu diakona, najmä jeho trojitý munus a službu ženatého stáleho diakona. Skúma prípravu k diakonátu v celom jej kontexte s dôrazom na štyri rozmery – ľudský, intelektuálny, duchovný a pastoračný.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Teologická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Teologické vedy » Katolícka teológia

30hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Dánsko v procese európskej integrácie (1998 | pridané 14. marca 2010)

Andrej Filanda; Školiteľ: Doc. PhDr. Darina Malová, CSc.

Cieľom mojej diplomovej práce bolo vysvetliť špecifický postoj Dánskeho kráľovstva voči európskej integrácii.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra politológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Porovnávacia politológia

21hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Pastoračné potreby a služba stáleho diakona (2007 | pridané 12. marca 2010)

Martin Kahanec; Školiteľ: Prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.

Práca ponúka stručný pohľad na trvalý diakonát a jeho službu v tradícii Cirkvi od doby prvotnej Cirkvi až po súčasnú teológiu o stálom diakonáte. Analyzuje základné termíny požívané v priamej súvislosti s vysviackou a službou stáleho diakona. Rozoberá rôzne formy jeho služby, najmä službu slova, liturgickú službu a službu charity.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Teologická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Teologické vedy » Katolícka teológia

26hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Miesto spravodajskej služby v modernom politickom systéme (2008 | pridané 1. marca 2010)

Mgr. Juraj Haško; Školiteľ: Doc. PhDr. Svetozár Krno, CSc.

Vedecké práce na tému spravodajských služieb v moderných politických systémoch zažívajú stále absenciu vo verejnom živote Slovenskej republiky. Často sú na túto tému písané len články v novinách, ktoré vykresľujú Spravodajskú službu ako Tajnú službu, ktorej úlohou je sledovanie a odpočúvanie občanov, politických oponentov, pripravovanie sabotáží, či dokonca aj samotné fyzické likvidovanie človeka.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Katedra politológie a európskych štúdií | SPOLOČENSKÉ VEDY » Bezpečnostné služby, obrana a vojenstvo » Bezpečnostné verejno-správne služby

20hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Mytologické, historické, sémantické a literárne pozadie v knihách J. K. Rowlingovej (2008 | pridané 15. februára 2010)

Miroslava Milatová; Školiteľ: PaedDr. Anton Lauček, PhD.

Pohľad na sériu kníh o Harrym Potterovi nie z pohľadu detského, či jednoduchého čitateľa, ale z pohľadu literárnej vedy.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Literárna veda

31hlasov

Reforma Organizácie spojených národov – možnosti a realita (2009 | pridané 3. februára 2010)

Mgr. Matúš Štofko; Školiteľ: doc. PhDr. Tomáš Koziak, M.A., PhD.

Predmetom tejto diplomovej práce je analýza reformného procesu prebiehajúceho na pôde OSN. V práci rozoberáme dôvody na reformu OSN, teoreticko-historické východiská vzniku a reformy OSN, charakterizujeme samotný proces, predmet, ciele a rozsah tejto reformy. V práci sa ďalej zaoberáme vplyvom financovania OSN na jej činnosť a reformu.

Prešovská univerzita » Filozoficka fakulta » Inštitút politológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

301hlasov Dostupný celý text práce: PDF

POSKYTOVANIE KOMPLEXNEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI PACIENTOVI V TERMINÁLNOM ŠTÁDIU V PODMIENKACH ADOS (2007 | pridané 31. januára 2010)

Jana Peštova; Školiteľ: PhDr.Môcová Erika

A

Univerzita Komenského » Jesseniová lekárska fakulta » Iná katedra | INÝ VEDNÝ ODBOR » 1. Pododbor » 2. Pododbor

38hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Motivácia k tvorbe blogu a stratégie sebaprezentácie blogerov (2008 | pridané 11. januára 2010)

Bc. Stanislava Berlanová; Školiteľ: Doc. PhDr. Elena Hradiská, CSc.

Kvantitatívny komparačno-korelačný replikačný výskum sa zaoberal motiváciou a stratégiami sebaprezentácie blogerov. Zistili sme, že informácie sú pre blogerov najviac motivujúcim faktorom. Stratégia sebaprezentácie lichotenie je používaná v najväčšej miere.

Univerzita Komenského » Fakulta sociálnych a ekonomických vied » Ústav aplikovanej psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Sociálna psychológia

22hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Karlova Ves - Meniaca sa identita miesta (2007 | pridané 29. novembra 2009)

Martin Šveda; Školiteľ: RNDr. Karol Kasala, Phd.

Skumanie identity miesta a nových geografických prástupov k štúdiu lokalít

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny | PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy » Ostatné príbuzné odbory

22hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Teologický prínos niektorých diel C.S. Lewisa (2007 | pridané 25. novembra 2009)

Zuzana Fogašová; Školiteľ: ThDr. Róbert Sarka, PhD

Abstrakt FOGAŠOVÁ, Zuzana: Teologický prínos niektorých diela C. S. Lewisa (Diplomová práca). Katolícka univerzita v Ružomberku. Pedagogická fakulta v Ružomberku; Katedra katechetiky a praktickej teológie. Školiteľ: ThDr. Róbert Sarka, PhD. Študijný odbor: učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v kombinácii biológia – náboženstvo. Ružomberok: 2007.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Teologická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Andragogika

23hlasov Dostupný celý text práce: DOC

NOVEMBER 89 A VPN AKO ICH PREZENTOVALI PRINTOVÉ MÉDIÁ V ROKOCH 1989-90 (2009 | pridané 16. novembra 2009)

Martin Koleják; Školiteľ: Imrich Gazda, PhD.

Meritom práce je analýza mediálneho obrazu udalostí v porevolučnom Československu s implikáciami pre hnutie Verejnosť proti násiliu. Na pozadí troch prípadových štúdií - amnestie, voľba predsedu SNR a lustrácie - analyzuje autor dobové mediálne komunikáty periodík Pravda a Verejnosť v ich kvantitatívnej i kvalitatívnej rovine. Následnou konfrontáciou s historickými prameňmi a svedectvami aktérov udalostí, sa práca usiluje o syntézu materiálu s výpovednou vedeckou hodnotou.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Teória žurnalistiky

51hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Elements of Cold War in the American Science Fiction Novel of the 1950s and 1960s (2009 | pridané 10. novembra 2009)

Mgr. Vladimír Smidžár; Školiteľ: Janka Kaščáková, PhD.

Táto práca sa zaoberá popisom a analýzou prvkov studenej vojny vo vybraných románoch americkej vedecko-fantastickej literatúry 50-tych a 60-tych rokov. Jadro práce je rozdelené na štyri časti. Cieľom práce je poukázať na spôsoby akými autori zobrazovali jednotlivé, často paranoidné predstavy americkej verejnosti týkajúce sa vystupňovania vojny do katastrofických scenárov.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra anglického jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Cudzie jazyky a kultúry

31hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Pôsobenie cenových bublín na globálny finančný systém (2009 | pridané 7. novembra 2009)

Dáša Stanková; Školiteľ: Ing. Stanislav Zábojník

Cieľom záverečnej práce bolo skúmanie príčin vzniku a pôsobenia cenových bublín v globálnom finančnom systéme a ich súvislosti so vznikom finančných kríz. Práca je rozdelená do troch kapitol. Obsahuje 14 grafov, 2 obrázky a 3 tabuľky.

Ekonomická univerzita Bratislava » Obchodná fakulta » Katedra medzinárodného obchodu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Svetová ekonomika

40hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Pravdepodobnostná metóda riešenia úloh z kombinatoriky a teórie grafov (2009 | pridané 26. októbra 2009)

Alena Bachratá; Školiteľ: Mgr. Radoslav Harman, PhD.

Cieľom práce je vysvetliť základné postupy pravdepodobnostnej metódy a jej možné použitie pri riešení úloh z teórie grafov a kombinatoriky. Následne túto metódu použijeme na riešenie nového problému. V prvej časti práce sú popísané jednotlivé známe postupy, pričom je každý vysvetlený na konkrétnom príklade.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky |

24hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Etické dilemy v detskej paliatívnej starostlivosti (2009 | pridané 24. októbra 2009)

Mária Uhlíková; Školiteľ: Mgr. Ľubomír Batka, PhD.

UHLÍKOVÁ, Mária: Etické dilemy v detskej paliatívnej starostlivosti. [Diplomová práca] / Mária Uhlíková. - Univerzita Komenského v Bratislave. Evanjelická teologická fakulta; Katedra systematickej teológie. - Školiteľ: Mgr. Ľubomír Batka, PhD. Bratislava: EBF UK, 2009. 72 s.

Univerzita Komenského » Evanjelická bohoslovecká fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Teologické vedy » Evanjelická teológia

27hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vývoj internátneho portálu (2009 | pridané 11. októbra 2009)

Matej Kurpel; Školiteľ: Ing. Pavel Segeč, PhD

Táto práca rozoberá problematiku návrhu a implementácie funkcií webovej aplikácie – internátneho portálu pre potreby Internet Klubu, ubytovacích a stravovacích zariadení Žilinskej univerzity a študentov ubytovaných na internátoch Žilinskej univerzity.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra informačných sietí KIS | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Informačné systémy

22hlasov Dostupný celý text práce: PDF

OBNOVA EXORCIZMU V KATOLÍCKEJ CIRKVI PO DRUHOM VATIKÁNSKOM KONCILE (2008 | pridané 29. septembra 2009)

Mgr. Martin Bednár; Školiteľ: ThLic. Imrich Zahuranec

V diplpmovej práci som sa venoval anjelom, hlavne padlým - zlým duchom, ich útokom na človeka, ale hlavne boju proti nim.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Teologická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Teologické vedy » Katolícka teológia

23hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Realizácia informačnej úrovne riadenia modelu regálového zakladača (2009 | pridané 18. septembra 2009)

Ing. Ivan Šuster; Školiteľ: doc. Ing. Ján Jadlovský, Csc.

Táto diplomová práca je realizáciou Informačnej úrovne systému riadenia technologického modelu regálového zakladača. Poukazuje na spôsoby a prostriedky komunikácie medzi technologickou a informačnou úrovňou modelu. Väzba na tieto úrovne je vytvorená pomocou programového balíčka aplikácií Rockwell Software od spoločnosti Rockwell Automation.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie » Riadenie procesov

23hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Hannah Arendtová a fenomén totalitarizmu (2007 | pridané 14. septembra 2009)

Mikuláš Čikovský; Školiteľ: Doc. Mgr. Vladislav Suvák, PhD.

0. Úvod: Práca ukazuje prostredníctvom niektorých kľúčových pojmov, ako Hannah Arendtová pristupuje k totalitarizmu a ako sa s ním vyrovnáva. Neriešia sa tu všeobecné otázky totalitarizmu.

Prešovská univerzita » Filozoficka fakulta » Inštitút filozofie a etiky | HUMANITNÉ VEDY » Filozofické vedy » Etika

28hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Trestna represia a politicke ( sudne ) procesy v rokoch 1949 - 1954 (2009 | pridané 28. augusta 2009)

Maroš Dvorsky; Školiteľ: JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš PhD, MA

V záverečnej bakalárskej práci „TRESTNÁ REPRESIA A POLITICKÉ SÚDNE ( MONSTER ) PROCESY V ROKOCH 1949 – 1954 “ sa zaoberám zákonodarstvom v nadväznosti na trestnú represiu a politické procesy. Práca je tematicky rozdelená do šiestich kapitol. V prvej kapitole rozoberám zahraničnopolitické a vnútropolitické aspekty ktoré predchádzali februárovým udalostiam a postupne formovali verejnú mienku a názory politikov na problematiku ďalšieho usporiadania spoločensko-politických vzťahov. V druhej kapitole charakterizujem politické procesy ich vývoj, zameranie. V tretej kapitole, je hlavnou úlohou práce oboznámiť s pofebruárovým vývojom zákonodarstva a snahami vtedajších „mocipánov“ o jeho prispôsobenie, účelom perzekúcie „nepriateľov“ režimu. V jednotlivých podkapitolách opisujem Ústavu 9. mája, Trestný zákon 86/1950 Zb., Trestný poriadok 87/1950 Zb., Zákon na ochranu ľudovo-demokratického zriadenia 231/1948, Zákon o táboroch nútených prác 247/1948, Zákon o zľudovení súdnictva 319/1948 a ich zneužitie v konkretnych politických procesoch päťdesiatych rokov minulého storočia. V štvrtej kapitole sa zaoberám po februárovom smerovaní prokuratúry, súdnictva a advokácie. V piate kapitole poukazujem na konkrétnych prípadoch, na pochybenia prokuratúry, súdov, vyšetrovacích orgánov v trestnom súdnom konaní. Témou šiestej kapitoly je problematika zmien v československom trestnom práve ktoré nastali po uvoľnení politického napätia, po smrti J. V. Stalina a v súvislosti so zmenami trestného zákonodarstva v Sovietskom zväze. V záverečnej kapitole sa zaoberám činnosťou a závermi komisií ktoré prešetrovali tieto represálie a zákonom č.119/1990 o súdnej rehabilitácii. V záverečnej bakalárskej práci „TRESTNÁ REPRESIA A POLITICKÉ SÚDNE ( MONSTER ) PROCESY V ROKOCH 1949 – 1954 “ sa zaoberám zákonodarstvom v nadväznosti na trestnú represiu a politické procesy. Práca je tematicky rozdelená do šiestich kapitol. V prvej kapitole rozoberám zahraničnopolitické a vnútropolitické aspekty ktoré predchádzali februárovým udalostiam a postupne formovali verejnú mienku a názory politikov na problematiku ďalšieho usporiadania spoločensko-politických vzťahov. V druhej kapitole charakterizujem politické procesy ich vývoj, zameranie. V tretej kapitole, je hlavnou úlohou práce oboznámiť s pofebruárovým vývojom zákonodarstva a snahami vtedajších „mocipánov“ o jeho prispôsobenie, účelom perzekúcie „nepriateľov“ režimu. V jednotlivých podkapitolách opisujem Ústavu 9. mája, Trestný zákon 86/1950 Zb., Trestný poriadok 87/1950 Zb., Zákon na ochranu ľudovo-demokratického zriadenia 231/1948, Zákon o táboroch nútených prác 247/1948, Zákon o zľudovení súdnictva 319/1948 a ich zneužitie v konkretnych politických procesoch päťdesiatych rokov minulého storočia. V štvrtej kapitole sa zaoberám po februárovom smerovaní prokuratúry, súdnictva a advokácie. V piate kapitole poukazujem na konkrétnych prípadoch, na pochybenia prokuratúry, súdov, vyšetrovacích orgánov v trestnom súdnom konaní. Témou šiestej kapitoly je problematika zmien v československom trestnom práve ktoré nastali po uvoľnení politického napätia, po smrti J. V. Stalina a v súvislosti so zmenami trestného zákonodarstva v Sovietskom zväze. V záverečnej kapitole sa zaoberám činnosťou a závermi komisií ktoré prešetrovali tieto represálie a zákonom č.119/1990 o súdnej rehabilitácii. K výberu témy záverečnej bakalárskej práce ma viedol môj záujem o právne dejiny, obzvlášť o „ smutné obdobie našich dejín „ o obdobie 50. rokov a o vtedajšie zákonodarstvo obzvlášť o Ústavu 9. mája, Trestný zákon 86/1950 Zb., Trestný poriadok 87/1950 Zb., Zákon na ochranu ľudovo-demokratického zriadenia 231/1948, Zákon o štátnom súde 232/1948, Zákon o táboroch nútených prác 247/1948, Zákon o zľudovení súdnictva 319/1948. Cieľom práce nebolo do detailov rozoberať historické, politické, ideologické aspekty doby, nakoľko tieto do podrobností rozobrali autori skôr spracovaných záverečných prác a jednalo by sa o opakovanie už známych faktov. V tejto práci som sa zameral hlavne na normatívnu stránku trestného práva v sledovanom období, na výklad právnych predpisov, ktoré v danom období platili a boli zneužité v politických procesoch proti odporcom ľudovodemokratického režimu.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra právnych dejín | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Trestné právo

21hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Metódy riadenia rizika s využitím hĺbkovej analýzy údajov (2009 | pridané 27. augusta 2009)

Ivana Hujíková; Školiteľ: Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Diplomová práca prezentuje praktické využitie dataminingových techník v oblasti poisťovníctva. Zaoberá sa rizikom z pohľadu poisťovne pre prípad stornovania zmlúv, identifikáciou kľúčových faktorov ovplyvňujúcich stornovanie zmlúv, pričom na kvantifikáciu vplyvu vysvetľujúcich premenných je použitý softvér SAS Enterprise Miner 5.3.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Účtovníctvo

25hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Virálny marketing (2008 | pridané 21. augusta 2009)

Lucia Kahancová; Školiteľ: PhDr. Peter Šesták

Práca sa zaoberá fenoménom virálneho marketigu - pojmamy, mechanizmom vzniku, faktormi dobrého virálneho videa,... Prezentuje najmä veľa praxe.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra marketingovej komunikácie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Ostatné príbuzné odbory

42hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Veterná energetika v Slovenskej republike a vo svete (2009 | pridané 19. augusta 2009)

Bc. Ján Vozár; Školiteľ: prof. Ing. Michal Kolcun PhD.

Prezentovaná bakalárska práca sa zaoberá problematikou veternej energetiky ako alternatívneho zdroja výroby elektrickej energie. Hlavnou náplňou práce okrem sumarizácie súčasného stavu a vývoja veternej energetiky u nás a vo svete bolo aj určiť kritéria pre výstavbu veterných elektrárni a parkov. V závere práce je dôraz na ekonomické aspekty a odporúčania pre prax.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektroenergetiky | INÝ VEDNÝ ODBOR

36hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Konzistence dat ve sdíleném prostředí (2009 | pridané 6. augusta 2009)

Matej Vitásek; Školiteľ: RNDr. Martin Pergel, Ph.D.

Tato práce řeší dva různé problémy vznikající v systémech, které umožňují současný přístup několika uživatel ke sdíleným datům. Identifikuje je jako potřebu zamykání při přístupu k malým objemům dat, a potřebu verzování při synchronizaci větších objemů. Navrhuje způsob, jak implementovat zamykání sdílených dat pomocí existujících nástrojů poskytovaných SŘBD.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

19hlasov Dostupný celý text práce: PDF

CESTOPISY MLADÝCH ŠTÚROVCOV PO SLOVANSKÝCH KRAJINÁCH A ICH VPLYV NA SLOVENSKÉ NÁRODNÉ HNUTIE (2009 | pridané 3. augusta 2009)

Mgr. Rastislav Molda; Školiteľ: Mgr. Peter Šoltés, PhD.

Táto diplomová práca rozoberá vplyv cestopisov na Slovenské národné hnutie. Dokumentaristický charakter cestopisov priniesol na Slovensko nové poznatky, ktoré mali výrazný vplyv na slovenskú spoločnosť, ako aj na národné hnutie. Cestopis a cestovanie štúrovcov možno chápať ako výsledok organizovaného hnutia a ako programový nástroj ideologického a národnobuditeľského zápasu a pôsobenia. Štúrovský cestopis našiel svoje najvýraznejšie vyjadrenia v dielach Jozefa Miloslava Hurbana a Bohuša Nosáka-Nezabudova, ktoré však predstavujú dva odlišné typy. Cestopisy práve týchto dvoch slovenských štúrovcov sú nosným pilierom tejto práce.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra histórie | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » História

18hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Jánošík vo filme (2009 | pridané 22. júla 2009)

Katarína Laurenčíková; Školiteľ: Prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.

LAURENČÍKOVÁ Katarína, Jánošík vo filme [diplomová práca]. Univerzita Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta; Katedra estetiky. Školiteľ: Prof. PhDr. Peter Michalovič, Csc. Stupeň odbornej kvalifikácie: magister všeobecnovzdelávacích predmetov. Bratislava, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2009. počet strán: 71 Diplomová práca je zameraná na filmy s tematikou Jánošíka.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra estetiky | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Estetika a dejiny estetiky (aj pre filozofické vedy)

26hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Ekonomicko-matematická analýza vybraných exotických opcií (2009 | pridané 10. júla 2009)

Štefan Činčura; Školiteľ: Ing. Boris Šturc, CSc.

Cieľom tejto diplomovej práce je na príkladoch priblížiť použitie niektorých analytických metód a zabezpečovacích stratégií na portfóliu vybraných akcií a na ich reálnom správaní sa na trhu poukázať na ich efektívnosť so zohľadnením rizikových preferencií investora. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole stručne charakterizujem základné východiská práce.

Ekonomická univerzita Bratislava » Národnohospodárska fakulta » Katedra bankovníctva a medzinárodných financií (KBaMF) | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

37hlasov Dostupný celý text práce: DOC | WEB

Gnój Wojciecha Kuczoka v súčasnom prekladovom a literárnom kontexte (2009 | pridané 7. júla 2009)

Juraj Streďanský; Školiteľ: Doc. PhDr. Marta Pančíková, CSc.

Jadro diplomovej práce tvoria štyri hlavné kapitoly, ktoré sa ďalej členia na podkapitoly. Témou prvej kapitoly, ktorá je rozčlenená na tri podkapitoly, je charakteristika života, tvorby a osobnosti autora originálneho diela a jeho zasadenie do literárneho kontextu. Druhá kapitola je rozčlenená na tri podkapitoly. Venujeme sa tu priamo analýze diela Hnoj, a to prístupu autora k spracovaniu príbehu, jeho deja, jazykových zvláštností. Tretia kapitola najprv mapuje prístup ku kritike krásnej literatúry na Slovensku na príkladoch konkrétnych recenzií, v druhej podkapitole sa venujeme popisu prijatia diela Hnoj odbornou verejnosťou. Štvrtá kapitola, rozčlenená na deväť podkapitol, je najrozsiahlejšou zo všetkých, keďže sa venuje prekladu ako takému. Jej úvodná časť je úvahová, sčasti podložená pohľadmi teoretikov, pojednáva o prekladateľskom pesimizme a optimizme. V ďalších podkapitolách ponúkame podrobnú analýzu všetkých aspektov prekladu literárneho diela na pozadí príkladov zo spomínanej knihy Wojciecha Kuczoka.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra slovanských filológií | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Cudzie jazyky a kultúry

32hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s enterokutánnou fistulou (2009 | pridané 2. júla 2009)

Ráchel Peresová; Školiteľ: PhDr. Hana Belejová, PhD. (oponentka)

Enterokutánna fistula ako chronické ochorenie kladie vysoké nároky na ošetrovateľskú starostlivosť, či už v domácom prostredí alebo počas hospitalizácie. Ošetrovanie komplikovanej fistuly a prevencia dermatitídy znamená výzvu i pre skúsené stomické sestry, ktoré v niektorých prípadoch musia navyše poučiť aj pacienta o používaní stomických pomôcok a nacvičovať s ním správnu techniku ich aplikácie. Okrem toho ide o chorobu či komplikáciu iného základného ochorenia, ktorá vedie nielen k biologickým, ale i mnohým psychickým problémom a dokáže výrazne zhoršiť kvalitu života chorého. Sestra, ktorá sa stará o takéhoto pacienta, by mala mať vedomostí nielen o ošetrovaní fistuly, ale poznať a pomáhať riešiť i jeho strach a obavy, bolesť, zmeny obrazu tela i problémy v procese psychickej adaptácie, musí byť pripravená na jeho negatívne reakcie a dokázať na ne správne odpovedať. Tieto podnety viedli k hlbšiemu preskúmaniu danej problematiky a nakoniec k napísaniu tejto práce.

Univerzita Komenského » Lekárska fakulta » Ústav ošetrovateľstva | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY » Zdravotníctvo a sociálne služby » Ošetrovateľstvo

31hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Naše možnosti pomoci ženám - obetiam domáceho násilia (2009 | pridané 30. júna 2009)

Andrej Mátel; Školiteľ: Prof. Ing. Libuša Radková, PhD.

Domáce násilie voči ženám je nielen v medzinárodnom kontexte, ale aj na Slovensku problémom celej spoločnosti. Cieľom dizertačnej práce je zmapovanie a hľadanie ďalších možností pomoci ženám, ktoré zažili domáce násilie. V práci je daný dôraz na multidisciplinárny, interprofesijný prístup a spoluprácu jednotlivých inštitúcií pomoci.

Trnavská univerzita » Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce » Katedra teórie sociálnej práce | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Sociálna práca

28hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Postavenie Svätej stolice v medzinárodnom práve (2009 | pridané 16. júna 2009)

Jozef Filko; Školiteľ: prof. ThDr. Jozef Krajči, PhD.

Témou práce je postavenie Svätej stolice ako hlavy Katolíckej cirkvi v medzinárodnom práve, najmä jej právna subjektivita, medzinárodnoprávne zmluvné vzťahy, diplomatické vzťahy a členstvo v medzinárodných organizáciách. Objasňuje dôvod medzinárodnoprávneho postavenia Svätej stolice a zaoberá sa jej súčasnou pozíciou v medzinárodnom spoločenstve štátov.

Bratislavská vysoká škola práva » Fakulta práva » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Teória dejín štátu a práva

31hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Adaptívne mechanizmy optimalizácie sieťovej prevádzky využitím dynamických smerovacích protokolov (2009 | pridané 15. júna 2009)

Jakub Kopka; Školiteľ: doc. Ing. František Jakab, PhD.

Cieľom práce je realizovať nástroj na riadenie sieťovej prevádzky v počítačových sieťach s využitím adaptívneho smerovania a dynamických smerovacích protokolov. Navrhnutá koncepcia adaptívneho mechanizmu a aplikačného nástroja bola overená v experimentálnej počítačovej sieti.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra počítačov a informatiky | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Ostatné príbuzné odbory

30hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Kalibrácia TileCal kalorimetra experimnetu ATLAS (2009 | pridané 15. júna 2009)

Lucia Báťková; Školiteľ: Mgr. Pavel Šťavina, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá kalibráciou hadrónového kalorimetra TileCal pomocou testov na zväzkoch miónov. Zväzky miónov poskytli interkalibráciu odozvy všetkých buniek kalorimetra. Moduly TileCal kalorimetra boli primárne kalibrované rádioaktívnym zdrojom cézia a následne boli testované pomocou kalibračných zväzkov častíc (e, mión, pión).

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Jadrová a subjadrová fyzika

26hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Aktuálne problémy prirodzeného plánovania rodičovstva (2009 | pridané 14. júna 2009)

Daniel Demočko; Školiteľ: doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária Vladimír Szaniszló OP, PhD.

Táto práca sa zaoberá problematikou prirodzenej regulácie počatia, pričom medzi základné problémy sú zaradené najmä: relevantné dôvody pre rozhodnutie regulovať počatie; vhodné metódy regulácie počatia; problémy so svedomím v kontexte plánovania rodičovstva; situácia nefungovania prirodzených metód; otázka používania kondómov u manželov s AIDS a iné.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Teologická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Teologické vedy » Katolícka teológia

34hlasov

Využívanie elektronického marketingu v cestovnom ruchu (2009 | pridané 14. júna 2009)

Veronika Palovčíková; Školiteľ: doc. RNDr. Pančík Juraj, PhD.

Práca sa zaoberá využívaním elektronického marketingu v cestovnom ruchu v Regionálnom združení cestovného ruchu Horná Nitra. Cieľom je analyzovať využívanie elektronického marketingu v cestovnom ruchu v regióne horná Nitra.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Obchod a marketing

27hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Analýza kapitálových trhov s využitím predikcie časových radov (2009 | pridané 11. júna 2009)

Radoslav Lenárt; Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Analýza kapitálových trhov s využitím predikcie časových radov je dôležitou súčasťou úspešného fungovania všetkých finančných inštitúcií i ostatných subjektov pôsobiacich na kapitálových trhoch. Táto práca sa zaoberá hlavnými spôsobmi analýzy kapitálových trhov. Sústreďuje sa na trendy, sezónnosť, koreláciu a predikciu vývoja vybraných kapitálových trhov do budúcna.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

43hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Cielený marketing v banke s využitím nástrojov SAS (2009 | pridané 9. júna 2009)

Janka Butková; Školiteľ: Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Marketing je obchodný súbor aktivít založených na priamej interaktívnej väzbe zadávateľa s klientom s cieľom efektívneho oslovenia. Bankový marketing je disciplínou, ktorá najmä v poslednom období prechádza búrlivým vývojom. Banky segmentujú trh svojich potenciálnych klientov a následne na jednotlivé vygenerované skupiny klientov uplatňujú cielený marketing.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

24hlasov

Riadenie kreditného rizika v banke s využitím nástrojov SAS (2009 | pridané 8. júna 2009)

Michaela Papalová; Školiteľ: Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Práca sa zameriava na oboznámenie sa s rôznymi metódami riadenia kreditného rizika ako aj s data miningovými technikami, ktoré sú pri nich využívané. V prvej kapitole je z teoretického hľadiska popísaný proces riadenia kreditného rizika, metódy riadenia a merania kreditného rizika, časť kapitoly je venovaná úprave kreditného rizika v rámci Basel II.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

30hlasov

Komparácia internetovej a printovej podoby SME (2009 | pridané 7. júna 2009)

Ladislav Kavecký; Školiteľ: Mgr. Juliana Laluhová

Práca pojednáva o klasických novinách - denníku SME a o internetovej verzii novín - sme.sk. Skúma ich vzájomný vzťah.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Fakulta masmediálnej komunikácie » Katedra masmediálnej komunikácie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Ostatné príbuzné odbory

26hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Rozvoj elektronického turizmu v Slovenskej republike (2009 | pridané 7. júna 2009)

Berčík Matúš; Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc

Práca prezentuje výsledky výskumu aktuálneho stavu elektronického turizmu vo vybraných informačných systémoch cestovných kancelárií a hotelov. Cieľom práce bolo poznať súčasný stav využívania elektronického turizmu v Slovenskej republike prostredníctvom cieleného pozorovania, a porovnanie Slovenských systémov elektronického turizmu s vybranými zahraničnými informačnými systémami.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Cestovný ruch

26hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Porovnanie technických a ekonomických ukazovateľov vznetových a zážihových motorov osobných automobilov (2006 | pridané 5. júna 2009)

Ivan Dubovec; Školiteľ: Doc. Ing. Peter Ivánek, CSc.

Posúdenie vplyvu druhu motora na technické a ekonomické ukazovatele prevádzky vzbraných typov osobných vozidiel a s ohľadom na spôsob využitia vozidiel som navrhol vhodnú alternatívu pohonu.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra cestnej a mestskej dopravy KCMD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje » Ostatné príbuzné odbory

25hlasov

Plazmová úprava povrchov lignocelulózových materiálov (2009 | pridané 5. júna 2009)

Zsolt Szalay; Školiteľ: RNDr. Jozef Ráheľ, PhD.

Predložená práca bola venovaná využitiu dielektrických bariérových výbojov za atmosférického tlaku na plazmovú aktiváciu povrchu drevných vlákien. Pre plazmovú aktiváciu drevných vlákien sme úspešne použili plošný zdroj plazmy na báze DCSBD, ako aj zdroj objemovej plazmy na báze DBD. Zmeny kontaktného uhla a povrchovej energie, vyvolané plazmovou úpravou, boli analyzované Washburnovou metódou.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra experimentálnej fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Fyzika plazmy

28hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Moderné metódy riadenia úverového rizika (2009 | pridané 5. júna 2009)

Marianna Kolláriková; Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Diplomová práca sa zaoberá metódami riadenia rizika plynúceho z poskytovania úverov. Toto riziko je riadené a vyhodnocované v mnohých procesoch banky, hlavne pri stanovovaní politiky poskytovania úverov, sledovaní jej dodržiavania, v procese schvaľovania úverov jednotlivým klientom, monitoringu a správe portfólia, stanovovaní opravných položiek a pri procese vymáhania nesplácaných úverov.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

25hlasov

DAX's January 2008 crash: a routine correction or outright panic? (2009 | pridané 2. júna 2009)

Martin Baláž; Školiteľ: prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.

A comprehensive study of the January 2008 crash in DAX stock index including the analysis of the impact of new information on the index's level.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra financií a ekonómie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

23hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Stereoskopické spracovanie obrazu (2009 | pridané 2. júna 2009)

Ing. Martin Fečkanin; Školiteľ: doc. Ing. Branislav Sobota, PhD.

Prezentovaná diplomová práca bola vytvorená za účelom poskytnutia náhľadu na dôležité súčasti tvorby kvalitných statických a dynamických stereo snímkov.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra počítačov a informatiky | TECHNICKÉ VEDY » Ostatné technické vedy » Ostatné príbuzné odbory

22hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Postavenie logistiky v global supply chain: analýza trendov a perspektív v Európskej únii a na Slovensku (2009 | pridané 30. mája 2009)

Ing. Zoltán Bán; Školiteľ: doc. Ing. Heda HANSENOVÁ, PhD.

Diplomová práca analyzuje postavenie logistiky v zásobovacích reťazcoch na Slovensku a v Európskej únii a formuluje trendy jej rozvoja. Práca je rozdelená do piatich kapitol. Obsahuje 17 obrázkov, 11 schém, 9 grafov, 6 tabuliek a 3 prílohy. V prvej kapitole prináša prehľad vývoja logistiky a riadenia zásobovacích reťazcov z teoretického hľadiska ako úvod do problematiky.

Ekonomická univerzita Bratislava » Obchodná fakulta » Katedra medzinárodného obchodu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a riadenie podnikov

26hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Možnosti využitia bootstrapových metód (2009 | pridané 28. mája 2009)

Lucia Pokrievková; Školiteľ: prof. Ing. Milan Terek, PhD.

Neustála revolúcia v oblasti informatiky má dramatický vplyv aj na štatistiku. Prieskumné analýzy údajov sa získajú ľahšie, ak sú výpočty a následné znázornenie grafmi automatizované. Štatistické štúdie veľmi veľkých a komplexných súborov sa tak stávajú čoraz realizovateľnejšími.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Katedra štatistiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Účtovníctvo

33hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Vytvorenie webového rozhrania pre databázu zliav (2009 | pridané 24. mája 2009)

Bc. Ľubomír Šupola; Školiteľ: Ing. Martin Jedlička

Táto práca je zameraná na implementovanie databázy na webovom rozhraní a samotná tvorba databázy. Na začiatku práce som podrobne rozobral riešenú problematiku. V druhej kapitole som opísal možnosti výberu programovacích jazykov. Kódovanie webovej stránky bolo uskutočnené programovacím jazykom PHP 5 a SQL jazyk na vytvorenie MySQL databázy.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Materiálovotechnologická fakulta » Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Informačné systémy

23hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Damages under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (2009 | pridané 24. mája 2009)

Bernard Prívara; Školiteľ: JUDr. Klára Svobodová

The thesis deals with the problem of damages and interest on late payment under the 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods . It begins by summarising the history of damages and the Convention. Following chapters describe preconditions of accrual of liability for damage, allow for the case of avoidance and emphasise the need to mitigate the loss. The last chapter deals with interest on late payment. Due to the vagueness of the

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Ostatné príbuzné odbory

22hlasov

REFLEXIA KULTÚRNO-POLITICKÉHO A LITERÁRNEHO ŽIVOTA V CASOPISE MLADÁ TVORBA (2007 | pridané 20. mája 2009)

Maria Jakubova; Školiteľ: Mgr. Jaroslav Srank, PhD.

Jakubová, Mária: Reflexia kultúrno-politického a literárneho života v casopise Mladá tvorba. Diplomová práca, Univerzita Komenského. Pedagogická fakulta, Katedra slovenského jazyka a literatúry. Vedúci diplomovej práce: Mgr. Jaroslav Šrank, PhD. Bratislava: Pedagogická fakulta UK, 2007. 83 s. Záverecná diplomová práca približuje kultúrny, politický a literárny život 50. a 60. rokov 20.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny slovenskej literatúry

39hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Chlórocyklizácie aminoalkoholov v systéme chlorid paládnatý - chlorid meďnatý (2005 | pridané 20. mája 2009)

Peter Kubizna; Školiteľ: Doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.

Za účelom preskúmania chemoselektivity a diastereoselektivity Pd(II)/CuCl2-katalyzovanej chlórocyklizácie 3-hydroxy-4-pentenylamínov boli zosyntetizované dva rôzne východiskové N-ochránené aminoalkenitoly - substrát (17a) s elektrónovo-donornou Bn-skupinou a (18) s elektrónovo-akceptornou Z-skupinou - ktoré by mali poskytnúť očakávané chlórmetylované pyrolidíny (Schéma 2).

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Organická chémia

30hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Virálny marketing v praxi - Stanica Žilina Záriečie (2009 | pridané 20. mája 2009)

Dušan Dobiaš; Školiteľ: Mgr. art. Martin Mistrík

Bakalárska práca o novom marketingovom fenoméne - o jeho virálnej odnoži. Popisuje podstatu, princípu fungovania a na reálnom príklade ilustruje, ako postupovať pri realizácii virálnej kampane.

Žilinská univerzita » Fakulta prírodných vied » Katedra knižnično-informačných vied a didaktiky informatiky KKIV | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Ostatné príbuzné odbory

27hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Lobing a ovplyvňovanie rozhodnutí (2009 | pridané 19. mája 2009)

Adam Markuš; Školiteľ: Mgr. Peter Gál, PhD.

Cieľom tejto diplomovej práce je popísať a analyzovať lobing podnikov v prostredí Slovenskej republiky. Jej zámerom je priblížiť lobing ako významnú súčasť vzťahov podnikov a vlády. Venuje sa motivácii podnikov k lobingu, jeho aktérmi, obsahom a technikami. Snaží sa nájsť optimálny prístup firiem k lobingu a pomenovať faktory, ktoré ho ovplyvňujú. Práca je rozdelená na tri kapitoly.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra stratégie a podnikania | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Podnikový manažment

32hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Návrh inovácie inteligentného montážneho systému (2009 | pridané 19. mája 2009)

Ladislav Ligárt; Školiteľ: Ing. Vladimír Baláž, PhD.

Táto diplomová práca sa zaoberá inováciou Inteligentného montážneho systému s cieľom zefektívniť jej montážnu činnosť, znížením procesných časov a zvýšením kontroly procesu prostredníctvom inšpekčného kamerového systému. Súčasný inteligentný montážny systém je podrobne zanalyzovaný a popisuje nedostatky, ktoré v priemyselnej praxi nie sú zaužívané.

Technická univerzita v Košiciach » Strojnícka fakulta » Katedra výrobnej techniky a robotiky | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo » Automatizované riadenie výrobných a technologických procesov

31hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Prípojnicové vedenie (2009 | pridané 19. mája 2009)

Martin Očkaj; Školiteľ: Ing. Matej Kučera

Práca analyzuje vlastnosti XLPE káblového vedenia s viacerými vodičmi na fázu, mechanizmy vzniku strát v kábli a ich rozloženie medzi jednotlivé vodiče vedenia. Na modelovanie vedenia je použitá metóda konečných prvkov (MKP). Vlastnosti káblového vedenia sú následne porovnané s prípojnicovým systémom DURESCA v konkrétnej aplikácii – na vyvedení výkonu z generátorov v Paroplynovom cykle Levice.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Katedra elektroenergetiky | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Výroba a rozvod elektrickej energie

28hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Možnosti využitia hry v diagnostike a terapii interakcií medzi rodičom a dieťaťom s postihnutím (2009 | pridané 17. mája 2009)

Zuzana Hnojčíková; Školiteľ: Mgr. Erika Tichá, PhD.

Hra je dôležitým činiteľom v živote detí a ich rodín. Hra nám ponúka mnoho možností a to nielen rodičom, ale aj diagnostickým pracovníkom. Preto je hra dôležitým ukazovateľom v špeciálnopedagogickej diagnostike a terapii. V špeciálnopedagogickej diagnostike ju môžeme využiť pri pozorovaní vzťahovej väzby, miery porozumenia rodiča dieťaťu, spôsobe riešenia konfliktných situácii a ich priebehu.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra špeciálnej pedagogiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Špeciálna pedagogika

29hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Walencja czasowników ruchu w jezyku polskim i slowackim (2009 | pridané 14. mája 2009)

Eva Masná; Školiteľ: Mgr. Anita Račáková, PhD.

Práca má teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť je venovaná teórii valencie a pohybovým slovesám. Praktická časť sa zameriava na analýzu vybraných slovies, ich porovnanie a zovšeobecnenie výsledkov. Práca má 100 strán a je napísaná v poľskom jazyku.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta humanitných vied » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovanské jazyky

21hlasov Dostupný celý text práce: PDF

PODPORA EURÓPSKEJ ÚNIE PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY (2009 | pridané 13. mája 2009)

Jozef Ďurďovič; Školiteľ: doc. PhDr. René Pawera, PhD.

Diplomová práca poukazuje na rôzne aspekty mechanizmu podpory malých a stredných podnikov. Vymedzuje teoretické východiská pre MSP i poukazuje na historické procesy, ktoré formovali záujem o ne. Takisto analyzuje dokumenty, politiky, iniciatívy a dianie v tejto oblasti.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra financií a ekonómie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a manažment podniku

28hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vysokofrekvenčné obvody rádiokompasov III. generácie (2006 | pridané 13. mája 2009)

Ing. Vladimír Čačko; Školiteľ: Ing. Ján Labun

Diplomová práca ponúka prehľad navigačných systémov používaných v doprave. Hlavným cieľom týchto navigačných systémov je poskytovať vodičovi informácie o aktuálnej polohe a navigovať ho optimálnym spôsobom k cieľu. K tomu slúžia hlasové informácie, prípadne mapa na displeji, kde je zobrazená poloha vozidla a naznačená trasa.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra rádioelektroniky | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Rádiolektronika

26hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Teologická a laická argumentácia v oblasti zodpovedného rodičovstva (2008 | pridané 12. mája 2009)

Mária Schindlerová; Školiteľ: ThLic. Ján Viglaš

Porovnanie teologickej a laickej argumentácie v oblasti zodpovedného rodičovstva v kontexte učenia Katolíckej cirkvi.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Teologická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Teologické vedy » Katolícka teológia

26hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vplyv vybraných herných činností jednotlivca na úspešnosť družstva v basketbalovom zápase (2009 | pridané 12. mája 2009)

Filip Potocký; Školiteľ: PaedDr. Peter Mačura. PhD.

Cieľom našej práce bolo analyzovať, ktorá z vybraných herných činností jednotlivca má vplyv na úspešnosť družstva v basketbalovom zápase. K výsledkom sme sa dopracovali na základe získaných štatistických údajov z finálového turnaja majstrovstiev sveta kategórie žien do 19 rokov, za účasti 16 družstiev.

Univerzita Komenského » Fakulta telesnej výchovy a športu » Katedra hier | INÝ VEDNÝ ODBOR » 1. Pododbor » 2. Pododbor

32hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Rozsudok v občianskom súdnom konaní (2009 | pridané 10. mája 2009)

Erika Sarkocyová; Školiteľ: JUDr. Romana Smyčková, PhD.

Diplomová práca sa venuje rozsudku ako forme súdneho rozhodnutia v občianskom súdnom konaní, právnej analýze jeho štruktúry, druhov rozsudkov a vplyvu judikatúry na činnosť sudcov. Cieľom diplomovej práce je zachytenie života rozsudku od jeho kreovania samosudcom či senátom za súčasného dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov až po jeho aplikáciu účastníkmi konania.

Trnavská univerzita » Právnická fakulta » Katedra občianskeho a obchodného práva | INÝ VEDNÝ ODBOR » 1. Pododbor » 2. Pododbor

31hlasov Dostupný celý text práce: DOC

(Un)traditionally Feminine (2009 | pridané 10. mája 2009)

Miroslava Antalová; Školiteľ: Mgr. Jana Javorčíková, PhD.

Diplomová práca sa zameriava na ženskú autorku hnutia Beat Generation a charakter jej poézie. Keďže ženské autorky hnutia Beat Generation boli dlho prehliadané a podceňované v prevažne mužskom literárnom svete, je nanajvýš dôležité upriamiť pozornosť na ich mimoriadnu tvorbu. Ženské beatnické autorky sú pokladané za predchodkyne feministického hnutia.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta humanitných vied » Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Cudzie jazyky a kultúry

25hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Prodysrytmogenní působení léčiv (SK) (2009 | pridané 9. mája 2009)

Bohuš Péter; Školiteľ: doc. MUDr. R. Hrdina, CSc.

Cieľom tejto rešeršnej diplomovej práce je vytvoriť prehľad liečiv s proarytmogénnym potenciálom. Primárne je práca zameraná na v praxi používané antiarytmiká, prednostne na látky aktuálne registrované v Českej republike. U antiarytmík bude stručne uvedené využitie v terapii, efektivita a rizikovosť zistená na základe klinických štúdií. V prípade, že je objasnený, bude popísaný mechanizmus účinku a prípadného proarytmogénneho pôsobenia. Okrem antiarytmík budú v práci zahrnuté vybrané skupiny liečiv spájané s nežiaducimi účinkami na myokard.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY » Základné odbory lekárskych vied a farmaceutických vied » Farmakológia

23hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Komu patria deti? Kontrola detstva a jej vývoj v 19. a 20. storočí (2009 | pridané 9. mája 2009)

Dominika Zavadilíková; Školiteľ: Mgr. Igor Nosál, Ph.D.

Cieľom tejto práce je prezentovať zmeny vo vnímaní kontroly detstva z pohľadu rodiny, komunity a štátu v modernite, a zároveň načrtnúť ich smerovanie v post - modernite. Teoretická časť popisuje tak tradičné vnímanie konceptu dieťaťa ako aj novú paradigmu a s tým spojené vplyvy sociálnej kontroly naň.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Sociológia

24hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Pohľady do česky písanej príležitostnej poézie na Slovensku v rokoch 1770 - 1820 (2007 | pridané 9. mája 2009)

Peter Mráz; Školiteľ: Doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.

Autor interpretuje po česky napísané príležitostné básne v slovenskej literatúre rokov 1770 - 1820.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

25hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Mpembov jav (2009 | pridané 8. mája 2009)

Marek Balážovič; Školiteľ: Mgr. Boris Tomášik, PhD.

Balážovič, Marek: Mpembov jav. Banská Bystrica, 2008. Diplomová práca. Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Katedra fyziky. Vedúci diplomovej práce: Mgr. Boris Tomášik, PhD., 110 s.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta prírodných vied » Katedra fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Ostatné príbuzné odbory

26hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Oneskorené štiepenie po elektrónovom záchyte (2009 | pridané 7. mája 2009)

Anton Brisuda; Školiteľ: Mgr. Stanislav Antalic PhD.

Oneskorené štiepenie po elektrónovom záchyte bolo pozorované pre izotop 194At v reakcii 141Pr(56Fe,3n)194At, najvyšší výťažok bol pri energii 4,625 MeV na nukleón, pri účinnom priereze 9,02±0,51 nb. Priemerná kinetická energia štiepnych fragmentov bola určená (152±11) MeV. Pravdepodobnosť oneskoreného štiepenia bola určená na (10,4±0,5) %.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra jadrovej fyziky a biofyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Jadrová a subjadrová fyzika

31hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Teoreticko-numerická analýza únosnosti zváraných tenkostenných oceľových nosníkov (2007 | pridané 28. apríla 2009)

Milan Baláž; Školiteľ: prof. Ing. Pavol Juhás, DrSc.

So vstupom Slovenska do EÚ je spojená aj povinnosť implementácie spoločných európskych noriem do normalizačného systému SR. Zavádzanie nových európskych noriem do sústavy STN v oblasti navrhovania stavebných konštrukcií je spojené s osvojovaním si nových návrhových postupov, ako aj analýzou dôsledkov ich praktického uplatňovania vo vzťahu k návrhovým postupom doteraz platných národných noriem.

Technická univerzita v Košiciach » Stavebná fakulta » Ústav inžinierskeho staviteľstva | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo » Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

31hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Prípadová štúdia zavedenia manažmentu IT služieb (2008 | pridané 22. apríla 2009)

Ján Krausko; Školiteľ: Ing. Martin Pecho

Pre spoločnosti zaoberajúce sa poskytovaním IT služieb môže ich snaha o rozširovanie svojej pôsobnosti a ponuky služieb viesť k zneprehľadňovaniu vlastných procesov vo vnútri spoločnosti a tým k poklesu kvality poskytovaných služieb. V súčastnosti sa do povedomia IT manažmentu dostáva všeobecne uznávaný štandard ITIL (IT Infrastructure Library) pre oblasť poskytovania IT služieb.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta informatiky a informačných technológií » Ústav informatiky a softvérového inžinierstva | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

26hlasov Dostupný celý text práce: PDF

NÁVRH A IMPLEMENTÁCIA CELOČÍSLICOVÉHO FÁZOVÉHO ZÁVESU V REKONFIGUROVATEĽNÝCH HRADLOVÝCH POLIACH FPGA (2009 | pridané 20. apríla 2009)

Marek Kubáň; Školiteľ: doc. Ing. Alexander Šatka, PhD.

Práca sa zaoberá návrhom a implementáciou modulárneho celočíslicového fázového závesu typu Costasova slučka v rekonfigurovateľných hradlových poliach FPGA. V rámci práce boli navrhnuté a v jazyku VHDL zrealizované funkčné bloky celočíslicového fázového závesu, z ktorých sme zostavili Costasovu slučku. Detekcia fázového rozdielu dvoch signálov sa vykonáva pomocou zmiešavača (násobiča).

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Katedra mikroelektroniky | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Mikroelektronika

30hlasov

Vyhľadávanie v prostredí webu so sémantikou (2006 | pridané 20. apríla 2009)

Ján Krausko; Školiteľ: Ing. Anton Andrejko

V práci opisujeme problém vyhľadávania v prostredí sémantického webu. Cieľom tohto projektu je analýza ontologických jazykov, jazykov na dopytovanie ontológií a návrh a implementácia sémantického vyhľadávacieho nástroja schopného pracovať s existujúcou ontológiou pracovných ponúk. Bližšie sa zaoberáme dopytovaním ontológie pracovných ponúk.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta informatiky a informačných technológií » Ústav informatiky a softvérového inžinierstva | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

35hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Asymptotické metódy oceňovania ázijských typov finančných derivátov (2008 | pridané 20. apríla 2009)

Lenka Grmanová; Školiteľ: Doc. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

Výkyvy finančných trhov podnieťujú matematikov k vytváraniu a oceňovaniu nových typov finančných derivátov. Ázijské opcie svojím charakterom reagujú na zmenu ceny aktíva, na ktoré sú vypisované. V práci je odvodený postup, ktorý čiastočne vylepšuje v minulosti odvodenú oceňovaciu formulku.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky |

25hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Analýza nástrojov na sprostredkovanie práce vo vybraných krajinách EÚ (2005 | pridané 19. apríla 2009)

Miroslav Dravecký; Školiteľ: Doc. Ing. Ľudmila Bajzíková, CSc.

Môže sa kvalita sprostredkovateľských služieb zlepšiť? Skúseností zo zahraničia, kde sa na tieto účely využívajú prepracované klasifikácie zamestnaní, nasvedčujú, že to možné je. Moja práca naznačuje, v čom má Slovensko prednosti a ktoré aktivity v súvislosti s klasifikáciou zamestnaní je ešte potrebné urobiť.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Finančný manažment

25hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Bezpečné a spoľahlivé ukrytie tajnej správy vo zvukovom zázname s podporou BCH kódov a šifry AES (2008 | pridané 10. apríla 2009)

Jozef Bátora; Školiteľ: Mgr. Jaromír Suchánek

V práci je prezentovaný návrh a riešenie realizácie softvérového nástroja s názvom DeepSound 1.1 pre ukrývanie tajných dát do zvukového záznamu s možnosťou použitia šifry AES. Prvé štyri kapitoly predstavujú teoretickú časť práce a zaoberajú sa steganografiou, šifrou AES, BCH kódmi a digitálnym spracovaním zvuku. Piata kapitola je praktickou časťou práce a obsahuje návrh a realizáciu riešenia.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka » Fakulta mechatroniky » Katedra informatiky | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Informačné systémy

34hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Analýza programu Book Read (2003 | pridané 5. apríla 2009)

Zdeno Brontvay, PaedDr.; Školiteľ: Zdeno Brontvay, PaedDr.

Je pravda, že na vybudovanie Európskej únie nestačí iba zosúladiť právne normy a stanoviť podmienky vstupu. Je potrebné vplývať na psychiku Európanov. Ľudská psychika sa rozvíja a utvára v činnosti. S rozvojom európanstva bude spojených množstvo spoločných činností. Nepochybne budú medzi nimi aj činnosti spojené s riešením jazykových úloh.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Ostatné príbuzné odbory

28hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Meranie kvality služieb kombináciou techniky kritických incidentov a metódy mystery shopping, Aplikácia na príklade slovenských hotelov (2008 | pridané 15. marca 2009)

Milan Schnorrer; Školiteľ: doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD. / Kozultácie poskytol: Prof.Dr. Bernd Stauss

Práca je doposiaľ najširším publikovaných výskumom kvality služieb slovenských hotelov a zároveň dokazuje možnosť spojenia dvoch oddelených metód merania kvality služieb - Mystery Shopping a Techniky kritických incidentov.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra marketingu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Obchod a marketing

32hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Rozhodnutia Protimonopolného úradu SR v sporoch so Slovak Telekomom (2009 | pridané 10. marca 2009)

Anton Jánoš; Školiteľ: JUDr. Branislav Jablonka, PhD.

Sledovanie procesu rozhodovania Protimonopolného úradu SR v spore so Slovak Telekomom z roku 2002 o poskytovaní služby na báze ADSL od prvostupňového rozhodnutia až po definitívny Rozsudok NS SR.

Bratislavská vysoká škola práva » Fakulta práva » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Obchodné a finančné právo

31hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Analýza možností vstupu spoločnosti ŠEVT, a.s. na český trh (2008 | pridané 17. februára 2009)

Veronika Michalková; Školiteľ: Bobovnický Artur, Ing. CSc.

Hlavnou témou diplomovej práce je globalizácia a medzinárodný marketing a analýza možností vstupu slovenskej firmy ŠEVT, a.s. na český trh. Práca je rozdelená do troch častí.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Fakulta masmediálnej komunikácie » Katedra marketingovej komunikácie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Medzinárodné podnikanie

24hlasov Dostupný celý text práce: PDF

F.A.HAYEK: TEÓRIA SPONTÁNNEHO PORIADKU A SPONTÁNNY VÝVOJ PRÁVNYCH SYSTÉMOV (2009 | pridané 12. februára 2009)

Andrej Beňo; Školiteľ: Doc. PhDr. Jarmila Chovancová Csc.

BEŇO, Andrej. F.A.Hayek: Teória spontánneho poriadku a spontánny vývoj právnych systémov [diplomová práca]. Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta; Katedra teórie práva a sociálnych vied. Školiteľ: Doc. PhDr. Jarmila Chovancová Csc. Komisia pre obhajobu: Katedra teórie práva a sociálnych vied. Stupeň odbornej kvalifikácie: Magister práv.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra teórie práva a sociálnych vied | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Teória dejín štátu a práva

26hlasov Dostupný celý text práce: PDF

RECYCLING AND ECONOMICAL PROFITABILITY IN THE SLOVAK REPUBLIC (2008 | pridané 3. februára 2009)

Daniel Heidrich; Školiteľ: MATTHIAS C. SUTHE

Speaking of recycling there is one major assumption that has to be fulfilled, the financial profitability. If the recycling is not profitable and based only on subsidies, it will not be never possible to establish wide network of waste treatment facilities. As a result, the main purpose of this study is to evaluate the profitability of recycling in the Slovak Republic.

City University Bratislava » Fakulta » Iná katedra | INÝ VEDNÝ ODBOR » 1. Pododbor » 2. Pododbor

20hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú porušením komunitárneho práva (2009 | pridané 31. januára 2009)

Martina Kubíková; Školiteľ: JUDr. Martina Jánošíková

Prípady, v ktorých je komunitárne právo porušené zo strany členského štátu, sú upravené v Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, rovnako aj následná náhrada škody. Takáto úprava zodpovednosti členského štátu a náhrady škody voči jednotlivcovi však v Zmluve absentuje. V systéme komunitárneho práva ale je obsiahnutá, a jej princíp je formovaný judikatúrou Súdneho dvora.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Právnicka fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Európske právo

28hlasov Dostupný celý text práce: PDF

PRODUKTY NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ – VPLYV A DÔSLEDKY NA VÝVOJ TRHOVÉHO PROSTREDIA (2008 | pridané 21. januára 2009)

Ing. Stanislava Poláková; Školiteľ: Ing. Rastislav Strhan, PhD

POLÁKOVÁ, Stanislava: Produkty nových technológii – vplyv a dôsledky na vývoj trhového prostredia. – Ekonomická univerzita v Bratislave. Obchodná fakulta; Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru. – Vedúci diplomovej práce: Ing. Rastislav Strhan, PhD. – Bratislava: OF EU, 2008, 94s.

Ekonomická univerzita Bratislava » Obchodná fakulta » Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Obchod a marketing

27hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Generovanie mäkkých tieňov v reálnom čase (2009 | pridané 15. januára 2009)

Miroslav Mikšík; Školiteľ: Ing. David Ambrož

Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou vytvárania mäkkých tieňov v reálnom čase. V práci je predstavená vlastná metóda, ktorá využíva možnosti najnovšieho grafického hardvéru, a ktorá produkuje fyzikálne korektné tiene v interaktívnom čase.

Univerzita mimo Slovenska | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Počítačová grafika

22hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Cezhraničná spolupráca Slovenska a Maďarska na príklade Euroregiónu Neogradiensis so zameraním na cestovný ruch (2008 | pridané 2. decembra 2008)

Attila Tóth; Školiteľ: Mgr. Eva Džupinová PhD.

Práca prináša poznatky o cezhraničnej spolupráci, ktorá je najefektívnejším nástrojom na zoslabenie negatívneho vplyvu hranice a o jednej z jej najčastejších foriem a to o euroregiónoch a o rozvoji cestovného ruchu na území Euroregiónu Neogradiensis.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra humannej geografie a demogeografie | PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy » Ostatné príbuzné odbory

19hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Riadenie kreditného rizika v banke s využitím hĺbkovej analýzy dát (2008 | pridané 30. novembra 2008)

Tibor Óbert; Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Pančík, PhD

Hĺbková analýza dát (data mining) sa používa v mnohých oblastiach, vrátane financií, na extrakciu vedomostí z obrovského množstva dát. Táto práca sa venuje konkrétne technikám data miningu využívaným v bankách pri riadeni kreditného rizika. V teoretickej časti sa zaoberá základným úvodom do data miningu a predstavuje jeho nástroje a techniky.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra kvantitatívnych metód a informatiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

23hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Daňová reforma SR (2003 | pridané 16. novembra 2008)

Richard Sulík; Školiteľ: Ing. Michal Borodovčák, CSC

Daňové zákony tvoria veľmi citlivo vnímanú oblasť právneho poriadku, pretože určujú spôsob a podiel, akým sa každý subjekt podieľa na financovaní potrieb štátu. Na jednej strane ovplyvňujú majetkové pomery daňových subjektov, na druhej strane podmieňujú možnosti štátu na financovanie svojich potrieb.

Ekonomická univerzita Bratislava » Národnohospodárska fakulta » Katedra financií (KF) | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

26hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Využitie humanizačných prvkov pri práci s ľuďmi s mentálnym postihnutím a vplyv týchto ľudí na špeciálnych pedagógov (2008 | pridané 13. novembra 2008)

Martina Veseková; Školiteľ: Mgr. Ivan Podmanický

„U môjho priateľa visia na stene poškodené hodiny, ktoré sa už nedajú opraviť. Keď som sa ho opýtal, prečo ich nevyhodil, odpovedal, že mu dva razy za deň ukazujú presný čas. Na jeho hodiny si spomeniem vždy, keď sa o niekom tvrdí, že nie je na nič súci.“ Max Kašparů Ľudia s mentálnym postihnutím...

Trnavská univerzita » Teologická fakulta » Subkatedra kresťanskej formácie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Sociálna práca

24hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Segmentácia klientov v banke (2007 | pridané 10. novembra 2008)

Chrapčiaková; Školiteľ: Ing. Zdenka Musová, PhD

V tejto Bakalárskej práci sme spracovávali, ako už sám názov napovedá, segmentáciu klientov v bankách. V prvej kapitole – teoretickej, je vymedzený pojem banky podľa Zákona o bankách, ďalej pojem klientsky orientovanej banky, definícia klienta banky, samotná definícia segmentácie klientov, všeobecné segmentačné kritériá, charakteristika jednotlivých segmentov. V druhej kapitole – praktickej, budeme porovnávať dva subsegmenty v slovenskej komerčnej banke /Slovenská sporiteľňa, a.s./ a to subsegment vysokoškoláci a zamestnaní. Aké produkty pre nich banka vytvorila, aké výhody im ponúka, vysvetliť v čom sú pre banku mladí ľudia výnimoční. V tretej kapitole – návrhovej, vytvoríme marketingový mix pre nový produkt pre subsegment vysokoškoláci.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Manažment

22hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Projection of Conservative Ideology in the Republican Campaign (2008 | pridané 30. októbra 2008)

Katarína Lukovičová; Školiteľ: Mgr. Juraj Horváth a Mgr. Marek Tomášik, PhD.

Diplomová práca sa snaží v kontexte amerických prezidentských volieb v roku 2008 zmapovať súčasné stratégie republikánov pri ovplyvňovaní voliča, pričom sa zameriava hlavne na lingivistickú a psychologickú dimenzáciu volebnej rétoriky. Teoretická časť práce ozrejmuje základné ideológie amerických politických strán a predstavuje volebnú kampaň ako súčasť širšieho boja týchto ideológií o ovládnutie verejného diskurzu, takzvanej kultúrnej vojny. Analytická časť pozostáva z dvoch fáz. Prvá fáza spočíva v rozbore spravodajského spracovania predvolebného boja a jej úlohou je vymedziť konkrétne stratégie a problematické miesta jednotlivých naratívov. Druhá fáza analyzuje volebné spoty kandidátov oboch strán, pričom sa snaží exemplifikovať ako jednotliví kandidáti využívajú, resp. reagujú na tieto stratégie.

Prešovská univerzita » Filozoficka fakulta » Inštitút anglistiky a amerikanistiky | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Cudzie jazyky a kultúry

25hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Rozpoznávanie tvárí v biometrii založené na metódach PCA a SVM (2008 | pridané 21. októbra 2008)

Ján Mazanec; Školiteľ: Doc. Dr. Ing. Miloš Oravec

Táto práca sa zaoberá využitím analýzy hlavných komponentov (PCA), algoritmov podporných vektorov (SVM) a ich kombinácie na rozpoznávanie obrazov ľudských tvárí. Pracuje sa s obrázkami z FERET databázy. Analyzované sú výsledky úspešnosti rozpoznávania pri rôznych nastaveniach redukcie dimenzie vektorov príznakov, veľkosti trénovacích a testovacích množín a druhu predspracovania vstupných obrazov ako aj nastavenie parametrov pre optimalizovanie FAR a FRR pri testovaní netrénovaných subjektov. Vrámci analýzy uskutočneného psychologického experimentu sú hodnotené schopnosti človeka pri rozpoznávaní tvárí.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Katedra telekomunikácií | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Telekomunikácie

19hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Controlling ako moderný nástroj riadenia ekonomiky v podmienkach SP, a. s. (2008 | pridané 17. októbra 2008)

Katarína Stanová; Školiteľ: doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD.

Diplomová práca je venovaná controllingovým procesom a ich vnímaniu v Slovenskej pošte, a. s. Sú v nej uvedené základné pojmy z oblasti controllingu, jeho definícia, funkcie, úlohy, ciele a formy. Vysvetlený je pojem controller, jeho profil, úlohy a funkcie.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra spojov KS | INÝ VEDNÝ ODBOR

16hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Metodika hodnotenia web stránok - elektronický obchod (2008 | pridané 17. októbra 2008)

Martin Žittňanský; Školiteľ: Ing. Radovan Madleňák, PhD.

Diplomová práca približuje pojem elektronický obchod. Následne sa zaoberá analyzovaním požiadaviek na elektronické obchody ako z pohľadu zákazníkov, tak z pohľadu samotných obchodov. V nadväznosti na výsledky prieskumu sú vyhodnotené najdôležitejšie aspekty kvalitných webových prezentácií. V závere práce je, z analýzy zákazníckych požiadaviek, vytvorená metodika hodnotenia web stránok elektronických obchodov.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra spojov KS | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje » Ostatné príbuzné odbory

24hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Technológia streamingu pre virtuálne prostredie (2008 | pridané 6. októbra 2008)

David Běhal; Školiteľ: Doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.

V mojej práci sa venujem problematike zobrazenia videa na internete bez možnosti stiahnutia. Pomocou technológie streamingu ponúkam možnosť múzeám zobraziť svoj obsah vo forme videa. Navrhujem použitie prvku „virtuálna cesta“ na lepšiu orientáciu používateľa v múzeu, ktorá súčasne zobrazuje priebeh prehrávania videa.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Počítačová grafika

22hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Niektoré aspekty identít lesbických žien (Realitné posuny na úrovni intraspychického zážitku u lesbických žien) (2008 | pridané 3. októbra 2008)

Petra Feriková; Školiteľ: PhDr. Anton Markuš, CSc

Práca sa okrem iného zameraiava na sprehľadnenie niektorých aspektov lesbických identít. Zaznamenali sme tri profily lesbických žien: lesba výhradná, konvertovaná a autentická; ktoré svojimi interidividuálnymi špecifikami odrážajú v prístupoch ku vlastnej sexualite spoločenské a iné externé determinanty, ovplyvňujúce vzťah ku ich identite.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Filozofická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy

17hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Analýza geometrickej kvality objektov na záznamoch z nekonvenčných snímačov DPZ UltraCamD a ADS40 (2008 | pridané 2. októbra 2008)

Valér Brigant; Školiteľ: Ing. Marcel Berezný

BRIGANT, Valér: Analýza geometrickej kvality objektov na záznamoch z nekonvenčných snímačov DPZ Ultra Cam D a ADS 40. [Bakalárska práca] / Valér Brigant. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Fakulta prírodných vied; Katedra geografie a krajinnej ekológie. – Školiteľ: Ing. Marcel Berezný Práca v úvode popisuje snímače Ultra Cam D a ADS 40 a princípy ich snímania.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta prírodných vied » Katedra geografie | PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy » Geografická kartografia

27hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Aplikácia nekooperatívnej teórie hier v manažérskom rozhodovaní (2008 | pridané 30. septembra 2008)

Tomáš Kubiš; Školiteľ: Doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.

Hlavným cieľom tejto práce je poskytnúť predstavu o možnostiach a obmedzeniach využitia nekooperatívnej teórie hier pri rozhodovaní v manažérskej praxi. Práca obsahuje teoretický úvod do problematiky, metodický rámec na použitie a ilustráciu použitia teórie hier na niekoľkých prípadových štúdiách.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra stratégie a podnikania | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment

24hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Alternatívna samizdatová literatúra (2008 | pridané 23. septembra 2008)

Miloš Zvrškovec; Školiteľ: PaedDr. Zuzana Bariaková

Práca prezentuje autorov a ich literárnu tvorbu, ktorá bola počas komunistického režimu zakázaná a dostupná len v obmedzenom množstve ako tzv. samizdatová tvorba. Kladie si otázku, či táto literatúra dosahovala vyššiu umeleckú úroveň, alebo slúžila „len“ ako morálna zbraň proti vtedajšej štátnej moci.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta humanitných vied » Katedra slovenského jazyka a literatúry (KSJL) | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

17hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Cenová regulácia prirodzených monopolov (2002 | pridané 22. septembra 2008)

Samuel Alexander; Školiteľ: Ing. Ľubomír Dolgoš, PhD.

Práca sa zaoberá ekonomickou reguláciou, uvádzam metódy a modely regulácie cien prirodzených monopolov s orientáciou na sieťové odvetvia, najmä na elektroenergetiku. Podrobnejšie sú rozobraté hlavne modely využívané v praxi vo vyspelých štátoch, a to regulácia podľa primeranej miery zisku a cenová regulácia.

Ekonomická univerzita Bratislava » » Katedra podnikovohospodárska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná ekonomika a služby

19hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Slávne neriešiteľné problémy (2008 | pridané 17. septembra 2008)

Michal Kesely; Školiteľ: RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.

Práca sa venuje slávnym antickým problémom - zdvojeniu kocky, trisekcii uhlu a kvadratúre kruhu.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Algebra a teória čísel

24hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Zahraničná politika USA (1917-1947): Medzi izolacionizmom a intervencionizmom (2008 | pridané 11. septembra 2008)

Simona Baránková; Školiteľ: PhDr. Marián Manák

BARÁNKOVÁ, Simona: Zahraničná politika USA (1917-1947): Medzi izolacionizmom a intervencionizmom. [Diplomová práca] / Simona Baránková. – Trnavská univerzita v Trnave. Filozofická fakulta, Katedra politológie. – Konzultant: PhDr. Marián Manák. – Stupeň odbornej kvalifikácie: Magister politológie. Trnava : FF TU, 2008. 83 s.

Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Katedra politológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Porovnávacia politológia

27hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Hodnotová orientácia detí a mládeže v Nízkoprahovom programe pre deti a mládež Mixklub (2008 | pridané 10. septembra 2008)

Jozef Vycpálek; Školiteľ: PaeDr. Ladislav Alberty, PhD.

The work is enganged

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra sociálnej pedagogiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo

22hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Profil režiséra Davida Lyncha (2008 | pridané 6. septembra 2008)

Jana Golianová; Školiteľ: PhDr. Alexander Plencner

Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá uceleným profilom amerického nezávislého režiséra a televízneho tvorcu Davida Lyncha. Práca je zložená z troch kapitol. Prvá kapitola, Biografia Davida Lyncha, sa venuje jeho ranému životu, umeleckému vývoju a filmografii.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Fakulta masmediálnej komunikácie » Katedra masmediálnej komunikácie | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny filmu, rozhlasu a televízie

22hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Riadenie vybraných bankových rizík (2008 | pridané 3. septembra 2008)

Milan Opáth; Školiteľ: Ing. Mária Kanderová, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá riadením trhových rizík v bankovom sektore. Cieľom je analyzovať efektivitu vlastného modelu na vyčíslenie trhového rizika obchodnej knihy banky inšpirovaného metodológiou RiskMetrics2006 (Zumbach, 2007b), a porovnať ho so štandardne používaným modelom historických výnosov. Práca teoreticky popisuje manažment trhových rizík v bankovníctve.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra kvantitatívnych metód a informatiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

17hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Public relations spoločnosti Tournigan GOLD Corporation (2008 | pridané 23. augusta 2008)

Tomáš Dzurenda; Školiteľ: PhDr. Katarína Ďurková

Predmetom práce je vytvorenie plánu PR aktivít pre spoločnosť Tournigan GOLD Corporation na základe predošlého štúdia teórie marketingovej komunikácie, analýzy dotazníka a SWOT analýzy.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Fakulta masmediálnej komunikácie » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Obchod a marketing

42hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Aplikácia OCL v UML profiloch (2007 | pridané 12. augusta 2008)

Imrich Balko; Školiteľ: Ing. Miroslav Líška

Zložitosť softvérových projektov viedla k zavedeniu metód, ktoré by dokázali popísať výsledný softvérový produkt skôr, ako sa začne implementovať. Potreba požívať tieto metódy vznikla kvôli častému prerábaniu resp. opravovaniu programov, čo malo za následok ako časové, tak aj finančné straty. Zavedením štandardov modelovania pomohlo tieto problémy z veľkej časti vyriešiť.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta informatiky a informačných technológií » Ústav informatiky a softvérového inžinierstva | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Softvérové inžinierstvo

18hlasov

„Textové a slovotvorné špecifiká farmaceuticko-medicínskych textov (na príklade príbalových letákov liečiv)” (2006 | pridané 9. augusta 2008)

Helena Slamená; Školiteľ: Prof. PhDr. Ladislav Sisák, CSc.

Cieľom tejto diplomovej práce bolo skúmanie príbalového letáka liečiv ako špecifického druhu textu v špecifickej komunikačnej situácii, hľadanie produktívnych slovných druhov v týchto textoch a zdôvodnenie ich produktivity. Na analýzu bolo použitých niekoľko desiatok príbalových letákov humánnych liečiv.

Prešovská univerzita » Filozoficka fakulta » Inštitút germanistiky | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín

18hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Hraničné situácie v športe (2007 | pridané 8. augusta 2008)

Michala Bednáriková; Školiteľ: PhDr. Tomáš Gurský

Zámerom práce bolo zistiť aké typy hraničných situácií tréneri (N = 59) najčastejšie riešia u svojich zverencov. Hraničnou situáciou sme chápali takú situáciu, ktorá je závažná z hľadiska ďalšej motivácie športovca a jeho angažovania sa v športe.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Všeobecná psychológia

18hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Platobné karty ako nástroj bezhotovostného platobného styku (2008 | pridané 1. augusta 2008)

Lukáš Hornáček; Školiteľ: doc. Ing. Viera Sysáková, CSc.

Touto diplomovou prácou chcem umožniť pohľad i do budúcnosti platobných, najmä kreditných kariet, nových možností ich využívania a zároveň možným spôsobom zviditeľniť víziu budúcnosti tohto platobného nástroja. V prvej kapitole predstavujem platobné karty od ich vzniku až po súčasnosť.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra marketingu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Manažment

20hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Analýza vybraných stratégií hedžových fondov a ich implementácia do tradičných portfólií (2008 | pridané 24. júla 2008)

Lukáš Kozár; Školiteľ: Ing. Boris Šturc, CSc.

Za približne polstoročie od kedy hedžové fondy skutočne fungujú, sa vyvinuli z odvážneho pokusného králika na čelo investičných inovácií. Niektorí ich milujú a oslavujú ako hlavných prispievateľov k flexibilite a likvidite finančných trhov a iní ich nenávidia, označujú za hrozbu trhovej stability a najradšej by ich začali regulovať. Populárne sú medzi veľkými inštitucionálnymi investormi hľadajúcimi také nástroje na diverzifikáciu svojich portfólií, ktoré by priniesli pokiaľ možno vyšší výnos a menšiu volatilitu. Podrobnejšie vysvetlenie hedžových investičných nástrojov, praktické príklady jednotlivých investičných stratégií a hlavne analýza ich potenciálnej atraktivity pre bežných investorov budú hlavnými témami tejto práce, ktorá, dúfam, prispeje k hlbšiemu pochopeniu a vytvoreniu vyváženého názoru na čoraz viac diskutovaný fenomén hedžových fondov.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra financií a ekonómie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Manažment

19hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Komparacia danoveho systemu Slovenskej republiky a Spanielskeho kralovstva (2008 | pridané 21. júla 2008)

Roman Mikus; Školiteľ: Ing. Ivona Durinova, PhD.

Diplomova praca porovnava danove sustavy oboch krajin a su v nej navrhnute opatrenia pre zefektivnenie tychto dvoch danovych systemov.

Ekonomická univerzita Bratislava » » Katedra podnikových financií | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná ekonomika a služby

18hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Pútnický cestovný ruch na Slovensku - prípadová štúdia Staré Hory (2007 | pridané 18. júla 2008)

Bc. Daniela Lališová; Školiteľ: Mgr. Gabriela Nováková

K základným prvkom katolíckej spirituality nepochybne patrí mariánska úcta, preto nemôže chýbať v živote veriaceho Božieho ľudu. S mariánskym kultom je už od najstarších dôb spojené putovanie k mariánskym svätyniam. Púte sú dlhodobým prvkom európskych dejín. Aj u nás majú dávnu históriu. Pútnický cestovný ruch po roku 1989 je u nás relatívne nový fenomén.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra humannej geografie a demogeografie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Humánna geografia

19hlasov

Vnímanie hudby v generačnom kontexte (Aspekt špeciálnej výchovy a terapie hudbou) (2007 | pridané 16. júla 2008)

Daniel Podhradský; Školiteľ: PhDr. Albín Škoviera, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá problematikou vnímania hudby v generačnom kontexte, ako aspektu realizácie ššpeciálnej výchovy hudbou a muzikoterapie.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra vychovávateľstva a soc. pedagogiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo

25hlasov Dostupný celý text práce: PDF

NÁVRH HORNEJ STAVBY MOSTA 2T PRIEČNEHO REZU BEZ PRIEČNIKOV NAD MEDZIĽAHLÝMI PODPERAMI (2008 | pridané 14. júla 2008)

Ing. Jaroslav Sekerka; Školiteľ: doc. Ing. Július ŠOLTÉSZ, PhD.

Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť hornú stavbu 2T monoliticky budovaného mosta bez medziľahlých priečnikov nad podperami. Stužujúce priečniky sú navrhnuté len na začiatku a na konci mosta nad oporami. Nosná konštrukcia je dodatočne predpätá trinásťlanovými káblami. V pozdĺžnom smere mosta je prierez konštantný po celej dĺžke mosta, čo umožňuje použitie posuvného systémového debnenia.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Stavebná fakulta » Katedra betónových konštrukcií a mostov | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo » Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

29hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PRI VÝBEROVÝCH KONANIACH V OBLASTI INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ (2008 | pridané 11. júla 2008)

Blažej Černák; Školiteľ: PhDr. Gabriel Zala

Témou práce je výberové konanie a vplyv psychologických aspektov pri výberových konaniach v oblasti informačných technológii. V teoretickej časti sa autor zaoberá metódami používanými pri výberových konaniach a prináša aj prehľad výskumov zameraných na osobnostné vlastnosti zamestnancov v oblasti informačných technológii.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Psychológia práce

21hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Po stopách Blut-und-Boden v mytopoetologickom koncepte románu Jozefa Cígera-Hronského Svet na Trasovisku. K analytickým vektorom politicky angažovanej literatúry (2008 | pridané 9. júla 2008)

Peter F. 'Rius Jílek; Školiteľ: doc. PhDr. Ladislav Čúzy, CSc.

Práca syntetizuje poznatky z viacerých humanitných a sociálnych vied a komplexnejšie predostiera problematiku výskumu mýtu a mýtizmu v kontexte politicky angažovanej literatúry nacistického a nacizoidného charakteru.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Literárna veda

27hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Súdobé medzinárodno-politické konflikty a ich kultúrno-historický kontext: Prípadová štúdia USA-Irán. (2008 | pridané 9. júla 2008)

Igor Varga; Školiteľ: prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc.

Cieľom diplomovej práce bolo na základe kultúrno-historických determinánt objasniť vývoj spoločenského zriadenia v Spojených štátoch amerických smerom k empirickej demokracii a v Iránskej islamskej republike smerom k šíitskej teokracii, prípadne zmonitorovať a prognózovať zmenu režimu v Iráne v prospech demokracie.

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

22hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Development of the Knowledge Economy in Regions - The Knowledge Transfer from University (2008 | pridané 9. júla 2008)

Peter Chovaňák; Školiteľ: Ing. Štefan Rehák, PhD.

The Knowledge Economy is involved in many theoretical and practical approaches to the functioning of economy in regions. Introducing such approaches and looking at their using and functioning in reality is offered as a starting point for later application of thoughts from them that should go towards regional development and that can in many ways lead to the economic growth and development.

Ekonomická univerzita Bratislava » Národnohospodárska fakulta » Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja (KVSaRR) | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná správa a regionálny rozvoj

17hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Implementácia kvality služieb do konvergovanej siete (2008 | pridané 8. júla 2008)

Bc. Daniel Zvolenský; Školiteľ: Doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc.

b

Univerzita mimo Slovenska | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Telekomunikácie

23hlasov

Predikcia a analýza metabolických vlastností baktérií na základe kompletnej genómovej sekvencie (2008 | pridané 8. júla 2008)

Bc. Pavol Mikolka; Školiteľ: doc. MUDr. David Šmajs, Ph.D.

Nukleotidová genómová sekvencia transformovaná do metabolickej organizovanosti mikroorganizmu.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy » Mikrobiológia

21hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Problematika bezpečnosti v sieťach VoIP (2008 | pridané 7. júla 2008)

Karol Krasňan; Školiteľ: Ing. Vladimír Ondruš

Práca vo svojom úvode popisuje základné charakteristiky signalizačného protokolu SIP pri použití vo VoIP sieťach. Následne sú analyzované možné bezpečnostné hrozby spojené s používaním VoIP sietí. Najmä nebezpečenstvo zneužitia prihlasovacích údajov, odpočúvania a DoS útokov.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Katedra telekomunikácií | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Telekomunikácie

28hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Nietzscheho nadčlovek (2008 | pridané 6. júla 2008)

Rastisalv Hrušovský; Školiteľ: doc. Mgr. Gálik Slavomír, PhD.

Svoju prácu som rozdelil do piatich celkov, na úvod, kapitoly 1 až 3 a záver. V úvode objasňujem dôvody ktoré ma viedli k napísaniu tejto práce. V 1. kapitole, sa zaoberám vplyvmi ktoré pôsobili na Friedricha Nietzschea počas jeho života a ovplyvňovali jeho prácu. V 2.

Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Katedra filozofie | HUMANITNÉ VEDY » Filozofické vedy » Systematická filozofia

40hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Analýza násilia zobrazovaného v televízií (výskum troch slovenských TV staníc) (2008 | pridané 5. júla 2008)

Pavol Drotován; Školiteľ: Mgr. Michal Kratochvíla

Diplomová práca prináša empirické poznatky o násilnom obsahu televízneho vysielania na Slovensku.Autor pritom netradičnou cestou, využívajúc inšpiráciu zo zahraničných výskumov, meria, skúma a porovnáva násilné správanie a konanie zobrazované v troch hlavných slovenských televíznych staniciach vo vybranom týždni vysielania.

Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Katedra sociológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Sociológia

25hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Kvantitatívna a kvalitatívna anlýza podielových fondov (2008 | pridané 2. júla 2008)

Petra Šuleková; Školiteľ: Ing. Božena Chovancová, PhD.

V našej práci sa pokúšame opísať systém podielových fondov, ako aj analyzovať ich výkonnosť, veľkosť, riziko a iné ukazovatele. Naším cieľom je ukázať systém, na ktorom fondy stoja, aby sme pomohli čitateľom zorientovať sa v investíciách do klasického typu fondov.

Ekonomická univerzita Bratislava » Národnohospodárska fakulta » Katedra bankovníctva a medzinárodných financií (KBaMF) | INÝ VEDNÝ ODBOR

29hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Plurizentrismus in der deutschen Sprache (2007 | pridané 1. júla 2008)

Anna Mériová; Školiteľ: Mgr. Lubos Duda

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Pluricentrizmus. Dialektizmus. Varieta. Kodifikácia. Jazykové centrum. Národ. Kontaktný jazyk. Jazykové spoločenstvo. Austriacizmus. Helvetizmus. Teutonizmus. Mediálna diglosia. Tlmočenie. Vybavenie tlmočníka.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Prekladateľstvo a tlmočníctvo

19hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Mobilný telefón a internet ako fenomény doby. Pozícia mobilného telefónu a internetu v každodennom živote jednotlivca s akcentom na komunikačný aspekt. (2008 | pridané 1. júla 2008)

Kamila Beňová; Školiteľ: Doc. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.

ad 1/ Predkladaná diplomová práca sa zaoberá mobilným telefónom a internetom z teoretickej stránky. Sleduje ich v kontexte súčasnej modernej doby a vykresľuje ich ako fenomény, pričom sa zaoberá ich vznikom, vývinom a súčasným stavom, berúc do úvahy situáciu vo svete ako aj na Slovensku. Všíma si ich rolu v medziľudskej komunikácii a v zásahoch do sociálnych noriem správania sa.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Katedra etnológie a etnomuzikológie | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o kultúre » Kultúrna antropológia a etnológia

22hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Využitie dolovania dát v boji proti praniu špinavých peňazí (2008 | pridané 26. júna 2008)

Andrej Koniar; Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

KONIAR, Andrej: Využitie dolovania dát v boji proti praniu špinavých peňazí. [Bakalárska práca]/Andrej Koniar. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta; Katedra kvantitatívnych metód a informatiky. Vedúci bakalárskej práce: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc. Banská Bystrica 2008. 48 s.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta financií » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

21hlasov Dostupný celý text práce: DOC | WEB

Okres Stará Ľubovňa: regionálny rozvoj z hľadiska potenciálu obyvateľstva (2008 | pridané 24. júna 2008)

Mgr. Róbert Drabišin; Školiteľ: prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc

Cieľom predkladanej práce je podať analýzu potenciálu rozvoja okresu Stará Ľubovňa z hľadiska ľudských zdrojov, pričom ponúka jednotlivé výstupy o situácií v okrese Stará Ľubovňa, hlavne o štruktúre obyvateľstva, o vývoji zamestnanosti a nezamestnanosti. Takisto o vzdelávacích inštitúciách, o orgánoch verejnej správy a iných inštitúciách, ktoré majú do činenia s podporou zamestnanosti, o makroekonomických ukazovateľoch okresu, o oblastiach, v ktorých je perspektívne podnikať, o existujúcej infraštruktúre, o nosných zamestnávateľoch. Súčasťou práce je aj analýza možností rozvoja územia na mikroregionálnej úrovni, či pomocou štrukturálnych fondov EÚ, ako aj perspektívy cezhraničnej spolupráce.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy » Všeobecná biológia

26hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Využívanie internetu ako distribučného kanála v cestvnom ruchu (2008 | pridané 22. júna 2008)

Eduard Poracký; Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Bakalárska práca sa zaoberá využitím internetu ako distribučného kanála v cestovnom ruchu. Cieľom tejto práce je zhromaždiť súbor poznatkov o tom, ako funguje internet ako distribučný kanál v cestovnom ruchu a analyzovať efektívnosť jeho využitia subjektmi cestovného ruchu.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Cestovný ruch

29hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Použiteľnosť a webový portál banky (2008 | pridané 19. júna 2008)

David Szedely; Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc

Cieľom tejto práce je v prvom rade poukázať na význam webového portálu banky ako dôležitého komunikačného a marketingového nástroja a na jeho špecifiká v porovnaní s portálmi iných inštitúcií; ďalej na základe prieskumu zhrnúť potreby používateľov webových portálov bánk a vyhodnotiť s pomocou analýzy použiteľnosti kvalitu spracovania portálov vybraných bánk aktívnych na slovenskom bankovom trhu.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

21hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Verejnoprávne vysielanie a jeho vplyv na kultúrne hodnoty poslucháča (2008 | pridané 19. júna 2008)

Nina Turčanová; Školiteľ: PhDr. Viera Lehoczká, PhD.

Slovenský rozhlas mal v roku 2007 osemdesiate výročie vzniku. Počas celého obdobia svojej existencie formoval, vzdelával a bol spoľahlivým radcom miliónov domácností v životoch dvoch generácií Slovákov.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra žurnalistiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Masmediálna veda

21hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Súvetia v dokumentoch EÚ a ich slovenské ekvivalenty (2006 | pridané 19. júna 2008)

Milena Konôpková; Školiteľ: PaedDr. Mária Hardošová, PhD.

V diplomovej práci Súvetia v dokumentoch EÚ a ich slovenské ekvivalenty sme sa zaoberali gramatickou analýzou administratívno-právnych textov. Hlavným cieľom našej práce bolo porovnať súvetia a poukázať na prostriedky realizácie jednotlivých typov súvetí v anglickom a slovenskom jazyku a kvantifikovať ich. Podľa M.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Prekladateľstvo a tlmočníctvo

23hlasov

Sekuritizácia ako atribút globálnej vojny proti terorizmu (2008 | pridané 17. júna 2008)

Vladimír Dolinec; Školiteľ: Doc.PhDr. Lasicová Jana, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá zmenou vnímania bezpečnostných hrozieb a rizík na prelome tisícročí, najmä vnímania hrozby, ktorá po 11.septembri 2001 vystúpila do popredia. Centrom pozornosti sa stala otázka globálneho terorizmu a boj proti nemu.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov » Katedra bezpečnostných štúdií KSP | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

28hlasov Dostupný celý text práce: PDF

MULTIDIMENZIONÁLNA SEGMENTÁCIA KLIENTOV (2008 | pridané 12. júna 2008)

Radoslav Račák; Školiteľ: Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Diplomová práca sa zaoberá aplikáciou data miningu v oblasti segmentácie klientov banky. V úvode teoretickej časti vysvetľuje samotný pojem data mining, jeho podstatu a možnosti využitia. Následne sa zaoberá procesom data miningu a jednotlivými data miningovými úlohami. V ďalších kapitolách sa popisuje príprava dát, spôsoby zhlukovania a pojem segmentácie.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra kvantitatívnych metód a informatiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ostatné príbuzné odbory

37hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Morálne dimenzie vojny proti terorizmu (2008 | pridané 9. júna 2008)

Veronika Gašková; Školiteľ: Doc. PhDr. Jana Lasicová, PhD.

Problematika skúmania terorizmu je v súčasnosti veľmi frekventovanou oblasťou z hľadiska mnohých vedných disciplín. Pomerne nepreskúmanou časťou však morálne aspekty súvisiace s terorizmom. Terorizmus je konfliktný a konflikty vždy majú dve strany – obe si privlastňujú morálne právo na riešenie vlastnej situácie, obe majú vlastný hodnotový systém, na ktorom budujú argumentačné línie.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

29hlasov Dostupný celý text práce: DOC

E-content zvyšujúci záujem o internet - nákladová optimalizácia nákupov (2008 | pridané 8. júna 2008)

Ivan Šamík; Školiteľ: Doc. Ing. Ján Hudec, CSc.

Cieľom diplomovej práce je na základe súčasného stavu a smerovania informatizácie nielen Slovenska, ale celej Európskej únie navrhnúť internetový obsah schopný prilákať nových používateľov internetu a pomôcť rozvíjať informačnú spoločnosť na Slovensku.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra kvantitatívnych metód a informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Hospodárska informatika

32hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Inkrementálny systém pre rozpoznávanie obrazových vzorov (2008 | pridané 8. júna 2008)

Tomáš Reiff; Školiteľ: Prof. Ing. Peter Sinčák CSc.

Táto diplomová práca sa zaoberá rozpoznávaním objektov ako aj multi-agentovým inkrementálnym systémom MASS architektúry typu klient-server, ktorý bude následne toto rozpoznávanie zastrešovať. Samotné rozpoznávanie objektov je tu realizované pomocou metódy SIFT. Táto metóda je spolu s ďalším postupom implementovaná do pluginov s ktorými následne MASS pracuje.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

31hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Spoločensky zodpovedné podnikanie s aplikáciou na Tatra banku, a.s. (2008 | pridané 7. júna 2008)

Ing. Michal Jankaj; Školiteľ: doc. Ing. Otília Zorkóciová, PhD.

Cieľom diplomovej práce bolo analyzovať pojem spoločensky zodpovedné podnikanie z historického aj súčasného pohľadu, zaoberať sa jeho jednotlivými princípmi a zobraziť súčasný stav skúmaného problému na Slovensku. V praktickej časti bolo cieľom zamerať sa na implementáciu princípov spoločensky zodpovedného podnikania v jednej zo slovenských komerčných bánk – v Tatra banke, a.s..

Ekonomická univerzita Bratislava » Obchodná fakulta » Katedra medzinárodného obchodu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Medzinárodné podnikanie

27hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Elektronický podpis v SR (2008 | pridané 6. júna 2008)

Peter HROMADA; Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Práca sa zaoberá problematikou elektronického podpisu. Popisuje princípy tvorby elektronického podpisu, ako i aktuálnu situáciu v oblasti rozšírenia elektronického podpisu v Slovenskej republike, predovšetkým vo verejnom sektore. Zameriava sa teda na analýzu stavu eGovermentu na Slovensku so zameraním na využívanie zaručeného elektronického podpisu v daňovej správe.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

21hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Credit scoring v praxi (2008 | pridané 6. júna 2008)

Marek Ivanič; Školiteľ: Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Diplomová práca sa zaoberá praktickou aplikáciou data miningu v oblasti modelovania behaviorálného credit scoringu. V teoretickej časti sa práca venuje popisu data miningu, jeho aplikáciám, úlohám, ďalej metódam a technikám, ktoré data mining vyžíva. Analyzuje tiež jednotlivé kroky procesu dolovania dát.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra kvantitatívnych metód a informatiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

28hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vybrané nástroje propagácie v podniku Tokaj Macik Winery,s.r.o. (2008 | pridané 5. júna 2008)

Martin ivan; Školiteľ: Ing. Martina Valášková, PhD

Hlavným cieľom tejto diplomovej práce bude zistiť súčasný stav jednotlivých nástrojov marketingového mixu v podniku a navrhnúť nové formy propagácie.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra ekonomiky KE | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a manažment podniku

25hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Aktuálny stav elektronického zdravotníctva (e-health) v EÚ a SR (2008 | pridané 4. júna 2008)

Katarína Kuboveová; Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Diplomová práca prezentuje výsledky analýzy aktuálneho stavu elektronického zdravotníctva na Slovensku a vo vybraných krajinách Európskej únie. Zaoberá sa využívaním základných štyroch aplikácií elektronického zdravotníctva - elektronických zdravotných záznamov, elektronickej preskripcie, národných zdravotnícky portálov a mimonemocničnej zdravotnej starostlivosti.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra verejnej ekonomiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná ekonomika a služby

22hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Cielený marketing na báze hĺbkovej segmentácie (2008 | pridané 4. júna 2008)

Iveta Kontúrová; Školiteľ: Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Cieľom diplomovej práce je oboznámenie sa s data miningom a jeho praktickým využitím v oblasti cieleného marketingu. Práca obsahuje popis data miningu, proces a úlohy data miningu. Bližšie sa venuje metódam data miningu používaných v cielenom marketingu. Zhluková analýza a analýza asociačných pravidiel je aplikovaná na skutočných údajoch banky.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra kvantitatívnych metód a informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia » Znalostné systémy

18hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Výzvy a problémy inovačnej politiky Slovenksa (2008 | pridané 2. júna 2008)

Michaela Boleková; Školiteľ: Doc.Ing. Juraj Borovský, PhD

Diplomová práca integruje teoretické poznatky o inováciách a ich významnosti so skúmaním uplatnenia týchto princípov v kontexte slovenskej ekonomiky. Analýza súčasnej situácie je tu doplnená determinovaním brzdiacich elementov. Na identifikáciu bariér následne nadväzuje popis výziev a príležitostí najbližších rokov ale najmä formulovanie odporúčaní pre inovačnú politiku tak, aby mohli byť tieto príležitosti využité.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra stratégie a podnikania | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná ekonomika a služby

19hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Národný strategický referenčný rámec SR 2007 - 2013 a nadväzujúce dokumenty k nemu v kontexte regionálneho rozvoja. (2008 | pridané 2. júna 2008)

Ing. Martin Gallik; Školiteľ: Ing. Monika Daňová, PhD.

Národný strategický referenčný rámec (NSRR) Slovenskej republiky pre roky 2007 až 2013, je základným kameňom kohéznej politiky SR uplatňovanej v rámci teritória členských štátov Európskej únie, prostredníctvom ktorého obhajuje Slovenská republika svoje konvergenčné ambície vyjadrené v cieľoch rozvoja SR pre uvedené plánovacie obdobie.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná správa a regionálny rozvoj

23hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Zahraničnoobchodná spolupráca Indie a EÚ (2008 | pridané 2. júna 2008)

Zuzana Janotová; Školiteľ: Mgr. Elena Kašťáková, PhD.

Cieľom záverečnej práce bolo analyzovať súčasnú zahraničnoobchodnú spoluprácu Indie a Európskej Únie ako z pohľadu zmluvných vzťahov, tak aj z vývoja obchodnej bilancie a investícií. Práca je rozdelená do troch kapitol.

Ekonomická univerzita Bratislava » Obchodná fakulta » Katedra medzinárodného obchodu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Medzinárodné ekonomické vzťahy

25hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Alternatívne štruktúrne motívy vyskytujúce sa v DNA repetitívnych sekvenciách bohatých na G+C bázové páry (2008 | pridané 1. júna 2008)

Ľuboš Bauer; Školiteľ: RNDr. Viktor Víglaský, PhD.

Na guanín bohaté sekvencie v DNA môžu nadobúdať neobyčajné Non-B DNA štruktúry, zvané G-kvadruplexová DNA. Variácie v molekularite, topológii, orientácií vlákien a glykozidickej konformácii v G-kvadruplexovej DNA sprostredkúvajú vznik rozličných konformácií tejto štruktúry.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

27hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Zhodnotenie finančnej situácie vybraných bánk skupiny Intesa Sanpaolo (2007 | pridané 31. mája 2008)

Ing. Martin KRAČINOVSKÝ; Školiteľ: Ing. Eva KAFKOVÁ, PhD.

Vo vyspelých trhových ekonomikách sú atívnymi účastníkmi diania na trhu aj finančné inštitúcie. Bankovníctvo, ako jedna z najvýznamnejších a najdôležitejších súčastí národného hospodárstva nie je statická a nemenná, ale podlieha a prispôsobuje sa neustálemu vývoju makroprostredia a je odrazom jeho stupňa vyspelosti.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a manažment podniku

31hlasov

Paradigma v psychológii (2008 | pridané 31. mája 2008)

Vladimír Marček; Školiteľ: doc. Ph.Dr. Tomáš Urbánek, Ph.D.

Udiali sa v psychológii nejaké vedecké revolúcie? Je vhodné označovať rôzne psychologické školy ako paradigmy (Thomas Kuhn)? Ako to vyzerá so svetovou psychológiou podľa národov?

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Všeobecná psychológia

31hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Transformácia priemyselnej štruktúry okresu Ilava (2008 | pridané 29. mája 2008)

Vladimír Ronec; Školiteľ: Doc. RNDr. Pavol Korec, CSc.

RONEC, Vladimír: Transformácia priemyselnej štruktúry okresu Ilava [diplomová práca]. Univerzita Komenského v Bratislave. Prírodovedecká fakulta; Katedra humánnej geografie a demogeografie. Školiteľ: Doc. RNDr. Pavol Korec, CSc. Stupeň odbornej kvalifikácie: Magister (Mgr.). Bratislava : PRIF UK, 2008. 101 s.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra humannej geografie a demogeografie | PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy

23hlasov Dostupný celý text práce: PDF

e-Government na Slovensku, analýza súčasného stavu a možnosti jeho rozvoja (2008 | pridané 29. mája 2008)

Marek Tomeš; Školiteľ: Ing. Ladislav Bažó

Cieľom bakalárskej práce je analyzovať súčasný stav e-Governmentu na Slovensku a na základe skôr uskutočnených a vlastných prieskumov určiť úroveň jednotlivých, v rámci e-Governmentu, poskytovaných služieb. Práca je rozdelená do troch kapitol. Obsahuje 11 grafov, 3 schémy, 2 obrázky, 28 tabuliek a 7 príloh.

Ekonomická univerzita Bratislava » Obchodná fakulta » Katedra služieb a cestovného ruchu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná správa a regionálny rozvoj

25hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Finančný leasing a spotrebný úver (2008 | pridané 29. mája 2008)

Renata Skultetyova; Školiteľ: RNDr. Vladimir Spitalsky

ABSTRAKT Škultétyová, Renáta: Finančný leasing a spotrebný úver (Diplomová práca)- Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Fakulta prírodných vied. Katedra matematiky. – Vedúci diplomovej práce: RNDr. Vladimír Špitalský. – Banská Bystrica 2005 V diplomovej práci sú obsiahnuté základné poznatky o lízingu a spotrebnom úvere.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Štatistika

26hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Predstavy politikov o novom usporiadaní Rakúska-Uhorska, Trianon a ich vplyv na súčasné maďarsko-slovenské vzťahy (2008 | pridané 27. mája 2008)

Katarína Bendíková; Školiteľ: PhDr. Martin Nechvátal, CSc.

Práca analyzuje dopad predstáv maďarských a slovenských politikov z obdobia Rakúska-Uhorska na povahu súčasných maďarsko-slovenských vzťahov vyznačujúcich sa vzájomnými rozpormi. Tieto rozpory vyplývajú na jednej strane z jednostranného chápania dejinných udalostí spejúcich k rozpadu monarchie, na druhej strane za nimi stojí pozostatok trianonského delenia Uhorska – maďarská menšina na Slovensku.

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

24hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Metóda forcingu (2001 | pridané 26. mája 2008)

Tomáš Futáš; Školiteľ: Doc. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc.

Cieľom tejto práce je poskytnúť základné poznatky o metóde forcingu, ktorá je v súčasnej teórii množín veľmi používaná metóda. Slúži na dokazovanie nezávislosti tvrdení od axiómov ZFC, resp. iných množín axiómov.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Matematická logika a základy matematiky

25hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Kalkulácie a tvorba cien (1997 | pridané 26. mája 2008)

Ing. Boris Hanák; Školiteľ: Ing. Jana Plchová

Samotný názov diplomovej práce nasvedčujú tomu, že som sa v svojej práci venoval problematike kalkulácií a následnej tvorby cien. Ide o problematiku, ktorá je v „našich zemepisných šírkach“ v súčasnosti už dobre známa, no do praxe sa dostáva veľmi pomaly, nakoľko sa začala uplatňovať až po politických a hospodárskych zmenách uskutočnených po novembri 1989. V samotnej práci som opísal jeden z konkrétnych spôsobov riešenia danej problematiky v praxi. Išlo o zistenie spôsobu kalkulovania ceny výrobku, o zistenie používanej metódy, spôsobu využívania výpočtovej techniky pri práci a podobne. Tak isto som sa snažil zistiť spôsob oceňovania produktov, existenciu aspoň určitej cenovej stratégie, prípadne zistiť či existujú prekážky pri tvorbe voľnej ceny, ktorá je u nás legislatívne garantovaná atď. Na tento účel som si vybral podnik akciová spoločnosť Senická Mliekareň, Senica, ktorej poznatky a využitie daných prostriedkov v praxi sa snažím priblížiť a prípadne analyzujem.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Iná katedra/ústav | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a manažment podniku

34hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Virtuálne múzeum online (2008 | pridané 25. mája 2008)

Ján Laurenčík; Školiteľ: Doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá naštudovaním problematiky virtuálnych múzeí, návrhu vlastného riešenia virtuálneho múzea a napokon implementácie navrhnutého riešenia prispôsobeného na publikovanie na internete.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Počítačová grafika

31hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Pán prsteňov ako mediálny fenomén (2007 | pridané 23. mája 2008)

Veronika Senková; Školiteľ: PhDr. Alexander Plencner

Táto práca sa zaoberá literárnym a filmovým dielom Pán prsteňov, autorom literárneho diela, J.R.R. Tolkienom, a podmienkami a sociálnym kontexom vzniku diela. Analyzuje mytologickú štruktúru kníh z hľadiska historických severských eposov, ako aj z hľadiska súčasnej populárnej literatúry. Analyzuje mýtus a jeho prítomnosť v diele Pán prsteňov.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Fakulta masmediálnej komunikácie » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Masmediálna veda

135hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Procesný manažment a jeho aplikácia v poisťovni (2008 | pridané 22. mája 2008)

Jakub Suchý; Školiteľ: doc. Ing. Juraj Borovský, PhD.

Procesný prístup k riadeniu organizácie priniesol úplne nový pohľad na tvorbu výstupu, ako aj na zákazníka. Horizontálne nazeranie na fungovanie organizácie a jeho aplikácia vo všetkých oblastiach podnikania znamenali vo svete obchodu malú revolúciu.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra stratégie a podnikania | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Manažment

30hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Komunistická strana Slovenska 1945-1948 (2008 | pridané 22. mája 2008)

Lucia Matúšková; Školiteľ: PhDr. Ľubomír Gašpierik, CSc.

Obdobie procesu vytvárania pôdy pre socializmus nazývame paradoxným slovným spojením- obmedzená demokracia. Nasledujúce kapitoly sú venované sledovaniu politickej činnosti Komunistickej strany Slovenska práve v tomto období, konkrétne od obdobia jej legálnej činnosti ( 1944, 1945 ) po definitívne začlenenie KSS do KSČ ako územnej organizácie.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra slovenských dejín | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » História

28hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Porovnanie slovenského bankového sektora s vybranou krajinou EÚ (2008 | pridané 22. mája 2008)

Martina Alexová; Školiteľ: Ing. Zdenko Štefanides, M.S.

Práca pojednáva o najdôležitejších oblastiach slovenského bankového sektora a stupňom jeho rozvoja v porovnaní s vybranou krajinou EÚ 12 - Portugalskom. Na základe zistených porovnaní sa slovenský bankový sektor začína približovať k európskym štandardom v oblasti štruktúry aktív. Z hľadiska likvidity je na oveľa vyššej úrovni ako Portugalsko.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra financií a ekonómie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Finančný manažment

20hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vybrané problémy ekonomiky neziskových organizácií (2008 | pridané 21. mája 2008)

Rastislav Hudec; Školiteľ: doc. Ing. Helena Majdúchová, CSc.

Cieľom bakalárskej práce je identifikovať perspektívne smerovanie neziskovej organizácie Slovenského zväzu vidieckej turistiky a agroturistiky (SZVTA) a ohraničiť prínos zväzu pre členov. V práci sa pokúsime navrhnúť aj spôsoby implementácie potrebných krokov a naznačiť možnosti vyhodnocovania kľúčových ukazovateľov úspešnosti želaných výsledkov.

Ekonomická univerzita Bratislava » » Katedra podnikovohospodárska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Manažment

19hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Distribuované výpočty s využitím grafických akcelerátorov (2008 | pridané 15. mája 2008)

Samuel Kupka; Školiteľ: RNDr. Jozef Jirásek, PhD.

Rozvoj herného priemyslu podnietil aj rozvoj herného hardvéru, ktorý výpočtovým výkonom často prekonáva možnosti najnovších univerzálnych procesorov. V mojej práci využívam moderné grafické akcelerátory na simuláciu šírenia trhliny v krehkých materiáloch.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

37hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Špecifiká priestoru vo filmoch Alfreda Hitchcocka (2008 | pridané 15. mája 2008)

Boris Belica; Školiteľ: Mgr. Miroslav Ballay, PhD.

Témou tejto diplomovej práce sú špecifiká priestoru vo filme, konkrétne zamerané na filmové dielo Alfreda Hitchcocka. Práca je orientovaná heuristicko - interpretačne so zameraním na znaky priestoru a predmetov v priestore, s dôrazom na denotatívne a konotatívne významy. Obsahovo je práca rozdelená do troch kapitol.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Katedra kulturológie | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny filmu, rozhlasu a televízie

26hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Detekcia uhľovodíkov v pôdach metódami diaľkového prieskumu Zeme (2008 | pridané 15. mája 2008)

Eva Smejkalová; Školiteľ: doc. Ing. Petr Rapant, CSc.

V odvetví nerastných surovín sú metódy diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) súčasťou explorácie. V porovnaní s pozemným prieskumom zemského povrchu a ďalšími konvenčnými metódami je technológia DPZ finančne menej náročným a sofistikovanejším riešením. Diplomová práca sa zaoberá metódami DPZ, ktoré sa využívajú v oblasti detekcie uhľovodíkov v pôdach. Pomocou hyperspektrálnych analýz je možné skúmať prítomnosť určitých minerálov či hornín rýchlo a pri použití správnych postupov a podporných dát i spoľahlivo. Cieľom práce je zostaviť prehľad metód a algoritmov, ktoré sa používajú v oblasti detekcie uhľovodíkov na zemskom povrchu a vybrané metódy otestovať. Verifikácii predchádza selekcia vhodného územia (Kuvajt – ropná oblasť, Kalifornia – oblasť so známymi presakmi uhľovodíkov na povrch) a výber družicových scén pre overovanie (senzory Hyperion, Aster).

Univerzita mimo Slovenska | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Geoinformatika

33hlasov Dostupný celý text práce: PDF

MODERNÉ METÓDY HODNOTENIA VÝKONNOSTI PODNIKU (2006 | pridané 15. mája 2008)

Miroslav Kadúc; Školiteľ: Ing. Miriam Chynoradská Šefčíková, PhD.

Finančné riadenie je jedným z hlavným aspektov úspešného podnikania. K základným činnostiam finančného riadenia patrí finančná analýza, ktorá dáva impulzy pre operatívne riadenie a je dôležitým podkladom pre zostavovanie finančných plánov na ďalšie obdobia. Cieľom mojej diplomovej práce je finančná analýza obchodnej spoločnosti BRS, a.s. a aplikácia modernej metódy EVA.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Materiálovotechnologická fakulta » Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo » Priemyselné inžinierstvo

37hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Vplyv vybraných situačných faktorov na vzťah medzi testovou anxietou a intelektovým výkonom (2008 | pridané 14. mája 2008)

Ján Štofaník; Školiteľ: Mgr. Peter Halama, PhD

Práca pojednáva o tom, akým spôsobom môžu rôzne situačné podmienky hodnotenia inteligencie zvyšovať úzkosť z inteligenčných testov ale taktiež aj ako bude táto úzkosť (objavujúca sa v situácii hodnotenia inteligencie) vplývať na výkon v IQ teste. Hlavným prínosom práce je zistenie, že ak je pre človeka skutočne dôležité podať čo najlepší výkon v IQ teste (napr. prijímačky na VŠ), testová úzkosť (ktorá u neho bude v tejto situácii zrejme vysoká) mu pomôže podať lepší výkon.

Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy

21hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vplyv elektronickej komunikácie na súčasné zmeny v chápaní a zmysle autorstva (2008 | pridané 12. mája 2008)

Andrej Chudý; Školiteľ: PhDr. Pavol Rankov, PhD.

Práca načrtáva spoločenské zmeny, ktoré vedú od hierarchických usporiadaní k sieťovým a rozberá akým spôsobom v tomto prostredí umožňuje elektronická komunikácia remediáciu tradičných médií. Predstavuje chronológiu koncepcií autorstva v západnej kultúre od antiky po súčasnosť. Bližšie skúma význam Múz v antike i stredoveku, anonymitu stredovekých autorov, vzťah orálneho a písaného.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra knižničnej a informačnej vedy | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Knižničná a informačná veda

27hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Korózne vlastnosti ocele KONOX 315 S (2008 | pridané 6. mája 2008)

Silvia Móroczová; Školiteľ: doc.Ing.Jarmila Ševčíková, PhD.

Oceľ KONOX 315S patrí medzi nízkolegované ocele so zvýšenou odolnosťou voči atmosferickej korózii, komerčne označované ako ocele typu CORTEN. Tieto konštrukčné ocele sú charakterizované práve tým, že expozíciou za vhodných atmosferických podmienok postupne vytvárajú na svojom povrchu vrstvu vlastných koróznych splodín, ktorá účinne spomaľuje ďalší korózny proces.

Technická univerzita v Košiciach » Hutnícka fakulta » Katedra náuky o materiáloch | TECHNICKÉ VEDY » Ostatné technické vedy » Materiálové inžinierstvo

31hlasov

Možnosti využitia finančno-ekonomickej analýzy firmy pri odhaľovaní rizík podnikania (2008 | pridané 5. mája 2008)

Peter Lutišan; Školiteľ: RSDr. Ľudovít Németh

Peter Lutišan: Možnosti finančno-ekonomickej analýzy firmy pri odhaľovaní rizík podnikania. [diplomová práca]. Žilinská Univerzita v Žiline. Fakulta Špeciálneho Inžinierstva, Katedra krízového manažmentu. Vedúci diplomovej práce: RSDr. Ľudovít Németh, Stupeň odbornej kvalifikácie: Inžinier v odbore občianska bezpečnosť. Žilina: FŠI ŽU, 53 s.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Katedra krízového manažmentu KKM | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Finančný manažment

21hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Využitie internetových zdrojov v príprave študentov-rusistov (2008 | pridané 3. mája 2008)

Petra Vavrinčíková; Školiteľ: Mgr. Oľga Brandys, CSc.

Diplomová práca sa zaoberá internetom ako zdrojom učebných materiálov pre študentov-rusistov.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta humanitných vied » Katedra európskych kultúrnych štúdií (KEKŠ) | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Prekladateľstvo a tlmočníctvo

20hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Riadenie skúšobného polohovacieho podstavca (2008 | pridané 2. mája 2008)

Augustín Zubo; Školiteľ: Ing. Ján Žabka, CSc.

Práca prezentuje riešenie riadenia dvojosého skúšobného podstavca, ktorý je určený na skúšky stabilizácie nosičov optických systémov. V prvej časti postupne predstavuje potrebné teoretické poznatky. V druhej časti podáva softvérové riešenie riadenia spojené s komentárom vzniknutých problémov a ich riešení. Na záver sumarizuje dosiahnuté výsledky.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka » Fakulta mechatroniky » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

27hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Využitie projektového vyučovania v predmete Dopravná výchova Téma: Križovatky (2008 | pridané 28. apríla 2008)

Peter Ulbrich; Školiteľ: .

Práca prináša návrh projektového vyučovania na stredných odborných učilištiach a na stredných odborných školách v predmete Dopravná výchova. Zameriava sa na problematiku správania sa účastníkov dopravy na križovatkách. Táto problematika je názorne spracovaná ako prezentačný program v programe PowerPoint.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta prírodných vied » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo

28hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Americká hypotekárna kríza (2008 | pridané 23. apríla 2008)

Peter Kováč; Školiteľ: Ing. Boris Sturc, CSc

V auguste 2007 prepukla v USA hypotekárna kríza, ktorá spôsobila krízu likvidity, prepady na akciových trhoch, vysoké straty v bankovom sektore, zníženie hospodárskeho rastu USA a ďalšie negatívne dopady na celosvetové hospodárstvo. Cieľom diplomovej práce je zistiť hlavnú príčinu vzniku hypotekárnej krízy.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra financií a ekonómie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomická teória

31hlasov Dostupný celý text práce: DOC | WEB

Umelá inteligencia do hry 3D bludisko (2008 | pridané 10. apríla 2008)

Bc. Gabriel Staroň; Školiteľ: RNDr. Jana Štanclová

Cieľom práce je navrhnúť a implementovať počítačového nepriateľa (bota) do hry 3D bludisko. Rozhodovanie bota je realizované pomocou konečného stavového automatu. Súčasťou boja bota je nájdenie a zameranie nepriateľa (pre bota je to človek), výber vhodnej zbrane, streľba a prípadné doplnenie zdravia a nábojov zberom príslušných objektov.

Univerzita mimo Slovenska | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

26hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Meranie prevádzky v IP telefónii (2007 | pridané 9. apríla 2008)

Michal Kováčik; Školiteľ: Ing. Michal Halás, PhD.

Práca popisuje komunikačné protokoly používané v IP telefónii, venuje sa základom zabezpečenia kvality služby (QoS) v neverejných sieťach a predkladá softvérový nástroj na základné end-to-end meranie prevádzkových parametrov vo VoIP sieti.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Katedra telekomunikácií | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Telekomunikácie

35hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Medzinárodná ekonomická migrácia v rámci EÚ (2007 | pridané 1. apríla 2008)

Juraj Ondrejčík; Školiteľ: Doc. PhDr. Milan Katuninec, PhD

Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou ekonomickej migrácie v súčasnej Európskej únii, konkrétne migráciou medzi jej členskými krajinami. Prezentuje rovinu teoretickú ako i rovinu empirickú. Snahou tejto práce je poukázať na konkrétne možné podoby a prejavy migrácie z pohľadu Európskej únie, cieľových krajín, krajín pôvodu migrácie ako aj z pohľadu samotného migranta.

Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Katedra politológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Teória politiky

37hlasov Dostupný celý text práce: DOC

MULTIMEDIÁLNA UČEBNÁ POMÔCKA REALIZOVANÁ PROSTREDNÍCTVOM POČÍTAČA A MULTIMEDIÁLNEHO DATAPROJEKTORA (2008 | pridané 31. marca 2008)

Ján Halanda; Školiteľ: h. doc. RNDr. Daniel Polčin, CSc.

Témou diplomovej práce je poukázať na využitie multimediálnych aplikácií na vyučovacej hodine informatiky na základnej škole. Práca je nielen dokumentáciou k vytvorenej multimediálnej didaktickej pomôcke, ale opisuje aj prácu s touto pomôckou v prostredí školy i domácnosti. V práci sa taktiež nachádza pomerne podrobný postup tvorby multimediálnej aplikácie v programe Macromedia Flash.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Pedagogická fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

34hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Bezpečnosť v databázových systémoch (2007 | pridané 30. marca 2008)

Radoslav Golian; Školiteľ: Ing. Miroslav Galbavý

Práca analyzuje problematiku zavedenia a udržiavania bezpečnosti v databázových systémoch, identifikuje najčastejšie bezpečnostné problémy a načrtáva riešenia týchto problémov, pričom sa sústredí na jemne štruktúrované riadenie prístupu (Fine-Grained Access Control, FGAC) a šifrovanie.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

17hlasov Dostupný celý text práce: ZIP | WEB

Joint limits editor (2007 | pridané 24. marca 2008)

Pavel Hradský; Školiteľ: Mgr. Ladislav Kavan, Ph.D.

This thesis introduces a new approach to limiting joints for virtual humanoids used in skeletal animation. While existing methods provide joint limits of 1 and/or 2 degrees of freedom, our approach allows creation of virtually any set of joint limits for joints with 3 degrees of freedom.

Univerzita mimo Slovenska | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Počítačová grafika

27hlasov

ÚLOHA HIER PRI VÝUČBE ANGLICKÉHO JAZYKA U ŽIAKOV DRUHÉHO ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY (2008 | pridané 23. marca 2008)

Gabriela Krížovská, Ing.; Školiteľ: Mgr. Slávka Pasteľáková

Cieľom tejto práce je predostrieť učiteľskej verejnosti možnosti efekívnejšieho vyučovania, počúvania a hovorenia v anglickom jazyku s deťmi mladšieho školského veku. V obsahu svojej práce som sa zamerala na alternatívy skvalitnenia vyučovacieho procesu zakomponovaním hier na dosiahnutie stanoveného cieľa.

Prešovská univerzita » Pedagogická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Pedagogika

66hlasov

Využiteľnosť optických médií pre dlhodobú archiváciu (2007 | pridané 21. marca 2008)

Martin Foltin; Školiteľ: RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.

Táto práca má za cieľ prezentovať a vysvetliť možnosti využitia optických médií ako dlhodobého archivačného prostriedku. Po preštudovaní by mal byť čitateľ schopný analyzovať svoje potreby a zhodnotiť, či je práve táto metóda za daných okolností vhodná.

Univerzita mimo Slovenska | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika

23hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

DIGITÁLNE VODOZNAKY VO FAREBNÝCH OBRAZOCH (2003 | pridané 10. marca 2008)

Miloš VACULA; Školiteľ: prof. Ing. Dušan LEVICKÝ, CSc.

Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou vkladania vodoznakov do farebných obrazov ich extrakciou a porovnávaním. Obsahuje analýzu a rozbor metód DCT a DWT s potrebou a bez potreby originálneho obrazu pri extrakcii. Ďalej obsahuje analýzu vybraných farebných modelov implementovaných do procesu kódovania a vkladania vodoznakov.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Telekomunikácie

31hlasov Dostupný celý text práce: PDF

VIACNÁSOBNÉ VKLADANIE VODOZNAKOV DO OBRAZOV (2003 | pridané 10. marca 2008)

Patrik VACULA; Školiteľ: prof. Ing. Dušan LEVICKÝ, CSc.

Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou viacnásobného vkladania vodoznakov do statických obrazov ich extrakciou a porovnávaním. Obsahuje analýzu a rozbor metód DCT a DWT s potrebou a bez potreby originálneho obrazu pri extrakcii. Zahŕňa experimentálne výsledky vkladania a výberu vodoznakov, ako aj ich odolnosť voči útokom.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Telekomunikácie

24hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vplyv rodičovskej výchovy na výchovno-vzdelávací proces v materskej škole (2007 | pridané 9. marca 2008)

Mgr. Erika Löbbová; Školiteľ: PaedDr. Monika Miňová

Hlavnou témou diplomovej práce je vplyv rodičovskej výchovy na výchovno-vzdelávací proces v materskej škole. Práca je rozdelená na 4 kapitoly. V teoretickej časti sa zaoberáme výchovou z teoretického hľadiska, rodinou a vplyvom výchovy. V rámci rozsiahlych kapitol uvádzame druhy rodiny a pri výchove jej pozitíva, negatíva a vplyv.

Prešovská univerzita » Pedagogická fakulta » Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Predškolská a elementárna pedagogika

35hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Magnetizmus pre každého (2007 | pridané 4. marca 2008)

Peter Klein; Školiteľ: prof. RNDr. Pavol Vojtanik DrSc.

Cieľom tejto diplomovej práce je poukázať na univerzálnosť magnetizmu a jeho význam pre človeka. V druhej kapitole charakterizujeme novú vednú disciplínu spintroniku. V tretej kapitole opisujeme zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie (MRI) a taktiež zobrazovanie SQUID-om.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Fyzika kondenzovaných látok a akustika

40hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Stanovenie prchavých zlúčenín v slovenských brandy a vínnych destilátoch (2006 | pridané 4. marca 2008)

Antónia Janáčová; Školiteľ: Ing. Ivan Špánik, PhD.

GC-MS analýza vzoriek slovenských brandy a vínnych destilátov.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Ústav analytickej chémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Analytická chémia

30hlasov

Postavenie a úlohy územnej samosprávy pri riešení rizík priemyselných havárií s cezhraničnými účinkami (2007 | pridané 4. marca 2008)

Miroslav Pénzeš; Školiteľ: Ing. Stanislav Filip, PhD.

Priemyselné havárie sú nebezpečným javom, ktoré majú potenciálnu silu narušiť bezpečnosť vo svojom okolí a ohroziť tak život, majetok i životné prostredie. Táto práca sa zaoberá postavením verejnej správy k podnikom, ktoré so sebou prinášajú tieto riziká do okolia, kde sú situované.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná správa a regionálny rozvoj

32hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Vplyv hrúbky materiálu na priebeh horenia (2000 | pridané 20. februára 2008)

Marek Kolarčík; Školiteľ: prof. Ing. Anton Osvald, CSC

Cieľom práce je komplexne posúdiť účinok hrúbky skúšobnej vzorky a doby tepelného namáhania na dané hodnotiace kritéria (úbytok na hmotnosti, hrúbka zuhoľnatenej vrstvy), ako aj vzájomnou interakciou týchto faktorov na tieto kritéria. Cieľ ďalej predpokladá vytvoriť štatistické a matematické závislosti medzi sledovanými faktormi a hodnotiacimi kritériami.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra požiarnej ochrany | TECHNICKÉ VEDY » Drevárske vedy

25hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Zásada prednosti komunitárneho práva a právo Slovenskej republiky (2007 | pridané 2. februára 2008)

Juraj Gyárfáš; Školiteľ: JUDr. Martin Buzinger

Diplomová práca sa venuje zásade prednosti komunitárneho práva a jej vplyvu na právne poriadky vybraných členských štátov Európskej únie a osobitne na právny poriadok Slovenskej republiky.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra štátneho práva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Európske právo

43hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Automatizované pracovisko snímačov polohy s mikropočítačom (2008 | pridané 24. januára 2008)

Marek Ralbovsky; Školiteľ: Doc. Ján Šturcel

V práci popisujem teoreticke poznatky o snímačoch polohy a popisujem ako vytvoriť automatizované meracie pracovisko s mikropočítačovou riadiacou jednotkou pre pedagogické účely na meranie statických a dynamických charakteristík snímačov.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Katedra automatizácie a regulácie | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie

39hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Účasť Európskeho parlamentu v procese tvorby európskeho práva (2008 | pridané 23. januára 2008)

Martin Friedrich; Školiteľ: JUDr. Martina Jánošíková

Európsky parlament sa vo veľkej miere podieľa na našom každodennom živote, aj keď si to možno ani neuvedomujeme. V súčasnosti musia cez Európsky parlament prejsť dve tretiny všetkej sekundárnej komunitárnej legislatívy. Cieľom práce je preto skúmať rozličné legislatívne procesy, ktorými musí legislatívny návrh prejsť, aby sa z neho stala smernica alebo nariadenie.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Právnicka fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Európske právo

25hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Azylová problematika v Slovenskej republike (2004 | pridané 21. januára 2008)

Gabriela Anettova; Školiteľ: Ing. Bernard Priecel

H

Trnavská univerzita » Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce » Katedra teórie sociálnej práce | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Sociálna práca

37hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Hmotnoprávna úprava ochrany hospodárskej súťaže pred zneužívaním dominantného postavenia v právnom poriadku Európskych spoločenstiev (2004 | pridané 16. januára 2008)

Peter Daniš; Školiteľ: JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.

Diplomová práca poukazuje na chápanie základných pojmov súvisiacich s problematikou ochrany hospodárskej súťaže pred zneužívaním dominantného postavenia na európskom trhu, a to predovšetkým na definovanie dominantného postavenia, jeho zneužívania, relevantného trhu, ako i na jednotlivé formy protisúťažného konania.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra obchodného, finančného a hosporárskeho práva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Hospodárske a finančné právo

31hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Albánsky organizovaný zločin na území tzv. Veľkého Albánska (2008 | pridané 15. januára 2008)

Štefan Hocko; Školiteľ: Mgr. Tomáš Šmíd

Cieľom tejto práce je analyzovať vývoj albánskeho organizovaného zločinu (AOZ), ktorého centrom pôsobenia sú Albáncami obývané územia tvoriace tzv. Veľké Albánsko, ktoré zahrňuje územie Albánskej republiky, južnej Čiernej Hory, Kosova, južného Srbska, západného Macedónska a severnú časť gréckeho Epiru.

Univerzita mimo Slovenska | INÝ VEDNÝ ODBOR

68hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Princípy právneho štátu (2008 | pridané 14. januára 2008)

Bc. Júlia Nagyová; Školiteľ: Doc. JUDr. Eva Ottová, CSc.

V článku 1 Ústavy Slovenskej republiky sa píše, že Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Právny štát je synonymum zákonnej alebo ústavnej vlády, avšak nijaká ústava na svete, a teda ani Ústava Slovenskej republiky nemôže zabrániť tomu, aby sa štátna moc, ktorá je vybudovaná na jej základoch, nemohla premeniť na totalitný štát.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra teórie práva a sociálnych vied | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Ostatné príbuzné odbory

36hlasov Dostupný celý text práce: PDF

KRESŤANSKÉ MANŽELSTVO A JEHO (2004 | pridané 11. januára 2008)

maria kozakova /hlavova/; Školiteľ: ThDr. Pavol Linet, PhD.

praca sa zaobera krestanskym manzelstvom ako povolanim a jeho podstatnymi vlastnostami,ktorymi su jednota a nerozlucitelnost

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » Cirkevné dejiny (aj pre teologické vedy)

27hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Posúdenie ohrozenosti vybraného územia vodnou eróziou (2007 | pridané 9. januára 2008)

Ing. Barbora Kmeťová; Školiteľ: Doc. Ing. Kamila Hlavčová

Študentská vedecká konferencia konaná 21.03.2007 na Stavebnej fakulte v Bratislave ŠVOČKA POSÚDENIE OHROZENOSTI VYBRANÉHO ÚZEMIA VODNOU ERÓZIOU Vo svojej práci som na zadanom území povodia toku Oľšavica posudzovala ohrozenosť tohto územia vodnou eróziou. Na území sa nachádzajú lesy, lúky a trávnaté porasty, ktoré sa z hľadiska eróznej ohrozenosti považujú za stabilné.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Stavebná fakulta » Katedra vodného hospodárstva krajiny | PRÍRODNÉ VEDY » Ekologické a environmentálne vedy » Environmentálne inžinierstvo

46hlasov

Ontológia pre kategorizáciu blogov (2007 | pridané 7. januára 2008)

Juraj Frank; Školiteľ: Mgr. Martin Homola

S rastúcim množstvom obsahu na Webe potrebujeme čoraz efektívnejšie nástroje na jeho efektívnu kategorizáciu a na vyhľadávanie v ňom. V súčasnosti využívané spôsoby na kategorizáciu (tagovanie) sa vyznačujú niektorými nedostatkami. Na ich odstránenie navrhneme špecifickú ontológiu na kategorizáciu blogov. Práca opisuje spôsob návrhu takejto ontológie.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika

31hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Komparácia inštitucionálneho vývoja Slovenskej televízie a Českej televízie (2008 | pridané 6. januára 2008)

Petra Vancová; Školiteľ: Mgr. Andrej Školkay, Ph.D.

Témou tejto diplomovej práce je inštitucionálny vývoj dvoch televízií vo verejnej službe – Slovenskej televízie a Českej televízie a ich komparácia. Tieto televízie vznikli z bývalej Československej televízie. Na porovnanie sme si vybrali kritériá, ktoré sú inštitucionálneho charakteru a sú pod priamym vplyvom politicko-spoločenskej situácie v krajine.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra politológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Porovnávacia politológia

25hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vplyv Spišských peticií na národné hnutie Slovákov v 60. rokoch 19. storocia (2005 | pridané 4. januára 2008)

Lucia Tatarková; Školiteľ: Phdr. Ivan Mrva, CSc.

Obsahom tejto diplomovej práce je politický vývoj Uhorska v 60. rokoch 19. storočia a jeho dopad na život a národný vývoj slovenského obyvateľstva na Spiši. Podrobnejšou analýzou desiatich rokov života Slovákov v rámci spoločného štátu s Maďarmi podávam obraz o zložitých pomeroch v akých sa slovenský národ nachádzal.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Filozofická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » História

26hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Dejiny Slovakov od Juraja Papánka a Juraja Fándlyho (2006 | pridané 2. januára 2008)

Mgr. Martina Bohačiaková; Školiteľ: Dr. h. c. Prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc

Diplomová práca sa zaoberá dielom Juraja Papánka Dejiny slovenského národa a skúma, koľko z neho bolo zachované v diele Juraja Fándlyho Stručné dejiny slovenského národa a koľko tam bolo pridaného textu z diela Juraja Sklenára Najstaršia poloha Veľkej Moravy, iných diel (napríklad Jána Baltazára Magina) a vlastného textu Juraja Fándlyho.

Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Katedra histórie | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » História

36hlasov

Definovanie nových vývojových trendov v elektronickej zabezpečovacej signalizácií. (2005 | pridané 29. decembra 2007)

Bc.Ladislav Forgáč; Školiteľ: Ing.Zoltán Cséfalvay

Obsahom a cieľom mojej práce je oboznámiť sa s novými trendami zabezpečovacej signalizácie. Práca pozostáva zo štyroch častí. V prvej časti poukazujem na súčasný stav problematiky, venujem sa všeobecným pojmom a druhom zabezpečovacích systémoch. V druhej časti poukazujem na nedostatky v súčasnosti používaných systémoch.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Katedra bezpečnostného manažmentu KBM | SPOLOČENSKÉ VEDY » Bezpečnostné služby, obrana a vojenstvo » Ochrana osôb a majetku

23hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Zážitkové vyučovanie hudobnej výchovy na ZŠ (2007 | pridané 28. decembra 2007)

Katarína Šuleková; Školiteľ: Doc.PaedDr. Libor Fridman, PhD.

Zážitková pedagogika patrí k novým pedagogickým smerom. Zážitkové vyučovanie, ako už konkrétny spôsob edukácie sa snaží prostredníctvom zážitku a skúsenosti pomôcť žiakovi získať vedomosti, schopnosti a zručnosti tak, aby si ich osvojil na celý život. Zážitkové vyučovanie sa však nesústreďuje len na vyvolanie zážitku, ale predovšetkým na jeho spracovanie.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta humanitných vied » Katedra hudby (KHU) | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Pedagogika

36hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Materials, equipment and procedures available for teaching English to blind students (2006 | pridané 28. decembra 2007)

Mgr. Jana Hanzálková; Školiteľ: PhDr. Debora Zemenová, M.A.

The thesis deals with the topic of teaching English to blind students. I concentrate mainly on the materials and equipment which can be used, on the specific aspects of teaching blind students and on comparison of education at regular schools integrating blind students and education at special schools.

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Pedagogika

17hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Dielo Zofky Kvederovej a recepcia slovinskej literatúry v českom prostredí do roku 1940 (2004 | pridané 27. decembra 2007)

Monika Bednáriková; Školiteľ: prof. PhDr. Ivan Dorovský, DrSc.

Táto práca podáva ucelený rozbor života a diela jednej z prvých slovinských spisovateliek: prozaičky dramatičky a prekladateľky Zofky Kvederovej.

Univerzita mimo Slovenska | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny konkrétnych národných literatúr

26hlasov

Tvorba komunikačnej stratégie firmy (2007 | pridané 19. decembra 2007)

Veronika Reiffová; Školiteľ: doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc

Stratégia firemnej komunikácie slúži ako manuál na realizáciu komunikačných aktivít firmy, značky, alebo produktu. Zabezpečuje systematickosť v komunikácii s trhom, odstraňuje náhodné a neefektívne aktivity a tým zabezpečuje úsporu nákladov a ich efektívne využitie. Správne zvolená komunikačná stratégia vedie k úspešnému osloveniu, získaniu a samozrejme udržaniu zákazníka.

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Podnikový manažment

49hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Vplyv substrátu a technológie pestovania na kvalitatívne a kvantitatívne parametre koreňových systémov smreka obyčajného (Picea abies [L.] Karst.) (2007 | pridané 18. decembra 2007)

Benjamín Jarčuška; Školiteľ: Ing. Peter Jaloviar, PhD.

Diplomová práca analyzuje vplyv rozličných modifikovaných substrátov a technológie Lännen Plantek na rast koreňových systémov 1-ročných smrekových semenáčikov. Substrát pre voľnokorenné semenáčiky bol vytvorený zmesou rašeliny a kompostu. Doňho bol potom primiešaný bakteriálny prípravok Bactomix® (4 l/m2) a ílovitý minerál alginit (3 kg/m2). Čistý substrát slúžil ako kontrola.

Technická univerzita vo Zvolene » Lesnícka fakulta » Katedra pestovania lesov | PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY » Lesnícke vedy » Pestovanie lesa

34hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Osobnostné charakteristiky závislých od alkoholu a závislých od narkotík (2006 | pridané 15. decembra 2007)

Silvia Lorencovičová; Školiteľ: Doc. PhDr. Marta Popelková, PhD.

Osobnosť závislého človeka je pre mnohých veľkou neznámou, či osoba vhodná odsúdenia, čo ale často krát vyplýva práve z nedostatku informácií, resp. ich skreslením – predsudkami. Našou prácou sme sa snažili poukázať na zložitosť problematiky osobnosti závislého a zároveň tiež na jej diferencie v jednotlivých typov závislostí – v našom prípade: závislosť od alkoholu a závislosť od narkotík, resp.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Fakulta sociálnych vied » Katedra psychologických vied | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Pedagogická poradenská a školská psychológia

45hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Prostitúcia ako sociálno-patologický jav (2006 | pridané 6. decembra 2007)

Dagmar Bleyová; Školiteľ: prof.PhDr. Jolana Hroncová, PhD.

Analýza prostitúcie ako celospoločenského problému v historickom kontexte a v súčasnosti. Prevencia nútenej prostitúcie a obchodovania s ľuďmi.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Pedagogická fakulta » Katedra pedagogiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo

55hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Sociálna ekonomika vo vybranych štátoch Európy a na SLovensku (2007 | pridané 5. decembra 2007)

Kristína Alexy; Školiteľ: Doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.

Práca sa zaoberá podrobným vymedzením koncepcie sociálnej ekonomiky a jej existujúcimi prejavmi vo vybraných štátoch Európy a na Slovensku. Prvá časť práce je venovaná podrobnému popisu historických východísk sociálnej ekonomiky, rovnako ako histórii teoretickej koncepcie sociálnej ekonomiky.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra sociológie | SPOLOČENSKÉ VEDY

26hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Podpora projektov z fondov EÚ vo vybranej banke (2006 | pridané 3. decembra 2007)

Marián Marcinko; Školiteľ: Ing. Oto Košík, M. eng, CsC.

V prípade teoretickej časti sa jedná o popis fondov, jednotlivých operačných programov, cieľov, pod ktoré spadajú podľa vyspelosti jednotlivých regiónov a v praktickej časti je to prípadová štúdia konkrétneho projektu a jeho financovanie z bankových úverov.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ostatné príbuzné odbory

31hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Liberalizmus verzus komunitarizmus v politickej filozofii. (2007 | pridané 2. decembra 2007)

Mgr. Jana Valkučáková; Školiteľ: Prof. PhDr. František Briška, CSc.

Politická filozofia liberalizmu, politická filozofia komunitarizmu, ich vznik, vývoj, základné myšlienky, politické myslenie najvýznamnejších autorov: J.Rawls, R.Dworkin, R.Nozik, F.A.Hayek, A.MacIntyre, Ch.Taylor, M.Walzer. Predmety diskusie medzi zástancami liberalizmu a zástancami komunitarizmu, hlavné sporné body, vývoj diskusie a jeho súčasné štádium.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov » Katedra politológie KP | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Teória politiky

48hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Komparácia služieb zamestnanosti poskytovaných organizáciami súkromného a štátneho sektora v meste Nitra (2006 | pridané 29. novembra 2007)

Martina Štefániková; Školiteľ: PhDr. Milan Tomka

Ústrednou témou je politika zamestnanosti v Slovenskej republike a problém kvality služieb zamestnanosti poskytovaných organizáciami štátneho a súkromného sektoru.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Fakulta sociálnych vied » Katedra sociálnej práce a sociálnych vied | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Sociálna práca

34hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Interakce proteinu p53 a jeho mutant s DNA. Vliv struktury DNA a modifikací proteinu (2007 | pridané 29. novembra 2007)

Peter Šebest; Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc.

Proteín p53 patrí medzi tumor supresorové proteíny, ktoré hrajú dôležitú úlohu v regulácii bunkového cyklu a v prevencii pred malignou transformáciou. Mutantné formy proteínu p53 boli objavené vo viac než 50% prípadov ľudských nádorov. Väčšina mutantných proteínov p53 stratila tumor supresorovú aktivitu štandardného p53, ale prejavovala onkogénické vlastnosti.

Univerzita mimo Slovenska | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy » Molekulárna biológia

33hlasov

Význam mäsa vo výžive ľudí a gény ovplyvňujúce kvalitu mäsa (2005 | pridané 28. novembra 2007)

Janka Galajdová; Školiteľ: doc. Ing. Anna Trakovická, CSc.

Mäso je veľmi cennou potravinou živočíšneho pôvodu vo výžive ľudí. Výživná hodnota je daná kvantitatívnym a kvalitatívnym zastúpením jednotlivých a z hľadiska výživy človeka dôležitých zložiek, ako sú bielkoviny, lipidy, sacharidy, minerálne látky a vitamíny. Mäso je bohatým zdrojom bielkovín, lipidov, železa a vitamínov skupiny B.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov » Katedra genetiky a plemenárskej biológie | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy

55hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Právna úprava kompenzácii ŤZP a vplyv sociálnej práce na jej realizáciu v praxi (2006 | pridané 26. novembra 2007)

Bc. Zuzana Ondriašová; Školiteľ: JUDr. Kečkéšová Marta

Abstrakt a kľúčové slová Ondriašová Zuzana, Bc.: Právna úprava kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia a vplyv sociálnej práce na jej realizáciu v praxi. Diplomová práca. Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce, 2006, počet strán ....) Vedúci diplomovej práce: JUDr.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Sociálna práca

27hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Google hacking (2007 | pridané 18. novembra 2007)

Matúš Chamula; Školiteľ: Mgr. Marek Kumpošt

Cieľom tejto bakalárskej práce je špecifikovať konkrétne možnosti využitia vyhľadávača Google ako hackovacieho nástroja a zhodnotiť hrozby a oblasti, ktorých sa táto problematika najviac dotýka. Jej súčasťou je demonštrácia hackingu pomocou Googlu na konkrétnych príkladoch a takisto aj metód ochrany proti takýmto typom útokov.

Univerzita mimo Slovenska | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika

56hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

DEA modely. Assurance Region model (2007 | pridané 11. novembra 2007)

Miroslav Mlynárik; Školiteľ: Doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.

Bakalárska práca sa zameriava na opis neparametrickej metódy Data Envelopment Analysis (DEA) ako efektívneho nástroja na vyhodnocovanie efektívnosti nevýrobných orga-nizačných jednotiek (DMU), pričom bližšie analyzuje CCR model a z neho odvodený Assurance Region model.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

33hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Divoké skládky a ich vplyv na životné prostredie (2005 | pridané 11. novembra 2007)

Norbert Petrík; Školiteľ: Ing. Lucia Tátošová, PhD.

Divoké skládky a ich v plyv na životné prostredie v katastri mesta Nitra

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva » Katedra krajinného inžinierstva, KKI | PRÍRODNÉ VEDY » Ekologické a environmentálne vedy » Ochrana a využívanie krajiny

57hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Testovanie logických obvodov prostredníctvom vzdialeného prístupu (2007 | pridané 11. novembra 2007)

Peter Gima; Školiteľ: Doc. Ing. Ján Bača, CSc.

Diplomová práca sa zaoberá analýzou možnosti testovania logických obvodov prostredníctvom vzdialeného prístupu. Na základe analýzy je navrhnutý a zrealizovaný systém na báze klient-server architektúry. Aplikácia servera poskytuje správu prideľovania pracovného času klientom pre prácu s modulom injekcie porúch ako aj komunikačné rozhranie medzi modulom a klientom.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra počítačov a informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

43hlasov

Aplikácia distribuovanej analýzy dát (2006 | pridané 10. novembra 2007)

Jožo Kováč; Školiteľ: doc. Ing. Ján Paralič, CSc.

V tejto práci sa pokúšam prostriedkami umelej inteligencie reagovať na výzvu z oblastí telekomunikačných sietí. Analýzou dát distribuovaných v prostredí metropolitnej počítačovej siete sa pokúsim navrhnúť metódy na identifikáciu niektorých z hrozieb, ktoré sa v nej vyskytujú a navrhnúť prístupy ako sa s týmito hrozbami vysporiadať.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

37hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Zneužívanie dominantného postavenia (2007 | pridané 6. novembra 2007)

Anton Jánoš; Školiteľ: JUDr.Branislav Jablonka

Práca popisuje právny stav v oblasti ochrany hospodárskej súťaže v ponímaní európskeho komunitárneho práva a národného práva v Slovenskej republiky. Prináša pohľad na samotné dominantné postavenie, ale aj na jeho zneužívanie, a na to čo robí Európska Komisia a národná vláda v tejto oblasti.

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Obchodné a finančné právo

30hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Postavenie človeka v stvorenstve a jeho prínos pre riešenie ekologického problému v súčasnosti (1998 | pridané 5. novembra 2007)

Michal Džugan; Školiteľ: Mgr. Alexander Cap, CSc.

Práca rozoberá problematiku ekologickej krízy z teologického pohľadu pravoslávnej duchovnosti a to nielen teórie orthodoxie ale aj praxe orthopraxie.

Prešovská univerzita » Pravoslávna bohoslovecká fakulta » Katedra praktického bohoslovia | HUMANITNÉ VEDY » Teologické vedy » Pravoslávna teológia

23hlasov

Artefakty pri snímaní biosignálov a metódy ich eliminácie (2007 | pridané 3. novembra 2007)

Tomáš Vician; Školiteľ: Ing. Jana Mrázová

Diplomová práca popisuje existujúce metódy odstraňovania artefaktov z biosignálov a niektoré z nich aplikovať na konkrétny biologický signál obsahujúci artefakty. Teoretická časť popisuje základné vlastnosti biosignálov a ich artefaktov ako aj metódy ich redukcie. Praktická časť je venovaná aplikácii jednotlivých metód na zvolené biosignály.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

35hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Polarizovateľnosť fluórovaných uhľovodíkov (2007 | pridané 26. októbra 2007)

RNDr. Ladislav Éhn; Školiteľ: Prof. RNDr. Ivan Černušák DrSc.

Táto rigorózna práca sa týka teoretického štúdia polarizovateľnosti piatich polyfluorovaných molekúl s dvoma uhlíkmi a desiatich molekúl s troma uhlíkmi. Geometrie jednotlivých molekúl sa vypočítali metódou MP2 v báze Aug-cc-pvtz, tam kde boli dostupné experimentálne geometrie bolo vykonané porovnanie s vypočítanými geometriami.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra fyzikalnej a teoretickej chemie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Teoretická a počítačová chémia

42hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Dyslexia vo vzťahu k inteligenčným schopnostiam u žiakov základných škôl (2007 | pridané 24. októbra 2007)

Mgr. Maroš Majko; Školiteľ: prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.

Práca prináša empirické poznatky o intelektových schopnostiach žiakov základných škôl, u ktorých bola diagnostikovaná špecifická vývinová porucha čítania - dyslexia. Výskumu sa zúčastnili žiaci vo veku 8 až 12,5 roka (N=121). Výskumná skupina pozostávala zo žiakov s diagnózou dyslexia (N=62), rozdelených do troch skupín na základe stupňa postihnutia.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Všeobecná psychológia

45hlasov

Výskyt slimákov z čaľadí Arionidae a Limacidae na porastoch kultúrnych plodín (2004 | pridané 24. októbra 2007)

Daniela Kuklová; Školiteľ: Prof.Ing.L.Cagáň

Poľnohospodárske plodiny sú v súčasnom období poškodzované veľkým množstvom škodlivých organizmov. Či už sú to choroby, alebo škodcovia. Cieľom poľnohospodárov je preto chrániť plodiny pred nepriaznivými vplyvmi a venovať dostatočnú pozornosť ich ochrane. Medzi živočíšnych škodcov poľnohospodárskych plodín patria aj slimáky z čeľadí Arionidae a Limacidae.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov » Katedra ochrany rastlín | PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY » Poľnohospodárske vedy » Ochrana rastlín

39hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Systém pre distribuované spracovanie výpočtovo náročných úloh (2007 | pridané 22. októbra 2007)

Peter Valjašek; Školiteľ: Ing. Penka Martincová, PhD.

Predkladaná práca sa zaoberá návrhom a implementáciou systému pre distribuované spracovanie výpočtovo náročných úloh s využitím mobilných agentov v Jave. Jej cieľom bolo navrhnúť systém, ktorý je flexibilný, škálovatelný, odolný voči výpadkom a nezávislý na platforme.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra informatiky KI | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Informačné systémy

35hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vývoj šľachty na Spiši do konca 13. storočia (2007 | pridané 19. októbra 2007)

Peter Labanc; Školiteľ: PhDr. Vladimír Rábik, PhD.

V práci sa venujeme vývojovým procesom spišskej šľachty, ktoré prebehli v 13.storočí. Ide o obdobie, v ktorom sa formujú všetky správne štruktúry Spiša; nielen svetská (župa, Spoločenstvo spišských Sasov, Stolica spišských desiatich kopijníkov), ale i cirkevná (Spišská kapitula, farská sieť). V prvej časti riešime otázku pôvodu najvýznamnejších spišských rodov, ako aj ich pôsobenie v 13.

Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Katedra histórie | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » História

53hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Optimalizácia SQL dotazov v main memory databázových systémoch (2007 | pridané 18. októbra 2007)

Ladislav Vastag; Školiteľ: Ing. Ján Genči, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá princípmi optimalizácie dotazov v podmienkach main memory databázových systémov. Navrhuje a implementuje SQL parser.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra počítačov a informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

32hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Európska perspektíva Turecka (2007 | pridané 16. októbra 2007)

Jozef Recska; Školiteľ: Doc. PhDr. Jozef LYSÝ, CSc.

Práca prináša komplexný pohľad na perspektívu Tureckej republiky vstúpiť do Európskej únie. Prináša pohľad na históriu ich vzájomných vzťahov, aktuálnu situáciu a možnosti ďalšieho vývoja. Prostredníctvom tematických kapitol (od historických otázok, cez situáciu v spoločnosti, po islam) približuje najdôležitejšie body súvisiace s otázkou vstupu Turecka do EÚ.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra etickej a občianskej výchovy | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

38hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Detekcia tvárí a tvárových čŕt v obraze (2007 | pridané 16. októbra 2007)

Ing. Marián Beszédeš; Školiteľ: Doc. Dr. Ing. Miloš Oravec

Moja dizertačná práca sa zaoberá problematikou detekcie farby pokožky, detekcie tvárí, tvárových čŕt a spracovaním získaných informácií vo forme rozpoznania výrazu tváre. Spomenuté problémy sú ostatných 15 rokov intenzívne analyzované, pretože okruh ich aplikácie je nesmierne široký. Výskum týkajúci sa týchto problémov je preto vysoko aktuálny.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Katedra telekomunikácií | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika

38hlasov

Vlhkostné pomery pôdy na lokalite Medvedzie- Jelešňa ( Horná Orava). (2007 | pridané 15. októbra 2007)

Pavol Lucký; Školiteľ: Prof. Ing. Ladislav Tužinský, CSc.

Analyzovaná bola lokalita Medvedzie- Jelešňa ( Oravská kotlina, k. ú. Trstená). Skúmali sa vlhkostné pomery pôdy na ploche meliorovanej a nemeliorovanej ( okamžitá vlhkosť pôdy, zásoba využiteľnej vody a základné pôdne charakteristiky), ujatosť a výškový rast drevín na meliorovanej ploche, stupeň zaburinenia a zároveň sa posúdili prírodne pomery lokality.

Technická univerzita vo Zvolene » Lesnícka fakulta » Katedra prírodného prostredia | PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY » Lesnícke vedy » Hospodárska úprava lesov

35hlasov

Eticke aspekty vztahu: veterinarsky lekar - klient (2007 | pridané 15. októbra 2007)

Kamil Kovacs; Školiteľ: MVDr. Katarina Benova , PhD

Cielom prace bolo zistit najma spokojnost klientov zo sluzbami, ktore nimi navstevovana vet. ambulancia poskytuje.

Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach » Katedry » Iná katedra | PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY » Veterinárske vedy » Hygiena chovu zvierat a životné prostredie

44hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Reklama ako manipulatívny nátlak (Kultúrne dôsledky a súvislosti reklamy (2007 | pridané 7. októbra 2007)

Róbert Svíba; Školiteľ: doc. PhDr. GAŽOVÁ VIERA, CSc

Reklama – Marketing – Médiá – Identita- Konzumná spoločnosť – Psychológia reklamy – Manipulatívnosť – Kritika reklamy

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Katedra kulturológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Kulturológia

58hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Využitie blokovej aerotriangulácie v praxi (2004 | pridané 7. októbra 2007)

Ing. Jozef Dobias; Školiteľ: Prof. Ing. Ladislav Bitterer, CSc.

Princíp blokovej automatickej aerotriangulácie (BAAT). Prípravné práce BAAT: prednáletová signalizácia a určenie priestorovej polohy vlícovacích bodov,snímkovanie, skenovanie snímok, úpravy rastrových súborov.

Žilinská univerzita » Stavebná fakulta » Katedra geodézie KGD | TECHNICKÉ VEDY » Ostatné technické vedy » Geodézia a kartografia

31hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Aplikácia analýzy výtokových čiar prameňov pre hodnotenie stupňa skrasovatenia a zraniteľnosti hornín mezozoika Strážovských vrchov (2007 | pridané 5. októbra 2007)

Miloš Gregor; Školiteľ: RNDr. Peter Malík, CSc.

V diplomovej práci sa zaoberám využitím výtokových čiar prameňov na hodnotenie stupňa skrasovatenia hornín mezozoika a zraniteľnosti podzemných vôd v oblasti Strážovských vrchov.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra hydrogeologie | PRÍRODNÉ VEDY » Geologické vedy » Hydrogeológia (aj pre vodohospodárske vedy)

54hlasov Dostupný celý text práce: PDF

ŠTÚDIUM RASTU UHLÍKOVÝCH NANORÚROK METÓDOU CHEMICKEJ DEPOZÍCIE Z PÁR (2006 | pridané 3. októbra 2007)

Tibor Ižák; Školiteľ: doc. Ing. Robert Redhammer, Phd. , Ing. Tibor Daniš, Phd.

Práca sa zaoberá rastom uhlíkových nanorúrok metódou chemickej depozície z uhľovodíkových pár.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Katedra mikroelektroniky | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Vákuová elektronika a technika

48hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vlastnosti a príprava diamantových vrstiev pre priemyselné aplikácie (2004 | pridané 3. októbra 2007)

Marian Marton; Školiteľ: Doc. Ing. Ján Janík, CSc.

Práca sa zaoberá metódou zníženia drsnosti povrchu diamantovej vrstvy pri procese depozície v HFCVD reaktore pripojením jednosmerného negatívneho predpätia a zmenou koncentrácie metánu.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Katedra mikroelektroniky | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Vákuová elektronika a technika

51hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Motivácia a vedenie dobrovoľníkov (2007 | pridané 2. októbra 2007)

Michal Knitl; Školiteľ: Mgr. Branislav Vargic, PhD.

Cieľom tejto práce je poskytnúť obraz o motivačných faktoroch a štýle vedenia dobrovoľníkov, ktoré sú kľúčovými faktormi ich existencie v spoločnosti. Zároveň poukázať na možnosti ich motivácie a vedenia, ktoré sú ľahko aplikovateľné v praxi a zvýšia efektivitu či už v domácej krajine, alebo pri dlhodobých dobrovoľníckych projektoch v zahraničí.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra manažmentu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Manažment

24hlasov Dostupný celý text práce: PDF

QoS architecture design in IP telephony (2007 | pridané 2. októbra 2007)

Ing. Peter Smítka; Školiteľ: Pavel Segeč, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá QoS sieťovými mechanizmami na zabezpečenie kvality IP telefónnych hovorov v zmiešaných sieťach. Popisuje možnosti zabezpečenia, ich praktickú konfiguráciu a taktiež testuje ich účinnosť na testovacej sieti zostavenej v laboratóriu.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra informačných sietí KIS | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

34hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Conception of Connection of Embedded Processor to Arithmetic Coprocessor in SOPC Altera (2002 | pridané 29. septembra 2007)

Martin Simka; Školiteľ: Doc. Ing. Milos Drutarovsky, PhD

It is widely recognized that security issues will play a crucial role in future computer and communication systems. A central tool for achieving system security are cryptographic algorithms. For performance as well as for physical security reasons it is often required to realize cryptographic algorithms in hardware.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Rádiolektronika

28hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Modely sociálnych dilem (2007 | pridané 28. septembra 2007)

Ján Badinský; Školiteľ: Prof. PhDr. Juraj Schenk, CSc.

Cieľom práce je predstaviť problematiku sociálnych dilem. Úvodná kapitola práce je venovaná teoretickému vymedzeniu modelov sociálnych dilem, tzn. identifikovaniu sociálnych dilem, charakteristikám dilem a verejných statkov, aplikovakovateľnosti sociálnych dilem. Tiež sa venujem teóriám, ktoré tvorili základ pre vznik konceptu sociálnych dilem.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra sociológie | INÝ VEDNÝ ODBOR

37hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Securitization within Economic Sector Case Of Diversification Of Energy Resources (2006 | pridané 27. septembra 2007)

Andrej Nosko; Školiteľ: Prof. Paul Roe

The following thesis analyzes case of diversification of energy supplies in Czechoslovakia, in early nineties, through the analytical framework of Copenhagen School of security.

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

39hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Transatlantické vzťahy po Studenej vojne - Vnímanie bezpečnosti v USA a v EÚ (2005 | pridané 27. septembra 2007)

Andrej Nosko; Školiteľ: PhDr. Šárka Waisová, Ph.D.

Predkladaná práca sa snaží zdôrazniť úlohu vnímania hrozieb pre bezpečnostnú stratégiu a implementáciu bezpečnostnej politiky. Táto analýza vychádza najmä z rozdielov medzi „tradičnou“ a „Kodanskou“ paradigmou bezpečnostnej analýzy. Prínos tejto analýzy vychádza najmä z rozšírenia analytických nástrojov pre analýzu tejto témy, čo je prínosné najmä pre lepšie pochopenie rozdielov vo vnímaní konceptu bezpečnosti nielen krížom cez Atlantik, ale aj v rámci Európskej únie.

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

29hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Interactions of Coinage Metal Dimers with Water Molecule. Relativistic Effects. (2006 | pridané 25. septembra 2007)

Michal Sedlák; Školiteľ: Prof. Miroslav Urban

Teoretická chémia, slabé medzimolekulové interakcie.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra fyzikalnej a teoretickej chemie | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Chemická fyzika (aj pre chemické vedy)

42hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Podporné programy a konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov v SR za roky 2002-2006 (2007 | pridané 25. septembra 2007)

Ján Hargaš; Školiteľ: Dr. Miloslav Rosenberg, PhD.

Cieľom záverečnej práce bolo analyzovať systém podporných programov pre malé a stredné podnikanie za roky 2002 až 2006 so zameraním na programy realizované formou nenávratného finančného príspevku a na základe prieskumu zistiť, či prispievajú ku konkurencieschopnosti prijímateľov pomoci. Práca je rozdelená do troch kapitol. Obsahuje 21 grafov, 5 tabuliek, 4 schémy, 3 obrázky a 13 príloh.

Ekonomická univerzita Bratislava » Obchodná fakulta » Katedra medzinárodného obchodu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Medzinárodné podnikanie

36hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Teórie vývoja v biológii a teórie vývoja vedy (2007 | pridané 25. septembra 2007)

Radoslav Hluchý; Školiteľ: Doc. RNDr. Peter Sýkora, PhD

lavným cieľom tejto práce je porovnať koncepcie vývoja vedy s koncepciami vývoja života. Snažíme sa popísať najvýznamnejšie práce z obidvoch oblastí. Predstaviteľov oboch oblastí sme rozdelili podľa ich prístupu k riešeniu problému vývoja. Do prvej sme zaradili predstaviteľov, z ktorých diela vyplýva, že vývoj sa odohráva postupne. Druhá časť obsahuje autorov opisujúcich vývoj odohrávajúci sa v skokoch. Ďalším plánom práce je uviesť do vzájomnej súvislosti evolučné koncepcie vedy.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Filozofická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Filozofické vedy » Logika a metodológia vedy

28hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Základné pravdepodobnostné modely v teórii spoľahlivosti (2007 | pridané 23. septembra 2007)

Lukáš Lafférs; Školiteľ: Mgr. Radoslav Harman, PhD.

Našim cieľom bude vysvetliť základné pojmy používané v teórii spoľahlivosti, formalizovať pojem "systém", popísať jeho rozličné reprezentácie a vlastnosti, potom odvodiť formulu pre strednú dobu do zlyhania týchto systémov. Na záver algoritmicky nájdeme všetky neizomorfné systémy s nízkym počtom nezávislých a rovnako spoľahlivých súčiastok a popíšeme ich charakteristiky.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Pravdepodobnosť a matematická štatistika

36hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vzťah silencia k realite ľudského života (2007 | pridané 23. septembra 2007)

Jozef Marhefka; Školiteľ: ThDr. Pavol Kolivoška PhD.

Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou ticha v dnešnej dobe. Je poukázaný rozdiel ako bolo chápané ticho v minulosti a ako je chápané dnes, na ticho v chápaní Cirkvi i v chápaní jednotlivých ľudí. Zároveň stručne poukazuje na problematiku reči. Popisuje tiež pojmy ako samota, ticho a čnosť mlčanlivosti. Zároveň poukazuje na ich účinky i nebezpečenstvá, ktoré ich ohrozujú.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Teologická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Teologické vedy » Katolícka teológia

48hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Analýza transformácie kompetencií v procese reforiem verejnej správy (2007 | pridané 20. septembra 2007)

Miroslav Andris; Školiteľ: Ing. Pavel Mikuš, PhD

Diplomová práca prezentuje analýzu doposiaľ vykonaných reformných krokov v procese reforiem verejnej správy od roku 1989 do roku 2006. Popisuje históriu verejnej správy od 11. storočia do súčasnosti, analyzuje reformu verejnej správy, jej etapy a postupnosť zmien a to aj z hľadiska inštitucionálnych zmien.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Pedagogická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná správa a regionálny rozvoj

46hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Hodnoty a hodnotová orientácia žiakov 5.-7.ročníka špeciálnych základných škôl (2006 | pridané 19. septembra 2007)

Mgr.Jana Vecerkova; Školiteľ: PhDr.Peter Pavlis

Diplomová práca je písaná v odbore pedagogika mentálne postihnutých.Práca je zameraná na porovnávanie hodnôt medzi detmi z bežných základných škôl a deťmi s mentálnym postihnutím.Obsahuje teoretickú časť a výskum.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra špeciálnej pedagogiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Pedagogická poradenská a školská psychológia

43hlasov Dostupný celý text práce: DOC

TVORBA PREZENTÁCIÍ AKO PROSTRIEDOK SKVALITNENIA VÝUČBY NA 1. STUPNI ZŠ (2006 | pridané 16. septembra 2007)

Jozef Homza; Školiteľ: Ing. Bianka Horváthová

Témou mojej diplomovej práce je tvorba prezentácií ako prostriedok skvalitnenia výučby na 1. stupni základnej školy. Práca je rozdelená do siedmich kapitol. V prvej kapitole sa venujeme teoretickým poznatkom o počítačoch. V 2. – 4. kapitole skúmame stav používania informačných technológií a z toho vyplývajúcu tvorbu prezentácií v práci učiteľov.

Prešovská univerzita » Pedagogická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Pedagogika

55hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Význam pestovania viniča a jeho ekonomika (2007 | pridané 16. septembra 2007)

jana tafernerova; Školiteľ: Ing. Lauková

pestovanie hrozna v nitrianskom kraje a jeho dopad na ekonomiku podniku

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta ekonomiky a menežmentu » Katedra ekonomiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment

46hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Sieťové a vzdialenostné analýzy (2006 | pridané 14. septembra 2007)

Jozef Zomborský; Školiteľ: PaedDr. Miloslava Sudolská

Táto práca ponúka komplexné riešenie sieťových analýz, na cestách Slovenskej republiky. Hlavnou časťou práce je program Sieťové analýzy. V texte sa podrobne popisujú údaje pre výpočet, algoritmy, ale aj objekty použité v programe. Prílohy obsahujú mapy, ktoré znázorňujú programové výstupy.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta prírodných vied » Katedra geografie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Geoinformatika

41hlasov Dostupný celý text práce: PDF

MEDIÁCIA A PROBÁCIA V TRESTNOM KONANÍ (2006 | pridané 13. septembra 2007)

Roman Soska; Školiteľ: JUDr. Lucia Gazareková, PhD

„Väzenie nie je to nalepšie, pestuje zahorknutie a zločin, ničí ľudí, ktorí v ňom žijú a pracujú. Pripúšťam, že väzenie stojí viac než najlepšie univerzitné vzdelanie a pritom výsledky z neho sú desivé. Ale pri danom utrpení plynúcom zo zločinu, pri trvalej kriminalite, existujú nejaké alternatívy, ktoré dávajú viac zmyslu?“ autor: R. Morrisova. Cieľom tejto práce je podať výstižné informácie o mediácii a probácii, o ich vplyve na systém trestného práva, objasniť postavenie i činnosť probačného a mediačného úradníka pri výkone mediácie a pri výkone probácie na Slovensku a poukázať aj na aplikačnú prax v iných členských štátoch EÚ.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra trestného práva, kriminalistiky a kriminológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Trestné právo

65hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Spracovanie projektu kompostovania organických látok z komunálneho odpadu pre región Zvolen (2007 | pridané 11. septembra 2007)

Ing. Mária Jaššová; Školiteľ: Ing.Peter Plekanec

Diplomová práca sa zaoberá spôsobom zberu a spracovania biologického odpadu, ďalej projektom, vybudovaním a prevádzkou kompostárne vo Zvolenskej Slatine, kde sa biologický odpad spracováva kompostovaním s výstupným produktom- kompost a jeho následným využitím.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka » Fakulta priemyselných technológii » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Ekologické a environmentálne vedy » Environmentálne inžinierstvo

46hlasov

Členská schôdza v družstve (2007 | pridané 11. septembra 2007)

Zuzana Švihelová; Školiteľ: JuDr. Monika Nemethová

Práca je zameraná na členskú schôdzu, jej postavenie, pôsobnosť a ďalšie otázky, ktoré sú právne upravené Obchodným zákonníkom, a ktoré si môžu podrobnejšie družstvá upraviť svojimi stanovami. Zároveň som v práci venovala pozornosť historickému vývoju družstiev, samotnému pojmu družstva ako aj medzinárodným súvislostiam

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Právnická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Obchodné a finančné právo

32hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Michel Foucault: Tri štúdie (2005 | pridané 9. septembra 2007)

Miloš Kriššák; Školiteľ: Doc. Mgr. Vladislav Suvák, PhD.

Diplomová práca ponúka tri samostatné štúdie k foucaultovským témam. Nezaoberá sa interpretáciou Foucaultovho myslenia vcelku. Snaží sa prostredníctvom Foucaulta premyslieť tri partikulárne problémy a poskytnúť na ne vlastné odpovede a návrhy.

Prešovská univerzita » Filozoficka fakulta » Inštitút filozofie a etiky | HUMANITNÉ VEDY » Filozofické vedy » Systematická filozofia

72hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vybrané problémy Afriky na začiatku 21. storočia (2007 | pridané 8. septembra 2007)

Matúš Eperješi; Školiteľ: Mgr. Anton Fogaš

Cieľom mojej diplomovej práce je poukázať na vybrané problémy Afriky na začiatku 21. storočia. Afrika je kontinentom nachádzajúcim sa v kontaktnej zóne s Európu a Áziou. Niekoľko storočí boli o Afrike iba čiastkové informácie spôsobené geografickou perifériou najmä jej centrálnych regiónov.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny | PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy » Ostatné príbuzné odbory

29hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Posvadobny pohlavny vyber u vrabca domoveho: dokazu samice rozlisit “dobreho otca” na zaklade pociatocnej pripravy na starostlivost o potomstvo? (2002 | pridané 5. septembra 2007)

Dusana Slobodova; Školiteľ: Prof. Michal Zeman

Dokazu samice vrabca domoveho (Passer domesticus) rozlisit “dobreho otca” na zaklade pociatocnej pripravy na starostlivost o potomstvo?

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra zivocisnej fyziologie a etologie | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy » Etológia (aj pre poľnohospodárske a lesnícke vedy)

40hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Štúdium morfologických a imunologických zmien po experimentálnej leukóze a encephalitozoonóze králikov (2006 | pridané 30. augusta 2007)

Michaela Oravská; Školiteľ: MVDr. Viera Revajová, PhD.

U experimentálne infikovaných králikov po dobu 82 týždňov boli študované imunologické zmeny a po ich odporazení aj morfologické zmeny. Pokusná skupina bola najprv intraperitoneálne infikovaná spórami Encephalitozoon cuniculi (EC) v jednorázovej dávke 1.

Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach » Katedry » Iná katedra | PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY » Veterinárske vedy » Veterinárna morfológia

51hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Recognition of Vehicle Number Plates (2007 | pridané 26. augusta 2007)

Ondrej Martinský; Školiteľ: Doc. Ing. František Zbořil, CSc.

This work deals with problematic from field of artificial intelligence, machine vision and neural networks in construction of an automatic number plate recognition system.

Univerzita mimo Slovenska | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

56hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Elektronické bankovníctvo prostredníctvom webservisov (2006 | pridané 25. augusta 2007)

Michal Rajniak; Školiteľ: Ing. Ivan Tarapčík

Cieľom tejto práce bolo vytvoriť návrh webservisu pre prístup k elektronickému bankovníctvu - všeobecne pre slovenský platobný styk a špecificky pre jednu konkrétnu banku, jej požiadavky a podnikové procesy. Tento návrh mal vychádzať z niektorého otvoreného štandardu pre výmenu finančných informácií.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

40hlasov Dostupný celý text práce: ZIP | WEB

Inovačné prostredie na Slovensku (príklad univerzít) (2007 | pridané 21. augusta 2007)

Viera Čagalová; Školiteľ: doc. RNDr. Ján Buček, CSc.

Inovácie sú považované v dnešnej dobe za motor ekonomického rozvoja krajín a regiónov. Univerzity sú jedným z hlavných subjektov spoločnosti, ktoré determinujú kvalitu ľudského potenciálu a rozvoj ekonomiky založenej na vedomostiach. Zároveň sú miestom, kde sa vzdelanie a nápady prenášajú do praktického života, konkurencieschopnej činnosti.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra humannej geografie a demogeografie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Humánna geografia

53hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Komparácia daňových systémov Slovenskej a Českej republiky (2007 | pridané 21. augusta 2007)

Michaela Cierna; Školiteľ: Ing. Ivona Ďurinová, PhD

Cieľom práce je na základe komparácie daňových systémov Slovenskej a Českej republiky poukázať na daňovú zaťaženosť ako z makroekonomického tak aj z mikroekonomického hľadiska. Práca sa bližšie zameriava na zdaňovanie príjmov fyzickej osoby. Celú diplomovú prácu som sa rozhodla rozčleniť do piatich častí.

Ekonomická univerzita Bratislava » » Katedra manažmentu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Finančný manažment

52hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Prvotné spracovanie údajov z detekčného systému SAFIR využitím algoritmu TOA (2007 | pridané 20. augusta 2007)

Ladislav Méri; Školiteľ: Mgr. Marián Jurašek

Na Slovensku existuje od roku 1999 systém na detekciu a lokalizáciu atmosférických výbojov SAFIR. Vzhľadom na to, že tento systém funguje už deviaty rok, bolo potrebné preskúmať možnosti využitia archivovaných údajov na klimatologický výskum charakteristík bleskov na území Slovenska.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Meteorológia a klimatológia

34hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Diagnostické postupy pri diagnostike ochorení sponkového kĺbu u koní (2007 | pridané 18. augusta 2007)

Varvara Janovska; Školiteľ: MVDr. Martin MIHÁLY, PhD.

Ochorenia kĺbov predstavujú najčastejšiu príčinu prechodnej alebo trvalej nepoužiteľnosti športových koní. Sponkový kĺb, je v porovnaní s ostatnými kĺbmi, zvlášť často postihnutý. Dôvodom je relatívne malá kĺbová plocha, v pomere k veľkosti a váhe koňa a mimoriadna pohyblivosť sponkového kĺbu. Keďže ani klinické ani röntgenologické vyšetrenia neposkytujú vždy jednoznačné výsledky, je stále väčší dopyt po presnejších vyšetrovacích metódach. Momentálne najviac používanými zobrazovacími metódami sú röntgenologické a sonografické vyšetrenia. Sú to síce málo invazívne metódy , zachytávajú však napr. arthropathie často už v pokročilom štádiu patologických zmien na kostiach a chrupkách. Pre získanie detailnejších informácií o poškodení kĺbu v rannom štádiu ochorenia, je indikovaná diagnostická artroskopia, ktorá musí byt vykonané v celkovej anestézii. Ani táto metóda, nám však neumožňuje posúdiť niektoré časti kĺbu. V humánnej medicíne je magnetická rezonancia a počítačová tomografia metódami voľby pri diagnostike ochorení kĺbov. V oblasti kolena a ramena tieto metódy postupne nahrádzajú diagnostickú artroskopiu. Účelom práce bolo zhodnotiť možnosti používania zobrazovacích metód, pri diagnostike ochorení sponkového kĺbu u koní.

Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach » Katedry » Iná katedra | PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY » Veterinárske vedy » Veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia

38hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Systém odvodového bonusu a jeho dopady na makroúrovni (2007 | pridané 17. augusta 2007)

Anna Mitterová; Školiteľ: Ing. Ján Šebo, PhD.

Popis, existujúce analýzy a vlastná makroanalýza systému odvodového bonusu podľa návrhu Richarda Sulíka. Odvodový bonus = úplná reforma systému daní, odvodov a sociálnych dávok.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra verejnej ekonomiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná ekonomika a služby

36hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Kvalitatívna analýza životného príbehu a kvality súčasného života u ľudí s diagnózou schizofrénie (2007 | pridané 16. augusta 2007)

Anna Paulovičová; Školiteľ: Mgr. Anton Heretik, PhD.

Diplomová práca sa venuje analýze životných príbehov a kvality života siedmich ľudí s diagnózou schizofrénie. Autorka si za cieľ práce stanovila spoznávanie spôsobu, akým si participanti štruktúrujú svoju realitu, ako hodnotia svoje životné skúsenosti v súvislosti so svojím ochorením a aké životné ciele participanti hodnotia ako určujúce kvalitu ich života.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Klinická psychológia

37hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Analýza vplyvu environmentálnych faktorov na efektívnosť poľnohospodárskej výroby radiálnymi modelmi DEA (2007 | pridané 13. augusta 2007)

Martina Majorová; Školiteľ: doc. Ing. Peter Fandel, CSc.

V predkladanej diplomovej práci hodnotíme efektívnosť poľnohospodárskych podnikov operujúcich na území Slovenskej republiky so zohľadnením troch kategorických environmentálnych premenných: Veľkostná štruktúra podnikov podľa počtu zamestnancov, Skupina ceny pôdy a Výrobná oblasť. Na základe analýz sa snažíme zodpovedať otázku, či dosahovaná priemerná miera technickej efektívnosti podnikov je ovplyvnená výskytom daných environmentálnych premenných vo vstupnej databáze údajov.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta ekonomiky a menežmentu » Katedra štatistiky a operačného výskumu | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Štatistika

39hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Odvodový bonus (2007 | pridané 12. augusta 2007)

Miroslav Števák; Školiteľ: Ing. Ján Šebo, PHD.

1. Zjednodusenie dostavania davok a ich narokovania si. 2. Zjednodusenie dnesheho komplikovaneho systemu institucii verejnej spravy.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra verejnej ekonomiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná ekonomika a služby

45hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Post/Moderné podoby feminizmu – Prekročenie hraníc (2006 | pridané 12. augusta 2007)

Zuzana Husárová; Školiteľ: doc. PhDr. Daniela Petríková, PhD.

Cieľom našej diplomovej práce je uviesť čitateľa nielen do oblasti modernej a postmodernej feministickej literatúry, ale aj predstaviť pojmy ako pohlavie, rod a androgynita. Ako uvádza druhá časť nadpisu, veľká pozornosť je zameraná na prekročenie hraníc. Pod abstraktnými pásmami, cez ktoré prechádzame, máme na mysli popri modernizme – postmodernizme aj mužskosť – ženskosť a pohlavie– rod.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Filozofická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Cudzie jazyky a kultúry

48hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Analyticko - experimentálne charakteristiky biotribologických systémov (2006 | pridané 8. augusta 2007)

Ing. Martin Komlossy; Školiteľ: Prof. Ing. Marián Dzimko, CSc.

Stále väčšie požiadavky na kvalitu a spoľahlivosť technických systémov vedie k neustálemu vývoju technológií a materiálov. V prípade technického systému, v ktorom dochádza ku kontaktu a vzájomnému treniu súčastí systému je cieľom zlepšovanie tribologických vlastností kontaktných plôch.

Žilinská univerzita » Strojnícka fakulta » Katedra konštruovania a časti strojov KKCS | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo » Časti a mechanizmy strojov

36hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Používanie psychoaktívnych látok u pacientov s poruchami nálady a poruchami príjmu potravy (2005 | pridané 8. augusta 2007)

Michal Turček; Školiteľ: doc. MUDr. Eduard Kolibáš, CSc.

V práci sa zaoberáme problematikou používania psychoaktívnych látok u pacientov s poruchami nálady a poruchami príjmu potravy.

Univerzita Komenského » Lekárska fakulta » Iná katedra | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY » Klinické odbory lekárskych vied » Psychiatria

39hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Štúdium paládiom katalyzovaných reakcií v podmienkach mikrovlnného žiarenia. (2006 | pridané 7. augusta 2007)

Mgr. Iveta Augustinova; Školiteľ: RNDr. Viera Polackova

Microwave activation as non-conventional energy source has become a very popular an useful technology in organic chemistry. Microwave irradiation leads to large reduction in reaction times, enhancement in conversion and sometimes in selectivity with several advantages of the eco-friendly approach, termed green chemistry.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra organickej chemie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Organická chémia

31hlasov

DEA analýza efektívnosti: SBM model (2007 | pridané 4. augusta 2007)

Martin Lauko; Školiteľ: Doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.

Práca využíva DEA modely (hodnotenie samostatne sa rozhodujúcich útvarov v rámci skupiny) na príklade hodnotenia fakúlt slovenských vysokých škôl.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

40hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Ranná talianska lutnová renesancia s prihliadnitím na dielo Francesca Canovu da Milana (2007 | pridané 2. augusta 2007)

Vladimír Ondrejčák; Školiteľ: Mgr. art. Ladislav Kačic, Ph. D.

Práca sa zaoberá talianskou lutnovou hudbou v 15. až 16. storočí. Postupne rozoberá vývoj lutny od vzniku a prieniku do európy. Uvádza sa tu aj vývoj notopisu, formy v akých sa skladby písali. Taktiež sa tu vyskytujú životopisy lutnových virtuózov v tomto obdobý až vyvrcholí životom a dielom jedného z najgeniálnejších lutnistov všetkých čias F.

Vysoká škola muzických umení v Bratislave » Hudobná a tanečná fakulta » Katedra strunových a dychových nástrojov | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny hudby

34hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Problémy slobodných povolaní v Slovenskej republike (2007 | pridané 2. augusta 2007)

Miriama Tomleinová; Školiteľ: doc.Ing.Alžbeta Foltínova,CSc.

Cieľom diplomovej práce je charakterizovať a analyzovať slobodné povolania, audítorstvo a audítorskú profesiu ako jednu zo skupiny slobodných povolaní a zhodnotiť problémy, ktoré sa týkajú audítorstva všeobecne v Slovenskej republike.

Ekonomická univerzita Bratislava » » Katedra podnikovohospodárska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a manažment podniku

61hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Anglické gerundium a jeho slovenské ekvivalenty (2006 | pridané 30. júla 2007)

Rastislav Duriš; Školiteľ: Prof. PhDr. Richard Repka, CSc.

Cieľom tejto diplomovej práce je vysvetliť, interpretovať a ilustrovať komplexnú problematiku anglického gerundia a jeho slovenských ekvivalentov. Práca pozostáva z dvoch častí: teoretickej a praktickej.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra anglického jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Cudzie jazyky a kultúry

39hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Úloha logistického centra pri zvyšovaní výkonnosti cestnej dopravy v územnom celku (2007 | pridané 28. júla 2007)

Martina Barčiaková; Školiteľ: Ing. Eva Sventeková, PhD

V diplomovej práci som spracovala problematiku návrhu logistického centra v regióne, jeho úlohy a možné využitie. V prvej časti som charakterizovala logistické centrum ako podnik. Druhú časť som venovala výkonnosti cestnej dopravy a úlohe logistického centra pri jej zvyšovaní. V tretej časti som sa sústredila na prieskum záujmu o centrum.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

44hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Energetická bilancia a certifikáty budov (2007 | pridané 26. júla 2007)

Ing. Rastislav Konkoľ; Školiteľ: prof. Dušan Petráš

Bližšie informácie na stránke www.energetickabilancia.sk

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Stavebná fakulta » Katedra technických zariadení budov | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo

49hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Bezpečné a spoľahlivé sieťové aplikácie (2007 | pridané 26. júla 2007)

Ján Adámek; Školiteľ: Mgr. Jaromír Suchánek

Práca prezentuje možnosť ako zabezpečiť sieťovú komunikáciu pomocou šifrovania a kódovania. V úvode sú vysvetlené niektoré základné pojmy a definície, neskôr práca rozoberá rôzne spôsoby šifrovania pomocou verejného i symetrického kľúča. Po ľahkom úvode do teórie kódovania, prechádza do problematiky BCH-kódov. Zostávajúca časť sa zaoberá praktickým riešením zabezpečenia.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka » Fakulta mechatroniky » Katedra mechatronických systémov | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie

38hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Štúdium hybridizácie DNA na pevnom povrchu pomocou akustických metód (2001 | pridané 25. júla 2007)

Mgr. Viktor Gajdoš; Školiteľ: Prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.

Prudký rozvoj gentechnológií, požiadavka po vývoji metód na rýchlu analýzu génových mutácií v medicíne, potreba kontroly bakteriologických kontaminácií v potravinárstve, ako aj štúdium hybridizácie DNA na pevnom povrchu samotné, to sú len niektoré z dôvodov stále rastúceho záujmu a snáh o vývoj biosenzora na detekciu špecifických sekvencií DNA.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Biofyzika

33hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Komplexná ošetrovateľská starostivosť o dieťa s vrodenou vývojovou chybou tráviaceho traktu (2007 | pridané 24. júla 2007)

Lucia Mrenková; Školiteľ: PhDr. Hana Padyšáková

MRENKOVÁ, Lucia: Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s vrodenou vývojovou chybou tráviaceho traktu [Bakalárska práca] / Lucia Mrenková. – Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií; Katedra ošetrovateľstva. – Školiteľ: PhDr.

Trnavská univerzita » Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce » Katedra ošetrovateľstva, fyzioterapie... | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY » Zdravotníctvo a sociálne služby » Ošetrovateľstvo

57hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Potenciál využitia solárneho žiarenia pre územie mesta Bardejov (2006 | pridané 23. júla 2007)

Ján Kaňuk; Školiteľ: doc. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

Práca sa venuje ohodnocovaniu potenciálu budou pre využitie slnečného žiarenia pre energetické účely na príklade mesta Bardejov, kde sa sledujú aj vzťahy medzi morfologicko-funkčnými časťami mesta.

Prešovská univerzita » Fakulta humanitných a prírodných vied » Katedra geografie a regionálneho rozvoja | PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy » Ostatné príbuzné odbory

43hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Formálne špecifikácie úloh pre programovanie (2004 | pridané 22. júla 2007)

Ing. Tomáš Klema; Školiteľ: RNDr. Valerie Novitzká, PhD.

Prezentovaná práca sa zaoberá špecifikáciou požiadaviek a špecifikáciou návrhu – problémom korektného programovania. Problém transformácie je taktiež významným prvkom práce. Mnoho štúdií bolo venovaných formálnym špecifikáciám a malo by byt’ poznamenané, že tento proces je ešte stále vo vývoji. Rôzne mechanizmy transformácií môžu byt’ zvolené na vytvorenie inštitučnej šipky. Bol predložený koncept transformácie. Výsledok podaný v tejto práci môže byt’ použitý pri podpore procesu korektného programovania.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra počítačov a informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

26hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Spracovanie FSK signálov s využitím princípov softvérového rádia (2006 | pridané 20. júla 2007)

Ing. Michal Aftanas; Školiteľ: doc. Ing. Miloš Drutarovský, CSc

Úlohou diplomovej práce je implementovanie algoritmov na prenos informácie pomocou frekvenčného kľúčovania (FSK) opísaného v knihe Porat, B.: A Course I Digital Signal Processing, s.566-580.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Telekomunikácie

71hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Účasť národnostných menšín na správe vecí verejných v SR a ČR (2007 | pridané 18. júla 2007)

Martin Jevčák; Školiteľ: Mgr. Ladislav Öllős, PhD.

Hlavnou témou diplomovej práce je účasť národnostných menšín na správe vecí verejných v Slovenskej republike a Českej republike. Práca je rozdelená na 5 kapitol. Obsahuje 3 prílohy a 3 tabuľky. V úvode autor poskytuje pohľad na národnostnú problematiku z pohľadu medzinárodného spoločenstva.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Katedra politológie a európskych štúdií | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Porovnávacia politológia

51hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Analýza využitia služieb poskytovaných na báze technológií xDSL vo svete s prihliadnutím na začlenenie do konvergovanej siete NGN, súčasný stav a trendy vývoja (2007 | pridané 17. júla 2007)

Tomáš Trokšiar; Školiteľ: doc. Ing. Ján Čuchran, PhD.

Predmetom diplomovej práce je problematika technológií xDSL, ich začlenenie a využitie v sieťach novej generácie (NGN) a služby poskytované koncovým používateľom prostredníctvom týchto technológií.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Katedra telekomunikácií | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Telekomunikácie

40hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Uplatnenie telesne postihnutých na trhu práce s využitím prostriedkov z eurofondov (2007 | pridané 15. júla 2007)

Ing. Kuracina Peter; Školiteľ: Ing. Branislav Kršák

Hlavným cieľom diplomovej práce je návrh postupu zriaďovania ďalších pobočiek chráneného pracoviska spoločnosti Infoservis. Zriaďovanie nových pobočiek spoločnosti sa navrhne prostredníctvom využitia nenávratných finančných príspevkov na zriadenie pracovných miest pre zdravotne postihnutých občanov a príspevkov na úhradu prevádzkových nákladov.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií » Katedra podnikania a managementu | TECHNICKÉ VEDY » Baníctvo » Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

43hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Detekcia poisťovacích podvodov pomocou nástrojov SAS (2007 | pridané 14. júla 2007)

Ľuboslav Gabaľ; Školiteľ: Doc.RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Diplomová práca sa zaoberá data miningom a jeho praktickou aplikáciou v oblasti detekcie poisťovacích podvodov.Je určená najmä pre študentov so záujmom o informačné technológie a štatistiku. Zaoberá sa data miningom ako procesom a popisuje ho teoreticky, zároveň sú poznatky aplikované prakticky na vzorku dát o poisťovacích podvodoch.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra kvantitatívnych metód a informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia » Znalostné systémy

57hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Analýza systému separovaného zberu odpadu v Martine (2007 | pridané 12. júla 2007)

Jaroslava Hlinková; Školiteľ: Doc.Ing.Maroš Soldán, PhD.

Cieľom bakalárskej práce bolo zhodnotenie efektívnosti separovaného zberu odpadov v meste Martin. Plánom spoločnosti Brantner Fatra s.r.o., ktorá má na starosti zber a zhodnocovanie odpadu, je uplatnenie projektu kontajnerizácie v nasledujúcom roku, aby sa zlepšila účinnosť separácie. Bakalárska práca je rozdelená na päť hlavných častí.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Materiálovotechnologická fakulta » Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva | PRÍRODNÉ VEDY » Ekologické a environmentálne vedy » Environmentálne inžinierstvo

50hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Programovanie OC-MCV 1270 POWER pre výrobu vybraných súčiastok VOP (2007 | pridané 12. júla 2007)

Bc. Peter Doležal; Školiteľ: Ing. Jozef Majerík, PhD.

Spôsoby programovania CNC strojov, analýza možnosti využitia CAD/CAM. Charakteristika stroja, základy programovania, význam jednotlivých symbolov. Výber súčiastok z výroby, spracovanie technologických postupov a NC programov. Overenie programov s uvedením nástrojov a rezných podmienok.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka » Fakulta špeciálnej techniky » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo » Obrábanie, tvárnenie a povrchová úprava

48hlasov

Gradient of contact stress as a parameter determining biomechanical status of human hip (1996 | pridané 12. júla 2007)

Matej Daniel; Školiteľ: prof. Dr. Veronika Kralj-Iglič

Biomechanika bedrového kĺbu

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra jadrovej fyziky a biofyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Biofyzika

36hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Modelovanie vzniku výmoľovej erózie v okolí Bardejova pomocou geografických informačných systémov (2006 | pridané 11. júla 2007)

Štefan Koco; Školiteľ: doc. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

Výmoľová erózia je komplexný prírodný jav spojený s extrémnymi zrážkami a antropogénnymi zmenami vo využití zeme. Na Slovensku najviac výmoľov vzniklo v stredoveku, kedy dochádzalo k rozsiahlej devastácii lesného porastu a výrazným klimatickým zmenám.

Prešovská univerzita » Fakulta humanitných a prírodných vied » Katedra geografie a regionálneho rozvoja | PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy » Fyzická geografia a geoekológia

64hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Pohyb kamery ako výrazový prostriedok (2007 | pridané 11. júla 2007)

Mário Ondriš; Školiteľ: Mgr.art.Dodo Šimončič

ONDRIŠ, Mário: Pohyb kamery ako výrazový prostriedok (Diplomová práca) / Mário Ondriš. – Vysoká škola múzických umení v Bratislave. Filmová a televízna fakulta: Ateliér kameramanskej tvorby. Vedúci práce: Dodo Šimončič Bratislava: FTF VŠMU, 2007. 41s. Práca sa zaoberá pohybom kamery a jeho výrazovými možnosťami prevažne v hranom filme. Rozdelil som ju na dve časti.

Vysoká škola muzických umení v Bratislave » Filmová a televízna fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny filmu, rozhlasu a televízie

42hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Fraktálna kompresia obrazu (2006 | pridané 10. júla 2007)

Ľubomír Maťúš; Školiteľ: doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.

Táto práca sa venuje metóde kompresie obrazu na báze fraktálnej geometrie a porovnava ju s inymi znamymi metodami.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Počítačová grafika

37hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Short time oscillations of exchange rates (2007 | pridané 10. júla 2007)

Tomáš Bokes; Školiteľ: Prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.

In this paper we discuss and analyze deviations of a foreign exchange rate from its short term equilibrium.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

34hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Ateroskleróza a tuky v strave (2007 | pridané 10. júla 2007)

Júlia Puklušová; Školiteľ: doc. MUDr. Jaroslav Daniška, CSc.

V práci sme charakterizovali aterosklerózu, zosumarizovali sme poznatky a údaje o priebehu a vzniku ochorenie. Popísali sme rizikové faktory aterosklerózy a v plyv výživy s obsahom tukov na vznik tohto ochorenia.Popísali sme lipidy, ktoré sa nachádzajú v plazme človeka a rozdelili sme potraviny podľa obsahu tuku.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov » Katedra výživy ľudí | PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY » Poľnohospodárske vedy » Ostatné príbuzné odbory

46hlasov Dostupný celý text práce: DOC

História a súčasnosť populizmu v USA (2007 | pridané 10. júla 2007)

Peter Vargovčík; Školiteľ: PhDr. Vladimír Dančišin, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá objasnením významu pojmu populizmus a tomu, ako je tento fenomén vnímaný v USA. Práca tiež skúma politické strany, hnutia a osobnosti, ktoré boli a sú v Spojených štátoch zaraďované medzi populistické. Práca hľadá odpoveď na otázku, do akej miery je americká demokracia na pokraji novej populistickej revolúcie.

Prešovská univerzita » Filozoficka fakulta » Inštitút politológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Teória politiky

63hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Watermarking spustiteľného kódu (2007 | pridané 10. júla 2007)

Ivan Kohút; Školiteľ: Mgr. Miroslav Demeter

Watermarking spustiteľného kódu je jedným z nástrojov boja proti neoprávnenému kopírovaniu a používaniu softvéru. Zaoberá sa vkladaním tajných správ, vodoznakov, do programov. Vodoznakom je najčastejšie informácia o autorských právach vzťahujúcich sa k prog ramu alebo informácia identifikujúca zákazníka.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Teoretická informatika » Matematické metódy informatiky

32hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Ústredné versus regionálne printové médiá (2007 | pridané 10. júla 2007)

Marek Bagoňa; Školiteľ: Mgr. Roman Fila

Práca sa zaoberá analýzou ústredných a regionálnych printových médií. Hlavným cieľom práce bolo charakterizovanie geografických a demografických aspektov rozšírenia ústredných a regionálnych printových médií a ich porovnanie. V práci boli charakterizované hlavné znaky ústredných a regionálnych printových médií, ich štruktúra a členenie.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra humannej geografie a demogeografie | INÝ VEDNÝ ODBOR

39hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Zapojenie ŽSR do aktívneho pôsobenia v oblasti cestovného ruchu (2000 | pridané 9. júla 2007)

Ing. Miloš Kašuba; Školiteľ: Ing. Irena Voleská, CSc.

Predmetom tejto diplomovej práce je prostredníctvom metód manažmentu kvality, analýzy súčasného stavu cestovného ruchu v Slovenskej republike a rozboru ponuky služieb v osobnej preprave Železníc Slovenskej republiky navrhnúť také opatrenia, ktorými by sa ŽSR zapojili do aktívneho pôsobenia v oblasti cestovného ruchu.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra železničnej dopravy KZD | SPOLOČENSKÉ VEDY » Dopravné a poštové služby » Dopravné služby

28hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Bank Privatization and impact on the shareholde wealth in the Czech republic and Slovakia (2006 | pridané 9. júla 2007)

Michal Svec; Školiteľ: Dr. Vasso Ioannidou

Bank Privatization and impact on the shareholde wealth in the Czech republic and Slovakia

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Finančný manažment

25hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Nadnárodný organizovaný zločin v EÚ (2007 | pridané 9. júla 2007)

František Varhola; Školiteľ: JUDr. Roman Kašuba

Diplomová práca sa zaoberá súčasným stavom nadnárodného organizovaného zločinu v EÚ a situáciou v rámci boja proti tomuto fenoménu. Cieľom je zistiť aké sú možnosti EÚ v boji proti nadnárodnému organizovanému zločinu.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Národná a medzinárodná bezpečnosť

53hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Povinnosti spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným v komparácii s povinnosťami akcionára akciovej spoločnosti (2007 | pridané 8. júla 2007)

Michaela Horeličanová; Školiteľ: Doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc.

Práca sa zaoberá povinnosťami spoločníkov kapitálových obchodných spoločností, so zameraním na právnu úpravu platnú v Slovenskej republike k 01.01.2007. Jadro práce je členené na sedem častí. Prvá stať je venovaná právnoteoretickému objasneniu právnych inštitútov podielu, obchodného podielu a akcie.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra obchodného, finančného a hosporárskeho práva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Obchodné a finančné právo

53hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Demografický, geografický a sociologický aspekt fenoménu singles na Slovensku a v Európe (2007 | pridané 7. júla 2007)

Michal Drotován; Školiteľ: Mgr. Branislav Bleha, Ph.D.

Bakalárska práca sa zaoberá vybranými aspektmi fenoménu singles na Slovensku a v Európe. Práca je rozdelená na šesť časti vrátane úvodu a záveru. Jadro práce tvoria kapitoly o základných sociologických a demografických aspektoch singles, ktorých súčasťou je aj definovanie samotného pojmu, a kapitola o priestorových aspektoch singles, ktorá je členená na dve časti.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra humannej geografie a demogeografie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Humánna geografia

50hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Kryptografické vlastnosti čiastočne zadaných booleovských funkcií (2003 | pridané 6. júla 2007)

Petra Polovková; Školiteľ: RNDr. Martin Stanek PhD.

Boolean functions are an important tool in cryptography. We analyze cryptographic properties of Partially Defined Boolean Functions (PDBF). Special attention is paid to nonlinearity of PDBF and correlation immunity.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Teoretická informatika » Matematické metódy informatiky

28hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Štúdium hybridizácie DNA na pevnom povrchu pomocou ampérometrie. (2000 | pridané 6. júla 2007)

Viktor Gajdoš; Školiteľ: Prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.

Štúdium hybridizácie krátkych (10-20nukl.) jednoniťových reťazcov DNA naviazaných na pevnom zlatom povrchu cez HS-Au väzbu, pomocou ampérometrie. Porovnanie väzby na jadnom a oboch koncoch.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra jadrovej fyziky a biofyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Biofyzika

35hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Relativizácia v etike: situačná etika (2006 | pridané 6. júla 2007)

Martin Poliačik; Školiteľ: Mgr. Oliver Brezinský, PhD.

Skúšal som nájsť niečo čo prekračuje hranice rozdielov medzi ľuďmi a dáva jasné svetlo do rozhodovania ľudí bez ohľadu na náboženské presvedčenie, krajinu pôvodu, pohlavie či rasu. Chcel som tieto rozdiely relativizovať a upriamiť sa na situáciu, v ktorej sa má človek rozhodnúť. Preto relativizácia v etike: situačná etika. Práca má štyri časti.

Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Katedra filozofie | HUMANITNÉ VEDY » Filozofické vedy » Etika

75hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Prehľad knižníc na podporu spracovania obrazu (2007 | pridané 6. júla 2007)

Eva Kulková; Školiteľ: Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, PhD.

Cieľom tejto diplomovej práce bolo vytvoriť prehľad voľne šírených a komerčných knižníc na podporu spracovania obrazu a analyzovať ich z hľadiska rozsahu, použitelnosti pre rôzne operačné systémy a rôzne programovacie prostredia. Pre túto prácu sme si vybrali knižnice Gandalf, ITK, IM, Image Magick, Microsoft Vision SDK, Matrox Imaging Library a OpenCV. Knižnice sme sa rozhodli aj otestovať.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Počítačová grafika

19hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Tvorba klasifikačných stromov pri procese data miningu (2007 | pridané 4. júla 2007)

Ivan Sutóris; Školiteľ: RNDr. Igor Odrobina, CSc.

Pojmami data mining, alebo hľadanie znalostí v databázach sa označuje v súčasnosti populárna problematika na pomedzí štatistiky a informatiky, zaoberajúca sa nachádzaním vzťahov a vzorcov vo veľkých objemoch dát. Jednou z metód používaných pri data miningu sú klasifikačné (nazývané aj rozhodovacie) stromy, ktorými sa zaoberá táto práca.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

45hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Detekcia ľudských tvárí v obraze (2003 | pridané 4. júla 2007)

Marián Beszédeš; Školiteľ: Doc. Dr. Ing. Miloš Oravec

Popisujem systém na detekciu ľudských tvárí v neupravovanom vstupnom obraze pomocou neurónových sietí. Systém spracováva a normalizuje malé okná extrahované zo vstupného obrazu. Pri tomto sú použité vybrané techniky číslicového spracovania obrazu týkajúce sa normalizácie rozmerov, polohy, natočenia, vyrovnania svetelných podmienok a kontrastu.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Katedra telekomunikácií | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika

34hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vplyv environmentálnej výchovy na hodnotovú orientáciu mládeže (2007 | pridané 4. júla 2007)

Ing. Ján Mihalík; Školiteľ: Doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc.

Cieľom práce je posúdiť efektívnosť súčasnej formálnej environmentálnej výchovy pri tvorbe pozitívneho environmentálneho vedomia mládeže.

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo

38hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Ideálne ako tragické (F.M. Dostojevskij - Idiot) (2006 | pridané 4. júla 2007)

Mgr. Lucia Blíziková; Školiteľ: Prof. PhDr. Andrej Červeňák, DrSc.

Objektom tejto práce je knieža Lev Nikolajevič Myškin, hlavná postava románu Fjodora Michajloviča Dostojevského Idiot (1868). V posledných rokoch sa o tento román značne zvýšil záujem čitateľov. Nadčasový a večne aktuálny je predovšetkým jeho hlavný hrdina – Lev Nikolajevič Myškin.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Cudzie jazyky a kultúry

48hlasov Dostupný celý text práce: DOC

The Mathematics of Infectious Diseases (2007 | pridané 3. júla 2007)

Lenka Bubniakova; Školiteľ: doc. RNDr. Jaroslav Jaroš, CSc.

This paper deals with the possibility of an epidemic spreading in a population. It tells under which conditions will the infection spread and if it does then how it will spread in time. Some models take also in consideration vaccination, geographical location, social and cultural habit, etc.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Matematická analýza

45hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Iteratívna water-filling technika dynamického spektrálneho manažmentu pre technológiu VDSL (2007 | pridané 2. júla 2007)

Michal Chlpán; Školiteľ: Ing. Rastislav Róka, PhD.

Táto práca je venovaná problematike dynamického spektrálneho manažmentu DSM pre VDSL technológiu a to konkrétne iteratívnej technike water – filling. Technológia VDSL využíva ako prenosové médium medené krútené dvojlinky, ktoré boli pôvodne konštruované pre prenos analógového telefónneho signálu s rozsahom frekvenčného pásma 300 – 3400 Hz.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Katedra telekomunikácií | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Telekomunikácie

24hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Formy priamej demokracie (2004 | pridané 2. júla 2007)

Mgr. Peter Serina; Školiteľ: Doc.JUDr. Imrich Kanárik, CSc.

Dôvodov prečo som si vybral práve tému Priame formy demokracie bolo niekoľko. Predovšetkým je to téma, ktorá ma zaujíma z hľadiska vytvárania nových možností rozhodovania vecí verejných v konkrétnom politicko-právnom systéme, vo vzťahu k občanom.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Právnicka fakulta » Katedra teórie štátu a práva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Teória dejín štátu a práva

41hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Implementácia protokolu IPv6 (2007 | pridané 1. júla 2007)

Stanislav Petrenec; Školiteľ: Ing. Martin Medvecký, PhD

Práca obsahuje základnú špecifikáciu internetových protokolov IPv4 a IPv6. Analyzuje možnosti podpory QoS v IPv6 a porovnáva mechanizmy QoS v protokoloch IPv4 a IPv6. Súčasťou je návrh implementácie IPv6 v existujúcej IPv4 sieti Katedry telekomunikácií FEI STU v Bratislave a vyhodnotenie prínosov z implementácie.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Katedra telekomunikácií | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie

35hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Stravovacie zvyklosti v humenskom regióne (2006 | pridané 1. júla 2007)

Martin Cichý; Školiteľ: Doc. MUDr. Jaroslav Daniška, CSc.

Štúdium stravovacích zvyklostí v humenskom regióne v minulosti. Štúdium rizikových faktorov a civilizačných ochorení a ich dopadu na zdravotný stav obyvateľstva Dotazníkovým spôsobom na vzorke 100 respondentov zistiť stravovacie zvyklosti obyvateľov regiónu v súčasnosti a vyšetriť orientačnú cholesterolémiu. Zhodnotiť výsledky práce, určiť negatívne a pozitívne trendy vo výžive obyvateľstva humenského regiónu a formulovať základné výživové odporúčania.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov » Katedra výživy ľudí | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY » Zdravotníctvo a sociálne služby » Ostatné príbuzné odbory

52hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Zaistené otvorené podielové fondy (2007 | pridané 29. júna 2007)

Monika Sámeľová; Školiteľ: Ing. Peter Kovács

Bakalárska práca sa venuje zaisteným podielovým fondom. V práci všeobecne charakterizujeme zaistené podielové fondy. Podrobnejšie charakterizujeme a opisujeme zaistené fondy, ktorých portfólio je riadené metódou OBPI. Poukazujeme na výhody a nevýhody zaistených fondov a tiež ich porovnávame s nezaistenými fondami.

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

41hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Modelovanie výstupnej pamäte systému VoIP (Voice over Internet Protocol) (2000 | pridané 29. júna 2007)

Marek Repčík; Školiteľ: Doc. Ing. Martin Klimo, CSc.

V tejto práci sa pokúšam opísať aspekty týkajúce sa sietí, sieťových prenosov atď. V práci uvažujem dva druhy vstupných tokov. Prvý je Poissonov a druhý tzv. MMPP (Markov modulated Poisson Process) vstupný tok generovaný ON-OFF zdrojom.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra matematických metód KMM | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

34hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Využitie mikrosatelitných markérov pri analýze genómu jačmeňa siateho vzhľadom na odolnosť voči múčnatke trávovej. (2007 | pridané 28. júna 2007)

Bc. Lucia Sedláková; Školiteľ: Ing. Katarína Hrubíková, PhD.

Zistenie vzťahu medzi mikrosatelitnými sekvenciami v genóme jačmeňa siateho a odolnosťou, spôsobenou génom mlo, voči hubovej chorobe múčnatke trávovej metódou PCR – ISSR. Na analýzu DNA boli použitých 10 genotypov jačmeňa siateho, kde 4 genotypy boli bez génu mlo a 6 genotypov s génom mlo, prajmery P–Hv–01 a P–Hv–02 – trinukleotidy v troch opakovaniach s poradím nukleotidov zabezpečujúcich presné miesto naviazania na 3´konci.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov » Katedra genetiky a šlachtenia rastlín | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy » Genetika

47hlasov

Investičné plánovanie na príklade lyžiarskeho strediska Ski Turecká (2007 | pridané 27. júna 2007)

Peter Korcsog; Školiteľ: prof. Ing. Viera Marková PhD

Diplomová práca prezentuje návrhy dvoch investičných variantov v lyžiarskom stredisku Ski Turecká pre potenciálnych investorov, s dôrazom na návratnosť daných investícií. Začiatok práce sa zaoberá základnou charakterizáciou cestovného ruchu na Slovensku so zameraním na zimný cestovný ruch, čo je nevyhnutné pre porozumenie špecifických podmienok podnikania v oblasti cestovného ruchu.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra ekonomiky a manažmentu podniku | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a riadenie podnikov

42hlasov

Hodnotenie priepustnosti tranzitného plynovodu na území SR (2007 | pridané 26. júna 2007)

Peter Drotár; Školiteľ: Prof. Ing. Augustín Varga, CSc.

Vďaka svojej veľmi výhodnej geografickej polohe, hrá Slovensko z hľadiska prepravy zemného plynu ako tranzitná krajina v Európe veľmi dôležitú úlohu. Je preto nevyhnutné, aby boli činnosti spojené s prepravou ZP cez našu republiku na špičkovej úrovni s veľkým dôrazom na efektivitu prepravy. Cieľom tejto diplomovej práce je aspoň čiastočné pričinenie sa o jej zvýšenie.

Technická univerzita v Košiciach » Hutnícka fakulta » Katedra pecí a teplotechniky | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo » Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

46hlasov

Zahraničná politika Českej a Slovenskej Republiky voči USA v období 1993-2004 (Komparácia) (2005 | pridané 25. júna 2007)

Michal Trník; Školiteľ: PhDr. Petr Just

Porovnanie zahraničných politík ČR a SR voči USA v období od rozpadu ČSFR až do nedávnej súčasnosti je témou tejto práce, ktorá sa snaží poskytnúť prehľad hlavných determinantov českej a slovenskej zahraničnej politiky voči USA.

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

34hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Problém zamestnananosti u osôb so zdravotným postihnutím (2007 | pridané 25. júna 2007)

Miroslava Zubáňová; Školiteľ: PhDr. Anna Šmehilová

Bakalárska práca je spracovaná v rovine teoreticko-empirickej. Práca pojednáva o probléme zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím a nesie v sebe myšlienku podporovaného zamestnávania. Teoretická časť je rozdelená do troch kapitol. Prvá kapitola charakterizuje samotné zdravotné postihnutie a jej podkapitoly opisujú jednotlivé druhy zdravotného postihnutia.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Fakulta sociálnych vied » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Sociálna práca

70hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Kompilátor pre jazyky HSSL a VHDL (2002 | pridané 24. júna 2007)

Stefan Novak; Školiteľ: Ing. Juraj Štefanovič, PhD

Prezentovaná diplomová práca sa zaoberá problémom transformácie opisu číslicových systémov v jazyku HSSL do jazyka VHDL. Jazyk HSSL je jazyk opisujúci systém na systémovej úrovni a existencia opisu v jazyku VHDL je dôležitá z hľadiska syntézy daného systému do cieľovej architektúry.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

33hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Riadenie podnikových rizík pri implementácii eura (2007 | pridané 23. júna 2007)

Marek Hrdý; Školiteľ: doc. Ing. Jozef Kľučka, CSc.

Práca je koncipovaná ako teoreticko- praktická štúdia o riadení podnikových rizík pri implementácií eura. Autor sa zameriava na charakteristiku projektových rizík, identifikuje podnikové riziká späté s implementáciou eura a navrhuje stratégie ich eliminácie. Tiež sa zameriava sa na riadenie projektu implementácie eura.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Katedra krízového manažmentu KKM | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a manažment podniku

53hlasov Dostupný celý text práce: PDF

The Role of Investment Promotion Agencies at Attracting Foreign Direct Investment and Their Impact on Economic Development in Central Europe (The Czech Republic and Slovakia in Comparative Perspective) (2007 | pridané 21. júna 2007)

Michal Trník; Školiteľ: Prof. Béla Greskovits

Táto práca sa zaoberá úlohou investičných agentúr v procese lákania priamych zahraničných investícií v strednej Európe. Komparácia českej (CzechInvest) a slovenskej investečnej agentúry (SARIO) ponúka zaujímavý obraz o rozdielnom stave 'investment promotion' v strednej Európe.

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

29hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Vplyv anizotropie na stabilitu škálovacích režimov v modeli advekcie pasívnej vektorovej prímesi (2007 | pridané 21. júna 2007)

Martin Scholtz; Školiteľ: RNDr. Marian Jurcisin, PhD.

Turbulencia patrí medzi posledné nevyriešené problémy klasickej fyziky. Značný pokrok v chápaní turbulencie priniesli metódy kvantovej teórie poľa a renormalizačnej grupy. V tejto práci sa študuje šírenie pasívnej vektorovej prímesi v nestlačiteľnom turbulentnom prostredí s predpísanou štatistikou za prítomnosti anizotropie.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Všeobecná fyzika a matematická fyzika

45hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Podpora dištančného vzdelávania na regionálnej Cisco akadémii (2007 | pridané 18. júna 2007)

Bc. Juraj Brosz; Školiteľ: Ing. Boris Dado

Analyzujte potreby a možnosti spracovania toku informácií pri prevádzke regionálnej Cisco akadémie na FIIT STU Bratislava. Analyzujte životný cyklus kurzu, jeho etapy a informácie, s ktorými sa v tomto procese manipuluje. Na základe výsledkov analýzy bol navrhnutý a implementovaný informačný systém, ktorý zjednoduší činnosti a zautomatizuje aktivity spojené s organizovaním kurzov akadémie.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta informatiky a informačných technológií » Ústav počítačových systémov a sietí | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

41hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Návrh a posúdenie zateplenia stavby z hľadiska ochrany tepla a ochrany pred požiarmi (2007 | pridané 18. júna 2007)

Michal Vacula; Školiteľ: Ing. Ľudmila Tereňová, Phd.

S rastom cien energií na vykurovanie stavieb sa v dnešnej dobe stáva trendom dodatočné zatepľovanie stavebných konštrukcií za účelom eliminovania nákladov vynaložených na vykurovanie stavieb. Okrem samotnej funkcie tepelnej ochrany a energetickej úspornosti musí dodatočný zatepľovací systém spĺňať aj prísne protipožiarne opatrenia špecifikované právnymi a normatívnymi predpismi platnými v EÚ.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra požiarnej ochrany | INÝ VEDNÝ ODBOR

45hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Využitie záverov Prospect Theory pre rozhodovanie ekonomických subjektov (2007 | pridané 18. júna 2007)

Marek Rusnák; Školiteľ: Ing. Tomáš Výrost, PhD.

Prospect Theory je jednou zo základných teórií, ktorá spadá pod tzv. Behaviorálne financie. Na základe praktických príkladov spochybňuje racionalitu v rozhodovaní ekonomických subjektov, na ktorej je založené množstvo ekonometrických modelov.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a manažment podniku

44hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Equilibrium exchange rate (2007 | pridané 17. júna 2007)

Dénes Kucsera; Školiteľ: RNDr. Juraj Zeman, CSc.

V tejto diplomovej práci skúmame reálny efektívny rovnovážny výmenný kurz Slovenskej koruny založený na indexe spotrebiteľských cien a cien výrobcov. Model na určenie behaviorálneho rovnovážneho kurzu (BEER) použitý v tejto práci bol inšpirovaný Alberola et al. (1999, 2002). Správanie sa rovnovážneho kurzu je popísané pomocou produktivity a čistých zahraničných aktív.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

49hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Ošetrovanie chorého s varixami dolných končatín (2007 | pridané 16. júna 2007)

Ráchel Peresová; Školiteľ: PhDr. Hana Belejová

Varixy (kŕčové žily) dolných končatín patria medzi najčastejšie ochorenia v populácii. Takmer každý z nás má niekoho v príbuzenstve alebo aspoň medzi známymi, ktorý trpí práve týmto ochorením. Chorý však často zanedbajú liečbu i prevenciu, majú iba povrchové vedomosti o zásadách správnej životosprávy a poskytnuté rady častokrát nedodržiavajú alebo dodržiavajú iba čiastočne, pretože ochorenie si neberú vážne. Pravda, varixy napriek svojho progredujúceho priebehu priamo neohrozujú život, ale v niektorých prípadoch ťažké subjektívne príznaky a rôzne komplikácie môžu výrazne znížiť kvalitu života. Správne usmernenie chorých do veľkej miery je aj zodpovednosťou sestier. Dostupná ošetrovateľská literatúra o danej problematike je však v súčasnosti veľmi chudobná, prakticky ju tvorí iba pár článkov v rôznych zdravotníckych časopisoch a niekoľko viet v knižných publikáciách. Teoretická časť tejto práce obsahuje najzákladnejšie informácie z medicíny a ošetrovateľstva potrebné pre zabezpečenie kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti o chorého s varixami dolných končatín. Praktickú časť tvorí návrh štandardu a auditu ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta po operácii varixov. V prílohách sa nachádza aj návrh edukačného materiálu pre pacientov.

Univerzita Komenského » Lekárska fakulta » Ústav ošetrovateľstva | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY » Zdravotníctvo a sociálne služby » Ošetrovateľstvo

55hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Opoznámkovanie sprístupňovaných webových stránok počas sprístupňovania (2007 | pridané 16. júna 2007)

Martin Adam; Školiteľ: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.

Web so sémantikou je projekt, ktorý sa snaží vyvinút univerzálny prostriedok pre výmenu informácií v strojovo-pochopitelnej forme. Súcasný web je tvorený najmä za použitia znackovacieho jazyka HTML, ktorého primárnou úlohou je len urcit, ako sú dáta používatelovi zobrazované. Clovek si informácie vie zaradit na základe ich rozloženia na stránke a konvencií. Stroj tieto údaje ale priamo rozoznat nevie.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta informatiky a informačných technológií » Ústav informatiky a softvérového inžinierstva | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Softvérové inžinierstvo

40hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Vlastnosti rovinných kriviek a ich vizualizácia (2007 | pridané 15. júna 2007)

Eva Kozáková; Školiteľ: doc. RNDr. Miloš Božek, CSc.

Diplomová práca skúma vlastnosti rovinných kriviek. Venuje sa štúdiu ruliet, špirál a kužeľosečiek. Niektoré z vlastností kriviek sú vizualizované v programe, ktorý bol vytvorený ako súčasť tejto práce. Program umožňuje meniť parametre uvedených kriviek a exportovať vytvorené obrázky, ako voľne šíriteľný teda môže poslúžiť pri ilustrovaní článkov o krivkách.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy

30hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Súčasné smerovanie slovenskej hudobnej kultúry v masmediálnom priestore (2007 | pridané 15. júna 2007)

Katarína Šimková; Školiteľ: Mgr. Diana Rauchová

Táto práca skúma možnosti fungovania slovenskej hudobnej kultúry v masmediálnom prostredí so zameraním na hudobné vysielanie jednotlivých slovenských rádií. Vychádza z uskutočneného výskumu a z názorov odbornej i laickej verejnosti.

Prešovská univerzita » Filozoficka fakulta » Inštitút estetiky, vied o umení a kulturológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Kulturológia

55hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Dopady zavedenia Eura vo vybraných ekonomikách (2007 | pridané 15. júna 2007)

Jozef Šupina; Školiteľ: Ing. Tomáš Paleta

Predmetom diplomovej práce „Dopady zavedení eura ve vybraných ekonomikách“ je analýza vplyvu eura na vybrané ekonomické ukazovatele v Nemecku, Francúzsku, Írsku a Belgicku. V prvej časti stručne popisujem históriu vzniku spoločnej meny a prínosy, ktoré sa od nej očakávali.

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment

41hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Modelovanie adaptívnych webových systémov (2006 | pridané 15. júna 2007)

Michal Moravčík; Školiteľ: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

Adaptívne webové systémy umožňujú prispôsobovanie prezentovaného obsahu podľa meniacich sa charakteristík používateľa. Každý adaptívny systém využíva vlastný spôsob vytvárania adaptívnych aplikácií a využíva pri tom vlastné modely. S pribúdajúcim množstvom adaptívnych systémov rastie potreba efektívnejšej podpory pre vytváranie obsahu adaptívnych aplikácií, ktorý by mal byť všeobecne použiteľný medzi viacerými adaptívnymi systémami.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta informatiky a informačných technológií » Ústav informatiky a softvérového inžinierstva | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Softvérové inžinierstvo

45hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Konštrukčný návrh vyvažovacieho mechanizmu malej rámovej píly (2007 | pridané 14. júna 2007)

Vladimír Kollárik; Školiteľ: doc. Ing. Milan Banský, Csc.

Diplomová práca je zameraná na konštrukčný návrh vyvažovacieho mechanizmu malej rámovej píly. Práca popisuje rámovú pílu z technologického a konštrukčného hľadiska, súčasného stavu, zaoberá sa teóriou kinematiky a dynamiky kľukového mechanizmu. Cieľom je nájsť riešenie, ktoré zabezpečí aby sily vznikajúce pri pohybe (reznom procese) kľukového mechanizmu sa navzájom rušili.

Technická univerzita vo Zvolene » Fakulta enviromentálnej a výrobnej techniky » Katedra drevárskych strojov a zariadení | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo » Výrobné stroje a zariadenia

36hlasov

Vytvorenie simulačného modelu realizujúceho určovania polohy v mobilných ad hoc bezdrôtových sieťach (2007 | pridané 14. júna 2007)

Tomáš Benč; Školiteľ: Ing. Peter Brída, PhD.

Táto diplomová práca popisuje metódy pre vyhľadávanie polohy uzlov v ad hoc sieťach. Súčasťou diplomovej práce je realizácia simulačného modelu a zhodnotenie dosiahnutých výsledkov.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Rádiolektronika

42hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Príprava detí na zvládanie krízových situácií (2007 | pridané 14. júna 2007)

Eva Čerňanská; Školiteľ: RSDr. Mgr. Vladimír Míka, PhD

Diplomová práca sa zaoberá problematikou vzdelávania a prípravy detí na pravdepodobné krízové situácie. Obsahuje stručný popis systému vzdelávania obyvateľov na civilnú ochranu v SR a analýzu súčasného stavu prípravy žiakov. Cieľom práce bolo poukázať na dôležitosť prípravy detí. Súčasťou práce sú návrhy na zlepšenie systému vzdelávania a prípravy žiakov základných škôl na krízové situácie.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Katedra krízového manažmentu KKM | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo

57hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Ekonomická škoda v sťažených podmienkach hospodárenia vplyvom elektrických rozvodných sietí (2004 | pridané 13. júna 2007)

Ing. Matúš Šiška; Školiteľ: doc. Ing. Karol Kalúz, CSc.

Cieľom práce je kvantifikácia strát vzniknutých v dôsledku prekážok v hospodárení vplyvom elektrických vedení situovaných na poľnohospodárskom pôdnom fonde.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva » Katedra krajinného inžinierstva, KKI | PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY » Poľnohospodárske vedy » Krajinné inžinierstvo

47hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Politika účasti krajín V4 v mierových operáciách v kontexte mnohonárodnej vojenskej spolupráce (2007 | pridané 13. júna 2007)

Peter Ballon; Školiteľ: Doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.

Práca sa zaoberá problematikou vysielania vojakov krajín V4 do mierových operácií a smery politík, ktoré sa s ňou spájajú. Popri analýze podobných a odlišných čŕt v zahraničnej angažovanosti týchto krajín práca skúma taktiež slabšie rozvinutú regionálnu vojenskú spoluprácu v strednej Európe a analyzuje jej príčiny a možné dôsledky do budúcnosti.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

41hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Kariérne poradenstvo na stredných školách v Trenčianskom kraji (2007 | pridané 13. júna 2007)

Ing. Marcela Lučanská; Školiteľ: Ing. Tomáš Hanulík

Práca sa zoberá problematikou kariérneho poradenstva , jeho úlohou v zvyšovaní kvality ľudských zdrojov , spoločenským významom kariérneho poradenstva, faktormi, ktoré ho ovplyvňujú, postupmi a krokmi, ktoré využíva a zefektívňovaním profesionálneho správania sa ľudí, nakoľko kariérne poradenstvo predstavuje účinný nástroj prevencie pred možnou nezamestnanosťou v budúcnosti, zosúlaďuje individuálne želania a potreby so spoločenskými, šetrí, dokonca znásobuje spoločenské prostriedky investované do vzdelávania a odbornej prípravy mládeže.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka » Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov » Katedra rozvoja ľudských zdrojov a personálneho manažmentu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Ostatné príbuzné odbory

41hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vplyv vysokej teploty na príjem vody a rast mladých rastlín kukurice (1996 | pridané 13. júna 2007)

Emil Juck; Školiteľ: doc. RNDr. Timotej Ješko, CSc.

Práca sleduje a hodnotí vplyv vysokej teploty (teplotného stresu) na príjem vody a rast mladých rastlín kukurice pestovaných v kontrolovaných podmienkach rastovej komory. Rast rastlín bol hodnotený metódou rastovej analýzy a príjem vody gravimetrickým spôsobom. Sledovalo sa niekoľko modelov aplikácie stresovej teploty, najmä vplyv supraoptimálnych (nad 31 °C) až subletálnych (40-45 °C) teplôt. Výsledky práce sú príspevkom k "stresovej fyziológii" rastlín a dopĺňajú poznatky o procesoch prebiehajúcich v kultúrnych rastlinách pri tvorbe ich produkcie v nepriaznivých podmienkach.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra fyziologie rastlin | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy » Fyziológia rastlín

40hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Úlohy sociálneho pracovníka pri organizovaní osvojenia. (2006 | pridané 13. júna 2007)

Juraj Marendiak; Školiteľ: JUDr. Marta Kečkešová

Práca v teoretickej časti vymedzuje právnu úpravu osvojenia a jeho organizovania. Na základe platnej právnej úpravy organizovania osvojenia a potrieb osvojiteľných detí a žiadateľov o osvojenie identifikuje úlohy sociálnych pracovníkov štátnej správy a akreditovaných subjektov a zároveň poukazuje na nedostatky v tejto oblasti.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra sociálnej práce | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Sociálna práca

59hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Tvorivosť ako faktor tvorby inovácií v podniku (2007 | pridané 13. júna 2007)

Jana Kováčová; Školiteľ: Doc. Ing. Jozef Vodák, Phd.

Diplomová práca je zameraná na analýzu tvorivostného potenciálu vybraného podniku ako hlavného faktora produkcie inovácií. Výsledkom práce sú navrhnuté tvorivé postupy zvyšujúce tento potenciál a tvoriace podmienky pre zlepšenie súčasného stavu.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra manažérskych teórií KMNT | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Manažment

41hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Stanovenie vybraných biomolekúl pomocou fluorescenčného synchrónneho skenu (2006 | pridané 13. júna 2007)

Terézia Vojtylová; Školiteľ: Mgr. Petr Táborský, Ph.D.

Fluorescenčná analýza patrí medzi najpoužívaňejšie metódy stanovenia organických látok a biomolekúl. Medzi jej výhody patrí citlivosť a selektivita. Stanovenie niekoľkých látok, s podobnými fluorescenčnými vlastnosťami, vedľa seba v zmesi je problematické.

Univerzita mimo Slovenska | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Analytická chémia

31hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Nábytok do slovenskej reštaurácie (2007 | pridané 12. júna 2007)

Juraj Tomčík; Školiteľ: Mgr. art. Marián Ihring

Slovenská reštaurácia ako miesto prezentácie slovenskej kuchyne je v tejto práci predstavovaná cez riešený nábytok a to stoličku a stôl. V prvej časti tejto práce je opísaný stav súčasných slovenských „moderných“ salašov, ktoré sa momentálne na našom trhu nachádzajú a prezentujú našu kuchyňu.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Dizajn (aj pre technické vedy)

65hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Štúdium integrity DNA po technologickom opracovaní potravín (2007 | pridané 12. júna 2007)

Mgr. Lenka Vranková; Školiteľ: RNDr. Peter Siekel, CSc.

Sledovanie degradácie DNA v procese výroby potravín so zreteľom na možný horizontálny transfer génov pri produkcii transgénnych potravín je výsostne aktuálnou problematikou.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochemie | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy » Molekulárna biológia

41hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Centralizovaný systém pre výmenu správ medzi paralelnými procesmi (2007 | pridané 11. júna 2007)

Roman Pauer; Školiteľ: Dr. Tomáš Plachetka

Práca sa zaoberá špecifikáciou, návrhom a implementáciou centralizovaného systému pre výmenu správ medzi paralelnými procesmi. Inými slovami povedané, je to simulátor distribuovaného systému. Slúži okrem iného na ladenie (debuggovanie) paralelných aplikácií. Práca ďalej obsahuje implementáciu knižnice TPL (Thread Parallel Library) pomocou tohoto systému.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

35hlasov Dostupný celý text práce: WEB

204 - Most na diaľnici D1 Galanovec v km 1,584 (2007 | pridané 11. júna 2007)

Bc. Jaroslav ADAMEC; Školiteľ: Doc. Martin Moravčík, PhD.

Úlohou diplomovej práce bolo navrhnúť tri variantné riešenia premostenia diaľnice D1 Ladce - Sverepec ponad údolie. Prvým variantom je návrh predpätej komorovej mostnej konštrukcie budovanej systémom letmej betonáže, druhým je návrh mostnej konštrukcie zo segmentových prefabrikátov a tretím je návrh predpätej komorovej mostnej konštrukcie budovanej na podpernej skruži. Každé z variantných riešení obsahuje dispozičné a konštrukčné riešenie vo forme výkresovej dokumentácie, predbežný statický výpočet riešenej konštrukcie, prvý variant obsahuje aj podrobný statický výpočet, a technickú správu, ktorej súčasťou je popis mostného objektu a technologický postup výstavby.

Žilinská univerzita » Stavebná fakulta » Katedra stavebných konštrukcií a mostov KSKM | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo » Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

47hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Problematika spracovania učebnej látky do multimediálnych kurzov (CBT) a do online kurzov (WBT) (2007 | pridané 10. júna 2007)

Slavomír Smalec; Školiteľ: doc. Ing. Jana Burgerová, Phd.

O zmenách v tradičnom vzdelávaní a o využití nových metód a foriem v procese výučby pojednáva súčasná edukácia. Jednou z možností ako edukačný proces obohacovať a tým aj vytvoriť vhodné podmienky pre modernú výučbu je využitie informačných a komunikačných technológií (IKT), ktoré majú v dnešnej tvorivej škole nezastupiteľné miesto.

Prešovská univerzita » Pedagogická fakulta » Katedra prírodovedných a technických disciplín | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Predškolská a elementárna pedagogika

53hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Jazyk reklamy - jazykové prostriedky a analýza reklamných sloganov (2006 | pridané 9. júna 2007)

Jana Lapšanská; Školiteľ: PhDr. Radoslav Pavlík

Práca poskytuje analýzu jazyka reklamy z lingvistického hľadiska a špecifikuje jazykové prostriedky použité v reklamných textoch. Práca prináša poznatky o použití jazykových prostriedkov v reklame v tlači. Analytickou metódou autor zistil mieru použitia jednotlivých jazykových prostriedkov v reklamných sloganoch, aj vo vzťahu k produktovému zameraniu.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra anglického jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Cudzie jazyky a kultúry

56hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Analýza a optimalizácia osvetlenia pracovných priestorov vo firme KOHAFLEX, s.r.o., Banská Bystrica (2007 | pridané 9. júna 2007)

Peter Uram; Školiteľ: Ing. Miroslav Dado, PhD.

Práca prezentuje výsledky analýzy vybraného faktoru pracovného prostredia – osvetlenia. Objektom analýzy je výrobná hala firmy KOHAFLEX s.r.o. Banská Bystrica, Majerská cesta 57, ktorej výrobná náplň je výroba tlakových kovových flexibilných hadíc.

Technická univerzita vo Zvolene » Fakulta enviromentálnej a výrobnej techniky » Katedra technického manažmentu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Bezpečnostné služby, obrana a vojenstvo » Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

48hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Elektrochemická Prekoncentrácia Sb pre Následné Stanovenie Metódou GF AAS (2007 | pridané 8. júna 2007)

Bc. Miroslav Tropp; Školiteľ: Ing. Alena Manová, CSc

Cieľom predkladanej diplomovej práce bola elektrochemická prekoncentrácia antimónu pre následné stanovenie metódou atómovej absorpčnej spektrometrie s elektrotermickou atomizáciou. Samotnému spojeniu predchádzala v prvom kroku optimalizácia dôležitých parametrov pri ETAAS a následné stanovenie celkového antimónu.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Ústav analytickej chémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Analytická chémia

73hlasov

Metódy posúdenia kvality interferogramu (2006 | pridané 8. júna 2007)

Ing. Michal Girmala; Školiteľ: Doc. Ing. Lena Halounova, CSc.

Táto diplomová práca sa zaoberá radarovou interferometriou, konkrétne hodnotením kvality interferogramu a zdrojmi šumu a dekorelácie. V prvej časti sú popísané všeobecné princípy tejto metódy, jej použiteľnosť a spôsob spracovania.

Univerzita mimo Slovenska | INÝ VEDNÝ ODBOR

30hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Symfonická tvorba Jána Cikkera s akcentom na Spomienky op. 25 (2007 | pridané 8. júna 2007)

Gabriel Rovňák ml.; Školiteľ: doc. Emil Skoták

Táto práca pojednáva o jednom z najvýznamnejších slovenských hudobných skladateľov 20. storočia – Jánovi Cikkerovi (1911 – 1989). Popisuje nielen jeho biografiu, ale zameriava sa najmä na kompletnú tvorbu, dedikovanú symfonickému orchestru. Ku každému dielu uvádzam stručný rozbor a obsadenie orchestra s približnou minutážou.

Univerzita mimo Slovenska | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny hudby

44hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Analýza odvetvia a strategické partnerstvá v plynárenskom odvetví v EÚ a vo svete (2007 | pridané 7. júna 2007)

Michal Kitko; Školiteľ: Mgr. Peter Gál, Phd

KITKO, Michal : Analýza odvetvia a strategické partnerstvá v plynárenskom odvetví v EÚ a vo svete. [Diplomová práca] – Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu; Katedra stratégie a podnikania. – Vedúci: Peter Gál. Bratislava: UK, 2006, 87 s.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra stratégie a podnikania | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Odvetvové ekonomiky a manažment

43hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Interaktívne prostredie na prácu s grafmi (2007 | pridané 7. júna 2007)

Peter Pavlík; Školiteľ: PaedDr. Daniela Lehotská

Predkladaná práca je návrhom a realizáciou interaktívneho prostredia na výučbu grafov. Jej cieľom bolo vytvoriť prostredie, ktoré by študentom Fakulty matematiky, fyziky a informatiky uľahčilo pochopiť princípy práce algoritmov na grafoch.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra základov a vyučovania informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

34hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Analýza informačných systémov civilnej ochrany v Žilinskom kraji (2007 | pridané 7. júna 2007)

Ing. Michal Tencer; Školiteľ: Ing. Vladislav Kašpar, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá analýzou informačného systému civilnej ochrany Slovenskej republiky, ktorú tvorí hlásna a informačná služba. V jednotlivých kapitolách sú riešené organizačné, technické, technologické a softwarové riešenia. Výsledkom diplomovej práce je analýza týchto prostriedkov na území Žilinského kraja a jeho špecifík.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Katedra krízového manažmentu KKM | SPOLOČENSKÉ VEDY » Bezpečnostné služby, obrana a vojenstvo » Ostatné príbuzné odbory

47hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Systém kariérneho poradenstva pre študentov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne (2007 | pridané 6. júna 2007)

Ing. Martina Malinovská; Školiteľ: Ing. Tomáš Hanulík

ABSTRAKT MALINOVSKÁ, Martina: SYSTÉM KARIÉRNEHO PORADENSTVA PRE ŠTUDENTOV TRENČIANSKEJ UNIVERZITY A. DUBČEKA V TRENČÍNE (Diplomová práca) – Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov; Katedra ľudských zdrojov a personálneho manažmentu. – Vedúci práce: Ing.Tomáš Hanulík. – Trenčín: FSEV TnUAD, 2007. - 77 s.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka » Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov » Katedra rozvoja ľudských zdrojov a personálneho manažmentu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná ekonomika a služby

60hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Komunikácia a sociálne zručnosti ako prostriedok zlepšovania vzťahov medzi žiakmi (2006 | pridané 6. júna 2007)

Iveta Búciová; Školiteľ: Doc. RSDr. Ján Brindza, CSc

Diplomová práca sa zaoberá teóriou a výskumom komunikácie detí – žiakov staršieho školského veku, navštevujúcich základné školy v meste a na dedine. Pokúša sa zistiť vzťah detí ku komunikačným prostriedkom a ich spôsob vyjadrovania pomocou nepriamej komunikácie, používanie mobilov a internetu v nepriamej komunikácii a vplyv nepriamej komunikácie na vzťahy medzi žiakmi.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Pedagogická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Filozofické vedy » Etika

51hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Vytvorenie máp pokrytia signálom GSM (2007 | pridané 6. júna 2007)

Andrej Kándl; Školiteľ: Ing. Peter Brída, PhD.

Práca sa zaoberá metodikou tvorby máp pokrytia signálom v GSM sieťach. Na základe vytvorenej metodiky autor realizoval aplikáciu určenú na mapovanie pokrytia signálom v GSM sieti. Práca rozoberá funkciu tejto aplikácie a jej obsluhu. Na základe vytvorených máp pokrytia autor prakticky realizoval fingerprintovú lokalizačnú techniku v GSM sieti. Testovaním tejto techniky na presnosť udania polohy autor ukázal, že dosahuje lepšie výsledky ako iné lokalizačné techniky používané v GSM sieťach. V závere sa autor zaoberá možnosťami zvýšenia presnosti skúmanej lokalizačnej metódy a jej možnosťami praktickej aplikácie v existujúcich GSM sieťach.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Telekomunikácie

56hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Syntéza epidihydropinidínu (2007 | pridané 5. júna 2007)

Bc. František Mathia; Školiteľ: Ing. Peter Szolcsányi, PhD.

Organická chemia - totálna syntéza

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Organická chémia

123hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Spracovanie a interpretácia mikrogravimetrických meraní z veľkej terasy Oravského zámku (2007 | pridané 5. júna 2007)

Miroslav Vrzba; Školiteľ: RNDr. Roman Pašteka, PhD.

Cieľom tejto diplomovej práce je podrobné spracovanie a interpretácia mikrogravimetrických dát z veľkej terasy Oravského zámku. Objektom prieskumu je tiež overenie detekčných schopností mikrogravimetrie pri lokalizácii a delineácii pripovrchových dutín antropogénnho charakteru – tzv. kazemát. Veľký dôraz bol kladený na korektné zavedenie topokorekcií využitím digitálneho modelu reliéfu.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra aplikovanej a environmentalnej geofyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Geologické vedy » Aplikovaná geofyzika

242hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Financovanie regionálneho školstva (2007 | pridané 5. júna 2007)

Eva Podhrázská; Školiteľ: PhDr. Jana Mitaľová

Diplomová práca sa zaoberá problematikou financovania regionálneho školstva v podmienkach slovenského školského systému. Práca analyzuje súčasnú situáciu vo financovaní vybraných druhoch regionálnych škôl (MŠ,ZŠ,SŠ), sprehľadňuje finančné toky smerujúce k jednotlivým školám a prostredníctvom 34. schém ich aj graficky znározňuje.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Fakulta verejnej správy » Katedra ekonomických vied | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

64hlasov Dostupný celý text práce: DOC

mlieková úžitkovosť vo vťahu vybraným reprodukčným ukazovateľom HD na PD Zavar (2005 | pridané 5. júna 2007)

Ing. Ľubomír Drinka; Školiteľ: Ing. Ján Zimmerman

Abstrakt Porovnáva sa vplyv mliekovej úžitkovosti na úroveň ukazovateľov plodnosti. Súbor zahŕňal 377 dojníc holsteinského plemena s 377 laktáciami s priemernou úžitkovosťou 10148 ± 1746 kg mlieka rozdelených do štyroch skupín (≤ 8 000, 8 000 - 10 000, 10 000 - 12 000, ≥ 12 000).

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov » Katedra špeciálnej zootechniky | PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY » Poľnohospodárske vedy » Všeobecná živočíšna produkcia

51hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Charakterizácia interakcie NADH oxidázy z Thermus thermophilus so substrátom. (2007 | pridané 4. júna 2007)

Petra Vasiľková; Školiteľ: doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD

Táto práca je zameraná predovšetkým na štúdium interakcie NADH oxidázy so substrátom a to inhibovaním enzýmu jednotlivými časťami NADH ako aj produktom prvej polreakcie (NAD+, kyselina nikotínová, nikotínamid, AMP, ADP). Enzým interaguje s týmito časťami s rôznou afinitou. Takéto rozdelenie afinít k jednotlivým podštruktúram substrátu umožňuje efektívnu asociáciu substrátu a disociáciu produktu.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

47hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Funkcia farby vo filme (2007 | pridané 3. júna 2007)

Jana Rusňáková; Školiteľ: PhDr. Alexander Plencner

Hlavnou témou diplomovej práce je fungovanie a pôsobenie farby v rámci audiovizuálneho diela a podmienky jej využívania. Práca je rozdelená na šesť kapitol, obsahuje pojmový aparát a obrazovú prílohu, ktorá výrazne uľahčuje orientáciu v danej problematike a názorne dokresľuje uvedené fakty. Prvá kapitola je zameraná na historický vývoj kinematografie a prvé pokusy s používaním farieb.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Fakulta masmediálnej komunikácie » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny filmu, rozhlasu a televízie

57hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Koncepty modelov distribuovaných systémov (2007 | pridané 2. júna 2007)

Iveta Adamuščínová; Školiteľ: Ing. František Jakab, PhD.

V súčasnosti je väčšina moderných výpočtových systémov distribuovaných a súvisiacim trendom je to, že znalosť modelovania takýchto systémov sa stáva čoraz nevyhnutnejšou.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Počítačové inžinierstvo

77hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Informačné kritéria pre STAR modely (2007 | pridané 2. júna 2007)

Martin Handlovič; Školiteľ: Prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, CSc.

Cieľom diplomovej práce je popísať najčastejšie používané moderné techniky na analyzovanie časových radov a následne vyhodnocovanie týchto radov na základe informačných kritérií. Špeciálne sa budeme zaoberať STAR modelmi a informačnými kritériami pre tieto modely. Vhodnosť týchto modelov pre analýzu časových radov podporíme aplikáciou na reálnych dátach.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

35hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Logogymnastika ako prevencia porúch reči v predškolskom veku (2006 | pridané 2. júna 2007)

Mgr. Stanislava Hudáková; Školiteľ: PaedDr. Iveta Boržíková

HUDÁKOVÁ, Stanislava: Logogymnastika ako prevencia porúch reči v predškolskom veku. [Diplomová práca] / Stanislava Hudáková. – Prešovská univerzita v Prešove. Pedagogická fakulta; Katedra telesnej výchovy. – Školiteľ : PaedDr. Iveta Boržíková. Prešov : FŠPU, 2006. Práca prezentuje výsledky logogymnastiky a zaoberá sa jej pôsobením počas 5 - tich mesiacov (september 2005 - február 2006).

Prešovská univerzita » Pedagogická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Vedy o športe » Športová edukológia

46hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Južné Tirolsko: Minulosť, prítomnosť a budúcnosť národnostných menšín (2006 | pridané 2. júna 2007)

Iva Jaburová; Školiteľ: doc. PhDr. Ján Liďák, CSc.

Predkladaná práca približuje problematiku národnostných, jazykových a kultúrnych menšín na príklade nemecky hovoriaceho obyvateľstva v dnešnej talianskej provincií Bozen-Südtirol. Práca sa zaoberá problémami definície menšín, teoretickými aspektmi ich vnímania a foriem samosprávy, ale aj otázkami reflexie menšinovej ochrany v medzinárodnom práve.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta medzinárodných vzťahov » Katedra politológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

46hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Study of Point Defects in Silicon Using Quantum-mechanical Methods (2007 | pridané 2. júna 2007)

Karol Jarolimek; Školiteľ: doc. Ing. Peter Ballo, PhD.

A semi-empirical method MNDO is used to examine two main groups of point defects in silicon namely: oxygen-nitrogen based defects and vacancynitrogen based defects. The defects are placed in the middle of a H-terminated cluster to model real conditions in silicon material.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Katedra fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Fyzika kondenzovaných látok a akustika

28hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Rozhodovanie mladých ľudí pri výbere dôchodkovej správcovskej spoločnosti. (2007 | pridané 1. júna 2007)

Lenka Knezu; Školiteľ: Ing. Dana Vokounová, PhD.

Cieľom diplomovej práce bolo objasniť správanie a rozhodovanie spotrebiteľov, charakterizovať trh starobného dôchodkového sporenia na Slovensku a na základe prieskumu určiť, podľa ktorých faktorov sa sporitelia rozhodli pre konkrétnu dôchodkovú správcovskú spoločnosť.

Ekonomická univerzita Bratislava » Obchodná fakulta » Katedra marketingu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Obchod a marketing

51hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Perioperačná stratifikácia kardiovaskulárneho a nekardiovaskulárneho rizika u pacientov s kolorektálnym karcinómom (2007 | pridané 31. mája 2007)

Miroslav Pernický; Školiteľ: Prof. MUDr. Ján Murín, CSc., Doc. MUDr. Peter Labaš, CSc.

Úvod: Úspech operačnej liečby kolorektálneho karcinómu závisí i na dobrej stratifikácii perioperačného rizika. Cieľ: Zhodnotiť perioperačné riziko u prežívajúcich / neprežívajúcich.

Univerzita Komenského » Lekárska fakulta » Iná katedra | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY » Klinické odbory lekárskych vied » Vnútorné choroby

62hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Sloboda prejavu v európskom a americkom práve (2007 | pridané 31. mája 2007)

Michal Drotován; Školiteľ: JUDr. Dušan Pálka

Diplomová práca sa zaoberá vybranými problémami v otázke slobody prejavu v európskom a americkom práve. Práca je rozdelená na sedem častí vrátane úvodu a záveru. Jadro práce tvorí päť kapitol. Prvá kapitola približuje základné aspekty slobody prejavu ako vo filozofickej tak aj v právnej rovine.

Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Katedra politológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Ostatné príbuzné odbory

49hlasov Dostupný celý text práce: PDF

World music na Slovensku (2007 | pridané 31. mája 2007)

Katarína Hoštáková; Školiteľ: PaedDr. Martina Krušinská, PhD.

Diplomová práca je zameraná na world music na Slovensku. Jej cieľom je zmapovanie slovenskej hudobnej scény v oblasti hudobného štýlu world music. Ponúka pohľad na jednotlivé skupiny a hudobníkov venujúcim sa tomuto štýlu. Jej snahou je zároveň poukázať na médiá, ktoré sa venujú alebo venovali world music. Vyzdvihujem niektoré časopisy, televízne a rozhlasové relácie.

Žilinská univerzita » Fakulta prírodných vied » Katedra hudby KHU | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny hudby

37hlasov

Kvalitatívna analýza efektov psychoterapeutických výcvikov (2005 | pridané 31. mája 2007)

Zuzana Müllerová; Školiteľ: Prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD.

Úspešnosť psychoterapeutického pôsobenia závisí na strane terapeuta predovšetkým od jeho individuálnych ľudských charakteristík, od kvality jeho odbornej prípravy a stupňa dosiahnutého sebarozvoja či osobnostného rastu. Preložená práca prináša poznatky a výskumné zistenia o účinkoch dlhodobého výcviku v psychoterapii na kvality budúceho psychoterapeuta nielen v pozícii odborníka, ale aj ako človeka.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy

39hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Vykonávanie, hodnotenie a využívanie konfrontácie a previerky výpovede na mieste v procese vyšetrovania (2006 | pridané 31. mája 2007)

Mgr.Ing. Róbert MIKO; Školiteľ: JUDr. Ján PALAREC

Práca je sústredená na dva samostatné vyšetrovacie úkony - konfrontáciu a previerku výpovede na mieste. Sumarizuje a aktualizuje teoretické poznatky o týchto vyšetrovacích úkonoch z pohľadu ich charakteristiky, podstaty, cieľov, taktických zásad a podmienok vykonávania, vysvetľuje ich súčasné právne vymedzenie na základe rekodifikácie Trestného poriadku a poukazuje na rozdiely v porovnaní s českou právnou úpravou. Veľká pozornosť je sústredená na vykonávanie a hodnotenie konfrontácie a previerky výpovede na mieste, na samotnú prípravu , taktiku , realizáciu, či dokumentáciu týchto úkonov, na ich využívanie v praxi z pohľadu vlastných skúseností ako aj vykonaného prieskumu názorov vyšetrovateľov. V záverečnej časti práce je vyhodnotený prieskum zameraný na využívanie previerky výpovede na mieste uskutočnený medzi vyšetrovateľmi vybraných útvarov bratislavského kraja a zdôvodnenie nízkeho využívania tohto úkonu.

Akadémie » Akadémia Policajného zboru v Bratislave » Katedra vyšetrovania | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Trestné právo

48hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Jazykové hry (2003 | pridané 31. mája 2007)

Pavol Žibrita; Školiteľ: RNDr. Martin Takáč

Prvým cieľom je priblížiť čitateľovi tematiku experimentov s jazykovými hrami. Existuje mnoho publikácií zaoberajúcich sa evolúciou jazyka a veľa článkov popisujúcich rôzne typy experimentov v tejto oblasti. Našou snahou je ich zosumarizovať a vytvoriť nový prehľad založených nie na typoch experimentov, ale na ich vlastnostiach.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

37hlasov Dostupný celý text práce: ZIP | WEB

Návrh kinematiky pracovného zariadenia nakladača riadeného preklzom kolies (2006 | pridané 30. mája 2007)

František Peťko; Školiteľ: Doc. Ing. František Palčák, CSc

Cieľom mojej diplomovej práce je zvýšiť nominálnu nosnosť 900 kg súčasného nakladača Locust L903 minimálne o 50 kg, dodržať, alebo zväčšiť horizontálny dosah a dodržať vyklápaciu výšku lopaty pri maximálnom vyložení. Stanovené ciele je potrebné dosiahnuť vhodnou zmenou štruktúry mechanizmu pracovného zariadenia pri rešpektovaní všetkých výrobcom stanovených obmedzení.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Strojnícka fakulta » Katedra častí strojov | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo » Stavebné, pôdohospodárske, zemné a traťové stroje a zariadenia

59hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Analýza možností prepojenia informačných systémov verejnej správy SR a vybraných štátov EÚ (2007 | pridané 30. mája 2007)

Matej Kolarovsky; Školiteľ: Ing. Igor Bandurič

Diplomova praca je analyzou historickeho vyvoja v verejnej spravy v EU. Dalej hodnoti IS verejnej spravy madarsku, cesku, polsku a rakusku. Hodnoti sucasny stav na slovensku.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

49hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Použiteľnosť webových aplikácií (2007 | pridané 30. mája 2007)

Michal Štefkovič; Školiteľ: ing. Pert Adámek

Táto práca sa zaoberá základnými zásadami a princípmi použiteľnosti. Popisuje iteratívnu metódu, pomocou ktorej je možné vyvíjať dobre použiteľné webové aplikácie.

Univerzita mimo Slovenska | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

34hlasov Dostupný celý text práce: PDF

INSPIRACE (2007 | pridané 30. mája 2007)

Martina Sľúková; Školiteľ: prof.PhDr. Vladimír Mikeš

Osobný pohľad na vlastnú tvorbu a tvorbu okolo mňa. Inšpiračné zdroje.

Univerzita mimo Slovenska | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny divadla

37hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Počítačová kriminalita na Slovensku (2007 | pridané 30. mája 2007)

Bc. Martin Choleva; Školiteľ: Ing.František Kaluža

Práca sa zaoberá analýzou počítačovej kriminality na Slovensku a vo svete. Prezentuje spôsoby páchania počítačovej trestnej činnosti, konkrétne prípady bezpečnostných incidentov a právne normy a predpisy riešiace problematiku počítačovej kriminality.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Katedra bezpečnostného manažmentu KBM | INÝ VEDNÝ ODBOR

47hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Nová ekonomika a jej potenciál pre svetové hospodárstvo (2003 | pridané 30. mája 2007)

Michal Vanovčan; Školiteľ: Prof. Ing. Jaroslav Filip, CSc.

Má zmysel hovoriť o Novej ekonomike? Existuje jej ucelená definícia? Čo je a čo nie je Nová ekonomika? Je možné pozorovať jej vplyv a teda využiť jej potenciál pre celé svetové hospodárstvo? Vyplývajú z objektívnej analýzy závery pre formulovanie ekonomických stratégií pre budúce obdobia?

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta medzinárodných vzťahov » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Svetová ekonomika

49hlasov Dostupný celý text práce: DOC

História, súčasnosť a moderné trendy v povrchovej úprave dreva (2006 | pridané 30. mája 2007)

Bc. Milan Války; Školiteľ: PaedDr. Jana Depešová

Hlavným obsahom diplomovej práce je charakteristika lesného hospodárstva v Slovenskej republike, popis vlastností drevín vyskytujúcich sa v podnebí mierneho pásma, možnosti ich genetických modifikácií, priemyselné spôsoby využitia drevnej hmoty, popis povrchových úprav v minulosti a súčasnosti, vrátane najnovších technológií. Vo výskumnej časti práce nám výsledky prieskumu podávajú obraz o vedomostiach a zručnostiach, ktoré žiaci 5. ročníka Základnej školy získali mimo vyučovania v oblasti spracovania drevnej hmoty.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Pedagogická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Pedagogika

45hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Entanglement: Kvantové korelácie v mnohočasticových systémoch (2001 | pridané 29. mája 2007)

Martin Plesch; Školiteľ: Prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc.

Diplomová práca sa venuje špecifickej vlastnosti niektorých kvantových systémov - entanglementu. Entanglement, alebo previazanie, je zvláštna forma korelácie, ktorou môžu byť kvantové systémy spojené.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Všeobecná fyzika a matematická fyzika

37hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vplyv biotických a abiotických činiteľov na rast, efektivitu pestovania a zdravotný stav jedlých húb z rodu Pleurotus (2005 | pridané 29. mája 2007)

Dalibor Báti; Školiteľ: Ing. Kamil Hudec, PhD.

V práci sme sa snažili zosumarizovať a spracovať dostupné informácie týkajúce sa pestovania a využitia húb rodu Pleurotus, vrátane vplyvu jednotlivých špecifických faktorov na rast, produkciu a zdravotný stav huby.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov » Katedra ochrany rastlín | PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY » Poľnohospodárske vedy » Ochrana rastlín

49hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Regulation of Bank Capital and Behavior of Banks: Assessing the US and the EU-15 region Banks in the 2000-2005 period (2007 | pridané 28. mája 2007)

Mgr. Milan Matejasak MSc.; Školiteľ: PhDr. Petr Teplý

In recent years, regulators have increased their focus on the capital adequacy of banking institutions to enhance their stability, hence the stability of the whole financial system.

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomická teória

26hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Algoritmy výpočtu najkratších ciest v koľajovej doprave (2006 | pridané 28. mája 2007)

Peter Jankovič; Školiteľ: Doc. Mgr. Valent Klima, CSc

Predkladaná práca sa zaoberá metódami výpočtu najkratšej jazdnej cesty pre vlak. Spôsob modelovania koľajiska je hranovo ohodnoteným neorientovaným grafom, ktorého hrany predstavujú koľaje a vrcholy spojenia medzi koľajami.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra dopravných sietí KDS | INÝ VEDNÝ ODBOR

50hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Metodika vyšetrovania vrážd (2007 | pridané 28. mája 2007)

Veronika Krupová; Školiteľ: Judr. Ing. Adrián Jalč

V mojej diplomovej práci som rozobrala postupne jednotlive kroky, ktoré sú súčasťou vyšetrovania trestného činu vraždy, venovala som sa aj spolupráci medzi vyšetrovateľom a kriminálnou políciou. Súčasťou práce je aj trestnoprávna analýza trestného činu vraždy.

Trnavská univerzita » Právnická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Trestné právo

62hlasov

MODERNIZÁCIA DIGITÁLNEHO TELEVÍZNEHO VYSIELANIA (2007 | pridané 28. mája 2007)

Juraj Zachar; Školiteľ: doc. Ing. Jaroslav Polec, CSc.

Záverečný projekt sa v úvodnej časti zaoberá opisom systému DVB-T, jeho výhodami, parametrami a možnosťami vysielania. Priestor je venovaný aj kompresným metódam používaným pri DVB-T vysielaní. Druhá časť práce hodnotí možnosť modernizácie digitálneho televízneho vysielania pomocou náhrady kompresnej metódy MPEG-2 štandardom MPEG-4.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Telekomunikácie

46hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Fyzika v bežnom živote (Domácnosť) (2007 | pridané 28. mája 2007)

Mária Štefáneková; Školiteľ: PaedDr.Ľubomír Konrád

Fyzikálne javy, ktoré nás obklopujú v každodennom živote, môžu byť významným motivačným východiskom pre vyučovanie fyziky, zvlášť pri nižšom záujme žiakov základných a stredných škôl o fyziku. Táto diplomová práca má pomôcť zakomponovať skúsenosti z každodenného života do vyučovania fyziky.

Žilinská univerzita » Fakulta prírodných vied » Katedra fyzikálnych vied KFV | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Teória vyučovania fyziky

44hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Symbol domu v snoch, kresbách a projekciách schizofrenikov (2005 | pridané 27. mája 2007)

Gabriel Hrustič; Školiteľ: Mgr. Anton Heretik, PhD.

Účelom práce bolo pokúsiť sa sledovať obraz schizofrénie v symbolickom materiáli schizofrenických pacientov a nachádzať súvislosti medzi špecifikami tejto poruchy na úrovni osobnosti a špecifikami ich symbolickej produkcie.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Klinická psychológia

48hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Turizmus mládeže a študentov a jeho možnosti rozvoja na Slovensku (2007 | pridané 27. mája 2007)

Mária Jánošíková; Školiteľ: Ing. Roman Staňo

V diplomovej práci som sa zamerala na turizmus mládeže a študentov (tzv. backpackers), jeho význam z globálneho hľadiska a možnosti rozvoja na Slovensku. Keďže táto forma cestovného ruchu je na Slovensku zatiaľ málo rozvinutá, snažila som sa navrhnúť niekoľko alternatív ako ju stimulovať a tým zvýšiť záujem zahraničných "backpackerov" o Slovensko ako destináciu.

Ekonomická univerzita Bratislava » Obchodná fakulta » Katedra služieb a cestovného ruchu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment

44hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Medzinárodnoprávna úprava civilného letectva (2007 | pridané 27. mája 2007)

Andrej Michal; Školiteľ: Doc. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.

Všeobecná analýza civilného letectva v medzinárodnoprávnom kontexte.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra medzinárodného práva a európskych štúdií | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Ostatné príbuzné odbory

52hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Dynamická aktualizácia profilov používateľov mobilných služieb (2006 | pridané 27. mája 2007)

Ľuboš Komorník; Školiteľ: Ing. Marek Paralič, PhD.

Táto diplomová práca sa zaoberá existujúcim systémom distribuovaných a kontextovo závislých služieb - MASF. V práci sa sústredime hlavne na systém správy použivateľského profilu. Súčasťou práce je návrh a implementácia nového systému správy profilov, ktorý je realizovaný ako distribuovaná služba. Systém je implementovaný v jazyku Java použitím technológií agentových systémov a webových služieb.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra počítačov a informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Softvérové inžinierstvo

35hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Vplyv úrokovej miery na vývoj akciových trhov (2007 | pridané 27. mája 2007)

Ján Smoleň; Školiteľ: Ing. Božena Chovancová, PhD.

Cieľom tejto práce je poskytnúť obraz o význame regulátora v ekonomike, ktorý vďaka schopnosti ovplyvniť ponuku peňazí a úrokovú mieru predstavuje jeden z rozhodujúcich faktorov pre vývoj kapitálových trhov.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra financií a ekonómie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Finančný manažment

39hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Slovenská diskusia o Európskej ústavnej zmluve (2007 | pridané 26. mája 2007)

Matúš Kobza; Školiteľ: PhDr. Peter Weiss, CSc.

Cieľom diela je priblíženie priebehu a obsahu slovenskej debaty o budúcnosti Európy a zhodnotenie formovania a presadzovania názorov SR na Európsku ústavnú zmluvu. V práci sme dospeli k záveru, že pozitívnymi prvkami diskusie bola jej inštitucionalizácia v podobe Národného konventu o európskej budúcnosti Slovenska a štandardizácia postojov politických strán k integrácii.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta medzinárodných vzťahov » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Medzinárodné ekonomické vzťahy

39hlasov

Postavenie prokurátora v trestnom konaní (2007 | pridané 26. mája 2007)

Jana Štrbková; Školiteľ: JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

V tejto práci s názvom „Postavenie prokurátora v trestnom konaní“ sa budem zaoberať činnosťou prokurátora a právomocami, ktoré mu vymedzuje zákon. Téma prokurátor je pomerne rozsiahla, ale nie je súborne spracovaná v ani jednej publikácii. Upravené sú práva a povinnosti prokurátora v zákonoch, nariadeniach a opatreniach.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Trestné právo

56hlasov

Návrh testovacej a monitorovacej aplikácie pre RSTP sieťové mosty (2007 | pridané 26. mája 2007)

Vladimír Nemergut; Školiteľ: doc. Ing. Ján Kollár, CSc.

Cieľom tejto práce je navrhnúť rozhranie, ktoré bude slúžiť na testovanie a monitorovanie sieťových zariadení (bridge) s podporou RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) protokolu definovaného štandardom IEEE 802.1w. Toto rozhranie je súčasťou RSTP implementácie založenej na voľne dostupnej RSTP knižnici.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra počítačov a informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Softvérové inžinierstvo

39hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Analýza rôznych spôsobov deflavinizácie glukózaoxidázy z Aspergillus niger (2007 | pridané 26. mája 2007)

Lenka Bryndzová; Školiteľ: doc.RNDr.Erik Sedlák, PhD

V tejto práci boli analyzované štyri deflavinizačné metódy s rozdielnym rozsahom chemických modifikácii. Efektívnosť a reprodukovateľnosť jednotlivých deflavinizačných postupov bola porovnaná na glukózaoxidáze z Aspergillus niger. Išlo konkrétne o metódy využívajúce chlorid vápenatý, síran amónny, bromid draselný a tiokyanatan draselný ako deflavinizačné činidlá.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

45hlasov

Aplikácia marketingových nástrojov v prostredí internetu (2007 | pridané 26. mája 2007)

Martin Meciar; Školiteľ: Doc. Elena Horska

Vytvorenie elektronickej predajne, príprava marketingového mixu, prieskum spotrebiteľov a predajcov prostredníctvom webových dotazníkov a analýza získaných údajov pomocou programu SPSS (typológia)

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta ekonomiky a menežmentu » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Obchod a marketing

52hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Vývoj a perspektívy komoditnej a teritoriálnej štruktúry zahraničného obchodu SR (2007 | pridané 25. mája 2007)

Branislav Hronský; Školiteľ: Doc. Ing. František Melišek, CSc.

Práca sa zaoberá analýzou vývoja štruktúry zahraničného obchodu SR v rokoch 1993 - 2005, perspektívami jej vývoja a krátkodobým modelom ZO.

Ekonomická univerzita Bratislava » Národnohospodárska fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY

63hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Volebný systém pomerného zastúpenia (2005 | pridané 25. mája 2007)

Filip Lebovič; Školiteľ: JUDr. Martin Buzinger

Práca sa zaoberá volebným systémom pomerného zastúpenia, jeho jednotlivými inštitútmi a praktickými otázkami jeho uplatňovania v rôznych krajinách.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra štátneho práva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Ústavné právo

52hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Reformy procesu prijímania rozpočtu a legislatívneho procesu z pohľadu Európskeho parlamentu (2007 | pridané 25. mája 2007)

Mgr. Bc. Igor Blahušiak; Školiteľ: Mgr. Ondřej Krutílek

Práca podrobne popisuje a analyzuje zmeny v rámci legislatívnych a rozpotových právomocí EP. Na základe takto zhromaždeného empiricko-analytického materiálu má práca za ciel overit hypotézu, že najskôr došlo v priebehu procesu posilnovania právomocí EP k posilneniu právomocí v oblasti rozpoctovej, a toto sa následne premietlo do posilnenia právomoci legislatívnej.

Akadémie » Akadémia Policajného zboru v Bratislave » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Ostatné príbuzné odbory

46hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Scapy - nástroj pre interaktívnu manipuláciu s paketmi (2007 | pridané 25. mája 2007)

Matej Hašuľ; Školiteľ: Mgr. Marek Kumpošt

V bakalárskej práci som sa zameral na použiteľnosť Scapy pre rôzne formy manipulácie s paketmi. V teoretickej časti predstavujem vybrané útoky a skenovacie techniky a ich implementáciu pomocou tohto nástroja. Praktická časť je venovaná vlastnej aplikácii založenej na Scapy.

Univerzita mimo Slovenska | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika

29hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Charta OSN a potreba jej zmien v dôsledku súčasného vývoja medzinárodných vzťahov (2007 | pridané 25. mája 2007)

Mária Olexová; Školiteľ: JUDr. Daniela Lamačková

Práca sa zaoberá Chartou OSN z pohľadu jej geopolitického významu v dobe jej vzniku a postupným vývojom OSN, na ktorý by mala Charta reagovať. Popisuje reformy dôležité pre Chartu z právneho hľadiska. Záver tvorí popri iných faktoch aj prognózovanie ďalšieho vývoja.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Právnicka fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy

40hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Lexicografía española en la Red como una herramienta para traductores (2007 | pridané 25. mája 2007)

Michal Králik; Školiteľ: Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.

La tesina se ocupa de las obras lexicográficas accesibles en Internet. El objetivo del trabajo es hacer un breve resumen de las herramientas, que Internet ofrece a los traductores, intérpretes y a todas las personas, que trabajan con las lenguas.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra romanistiky | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Prekladateľstvo a tlmočníctvo

37hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vplyv mismatch efektu na kinetiku rozvoja deformácií a porušovanie prístrihov na mieru z vysokopevných ocelí zváraných laserovým lúčom (2007 | pridané 25. mája 2007)

Tomáš Kandra; Školiteľ: doc. Ing. Ladislav Pešek, Csc.

Prístrihy na mieru („Tailored blanks“) sú artiklom a výrobnou metódou, ktorá je používaná najmä na výrobu vnútorných a vonkajších častí automobilov. Princípom je zváranie hrubých a tenkých plechov, príslušných tvarov a akostí, ktoré sú následne tvárnené.

Technická univerzita v Košiciach » Hutnícka fakulta » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo » Ostatné príbuzné odbory

45hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Boj proti trestu smrti v zahraničnej politike Európskej únie (2006 | pridané 25. mája 2007)

Anna Cisariková; Školiteľ: Mgr. Hubert Smekalovi, M.A.

Bakalárska práca "Boj proti trestu smrti v zahraničnej politike Európskej únie" sa zaoberá jednou z ľudsko-právnych zložiek zahraničnej politiky EÚ. Skúma vzťah medzi úspešnosťou akcií EÚ v rámci tejto politiky a ochotou štátou reagovať v súlade s týmito akciami, motivovanou možnými ziskami. Práca obsahuje tri prípadové štúdie, a síce USA, Turecko a Líbyu, na ktorých je overovaná hypotéza: Miera úspešnosti akcií EÚ v politike proti trestu smrti záleží od prospechu, ktorý zo splnenia požiadaviek EÚ môže tretia krajina získať.

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

32hlasov Dostupný celý text práce: RAR

UMTS/IMT-2000 (2001 | pridané 25. mája 2007)

Radovan Rybár; Školiteľ: Doc. Ing. Ľubomír Doboš, CSc.

V tejto práci je bližšie opísaná história a vývoj mobilného komunikačného systému tretej generácie IMT-2000, ako aj jeho európskeho ekvivalentu UMTS. Ďalej sa táto práca zaoberá stručným popisom požiadaviek na tento systém, jeho spektra, architektúry systému a niektorých špecifických vlastností a služieb.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra rádioelektroniky | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Telekomunikácie

36hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Gainsharing v podmienkach slovenskej organizácie (2001 | pridané 24. mája 2007)

Branislav Filo; Školiteľ: Ing. Peter Jamnický

Gainsharing predstavuje plán podieľania sa zamestnancov na finančných prínosoch, ktoré sami vytvoria aktívnym a tímovým prístupom k práci. Je využívaný mnohými organizáciami na celom svete a dosahuje pozoruhodné výsledky. Cieľom diplomovej práce bolo zostaviť plán gainsharingu pre slovenskú organizáciu.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra manažmentu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a riadenie podnikov

43hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Možnosti znižovania neurotizujúcej záťaže homiletickými prostriedkami (2007 | pridané 24. mája 2007)

Igor Čonka; Školiteľ: Mgr. Albín Masarik, PhD.

Hlavnou témou diplomovej práce je vplyv homiletických prostriedkov, v tomto prípade kázní na neurózu a na neurotizujúcu záťaž, ako vyvolávajúci zdroj neurotických ťažkostí. Práca je rozdelená na 7 kapitol. V práci je podaný stručný prehľad príčin a foriem neuróz, pričom tieto sú dané do súvislosti s poznatkami teologických vied.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Pedagogická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Teologické vedy

53hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Digitálne vodoznaky vo farebných obrazoch (2006 | pridané 24. mája 2007)

Pavol Boleš; Školiteľ: Prof. Ing. Dušan Levický, CSc.

Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou vkladania vodoznakov do farebných obrazov, vo forme textového reťazca znakov, ich extrakciou a porovnávaním. Popisuje analýzu a rozbor metódy DWT s potrebou a bez potreby originálneho obrazu pri extrakcii. Ďalej popisuje analýzu vybraných farebných modelov implementovaných do procesu kódovania a vkladania vodoznakov.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie

41hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Transatlantické vzťahy a Nemecko (2006 | pridané 24. mája 2007)

Martin Belan; Školiteľ: Mgr. Boris Mattoš

Zmeny v svetovom politickom prostredí po konci studenej vojny mali dopad na aktérov transatlantického partnerstva. Na jednej strane sa ukázali významné posuny v mocenskom postavení aktérov a ich vnímaním zahraničnej politiky ako nástroja presadzovania sa vo svete.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta medzinárodných vzťahov » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Medzinárodné ekonomické vzťahy

51hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vysokobylinné spoločenstvá (trieda Mulgedio-Aconitetea) v subalpínskom stupni Krivánskej Malej Fatry (2006 | pridané 24. mája 2007)

Mgr. Ivana Šibíková; Školiteľ: RNDr. Ivan Jarolímek CSc.

Práca sa zaoberá výskumom vysokobylinných a vysokosteblových spoločenstiev triedy Mulgedio-Aconitetea v Krivánskej Malej Fatre a inventarizačným prieskumu taxónov vyšších rastlín v NPR Chleb

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy » Botanika (aj pre vodohospodárske vedy)

43hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Následné hodnotenie účinnosti a efektívnosti reklamy slovenských a írskych podnikov (2007 | pridané 24. mája 2007)

Simona Antošíková; Školiteľ: Ing. Janka Petrovičová, PhD.

ANTOŠÍKOVÁ, Simona: Následné hodnotenie účinnosti a efektívnosti reklamy slovenských a írskych podnikov. [Diplomová práca] / Simona Antošíková. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta; Katedra ekonomiky a manažmentu podniku. Vedúca: Ing. Janka Petrovičová, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: Inžinier. Banská Bystrica: EF UMB, 2007. 74 s.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a riadenie podnikov

36hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Organizácia spojených národov v procese globalizácie – Reformy OSN (2006 | pridané 24. mája 2007)

Ján Šalko; Školiteľ: JUDr., Ing. Juraj Králik, CSc

Táto diplomová práca sa zaoberá postavením Organizácie spojených národov v súčasnom globalizovanom svete a jednotlivými reformami, ktoré sa od začiatku deväťdesiatych rokov pokúšali OSN adaptovať na novú medzinárodnú situáciu charakterizovanú globalizáciou.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta medzinárodných vzťahov » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Medzinárodné ekonomické vzťahy

64hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Misijný rozmer Cirkvi po II.Vatikánskom koncile (2007 | pridané 24. mája 2007)

Róbert Bíro; Školiteľ: ThLic. Marek Krošlák

Práca má ambíciu informovať o dôležitosti aplikovania misijného rozmeru Cirkvi na základe rozboru dokumentov II.Vatikánskeho koncilu. Dôraz je postavený na obnovení katechumenátu a prvkov obnovenej pokoncilovej liturgie. Analyzuje praktické dôsledky kresťanstva bez osobného svedectva a upozorňuje na prvky sociálnej náuky Cirkvi, ktorá v sebe spája rozmer misijný. V závere poukazuje na spôsoby misijnej pastorácie.

Trnavská univerzita » Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce » Iná katedra | INÝ VEDNÝ ODBOR

51hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Starozákonná múdrosť a jej prínos do biblickej teológie (2002 | pridané 24. mája 2007)

Miroslav Lettrich; Školiteľ: Doc. ThDr. ThBibl. Lic. Anton Tyrol, PhD.

Práca sa zaoberá otázkou, čo nové do biblickej tradície prinášajú knihy, ktorých prednostným záujmom nie sú posvätné dejiny a ktoré neprinášajú nové zákony pre izraelskú spoločnosť, ktoré väčšinou vznikli pozorným pozorovaním života a predmetom ich úvah sú problémy, ktoré odjakživa trápia ľudskú myseľ (ako napríklad zmysel ľudského života, utrpenie...). Centrálnym pojmom múdroslovných kníh je, pochopiteľne, slovo „múdrosť“. Preto sa tento termín v práci teší významnému postaveniu. Aká je teda izraelská múdrosť? Čo je jej obsahom? Aký má vzťah k Bohu Izraela? Na predložené otázky sa pozeráme z pohľadu biblickej teológie, vedy, ktorá odborne skúma a systematicky vysvetľuje teologický obsah Svätého písma. Cieľom práce je zistenie prínosu múdroslovných kníh do pokladu biblickej tradície.

Univerzita Komenského » Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Teologické vedy » Katolícka teológia

48hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Identifikácia a manažment zmien ontológií (2006 | pridané 24. mája 2007)

Michal Tury; Školiteľ: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

Práca spadá do oblasti webu so sémantikou, ktorý sa vyvíja s cieľom, aby sa stal nástupcom súčasného webu. Hlavnou myšlienkou webu so sémantikou je rozšírenie súčasného webu o metadáta, ktoré opisujú význam obsahu webu. Tieto metadáta sú pritom zapísané tak, aby boli zrozumiteľné stroju a tak aj strojovo spracovateľné.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta informatiky a informačných technológií » Iná katedra/ústav | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Softvérové inžinierstvo

59hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Systematika herných činností v basketbale - elektronická metodická príručka (2007 | pridané 24. mája 2007)

Radoslav Gazdarica; Školiteľ: PaedDr. Pavol Horička

GAZDARICA, Radoslav: Herné činnosti v basketbale – metodická príručka + elektronická metodická príručka na CD. [Diplomová práca] / Radoslav Gazdarica. – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Fakulta prírodných vied; Katedra telesnej výchovy a športu – Školiteľ: PaedDr. Pavol Horička. Stupeň kvalifikácie: Magister – Nitra: KTVaŠ PF UKF, 2007. 129 s.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Fakulta prírodných vied » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

52hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Komparácia dánskych a švédskych single-issue euroskeptických strán v Európskom parlamente (2007 | pridané 24. mája 2007)

Andrej Drgonec; Školiteľ: PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.

Bakalárska práca sa zaoberá dánskymi a švédskymi single-issue euroskeptickými stranami v Európskom parlamente. Traja zástupcovia týchto politických subjektov sú navzájom komparovaný na úrovni historického vývoja, straníckych programov, členstva vo frakciách v EP a hlasovania v EP.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra politológie | INÝ VEDNÝ ODBOR

40hlasov Dostupný celý text práce: PDF

ANALÝZA PROTEÍNOVÉHO PROFILU BUNIEK MDCK A HeLa ZA ROZDIELNYCH FYZIOLOGICKÝCH PODMIENOK POMOCOU ELEKTROFORETICKÝCH METÓD (2006 | pridané 24. mája 2007)

Marcel Brenkus; Školiteľ: Doc. RNDr. Jozef Marák, CSc.

Stabilita vnútorného mikroprostredia nádorovej bunky je zabezpečovaná proteínovými trasportérmi, výmenníkmi a pumpami, resp. proteínmi zúčastňujúcimi sa na iónovej výmene medzi extracelulárnym a intracelulárnym priestorom, ktoré vytvárajú pomocou iónovej výmeny v okolí nádoru zmenu pH. Preto nás zaujímalo, či má CA IX vyskytujúca sa v nádoroch proteínových partnerov, ktorí by napomáhali transportu hydrogénuhličitanových iónov. V prípade dokázania proteínových partnerov by sa mohla objasniť úloha CA IX v nádorovom tkanive.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra analytickej chémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Analytická chémia

43hlasov

Výučba programovania dynamických webových stránok s využitím PHP a MySQL (2007 | pridané 24. mája 2007)

Lucia Lišivková; Školiteľ: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.

LIŠIVKOVÁ, Lucia: Výučba programovania dynamických webových stránok s využitím PHP a MySQL. [Diplomová práca] / Lucia Lišivková. – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Prírodovedecká fakulta; Ústav informatiky. – Vedúci diplomovej práce: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. Košice: PF UPJŠ, 2007.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Fakulta verejnej správy » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Teória vyučovania informatiky

51hlasov Dostupný celý text práce: ZIP | WEB

Židovská mentalita dedukovaná z analýzy zvolených žalmov (2005 | pridané 24. mája 2007)

Miriam Váľková; Školiteľ: prof . ThBibl.Lic. ThDr. Anton Tyrol, PhD.

Diplomová práca analyzuje vybrané skutiny žalmov a konfrontuje charakteristiky hebrejskej psalmódie s okolitými pohanskými kultúrami.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Pedagogická fakulta » Iná katedra | INÝ VEDNÝ ODBOR

71hlasov

Aplikácia XML a MPEG7 pri analýze audia a videa (2005 | pridané 24. mája 2007)

Miroslav Dzurek; Školiteľ: Ing. Roman Jarina, PhD

Cieľom diplomovej práce je vytvorenie funkčného prekladača XML podľa štandardu MPEG-7. Funkčnosť prekladača je postavená na moderných aplikáciách Readera a Writera, ktoré poskytuje nové programové rozhranie .NET Framework pracujúce nad programovacím prostredím C# (CSharp). V teoretickej časti DP je rozoberaný štandard MPEG-7, používaný pre anotovanie obsahu multimédií, ako aj značkovací jazyk XML.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Telekomunikácie

35hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Bojová technika v karpatsko-duklianskej (2004 | pridané 24. mája 2007)

Juraj Krajčí; Školiteľ: Mgr. Jaroslav Nemeš

KRAJCÍ, Juraj: Bojová technika v Karpatsko-duklianskej operácii. (Diplomová práca) / Juraj Krajcí. – Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta: Katedra histórie. – Školitel: Jaroslav Nemeš. Ružomberok: FF KU, 2004.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra histórie | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » História

49hlasov

Lesbické ženy a gejovia v role rodičov (2000 | pridané 20. mája 2007)

Paula Jójárt; Školiteľ: PhDr. Jana Štúrová

V teoretickej časti uvádzame výskumy o homosexuálnych rodinách. Jednotlivé mýty sú vyvrátené ako neopodstatnené na základe výsledkov empirických výskumov. Taktiež mapujeme spoločenské postoje k homosexuálom a homosexuálnym rodinám. Vo výskumnej časti prinášame výsledky dotazníkového prieskumu na vzorke 48 respondentov z psychologickej praxe.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy

72hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Postavenie písaného slova v diele Milana Kunderu (2007 | pridané 17. mája 2007)

Tomáš Mihalčiak; Školiteľ: Mgr. Milan Štulrajter, PhD.

V diplomovej práci Postavenie písaného slova v diele Milana Kunderu sme sa zamerali na vybrané princípy tvorby Milana Kunderu, opísané v jeho kolekcii esejí, vydanej pod názvom L’Art du roman. Hlavným cieľom nášho bádania bola snaha potvrdiť spätosť vyššie spomenutého teoretického diela s jedným z jeho diel beletristických, konkrétne s románom Nesmrtelnost, najmä čo sa týka princípov kompozície.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta humanitných vied » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Cudzie jazyky a kultúry

42hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Reakční kinetika světlem iniciované radikálové polymerace pro fotopolymerní záznamové materiály (2007 | pridané 14. mája 2007)

Ing. Ján Mihalík; Školiteľ: Prof. Ing. Pavel Fiala, CSc

Priebeh fotopolymérnych reakcii sledovaný IČ spektrometriou, EPR a VIS spektrometriou. Študovaný materiál je v podobe tenkej fólie a slúži pre potreby optickej holografie.

Univerzita mimo Slovenska | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Fyzikálna chémia

42hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Tolerancia alkoholu v spoločnosti (2006 | pridané 13. mája 2007)

Mgr. Peter Kvašňák; Školiteľ: PhDr. Beáta Balogová, PhD.

Cieľom diplomovej práce je poukázať na mieru tolerancie alkoholu u stredoškolákov. Zároveň upozorniť na to, že boju proti alkoholu sa nevenuje taká veľká pozornosť, ako boju proti tabaku. Tiež by sme chceli poukázať na adolescentov, ako najohrozenejšiu vekovú skupinu. Práca obsahuje teoretickú i empirickú časť. Teoretická časť je rozdelená do dvoch tematických okruhov.

Prešovská univerzita » Pravoslávna bohoslovecká fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Sociálna práca

63hlasov

Psychologické aspekty v práci záchranára: Možnosti psychologickej intervencie (2003 | pridané 12. mája 2007)

Gabriela Kupková; Školiteľ: PhDr. Jana Štúrová, Csc.

Medzi stresové faktory v práci záchranára patria kritické výjazdy k deťom, ktorým sa nedá pomôcť, poskytovanie pomoci rodinným príslušníkom pod. Okrem výjazdov prispieva k zvýšenému stresu na pracovisku zlá organizácia práce a záchranársky tím, v ktorom sa na seba záchranári nemôžu spoľahnúť.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy

48hlasov

NÁVRH RIEŠENIA RADENIA OTÁČOK NA KLASICKÝCH STROJOCH (2007 | pridané 10. mája 2007)

Bc. Richard Schlosser; Školiteľ: Ing. Dušan Lahučký

Hlavnou témou diplomovej práce bolo navrhnúť riešenie radenia otáčok na klasických obrábacích strojoch a nájsť optimálne riešenie súčastného stavu. Práca obsahuje teoretické poznatky, spôsob a význam optimalizačných metód pre zvýšenie efektívnosti pri preraďovaní jednotlivých otáčkových stupňov. Diplomová práca bola rozdelená do troch častí.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka » Fakulta špeciálnej techniky » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo

41hlasov

On Disjunction in Modal Logics (2007 | pridané 9. mája 2007)

Peter Drábik; Školiteľ: RNDr. Damas Gruska, PhD.

This master's thesis consists of two parts. First part is a survey of basic concepts in modal logics. Syntax and semantics for normal and non-normal modal logics are presented. Then soundness and completeness theory and correspondence theory of normal modal logic are presented. The second part is devoted to investigation of distribution of the modal operator over disjunction, i.e.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

45hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Konštrukcia balíkov produktov v bankovníctve (2003 | pridané 8. mája 2007)

Peter Fusek; Školiteľ: prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.

Kombinácia aktuálneho prehľadu o teoretických poznatkoch z literatúry s praktickými skúsenosťami autora ohľadne spájania produktov do balíkov je aplikovaná do viacerých návodov pre konštrukciu a vyhodnocovanie balíkov produktov v bankovníctve prinášajúcich pridanú hodnotu pre klienta i profit pre banku.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra financií a ekonómie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Finančný manažment

40hlasov

Bezpečnosť bezdrôtových sietí štandardu 802.11 (2007 | pridané 7. mája 2007)

Eva Szarková; Školiteľ: RNDr. Jaroslav Janáček

Diplomová práca sa zaoberá analýzou bezpečnosti bezdrôtových sietí na báze štandardu IEEE 802.11. Práca vychádza zo štúdia odbornej literatúry, štúdia štandardov, z analýzy a odskúšania množstva dostupných produktov a zariadení súvisiacich s danou problematikou. Práca identifikuje a analyzuje bezpečnostné trhliny štandardu IEEE 802.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

62hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Interaktívne nástroje v medicínskej 3D scéne (2007 | pridané 7. mája 2007)

Michal Remiš; Školiteľ: RNDr. Roman Kotrec

Hlavnou témou práce je návrh a realizácia nástrojov na interakciu nad 3D objektom, konkrétne spracovaným 3D výstupom medicínskych zariadení typu CT (computed tomography) a MRI (magnetic resonance imaging).

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

60hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Presnost merania dlzok bezodrazovym dialkomerom (2004 | pridané 4. mája 2007)

Michal Pavelek; Školiteľ: Ing. Peter Kyrinovic

Vyuzitie bezhranolovych dialkomerov v geodezii, sposoby bezhranoloveho merania dlzok, test maximalnej nameranej vzdialenosti, testovanie maximalneho dosahu v zavislosti od povrchu meranej plochy, presnost merania pri roznom natoceni odrazovej plochy.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Stavebná fakulta » Katedra geodézie | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo

50hlasov

Approximative Logic Programming for Data Mining (2002 | pridané 4. mája 2007)

Peter Novák; Školiteľ: Doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc.

Nowadays we witness high research interest in these areas due to advances in the technology and the IT industry. Especially the field of the Data Mining is in the research focus of big IT companies, because it represents the area of possible revenues in the business world. In the meantime, data about various aspects of people and the nature are stored in huge data stores and data warehouses.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia » Znalostné systémy

26hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Vizuálny návrh bezpečnostnej politiky (2003 | pridané 4. mája 2007)

Róbert Trebula; Školiteľ: Ing. Branislav Steinmuller

Práca aplikuje vizuálne metódy návrhu na oblast’ bezpečnostných politík. Na základe analýzy požiadaviek na bezpečnostnú politiku a analýzy spôsobov vizuálneho návrhu prezentujeme jednoduchý diagram ako model bezpečnostnej politiky. Bol navrhnutý a implementovaný vizuálny prostriedok na interaktívnu manipuláciu s takýmito diagramami a aplikovaný na návrh bezpečnostných politík pre niekol’ko bezpečnostných modelov. Vytvorený systém je otvorený a umožňuje d’alšie rozširovanie. Počas návrhu prostriedku – Access Control Designer, bol kladený dôraz na univerzálnost’ tohto prostriedku a na možnost’ aplikovat’ vytvorenú politiku na reálne systémy. Jednoduché grafické používatel’ské rozhranie umožňuje používatel’ovi abstrahovat’ od špecifickej syntaxe a sémantiky použitých bezpečnostných mechanizmov a umožní mu zamerat’ sa na samotnú politiku.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Počítačové inžinierstvo

36hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Kresťanský pohľad na ozbrojené konflikty (2003 | pridané 3. mája 2007)

Jozef Hominda; Školiteľ: PhDr. Ján Pramuka

kresťanská morálka a vojny - preco sú, aké sú, čo s nimy. ako ich riešiť, realita asnaha o ochranu pred nimi a počas nich.

Univerzita Komenského » Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy

53hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Circular Chromatic Index of Snarks (2007 | pridané 2. mája 2007)

Ján Mazák; Školiteľ: Prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.

A circular $r$-edge-coloring of a graph $G$ is a mapping $c:E(G) o [0,r)$ such that for any two adjacent edges $e$ and $f$ of $G$ we have $1le |c(e)-c(f)|le r-1$. The circular chromatic index $chi_c'(G)$ is the infimum of all real numbers $r$ such that $G$ has a circular $r$-edge-coloring.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Diskrétna matematika

45hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Väzba epigeickej mezo- a makrofauny na vybrané pseudokrasové jaskyne v NPR Pohanský hrad (Cerová vrchovina) (2006 | pridané 18. apríla 2007)

Jozef Gaál; Školiteľ: doc. Ing. Slavomír Stašiov, PhD.,

V práci sú prezentované výsledky výskumu štruktúry a dynamiky epigeickej mezo- a makrofauny vybraných pseudokrasových jaskýň Cerovej vrchoviny, v ktorom bola osobitná pozornosť venovaná koscom (Opiliones) a mnohonôžkam (Diplopoda).

Technická univerzita vo Zvolene » Fakulta ekológie a enviromentalistiky » Katedra biológie a všeobecnej ekológie | PRÍRODNÉ VEDY » Ekologické a environmentálne vedy » Ekológia

59hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Virtuálna univerzita - výučbové texty pre predmet Neurónové siete (2004 | pridané 1. apríla 2007)

Mgr. Martin Šechný; Školiteľ: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.

Cieľom mojej diplomovej práce je vytvoriť hypertextový učebný text pre predmet neurónové siete, ktorý by sa dal použiť pre internetovú formu dištančného vzdelávania na našej škole. Text práce obsahuje didaktickú analýzu problému.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Teória vyučovania informatiky

40hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Nedostatky internetu (2005 | pridané 20. marca 2007)

Milan Svec; Školiteľ: Ing. Martin Adamek

Cieľom tejto práce, je poskytnúť bežnému užívateľovi náhľad na nedostatky, ktoré úzko participujú s internetom ako komunikačným médiom. Sú vykreslené, v podobe histórie vývoja internetu, po užívaných štandardoch a jeho vnútornej štruktúre, aby pri pojednávaní o ďalších nedostatkoch, bolo možné získať, objektívnejší pohľad na danú problematiku a to aj v zmysle kontextu a časového sledu udalostí.

Žilinská univerzita » Fakulta prírodných vied » Katedra knižnično-informačných vied a didaktiky informatiky KKIV | PRÍRODNÉ VEDY

37hlasov

Prenos hodnôt a medzigeneračné diferencie (2006 | pridané 18. marca 2007)

Ján Vlach; Školiteľ: Dr.Fabián

Práca spracováva problematiku hodnotových priorít v populáciách rodičov a detí a prenos hodnôt z rodičov na deti v rámci rodiny. Zaoberáme sa prenosom hodnôt pomocou socializácie a utvárania hodnotového systému v čase krízy identity adolescenta. Uvádzame výsledky výskumov hodnôt vo vzťahu k Slovensku a k stredoeurópskemu regiónu.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Sociálna psychológia

44hlasov Dostupný celý text práce: PDF

ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (2006 | pridané 25. februára 2007)

Tomáš Mravec; Školiteľ: doc. ing. Miroslav Tomek, Phd.

Vo svojej práci sa venujem preprave nebezpečných vecí po cestných komunikáciách. Snažím sa popísať podmienky uskutočňovania prepravy nebezpečných vecí a zdôrazniť potrebu kvalitného a účinného systému prípravy osôb zúčastnených na prepravnom procese. Taktiež sa venujem otázke povinnej výbavy vozidiel, jej nedostatkom, t.j. absencie jednotlivých súčastí povinnej výbavy.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY

39hlasov

Technologický model výroby a spracovania bioplynu (2006 | pridané 7. februára 2007)

Juraj Kubica; Školiteľ: prof. Ing. František Janíček, PhD.

Práca v prvej časti sumarizuje vlastnosti bioplynu z fermentácie biomasy a diskutuje možnosti výroby bioplynu v Slovenskej republike. Samostatnou kapitolou je model výroby bioplynu z poľnohospodárskej biomasy. Palivový článok je zariadenie na premenu chemickej energie paliva na elektrickú energiu a teplo.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

40hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Kvalitatívna analýza efektov psychoterapeutických výcvikov (2005 | pridané 15. januára 2007)

Zuzana Müllerová; Školiteľ: Prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD.

Úspešnosť psychoterapeutického pôsobenia závisí na strane terapeuta predovšetkým od jeho individuálnych ľudských charakteristík, od kvality jeho odbornej prípravy a stupňa dosiahnutého sebarozvoja či osobnostného rastu.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Psychológia osobnosti

41hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Analýza algoritmov pre vytváranie fuzzy pravidiel (2006 | pridané 10. januára 2007)

Ján Boháčik; Školiteľ: doc. Ing. Vitaly Levashenko, PhD.

Riešenie problému vytvárania fuzzy pravidiel z databáz. Podrobný rozbor dvoch algoritmov na vytváranie fuzzy pravidiel pre klasický fuzzy klasifikačný problém. Predloženie dvoch modifikácií. Porovnanie klasifikačnej presnosti algoritmov na zvolených databázach.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra informatiky KI | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika

40hlasov

Jesseniove medicínske spisy (2003 | pridané 28. decembra 2006)

Milena Ostrolucká; Školiteľ: Doc. PhDr. František Šimon, CSc.

Cieľom diplomovej práce bol preklad dvoch latinských medicínskych spisov Jána Jessenia: "De sanguine, vena secta dimisso, iudicium" z roku 1608 a "Adversus pestem consilium" z roku 1614.

Prešovská univerzita » Filozoficka fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Klasické jazyky

40hlasov

Návrh prstovej plečky ako prídavné zariadenie k traktoru výkonovej kategórie 40kW (2006 | pridané 5. decembra 2006)

Ondrej Valigura; Školiteľ: doc. Ing. Ján MARKO, CSc.

Táto práca obsahuje prehľad súčasného stavu techniky pre mechanické ničenie buriny v medziriadkoch sadeníc u nás a v zahraničí. Obsahuje podrobný rozbor zahraničných strojov pre mechanické ničenie buriny a zameriava sa na najnovšie trendy vo vývoji týchto strojov.

Technická univerzita vo Zvolene » Fakulta enviromentálnej a výrobnej techniky » Katedra lesnej a mobilnej techniky | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo » Stavebné, pôdohospodárske, zemné a traťové stroje a zariadenia

47hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Posúdenie prirodzenosti drevinového zloženia ochranného pásma NPR Badínsky prales (2006 | pridané 21. novembra 2006)

Peter Glončák; Školiteľ: Ing. Karol Ujházy, PhD.

Práca sa zaoberá metodikou a praktickým stanovením prirodzenosti drevinového zloženia na príklade ochranného pásma NPR Badínsky prales. Výsledkom sú podrobné tematické mapy drevinového zloženia a lesných typov, model rekonštruovaného drevinového zloženia a syntetické mapy prirodzenosti drevinového zloženia. Prínosom práce sú najmä metodické poznatky využiteľné pre hodnotenie prirodzenosti lesov ako podpora rozhodovania pre aktívnu praktickú starostlivosť o lesné ekosystémy maloplošných chránených území.

Technická univerzita vo Zvolene » Lesnícka fakulta » Katedra fytológie | PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY » Lesnícke vedy » Lesnícka fytológia

62hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Mozaika so vzorom melanchólie alebo o tom čo môže napomáhať filosofovať, ale nie je filosofiou (2005 | pridané 7. novembra 2006)

Mgr. Peter Takáč; Školiteľ: Doc. Mgr. Vladislav Suvák, PhD.

Diplomová práca obsahuje dve časti, v ktorých sa snaží priebežne zmapovať územie výskytu melanchólie v antickom Grécku a jednu časť ktorá načrtáva iné aspekty súvisiace s melanchóliou a priestor vzťahu filosofie a lekárstva. V prvej časti (Súvislostiť) práca prechádza cez oblasti zdanlivo nesúvisiacich s melanchóliou.

Prešovská univerzita » Filozoficka fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Filozofické vedy » Dejiny filozofie

49hlasov

The Tape--size and Extended Chomsky Hierarchy (2006 | pridané 28. októbra 2006)

Ľuboš Steskal; Školiteľ: Prof. RNDr. Branislav Rovan PhD.

By proposing a new computational model (of infinite computation) we studied the structure of the $\Sigma_3$ level of the arithmetical hierarchy. We proved that the $\Delta_3$ set consists of an infinite hierarchy starting with the set $\Sigma_2$.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Teoretická informatika

34hlasov

Negatívne účinky hormonálnej substitučnej terapie (2006 | pridané 22. októbra 2006)

Petra Polievková; Školiteľ: Prof. MUDr. Pavel Šuška Csc.

Negatíva a pozitíva HRT

Univerzita Komenského » Lekárska fakulta » Iná katedra | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY » Klinické odbory lekárskych vied » Gynekológia a pôrodníctvo

69hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Energetická politika (EÚ, Slovenska, porovnanie s Rakúskom a jej praktická aplikácia) (2005 | pridané 20. októbra 2006)

Soňa Obrtálová; Školiteľ: prof. Ing. Vladimír Zapletal, PhD.

Cielom práce je upútať pozornosť na závažnú a aktuálnu tému - energetika a vyvolať diskusiu o možnostiach riešenia súčasnej neudržateľnej energetickej situácie. Je nevyhnutná zainteresovanos? širokej verejnosti a uvedomovanie si súvislosti s trvalo udržateľným rozvojom.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra financií a ekonómie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Medzinárodné ekonomické vzťahy

39hlasov Dostupný celý text práce: PDF

INFORMAČNÝ PORTÁL REZORTU MINISTERSTVA FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY (2006 | pridané 28. septembra 2006)

Dana Alexova; Školiteľ: Ing. Peter Gschwendt

ALEXOVÁ, Dana : Informačný portál rezortu Ministerstva financií slovenskej republiky – stratégia a koncepcia rozvoja Diplomová práca - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta; Katedra kvantitatívnych metód a informatiky. – Školiteľ: Ing. Peter Gschwendt. – Banská Bystrica: EF UMB, 2006. – 65 s.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie

45hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Hodnotenie účinnosti, príčin a miery užívania homeopatie u študentov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (2006 | pridané 16. septembra 2006)

Michal Trubíni; Školiteľ: RNDr. Barbora Matejovičová, PhD

V práci sme si za cieľ položili určiť mieru užitia homeopatie u vybranej časti študentov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, urči? štatisticky významné faktory, ktoré túto mieru ovplyvňujú, ďalej sme chceli zistiť, či je homeopatia účinná a aké sú príčiny jej užívania.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Fakulta prírodných vied » Iná katedra | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY

44hlasov

Vizualizácia Dát z Konfokálneho Mikroskopu (2006 | pridané 4. septembra 2006)

Slavomir Hudak; Školiteľ: RNDr. Marek Zimanyi

Objemova vizualizacia dat z konfokalnej mikroskopie na paralelnych architekturach (PC klastri).

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Počítačová grafika

32hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Výroba vodíka elektrolýzou vody pomocou slnečnej energie (2006 | pridané 23. augusta 2006)

Tomáš Brestovič; Školiteľ: RNDr. Alexandra Klenovčanová, PhD.

Táto diplomová práca pojednáva o vlastnostiach vodíka, o jeho výrobe, využití a porovnaní so zemným plynom pri jeho spaľovaní. Podrobnejšie opisuje rôzne typy priemyselných elektrolyzérov s popisom ich funkcie a parametrov. Celková výroba sa orientuje na použitie alternatívnej energie vyrobenej z fotovoltických článkov (FVČ), určenie charakteristík elektrolyzéra Staxx7 a FVČ z amorfného kremíka.

Technická univerzita v Košiciach » Strojnícka fakulta » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Výroba a rozvod elektrickej energie

49hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Demonštrácie tlecieho výboja a spektier rôznych svetelných zdrojov (2006 | pridané 18. augusta 2006)

Stanislav Marosz; Školiteľ: doc. RNDr. Ján Pavlík, CSc.

Práca sa skladá z dvoch hlavných častí. V prvej predkladá videozáznamy demonštračných experimentov tlecieho výboja v rôznych režimoch tlaku a napätia spolu s ich analýzou (DVD v prílohe). V druhej predstavuje učebnú pomôcku Spectral Plus vhodnú na demonštráciu skladania farieb a pozorovanie spektier.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra experimentálnej fyziky | PRÍRODNÉ VEDY

36hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Vyučovanie lineárnych a kvadratických funkcií na gymnáziách pomocou programu Equation Grapher (2006 | pridané 5. augusta 2006)

Jana Balážová; Školiteľ: doc. RNDr. Helena Berekova, CSc.

V diplomovej práci sa budeme zaoberať niektorými možnosťami využitia IKT vo vyučovaní matematiky (špeciálne lineárnych a kvadratických funkcií, rovníc a nerovníc na gymnáziu). V prvej kapitole sa pozornosť sústredí na historický vývoj týchto funkcií. Druhá kapitola je zameraná na učebné plány, osnovy a štandardy na gymnáziách, ktoré sa týkajú vyučovania lineárnych a kvadratických funkcií.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky | PRÍRODNÉ VEDY

32hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Renderovanie zložitých farebných náterov zahrňujúce metalické a perleťové efekty (2006 | pridané 5. augusta 2006)

Michal Klempai; Školiteľ: Doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

Táto diplomová práca sa venuje problematike zobrazovania a navrhovania nových alebo už existujúcich automobilových náterov. V práci nájdete široký prehľad možností analytického vyjadrenia BRDF (Bidirectional Reflectance Distribution Function) automobilového náteru, ako aj metódy, ktorými dokážeme nasníma? BRDF existujúceho náteru.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Počítačová grafika

34hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Geografia mesta Ilava (2006 | pridané 3. augusta 2006)

Vladimír Ronec; Školiteľ: Doc. RNDr. Pavol Korec, CSc.

Bakalárska práca sumarizuje základné geografické poznatky o meste Ilava.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy

53hlasov Dostupný celý text práce: WEB

TRESTNÁ ČINNOS? PROTI VEREJNÝM ČINITEĽOM A TRESTNÉ ČINY VEREJNÝCH ČINITEĽOV (2004 | pridané 29. júla 2006)

Tomáš Posluch; Školiteľ: doc. JUDr. Juraj Kolesár, CSc

Práca je rozdelená na šesť častí. V prvej časti je definovaný pojem verejný činiteľ podľa súčasného právneho stavu, vrátane konkrétnych oblastí – podskupín, v ktorých sú verejní činitelia zaradení z hľadiska profesie, ktorú zastávajú, resp. reprezentujú.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Iná katedra | INÝ VEDNÝ ODBOR

42hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Psychológia investovania. Behaviorálne financie. Technická analýza. (2006 | pridané 17. júla 2006)

Tomáš Cár; Školiteľ: Ing. Boris Šturc, CSc.

Cieľom tejto práce je poskytnúť obraz o teórii behaviorálnych financií ako o relevantnej a plnohodnotnej finančníckej teórii a súčasne aj predstaviť technickú analýzu ako účinný nástroj pri investičných rozhodnutiach. Zároveň chce táto práca poukázať na fenomén psychológie, ktorý spája jej obidve časti, ako na nevyhnutnú súčasť ekonómie a financií.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra financií a ekonómie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Finančný manažment

46hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Kognitívna analýza porúch čítania u pacientov s ložiskovým poškodením mozgu (2005 | pridané 28. júna 2006)

Mgr. Marianna Hricová; Školiteľ: Doc. Zsolt Cséfalvay, PhD

Jazyky sú odlišné typom ortografie a pravidelnosťou písania. Práca skúma prítomnosť troch foriem alexií – fonologickej, hĺbkovej a povrchovej v slovenskom jazyku, ktoré boli v rámci modelu normálneho procesu čítania slov opísané v nízko transparentných a nepravidelných jazykoch.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra logopédie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Logopédia

49hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Linux Kernel 2.6 Documentation (2006 | pridané 23. júna 2006)

Jaroslav Šoltýs; Školiteľ: RNDr. Jaroslav Janáček

Práca sa zaoberá vnútorným fungovaním jadra operačného systému Linux verzie 2.6. Snaží sa zdôrazniť rozdiely oproti jadru 2.4 a uviesť do problematiky aj človeka znalého iba všeobecných princípov operačných systémov. Popísaný je prehľad subsystémov jadra, hlbšie rozobraté sú dôležité stavebné kamene jadra ako napr.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

40hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Využitie štatistiky v marketingovom výskume (2001 | pridané 21. júna 2006)

Marián Rimarčík; Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Gazda, PhD.

Výstup riešenia diplomovej práce: Štatistický navigátor je nástroj na nájdenie vhodnej štatistickej metódy pre analýzu údajov v závislosti od cieľa, počtu súčasne skúmaných premenných, typu premenných, spôsobu výberu a podmienok, ktoré si metódy kladú. Navigátor obsahuje 130 štatistických metód patriacich do deskriptívnej štatistiky, induktívnej štatistiky a viacrozmerných prieskumných techník.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment

40hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Využitie metód Value-at-Risk na meranie kurzového rizika (2005 | pridané 21. júna 2006)

Marián Rimarčík; Školiteľ: prof. Ing. Tatiana Varcholová, CSc.

Práca pojednáva o metóde Value-at-Risk a jej aplikácii na meranie kurzového rizika v podmienkách Slovenska. Hlavným cieľom práce je návrh metodiky výpočtu Value-at-Risk na meranie kurzového rizika portfólií tvorených pozíciami v zahraničných menách v podmienkach slovenských podnikov. Pre tri časové horizonty a tri hladiny spoľahlivosti boli identifikované metódy, resp.

Ekonomická univerzita Bratislava » » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment

32hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Úvod do metód spracovania zvuku v súčasnom multimediálnom prostredí (2006 | pridané 19. júna 2006)

Pavol Adam; Školiteľ: Ľubomír Lúčan, CSc.

Popis analógového a digitálneho chápania zvuku, stav a trendy, zvukové formáty a ich porovnanie

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Počítačová grafika

29hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Spoľahlivosť určenia fotometrického pomeru hmotností tesných dvojhviezd (2006 | pridané 11. júna 2006)

Ľubomír Hambálek; Školiteľ: RNDr. Theodor Pribulla, CSc.

V predkladanej práci boli vygenerované syntetické svetelné krivky kontaktnej dvojhviezdy pre veľké množstvo kombinácií geometrických parametrov a tretieho svetla. Následne boli tieto krivky reprezentované trigonometrickými poynómami 10. stupňa a využité na štúdium jednoznačnosti určenia geometrických elementov. Trigonometrické polynómy 10.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Astronómia

27hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Nové prístupy v marketingovej stratégii s prihliadnutím na internet (2006 | pridané 5. júna 2006)

Mgr. Branislav Bušovský; Školiteľ: prof. Ing. Jozef Papula, PhD.

Nové média a internet zásadným spôsobom menia návyky a zvyklosti užívateľov. Konzumenti sa stávajú náročnejší a posúvajú pôvodnú informačnú asymetriu zo strany komerčnej sféry bližšie k sebe. Kontextovú reklamu považujem, za jeden z najefektívnejších marketingových nástrojov na internete a jej forma ako i fundament stavia nie na push prístupe, ale na pull prístupe.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra stratégie a podnikania | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Manažment

41hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Prenos dát prostredníctvom digitálnej televízie DVB (Digital Video Broadcasting) (2006 | pridané 1. júna 2006)

Vladimír Sovič; Školiteľ: Ing. Tomáš Černý

Hlavnou náplňou práce je riešenie spätného kanála v DVB sieťach. Práca sa podrobne zaoberá opisom štandardov použitých pri digitálnom vysielaní, a ďalej samotnými štandardmi pre pozemné (DVB-T), pozemné pre mobilné zariadenia (DVB-H), satelitné (DVB-S) a káblové (DVB-C) digitálne vysielanie. Ďalej sú rozpísané spôsoby prenosu dát cez DVB siete a kategorizované rôzne typy prenášaných dát.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Telekomunikácie

35hlasov

Hodnotové investovanie. Aplikácia na akciových trhoch v roku 2006. (2006 | pridané 29. mája 2006)

Mgr. Daniel Križian; Školiteľ: Ing. Boris Šturc, CSc.

Podnikaví investori hľadajú osvedčené a univerzálne platné stratégie ako dosahovať nadpriemerné výnosy, napriek tomu, že súčasné finančné teórie hovoria o efektivite akciového trhu a o neschopnosti konzistentne prekonať trhové výnosy. Autor predstavuje jeden z investorských prístupov, tzv. hodnotové investovanie a hľadá empirické a praktické dôkazy jeho úspešnosti.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra financií a ekonómie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Finančný manažment

45hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Krajina v oblasti Záskalia a Kostolca a trvalo udržateľný turizmus (2004 | pridané 26. mája 2006)

Mgr. Katarína Klúčiková; Školiteľ: Ing. Peter Sabo, Csc.

Cieľom práce je na základe zhodnotenia územia (fyzicko-geografická, socioekonomická charakteristika územia, využitie zeme a súčasná krajinná štruktúra) a hodnotenia krajinného obrazu pomocou panorám stanoviť vhodné oblasti a vhodné formy rozvoja trvalo udržateľného turizmu v území so zameraním na vidiecky turizmus a stanovenie regulatív pre rozvoj turizmu.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta prírodných vied » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Ekologické a environmentálne vedy » Ochrana a využívanie krajiny

44hlasov

Vplyv hodnotovej orientacie na profesijne aspiracie u studentiek prava, ekonomie a psychologie. (2006 | pridané 24. mája 2006)

Anabela; Školiteľ: PhDr. Miroslav Andreánsky

Práca prináša empirické poznatky poznania o vzťahu hodnotovej orientácie, motivácie výkonu a postojov k profesijným ašpiráciám študentiek vysokých škôl v Bratislave. V našom výskume prostredníctvom dotazníkov, ktoré boli predložené 3 skupinám respondentiek (študentky 2. a 3.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Psychológia práce

39hlasov

Detekcia epileptickej aktivity v EEG záznamoch (2004 | pridané 24. mája 2006)

Peter Muríň; Školiteľ: Ing. Jitka Mohylová, PhD.

Práca za zoberá detekciou epileptickej aktivity v elektroencefalografických záznamoch. Hlavná pozornosť je venovaná metódam založených na analýze nezávislých komponentov, separácii skrytých zdrojov a neurónových sieťach. Analýza EEG je realizovaná v programovom prostredí MATLAB.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva KTEBI | TECHNICKÉ VEDY » Ostatné technické vedy » Biomedicínske inžinierstvo

41hlasov

Intenzifikácia čeľustno-ortopedickej liečby redukovanými aktivátormi (2006 | pridané 23. mája 2006)

Andrej Thurzo; Školiteľ: Doc. MUDr. Anton Bachratý, DrSc.

Práca poskytuje stručný prehľad princípov funkčnej terapie v súvise s kondylárnym rastom. Ponúka prehľad vývoja funkčných aparátov a ich súčasné modifikácie. Cieľom práce je posúdiť prínos modifikácii na základe kefalometrickej analýzy dvoch skupín pacientov s funkčnou terapiou.

Univerzita Komenského » Lekárska fakulta » Iná katedra | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY » Klinické odbory lekárskych vied » Zubné lekárstvo

153hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Modularita v neurónových sieťach a evolučný konekcionizmus (2002 | pridané 22. mája 2006)

Daniel Ferák; Školiteľ: Prof. Vladimír Kvasnička

Evolutionary connectionism supposes the usage of genetic algorithms when designing architectures of neural networks aimed to solve complex tasks with many neurons in hidden layers.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia » Genetické algoritmy

37hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Zbierka úloh z Teórie grafov (2006 | pridané 14. mája 2006)

Ondrej Holotňák; Školiteľ: Doc. RNDr. Martin Škoviera PhD.

V našej práci sme sa snažili zozbierať reprezentatívnu vzorku úloh tématicky patriacu k základným okruhom teórie grafov, ako sú párenie, súvislosť, planárne grafy, farbenie, toky, a pod. Medzi úlohami sú zastúpené rôzne stupne obtiažnosti od ľahkých (napr. zostrojenie grafu s požadovanými vlastnosťami), cez stredne ťažké (napr.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

33hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Pružnostné charakteristiky materiálov na báze dreva používaných na výrobu reproduktorových ozvučníc (2006 | pridané 11. mája 2006)

Peter Kičák; Školiteľ: doc. Anna Danihelová

Konštrukcia a materiál reproduktorovej ozvučnice nezanedbateľne ovplyvňujú výsledný zvuk reproduktorovej sústavy. Vyžarovaním zvuku do vnútorného priestoru ozvučnice dochádza k rozkmitaniu jej stien, a tým aj k skresleniu výsledného zvuku vyžarovaného reproduktormi do posluchového priestoru. Úroveň rozkmitania stien závisí od použitého materiálu, pretože jeho pružnostné charakteristiky sa líšia.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra fyziky a aplikovanej mechaniky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Ostatné príbuzné odbory

37hlasov

Vplyv liehových lakov na pružnostné charakteristiky smrekového rezonančného dreva (2006 | pridané 11. mája 2006)

Rastislav Klačanský; Školiteľ: Ing. Martin Čulík, PhD.

Diplomová práca sa zamerala na skúmanie vplyvu husliarského liehového laku, spôsobu vytvrdzovania (bez UV žiarenia a s UV žiarením) a vplyvu počtu vrstiev na pružnostné charakteristiky smrekového dreva. Konkrétne sa sledoval vplyv spomínaných faktorov na modul pružnosti v pozdĺžnom smere "Ex", modul pružnosti v priečnom smere "Ey" a akustickú konštantu v smere pozdĺžnom " A".

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra fyziky a aplikovanej mechaniky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Ostatné príbuzné odbory

42hlasov

Vlastnosti glutínových lepidiel používaných pri výrobe sláčikových hudobných nástrojov (2006 | pridané 11. mája 2006)

Miroslav Danihel; Školiteľ: Ing. Martin Čulík, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá hodnotením mechanických vlastností lepeného spoja použitím glutínových lepidiel ako tradičných lepidiel pri výrobe sláčikových hudobných nástrojov. Posudzuje sa vplyv pôsobenia nadmernej vlhkosti a zvýšenej teploty na lepený spoj. Aby sme odolnosť voči týmto faktorom zvýšili, pridávali sme do roztoku kostného gleja práškový formaldehyd.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra fyziky a aplikovanej mechaniky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Ostatné príbuzné odbory

41hlasov

Aktuálne na 1. stupni základných škôl (2004 | pridané 14. apríla 2006)

PaedDr. eshyurfth dfasgt; Školiteľ: Doc. dfht

a

Prešovská univerzita » Pravoslávna bohoslovecká fakulta » Katedra cirkevných dejín a kresťanskej filozofie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Vojenská logistika

42hlasov

Overenie vplyvu chemického zloženia na vybrané vlastnosti Hadfieldovej ocele (2005 | pridané 7. apríla 2006)

Jozef Babic; Školiteľ: Doc. Ing. Alena Pribulová CSc

Práca sa zaoberá overením vplyvu chemického zloženia na mechanické vlastnosti Hadfieldovej ocele so zameraním sa na vrubovú húževnatosť. Predmetom skúmania je odliatok koľajovej výhybky.

Technická univerzita v Košiciach » Hutnícka fakulta » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Hutníctvo » Fyzikálna metalurgia (aj pre strojárstvo)

47hlasov

Tenké vrstvy pre mikrobolometre (2005 | pridané 7. apríla 2006)

Robert Ševčík; Školiteľ: Ing. Vlado Jacko

Práca sa skladá z troch častí. Prvá časť je teoretická, zaoberá sa snímačmi ako takými, špeciálne však bolometrami a technikami vytvárania tenkých vrstiev. Druhá časť opisuje použité experimentálne metódy, ako vákuová technika, magnetrónové naprašovanie, optická litografia a analytické metódy (SEM, AES, AFM). Posledná časť je experimantálna, zaoberajúca sa postup pri tvorbe tenkých vrstiev a ich testovaní.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra experimentálnej fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Fyzika kondenzovaných látok a akustika

35hlasov

Konštrukčná geometria vo vyučovaní matematiky na gymnáziách (2003 | pridané 26. februára 2006)

Mgr. Vladimír Kapala; Školiteľ: RNDr. Martin Billich

Témou je konštrukčná geometria na gymnáziách so zameraním na fokálne vlasnosti kužeľosečiek, ktoré som uviedol v prísne logickom slede. Cieľom práce je poskytnúť maturantom na gymnáziách ucelený učebný text so sadou riešených a neriešených úloh, ktoré je možné riešiť pomocou euklidovskej geometrie.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Pedagogická fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Geometria a topológia

45hlasov Dostupný celý text práce: RAR | WEB

Ochrana zdravia pri práci v stredisku odbornej výchovy (2005 | pridané 29. januára 2006)

Ing. Peter Dechet; Školiteľ: Ing. Bocan

Cieľom diplomovej práce je analíza BOZP na stredisku odbornej výchovy, istenie nedostatko a navrhnutie nových, efektívnejších riešení.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY

45hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Volebné zákonodarstvo v SR (Voľby do orgánov samospráv obcí) (2006 | pridané 26. januára 2006)

Jakub Ulaher; Školiteľ: doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.

Zmeny v roku 1989 mali za následok aj obnovenie orgánov územnej samosprávy na Slovensku. Hneď v roku 1990 bol prijatý zákon SNR č. 346/1990 Zb.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Právnicka fakulta » Katedra ústavného práva a správneho práva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Ústavné právo

44hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Hodnotenie atribútov krajinného obrazu v kontexte s turistickým ruchom v obci Ždiar (2004 | pridané 22. januára 2006)

Ing. Katarína Horská, rod. Jánošíková; Školiteľ: Doc.Ing. Peter Jančura, PhD.

Predmetom diplomovej práce základné charakteristiky územia,identifikácia vlastností reliéfu a štruktúr krajiného povrchu, identifikácia atribútov krajinného obrazu, historické krajinné štruktúry, krajina kontext sídlo s dôrazom na cerejné priestranstvá, zhodnotenie súčasného stavu a návrh základných regulatív a aplikácia výsledkov pre potreby skvalitnenia cestovného ruchu.

Technická univerzita vo Zvolene » Fakulta ekológie a enviromentalistiky » Katedra plánovania a tvorby krajiny | PRÍRODNÉ VEDY » Ekologické a environmentálne vedy » Krajinná ekológia

52hlasov

Využitie rozľahlých počítačových sietí vo výučbe predmetov výpočtovej techniky a informatiky (2003 | pridané 18. januára 2006)

Juraj Chlebec; Školiteľ: Doc. Ing. Milan Turčáni, CSc.

Bakalárska práca sa zaoberá využitím metód e-learningu prostredníctvom rozlahľých počítačových sietí, vo výučbe predmetov výpočtovej techniky a informatiky, ako aj stručnou analýzou niektorých u nás dostupných a používaných LMS/CMS systémov. Súčasťou práce je aj vyhodnotenie ankety o využívaní rozľahlých počítačových sietí a e-learningu vo výučbe na základných a stredných školách na Slovensku.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Fakulta prírodných vied » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika

49hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Búrkové pomery na Horehroní (2000 | pridané 5. januára 2006)

Dušan Oravec; Školiteľ: prof. RNDr. Ján Tomlain, DrSc.

Cieľom práce bolo zhodnotiť búrkové pomery na Horehroní za obdobie 1961-90, a to tieto charakteristiky: dlhodobý, ročný a denný chod búrok a dní s búrkou, trvanie búrok, zimné a nočné búrky, výskyt atmosférických zrážok a krúp pri búrkach, pravdepodobnosť a relatívne zastúpenie dní s búrkou pri rôznych synoptických situáciách, vzduchových hmotách, na atmosférických frontoch, ťah a nárazy vetra pri búrkach.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra fyzickej geografie a geoekológie | PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy » Fyzická geografia a geoekológia

47hlasov

Kvalitatívna analýza efektov psychoterapeutických výcvikov (2005 | pridané 29. decembra 2005)

Zuzana Müllerová; Školiteľ: Prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD.

Úspešnosť psychoterapeutického pôsobenia závisí na strane terapeuta predovšetkým od jeho individuálnych ľudských charakteristík, od kvality jeho odbornej prípravy a stupňa dosiahnutého sebarozvoja či osobnostného rastu.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy

35hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Empirické ověření Black Scholesova modelu (2004 | pridané 29. decembra 2005)

Petr Soukal; Školiteľ: Doc.Ing. Jiří Trešl, CSc.

Prvním cílem práce je stručně představit opční obchody, základní členění opcí, jejich historii a možnosti jejich oceňování. Představit hlavní veličiny ovlivňující cenu opce a vliv púsobení těchto veličin na správnost určení ceny opce. Naznačit fungování hlavních opčních burz, seznámit s jejich pravidly a specifickými charakteristikami jednotlivých burz v Evropě a USA.

City University Bratislava » Fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Štatistika

46hlasov Dostupný celý text práce: ZIP | WEB

Suicídia u sociálne odkázaných ľudí (2005 | pridané 27. decembra 2005)

Valéria Miháliková; Školiteľ: PhDr. Vojtech Haring , Csc.

V práci sa zaoberám pojmom - čo je vlastne samovražda, delím ich podľa jednotlivých vekových kategórií, typmi, príčinami, historiou, štrukturovaným prierezom samovražedných aktivít v SR , v samostatnej časti sa venuje autentickým výpovediam ľudí , ktorí sa pokúsili o samovraždu.

Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Iná katedra | INÝ VEDNÝ ODBOR

46hlasov

Aplikácie kognitívnych vied v informačnom prieskume (2005 | pridané 30. novembra 2005)

Mirka Grešková; Školiteľ: Doc. PhDr. Jela Steinerová, PhD.

Cieľom práce je priblížiť problematiku aplikácií kognitívnych vied v informačnom prieskume. Ide predovšetkým o oblasti informačného správania a inteligentných systémov. Definujú sa konceptuálne východiská kognitívnych vied a informačného prieskumu. Ďalšia kapitola opisuje súčasný stav aplikácie kognitívnych vied v informačnom prieskume, kde sa venujem kognitívnej paradigme informačného prieskumu.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra knižničnej a informačnej vedy | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Knižničná a informačná veda

49hlasov

Symetrická a asymetrická kryptografia a jej použitie (2004 | pridané 23. novembra 2005)

Ľubomír Duchoň; Školiteľ: Tomáš Nováčik, Mgr.

Cieľom tejto práce je popis najpoužívanejších šifrovacích metód a prehľad matematických techník spojených so šifrovaním. Súčasťou práce je samostatná aplikácia, ktorá s pomocou knižníc OpenSSL, MCrypt a MHash využíva metódy symetrickéhoa a symetrického šifrovania.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Fakulta prírodných vied » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika

43hlasov

Počítačom popdorovaný merací systém MerSy 03 (2003 | pridané 12. októbra 2005)

Rastislav Meňuš; Školiteľ: Mgr. Miroslav Murin

Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť a vytvoriť softvér a hardvér meracieho systému, ktorý by meral, zaznamenával a spracovával namerané hodnoty rôznych fyzikálnych veličín.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta prírodných vied » Katedra fyziky | PRÍRODNÉ VEDY

45hlasov

Využitie metód Fuzzy neurónových sietí v predpovedi geomagnetických porúch (2005 | pridané 29. septembra 2005)

Miroslav Sukeľ; Školiteľ: Prof. Karel Kudela, DrSc.

V práci je podaný prehľad o možnostiach využitia fuzzy logiky a teórie fuzzy množín v modeloch neurónových sietí. Je popísaný algoritmus na extrahovanie pravidiel z trénujúcich dát a algoritmus na učenie fuzzy množín. Učenie v neuro-fuzzy klasifikátoroch môžeme interpretovať pomocou súboru Ak – Potom pravidiel.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

45hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Automatizácia dokazovania odolnosti kryptografických protokolov voči útokom (2005 | pridané 29. septembra 2005)

Marián Novotný; Školiteľ: RNDr. Jozef Jirásek, PhD

Táto práca sa zaoberá analýzov kryptografických protokolov pomocou logík vier. Definujeme rozhodovaciu procedúru pre takéto logiky. Navrhneme a implementujeme program pre analýzu s možnosťou editácie odvodzovacích pravidiel. V programe implementujeme dve známe logiky: BAN,AUTLOG. Pomocou programu zanalyzujeme niektoré protokoly. Kryptografické protokoly sú špeciálnym druhom protokolov.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

36hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Biblická konkordancia (2005 | pridané 29. septembra 2005)

Róbert Novotný; Školiteľ: RNDr. Stanislav Krajči, PhD

V prvej časti práce navrhujeme formálny model pre dátové štruktúry a perátory stromovej algebry - navigáciu (výber rodičov, či detí uzla), Kleeneho uzáveru (viacnásobné aplikovanie operátorov) a selekciu (filtrácia uzlov na áklade booleovskej podmienky). Booleovskú podmienku selekcie definujeme ko formulu jazyka logiky prvého rádu bez kvantifikátorov.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

35hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Moderné aspekty Einsteinovho-Podolského-Rosenovho experimentu - prenos kvantových stavov (2005 | pridané 29. septembra 2005)

Jozef Michalík; Školiteľ: Ing. Samuel Mockovčiak, CSc.

V mojej práci sa venujem kvantovej teleportácii. Vystupuje tu dlhoročný spor medzi Nielsom Bohrom a Albertom Einsteinom o to, či je kvantová mechanika logicky konzistentná teória pre popis mikrosveta, alebo nie.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

32hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Počítačové simulácie v ekonofyzike (2005 | pridané 29. septembra 2005)

Dárius Dudinský; Školiteľ: doc. RNDr. Gabriela Andrejková CSc.

Počítačovou simuláciou bol študovaný spinový mriežkový model trhu pôvodne navrhnutý Stefanom Bornholdtom. Práca obsahuje základy simulačnej metodiky Monte Carlo. V teoretickej časti sa kládol dôraz na teóriu Markovových reťazcov, ktorá je v tesnom vzťahu k simulačnému algoritmu typu heat – bath.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

30hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Rozpoznávanie písaných slov slovenského jazyka využitím neurónových sietí (2004 | pridané 29. septembra 2005)

Ivan Koško; Školiteľ: doc. RNDr. Gabriela Andrejková CSc.

Už od pradávna sú ľudia jediní, ktorí dokázali a ktorí vôbec potrebovali rozoznávať a interpretovať rukopis ostatných ľudských bytostí. Termín „rukopis“ je definovaný ako plocha alebo povrch pozostávajúci z umelých grafických značiek obsahujúcich nejakú informáciu vzhľadom k vzťahu týchto značiek k jazyku.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

32hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Možnosti zmierňovania rizika portfóliových investícií (so zreteľom na analýzu Markowitzovho modelu, CAPM a APT) (2005 | pridané 18. septembra 2005)

Ján SKÁCEL; Školiteľ: prof. Ing. Milan RALBOVSKÝ, PhD.

V práci analyzujem problémy používania Markowitzovho modelu, CAPM a APT z teoretického a praktického hľadiska. Prichádzam k záveru, že na slovenskom kapitálovom trhu nebudú tieto modely v najbližšej dobe použiteľné.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra financií a ekonómie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Finančný manažment

34hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Informačný systém identifikačné karty s modulom riadenia prístupu (2005 | pridané 16. septembra 2005)

Marián Lojka; Školiteľ: doc. Ing. Milan Šujanský CSc.

Diplomová práca realizuje projekt zavedenia identifikačných kariet pre TU. V projekte sú analyzované rôzne problémy, ktoré sú riešené pri zavedení identifikačných kariet na TU. Práca obsahuje taktiež bližšie informácie o spôsobe tvorenia karty a zápise údajov na kartu, ktorá je navrhnutá pre použitie v celom systéme.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

44hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Nelineárne rovnice a ich použitie v inžinierskych problémoch. (1998 | pridané 6. septembra 2005)

Peter Butora; Školiteľ: Doc. RNDr. Elena Wisztová, CSc

Diplomová práca obsahuje prehľad a porovnanie dostupných metód na riešenie nelineárnych rovníc a ich sústav. Súčasne obsahuje riešenie vybraných aplikácií z inžinierskej praxe, v ktorých sa používajú nelineárne rovnice. Pri riešení úloh som použil programovací jazyk MATLAB.

Žilinská univerzita » Strojnícka fakulta » Katedra aplikovanej matematiky KAM | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

40hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Ekologický nedostatok jódu, následky a prevencia (2005 | pridané 3. septembra 2005)

Ivana Chytilová; Školiteľ: prof.Ing. Ivan Turianica, CSc.

Cieľom tejto práce bolo získanie informácií o stave environmentálne podmieneného jódového deficitu na celom svete i na Slovensku, získať informácie o vplyve environmentálne podmieneného jódového deficitu na obsah jódu v potravinách rastlinného aj živočíšneho pôvodu a iných surovinách a potravinách a vplyv na hormonálnu funkciu štítnej žľazy, reguláciu metabolizmu a zistiť súčasný stav a spôsoby profylaxie environmentálne podmieneného jódového deficitu.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY

53hlasov

Návrh modelu palivového článku (2005 | pridané 3. septembra 2005)

Juraj Kubica; Školiteľ: prof. Ing. František Janíček, PhD.

Palivový článok je zariadenie na premenu chemickej energie paliva na elektrickú energiu a teplo. Práca v prvej časti rozoberá fyzikálny princíp práce palivového článku a prehľad technologických riešení jednotlivých typov palivových článkov. Ďalej porovnávame vlastnosti palivových článkov s alternatívnymi zdrojmi energie.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Výroba a rozvod elektrickej energie

37hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Evoločný vývoj topológie neurónovej siete (1997 | pridané 31. augusta 2005)

Stanislav Kuchar; Školiteľ: Ing. Richard Vanek

Diplomová práca sa zaoberá genetickými algoritmami ako možným prístupom na hľadanie topológie neurónovej siete riešiacej konkrétny problém. Skúma možnosť použitia jazyka G2L-systémy na kódovanie vrstevnatej neurónovej siete v genetickom algoritme.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika

36hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Tvorivost u deti skolskeho veku (2005 | pridané 26. augusta 2005)

Stanislava Janoskova; Školiteľ: DrSc Prof. PhDr Miron Zelina, Univerzita Komenskeho Bratislava

Porovnanie urovne tvorivosti podla testov Guilfoda a Torranca u deti osobitnych skol a u deti zakladnych skol na Slovensku. Vyskum v rokoch 1994-1999.

Univerzita Komenského » Evanjelická bohoslovecká fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo

55hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Implementácia politiky prideľovania systémových zdrojov (2005 | pridané 14. augusta 2005)

Juraj Variny; Školiteľ: Ing. Dušan Bernát

Práca je zameraná na ovplyvnenie politiky prideľovania systémových zdrojov operačným systémom pre aplikácie. Zaoberá sa najmä týmito zdrojmi: počet procesov, virtuálna pamäť, miesto na disku a deskriptory súborov. Navrhujem nedeterministický algoritmus pre prideľovanie, ktorý má za cieľ predísť úplnému vyčerpaniu zdrojov a zahlteniu systému.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta informatiky a informačných technológií » Iná katedra/ústav | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Počítačové inžinierstvo

42hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Spresnenie predpovede teploty vzduchu vo výške 2 m z modelu ALADIN/LACE metódou MOS (2005 | pridané 12. augusta 2005)

Ivan Bašták Ďurán; Školiteľ: Mgr. Ján Mašek

V súčasnej dobe sa už bežne pri predpovedi počasia používajú výstupy z numerických predpovedných modelov (NWP) . Presnosť predpovede týchto modelov je obmedzená.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Meteorológia a klimatológia

35hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Niektoré klimatické charakteristiky pestovania viniča vo vybraných oblastiach Slovenska v období rokov 1988-2000 (2003 | pridané 12. augusta 2005)

Ján Kliment; Školiteľ: RNDr. Oľga Braslavská, CSc.

Hrozno má vo výžive ľudí veľký význam. Konzumovaním čerstvého hrozna alebo hroznovej šťavy dostáva ľudský organizmus vitamíny, cukry, minerálne a iné látky. Pripravujú sa z neho kompóty, šťavy, sirupy, koncentráty, ktoré sú základnou zložkou mnohých osviežujúcich nápojov, mušty, sušené hrozienka. Predovšetkým sa z neho vyrába víno. Kým víno získa správnu chuť, vôňu a harmóniu, prejde dlhá cesta.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Meteorológia a klimatológia

32hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Daviesov coupling - implementácia a vlastnosti v 1D linearizovanom modeli plytkej vody (2003 | pridané 12. augusta 2005)

Matúš Martíni; Školiteľ: RNDr. Martin Gera, PhD.

Numerická integrácia rovníc atmosférickej dynamiky zohráva dnes významnú úlohu pri zostavovaní predpovedí počasia. Operatívne numerické modely musia spĺňať niekoľko špecifických požiadaviek. Na jednej strane presnosť predpovede vyžaduje jemné rozlíšenie výpočtovej siete a dostatok kvalitných pozorovaní.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Meteorológia a klimatológia

31hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Predpoveď množstva atmosférických zrážok numerickým predpovedným modelom a hodnotenie jej úspešnosti (2000 | pridané 12. augusta 2005)

Juraj Bartok; Školiteľ: RNDr. Vladimír Pastirčák

Kvalitná predpoveď zrážok je jednou z nažiadanejších častí predpovede počasia. Z jej používateľov možno okrem širokej verejnosti spomenúť aspoň pracovníkov v hydrológii, doprave či stavebníctve. Jedným z podkladov pre prípravu predpovede je výstup z numerického modelu. Predložená diplomová práca sa zaoberá spôsobom výpočtu atmosférických zrážok v operatívne používanom modeli na SHMÚ.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Meteorológia a klimatológia

34hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Rádioaktivita ovzdušia na území Slovenskej republiky za obdobie 1962 - 2002 (2003 | pridané 12. augusta 2005)

Michaela Sojáková; Školiteľ: RNDr. Katarína Marečková

Žijeme v prostredí preplnenom žiarením. Svetelné a tepelné žiarenie môžeme vidieť alebo cítiť, ionizujúce žiarenie je neviditeľné, zmyslovými orgánmi nepostrehnuteľné, ale môžeme ho merať. Žiareniu sme vystavení neustále. Ionizujúce žiarenie a rádioaktívne látky sú neoddeliteľnou zložkou životného prostredia. Prirodzená rádioaktivita je súčasťou našej planéty od jej vzniku.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Meteorológia a klimatológia

33hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Měkkýši (Mollusca) chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví (2004 | pridané 10. augusta 2005)

Michal Maňas; Školiteľ: RNDr. Ivona Uvírová, Ph.D.

Diplomová práce popisuje biomonitoring měkkýšů v letech 1999-2003 na 147 vlastních lokalitách a shrnuje dosavadní malakologické průzkumy na území CHKO Litovelské Pomoraví. Graficky je znázorněn výskyt jednotlivých druhů na schematických mapách. Hodnotí struktury suchozemských malakocenóz vzhledem k jednotlivým typům biotopů.

Univerzita mimo Slovenska | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy » Zoológia

37hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Meteorologické podmienky vzniku lavín vo Vysokých Tatrách a ich modelovanie (2002 | pridané 9. augusta 2005)

Martin Vojtek; Školiteľ: Dipl. Ing. Ján Peťo

V diplomovej práci sa rieši problém využitia denných meteorologických údajov na ohodnotenie lavínovej aktivity vo Vysokých Tatrách pomocou počítača.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Meteorológia a klimatológia

32hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Štúdium tepelnej denaturácie Glukóza oxidázy z Aspergillus niger (2004 | pridané 8. augusta 2005)

Anton Zubrík; Školiteľ: RNDr. Erik Sedlák, PhD.

Táto práca sa zaoberá štúdiom tepelnej a chemickej denaturácie glukóza oxidázy (GOX) z Aspergillus niger. Glukóza oxidáza je relatívne nestabilný homodimérny flavoproteín, komerčne využívaný v medicíne, priemysle a v analytike. V snahe modifikovať stabilitu GOX, je nutné poznať priebeh a mechanizmus denaturácie tohto proteínu.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

43hlasov

Ovplyvnenie ukladania železa v ischemizovanom tkanive mozgu potkana (2004 | pridané 8. augusta 2005)

Radoslav Vorálek; Školiteľ: MVDr. Viera Danielisová, PhD.

V tejto práci sme sa zaoberali ukladaním železa v mozgu potkana a vplyvom ischemickej tolerancie na toto ukladanie v oblastiach mozgovej kôry, CA1 hipokampu a corpus striatum. Rozdiely v ukladaní železa po ischemickej tolerancii a bez nej boli pozorované počas celého obdobia reperfúzie.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

21hlasov

Horizontálny prenos génov rezistencie na ortuť medzi pôdnymi a bachorovými baktériami (2004 | pridané 8. augusta 2005)

Tímea Tóthová; Školiteľ: RNDr. Peter Javorský, DrSc.

Rezistencia na ortuťnaté ióny v Gram-negatívnych a Gram-pozitívnych baktériach je zabezpečená enzýmom, merkury-reduktáza, ktorý redukuje toxické ióny Hg2+ na relatívne netoxickú a prchavú elementárnu ortu? Hg0. Tento typ rezistencie je kódovaný génmi mer operónu, ktorý sa môže nachádzať na plazmide, transpozóne alebo na bakteriálnom chromozóme.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

19hlasov

High-dose factor VIIa action (Vplyv vysokých dávok faktora VIIa na zrážanie krvi) (2004 | pridané 8. augusta 2005)

Ján Štěrba; Školiteľ: RNDr. Mária Kožurková, CSc.

Sledovali sme tvorbu koagulačného faktora Xa a trombínu v reakčných zmesiach, v ktorých sa podmienky podobali na podmienky v krvi zdravých ľudí ako aj ľudí postihnutých rôznymi poškodeniami mechanizmu zrážania krvi ako napr. hemofília, leukémia a trombocytopénia.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

25hlasov

Úloha stromálnych buniek podporujúcich hematopoézu v ex-vivo multiplikácii kmeňovej krvotvornej bunky pôvodom z placentárnej krvi (2004 | pridané 8. augusta 2005)

Jarmila Stremeňová; Školiteľ: MVDr. Ján Rosocha, CSc.

Ex vivo expanzia kmeňových buniek z placentárnej krvi bola navrhnutá za účelom zvýšenia počtu transplantabilných buniek, schopných repopulovať kostnú dreň a obnoviť hematopoézu u dospelého pacienta. Vykonali sme ex vivo expanziu CD133+ buniek na báze výživnej vrstvy osteoblastom podobných buniek, odvodených z ľudských mezenchymálnych kmeňových buniek kostnej drene.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

35hlasov

Využitie magnetických kvapalín v medicíne (2004 | pridané 8. augusta 2005)

Pavol Sosa; Školiteľ: doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc.

Magnetické kvapaliny sú suspenzie jemných magnetických častíc v kvapalnom nosiči. Ich využitie v medicíne je mnohostranné, avšak najvýznamnejšie sa uplatňujú v cielenom transporte liečiv v onkológii. Cieľom práce je preskúmať enkapsuláciu liečiva modelovaného kryštálovou violeťou v magnetolipozómoch a jeho transport fosfolipidovou membránou.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

23hlasov

Prenosná rezistencia na ampicilín u animálnych kmeňov Enterobacteriaceae (2004 | pridané 8. augusta 2005)

Jaroslava Ristvejová; Školiteľ: RNDr. Peter Pristaš, CSc.

Analýza výskytu rezistencie u Enterobacteriaceae tráviaceho traktu ovce ukázala výraznú dynamiku výskytu ampicilín rezistentných bakteriálnych izolátov. Všetky ampicilín rezistentné bakteriálne izoláty obsahovali gén blaTEM1. Metódou transformácie plazmidovej DNA sa dokázalo, že v bakteriálnych izolátoch je blaTEM1 gén lokalizovaný na plazmide pR0/7.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

33hlasov

Interakcia DNA s nízkomolekulárnymi ligandami (2004 | pridané 8. augusta 2005)

Ján Lopatař; Školiteľ: RNDr. Viktor Víglaský, PhD.

Výsledky tejto práce nám umožnili rozdeli? študované interkalátory na tie, ktoré sa s vyššou teplotou uvoľňujú zo štruktúry DNA (EtBr, daunorubicín, akridínová oranž) a na tie, ktoré zostávajú v komplexe s DNA aj napriek vysokej teplote (chloroquín, aktinomycín D). Ako modelový sme použili plazmid pUC19.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

36hlasov

Štúdium možností prevencie postischemickej inhibície syntézy bielkovín v mozgu potkana (2004 | pridané 8. augusta 2005)

Kristína Gurbaľová; Školiteľ: doc. MVDr. Jozef Burda, CSc.

Stále viac dôkazov podporuje úlohu voľný‎ch radikálov pri spúšťaní funkčný‎ch a metabolický‎ch rozvratov nasledujúcich po prechodnej cerebrálnej ischémii.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

19hlasov

Katalytická aktivita syntázy oxidu dusnatého po ischémii/reperfúzii v mieche králika (2004 | pridané 8. augusta 2005)

Gabriela Filipová; Školiteľ: RNDr. Nadežda Lukáčová, CSc.

V prezentovanej práci sme sledovali vplyv a rozsah 13, 15, 17 a 25 min ischémie s následnou reperfúziou aktivujúcou syntézu NO v lumbosakrálnej oblasti miechy, ktorú sme rozdelili na zadné rohy, zóna intermedia a predné rohy sivej hmoty a zadné, bočné a predné povrazce bielej hmoty. Na vápniku závislá aktivita NOS bola porovnateľná so stupňom neurologického poškodenia experimentálnych zvierat.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

34hlasov

Interkalácia fluorescenčných látok na báze akridínu do plazmidovej DNA (2005 | pridané 8. augusta 2005)

Jana Žiaranová; Školiteľ: RNDr. Mária Kožurková, CSc.

V práci sme študovali vplyv nových akridínových zlúčenín N-(9-akridinyltiokarbamoyl)histidín, N-(9-akridinyltiokarbamoyl)prolín, N-(9-akridinyl-tiokarbamoyl)tryptofán na negatívne superšpiralizovaný plazmid pUC 19. Tento vplyv sme študovali na základe fluorescenčných meraní a spektier cirkulárneho dichroizmu.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

34hlasov

Vplyv peroxidu vodíka na vlastnosti cytochrómu c (2005 | pridané 8. augusta 2005)

Lenka Varinská; Školiteľ: RNDr. Erik Sedlák, PhD.

Cytochróm c, lokalizovaný v intermembránovom priestore v mitochondriách, je možným cieľom pôsobenia reaktívnych kyslíkových druhov. V tejto práci sme študovali metódami absorpčnej spektroskopie, fluorescencie a kruhového dichroizmu efekt peroxidu vodíka na štruktúru a stabilitu oxidovanej formy cytochrómu c.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

41hlasov

Detekcia povrchových bunkových proteínov nediferencovaných a diferencovaných mezenchýmových kmeňových buniek a využitie v imunomagnetickej separácii (2005 | pridané 8. augusta 2005)

Marcela Uličná; Školiteľ: MVDr. Ján Rosocha, CSc.

Osteoblasty ako kosťotvorné bunky sa nachádzajú na povrchu kosti, zohrávajú dôležitú úlohu vo vývoji kostného tkaniva a zúčastňujú sa mineralizácie kostnej matrix. Mezenchýmové kmeňové bunky sú adherentné bunky vyrastajúce z kostnej drene, schopné diferencovať sa na osteoblasty aj v podmienkach in vitro po stimulácii dexametazónom.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

26hlasov

Konformácia voľného a viazaných flavínových kofaktorov v aktívnych miestach enzýmov (2005 | pridané 8. augusta 2005)

Kamil Tóth; Školiteľ: RNDr. Erik Sedlák, PhD.

V tejto práci sme študovali konformáciu voľného flavínového kofaktora FAD v rôznych rozpúšťadlách a kofaktorov FAD naviazaných v aktívnych centrách vybranej skupiny 55 flavoproteínov. Konformácia kofaktora je úzko závislá od interakcie s molekulami okolitého prostredia. Vo vodnom roztoku pozorujeme FAD prevažne v zbalenej forme ako nefluoreskujúci intramolekulový komplex.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

29hlasov

Vplyv detergentov na štruktúru a stabilitu cytochrómu c (2005 | pridané 8. augusta 2005)

Marcela Tichá; Školiteľ: RNDr. Erik Sedlák, PhD.

V tejto práci sme spektrálnymi metódami študovali efekt micelárneho povrchu zloženého z detergentov s rôznou dĺžkou hydrofóbneho reťazca na cytochróm c (cyt c).

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

26hlasov

Vplyv liečiv na konformačnú stabilitu DNA (2005 | pridané 8. augusta 2005)

Róbert Seliga; Školiteľ: RNDr. Viktor Víglaský, PhD.

Liečivá viažuce sa do DNA v širokej miere používané v protirakovinovej liečbe majú významný vplyv na celkovú štruktúru DNA. Vyznačujú sa vysokou afinitou k nukleovým kyselinám alebo k DNA viažucim sa enzýmom.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

37hlasov

Interakcie DNA s derivátmi akridínu (2005 | pridané 8. augusta 2005)

Ivana Rondzíková; Školiteľ: RNDr. Mária Kožurková, CSc.

V našej práci sme skúmali vplyv N-(9-akridinyltiokarbamoyl) glycínu (ATG), akridínovej oranže (AO) a izotiokyanátoakridínu (ITK) na negatívne superšpiralizovaný plazmid pUC19. Na tieto účely sme využili UV-VIS a fluorescenčnú spektroskópiu, cirkulárny dichroizmus a teplotnú gradientovú gélovej elektroforézu (TGGE).

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

32hlasov

Porovnanie účinku chemického a ischemického preconditioningu na ukladanie železa v mozgu potkana (2005 | pridané 8. augusta 2005)

Rastislav Mucha; Školiteľ: MUDr. Viera Danielisová, PhD.

V tejto práci sme sa zaoberali porovnaním ukladania železa v oblasti prednej kôry mozgu, hipokampálnej oblasti CA1 buniek a v oblasti corpus striatum pars dorsolateralis pri chemickom a ischemickom preconditioningu za použitia modelu cerebrálnej ischémie. Zmeny sme pozorovali v čase 1 až 8 týždňov, ktorá nastala vplyvom 20 minútovej letálnej ischémie.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

26hlasov

Fluorescenčné značenie biomolekúl (2005 | pridané 8. augusta 2005)

Lenka Boberová; Školiteľ: prof. Ing. Dušan Podhradský, DrSc.

V modernej biochémii narastá záujem o vysokocitlivé látky pre kvantitatívne stanovenie biologických zlúčenín obsahujúcich aminoskupinu. Izotiokyanáty reagujú s aminoskupinou za vzniku tiomočovín. Tento typ reakcie bol využitý napr. pri Edmanovej degradácii peptidov.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

27hlasov

Inteligentné riadenie pomocou PLC Simatic S7 s podporou Matlabu (2004 | pridané 6. augusta 2005)

Juraj Vöröš; Školiteľ: Prof. Ing. Ján Mikleš, DrSc

Diplomová práca sa zaoberá návrhom prepojenia programov Matlab, WinCC a Microsoft Excel cez DDE rozhranie. Ide o rozhranie, ktoré vyvinula spoločnos? Microsoft na nadviazanie vzájomnej komunikácie medzi aplikáciami, na báze operačného systému MS Windows. Práca tiež obsahuje návrh riadenia teploty vzduchu pomocou LQ regulátora s integračnou činnosťou.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

45hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Tvorba informačného systému Katedry informatizácie a riadenia procesov (2004 | pridané 6. augusta 2005)

Dalibor Puna; Školiteľ: Ing. ĽubomÌr Čirka, PhD.

Cieľom tejto diplomovej práce, je uľahčiť dostupnosť informácií, a umožniť tak väčšiu komunikáciu medzi katedrou a študentom. Konkrétne je to vytvorením modulov rozvrh hodín, prihlasovanie na skúšky a testy pre pedagogickú sekciu na stránkach katedry informatizácie a riadenia procesov.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

37hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Animácie v riadení procesov pomocou MATLABu (2004 | pridané 6. augusta 2005)

Tatiana Lipničanová; Školiteľ: Doc.Dr.Ing. Miroslav Fikar

V posledných rokoch sa neoddeliteľnou súčasťou výučby stáva používanie moderných technológií, čo vedie k rapídnemu rozvoju elektronických vyučovacích pomôcky. Vo všeobecnosti ilustrácie zohrávajú významnú úlohu v priblížení a uľahčení pochopenia problematiky, ktorá je predmetom štúdia. Animácia sa stala hodnotným nástrojom vyučovacích materiálov priamym zobrazovaním dynamickej podstaty obsahu.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

36hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Tvorba informačného systému publikácií (2004 | pridané 6. augusta 2005)

Michal Lehocký; Školiteľ: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.

Informačný systém publikácií je nástroj na vkladanie, editovanie a vyhľadávanie publikácií, zároveň slúži ako zdroj informácií o publikačnej činnosti Katedryinformatizácie a riadenia procesov. Súčasťou tohto informačného systému je databáza publikácií. Databázu tvoria tabuľky s názvami podľa druhov publikácií (napr. article, obsahuje údaje o článkoch publikovaných v odborných časopisoch).

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

38hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Matematický model chemického reaktora a nelineárny odhad stavu (2004 | pridané 6. augusta 2005)

Martin Krajmer; Školiteľ: Prof. Ing. Ján Mikleš, DrSc.

Táto diplomová práca sa zaoberá opisom a analýzou chemického prietokového reaktora s miešaním. V práci je uvedený opis tohto zariadenia s vysvetlením funkcie jednotlivých častí a technických možností. Ďalej sú definované predpoklady k odvodeniu, odvodenie matematického modelu reaktora (nelineárny MM, lineárny MM) a optimálny odhad stavových veličín reaktora pomocou Kalmanovho filtra.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

45hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Robustné riadenie prietokového chemického reaktora (2004 | pridané 6. augusta 2005)

Daniel Gomboš; Školiteľ: Doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.

Práca bola venovaná stabilizácii prietokového chemického reaktora. Bol prezentovaný návrh robustného spätnoväzbového regulátora pre prietokový chemický reaktor a lineárne neurčité systémy.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

30hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Vytvorenie softvéru pre riadenie tlakových zásobníkov plynu pomocou riadiaceho počítača fy. Siemens (2004 | pridané 6. augusta 2005)

Peter Blach; Školiteľ: Doc. J·n Danko . Csc

V súčasnosti sa prejavuje čoraz väčšia potreba dokonalejšieho zvládnutia vedy, v sävislosti s nárastom spotreby energie, zvyšovaním nárokov na kvalitu a využitie surovín. Pri využívaní nových možností pohľadu na staré problémy dôjdeme často na prekvapivo jednoduché a pritom elegantné riešenia.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

35hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Návrh užívateľského prostredia pre laboratórne zariadenie LTR 700 (2002 | pridané 6. augusta 2005)

Martina Svetíková; Školiteľ: Doc. Dr. Ing. Miroslav Fikar

Diplomová práca je rozdelená na 5 kapitol. Prvá kapitola je venovaná popisu použitého zariadenia a celkovému zapojeniu. Druhá kapitola opisuje matematický model procesu. Tretia kapitola pojednáva o návrhu regulačných obvodov. Opis programového prostredia sa nachádza v štvrtej kapitole. V piatej kapitole sú uvedené príklady riadenia daného proces.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

34hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Adaptívne riadenie systémov s recirkuláciou (2005 | pridané 6. augusta 2005)

Peter Burian; Školiteľ: Doc. Ing. Alojz Mészáros

Práca sa zaoberá dynamickou analýzou a riadiacimi aspektmi procesov s recirkuláciou. Bola vyšetrená stabilita a dynamické vlastnosti systému s recirkuláciou. Bol vyšetrovaný aj vplyv na parametre procesu simuláciou lineárnych modelov. Stratégia riadenia sústavy s recirkuláciou je vytvorená ako kombinácia priameho kompenzátora a adaptívnej riadiacej techniky.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

32hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Riadenie zásobníkov kvapaliny pomocou riadiaceho systému Foxboro (2005 | pridané 6. augusta 2005)

Michal Hisira; Školiteľ: Ing. Magdaléna Ondrovičová

Diplomová práca sa zaoberá návrhom riadenia zásobníkov kvapaliny v prostredí riadiaceho systému FOXBORO. Zásobníky kvapaliny sú v práci naprogramované pomocou diferenciálnych rovníc prvého rádu v integrovanom riadiacom systéme. Riadenie výšky hladiny v druhom zásobníku je založené na ovplyvňovaní prietoku.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

32hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Monitorovanie a riadenie výmenníka tepla LTR 700 s využitím Internetu (2005 | pridané 6. augusta 2005)

Tibor Prček; Školiteľ: Ing. Ľuboš Čirka, PhD

Diplomová práca sa zaoberá riadením laboratórneho prietokového ohrievača vzduchu cez Internet s využitím priemyselného riadiaceho systému SIMATIC S7-300 a PC (WEB Server). Riadenie pomocou Internetu je zabezpečené WinCC Web Navigatorom, ktorý je rozšírením vizualizačného programu WinCC. Práca tiež obsahuje riadenie prístupu (semafor) k monitorovaniu a riadeniu výmenníka tepla.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

36hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Riadenie varáka rektifikačnej kolóny ako systému s integračnými vlastnosťami (2005 | pridané 5. augusta 2005)

Ondrej Palacka; Školiteľ: Ing. Magdaléna Ondrovičová

Úlohou diplomovej práce bolo navrhnúť riadenie pre varák rektifikačnej kolóny s integračnými vlastnosťami. K hlavným programom využitým pri riadení patrí STEP7 a WinCC, ktoré sú pomocou pracovnej stanice SIMATIC S7 - 300 napojené na varák. Ako regulátor bol v STEP7 využitý PID regulátor, ktorý predstavuje blok FB41.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

24hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Riadenie systémov na báze umelých neurónových sietí (2005 | pridané 5. augusta 2005)

Lucia Pastoreková; Školiteľ: Doc.Ing. Alojz Mészáros, PhD.

Táto diplomová práca sa zaoberá možnosťami využitia umelých neurónových sietí (UNS) pri identifikácii a riadení systémov. Využitie UNS pri identifikácii systémov je podmienené vytvorením dopredného neurónového modelu systému, kým ich využitie v úlohe spätnoväzbového neurónového regulátora je spojené s vytvorením inverzného modelu riadeného systému.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

38hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Tvorba e-learningovej učebnice: Návrhy regulátorov (2005 | pridané 5. augusta 2005)

Katarína Rybárová; Školiteľ: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.

V súčasnej dynamickej dobe, keď svetom hýbe najmä sila informácií, nie je pochýb o nutnosti neustáleho sa vzdelávania. Nové informačné a komunikačné technológie prinášajú zmeny aj do vzdelávacieho systému. Umožňujú vnímanie poznatkov viacerými zmyslami a tým, v porovnaní s tradičnými formami vzdelávania, umožňujú dosiahnuť vyšší efekt vo vzdelávaní. Jednou z foriem je využitie e-learningu.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

34hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Internetový databázový systém správy predmetu LCZA (2005 | pridané 5. augusta 2005)

Radoslav Valo; Školiteľ: Doc. Dr. Ing. Miroslav Fikar

Cieľom tejto diplomovej práce je vytvorenie internetového databázového systému správy predmetu laboratórne cvičenia z automatizácie. V diplomovej práci sa vytvára XML dokument, ktorý slúži ako databáza príkladov a z ktorého sa čerpajú informácie pre ďalšie spracovanie.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

29hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Tvorba e–learningovej učebnice: Modelovanie technologických procesov (2005 | pridané 5. augusta 2005)

Jana Závacká; Školiteľ: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.

E – learning predstavuje širokú oblasť získavania vedomostí vo vyučovacom procese prostredníctvom moderných informačných a telekomunikačných technológií. Môžeme ho charakterizovať ako najmodernejší spôsob multimediálnej výuky na báze internetu. Ponúka široké možnosti uplatnenia a vyznačuje sa kreativitou. Zabezpečuje odovzdávanie vedomostí najprogresívnejšou formou.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

31hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Dynamic Optimisation of Proceses (2005 | pridané 5. augusta 2005)

Michal Čižniar; Školiteľ: Doc. Dr. Ing. Miroslav Fikar

This work deals with dynamic optimisation of processes. It consists in searching for optimal profiles of decision variables which optimise a given performance index under specified constraints. The method of orthogonal collocations of finite elements has been developed and implemented within MATLAB environment.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

24hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Vytvorenie interface pre prenos konfiguračných údajov do systému Yokogawa (2005 | pridané 4. augusta 2005)

Peter Borkovič; Školiteľ: Doc. Dr. Ing. Miroslav Fikar

Diplomová práca sa zaoberá bližším priblížením riadiaceho systému Yokogawa CENTUM CS3000 a vytvorením programu na prenos konfiguračných údajov z databázových systémov do systému CENTUM. Konfiguračné údaje boli prenášané na nastavenie procesných kariet a vytvorenie grafických schém v Control Drawing Builderi.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

32hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Tvorba knižnice matematických modelov technologických procesov (2005 | pridané 4. augusta 2005)

Ján Baleja; Školiteľ: doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.

Diplomová práca je venovaná tvorbe knižnice matematických modelov niektorých typov procesov chemickej technológie v prostredí MATLAB-Simulink, verzia MATLAB 6.5.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

27hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Internet vo vyučovaní astronómie a astrofyziky (2005 | pridané 4. augusta 2005)

Martina Ondrišová; Školiteľ: Mgr. Karol Petrík

Astronómia nie je samoúčelnou vedou. Zasahuje do mnohých oblastí vedeckého i laického života. Platí to samozrejme aj naopak, a tak je napredovanie astronómie podmieňované aj inými vednými odbormi. Do vyučovania astronómie je potrebné zaraďovať aj ďalšie témy, ktoré aspoň v základnej miere objasňujú miesto astronómie v hierarchii vied. Učiteľ by nemal žiakom predkladať iba hotové fakty.

Trnavská univerzita » Pedagogická fakulta » Katedra fyziky | PRÍRODNÉ VEDY

52hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Dysfunkcia endotelu (2003 | pridané 4. augusta 2005)

Katarína Vargová; Školiteľ: Prof. MUDr. Ivan Hulín, DrSc.

Cievny endotel je dôležitým orgánom s mnohými biologickými funkciami, s parakrinnou, endokrinnou a autokrinnou činnosťou. Tvorí veľké množstvo mediátorov, ktoré pôsobia nie len na okolité bunky hladkej svaloviny cievnej steny, ale súčasne aj na krvné elementy. Endotelové bunky boli dlho považované iba za fyzikálnu bariéru s vlastnosťami semipermeabilnej membrány.

Univerzita Komenského » Lekárska fakulta » Ústav patologickej fyziológie | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY

43hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Experimeny so základnými ekonomickými princípmi (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Juraj Olejník; Školiteľ: RNDr. Ján Pekár, PhD.

Myšlienka zaoberať sa touto prácou vzišla zo snahy priniesť do vyučovania predmetu Experimentálna ekonómia pozitívne stránky prameniace z výučby za použitia výpočtovej techniky a špecializovanej aplikácie. Experimentálna ekonómia je užitočným a názorným nástrojom na pochopenie fungovania trhu.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

31hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Analýza dvojfaktorového modelu vývoja úrokovej miery so stochastickou volatilitou (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Beáta Stehlíková; Školiteľ: doc. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

Dôležitou súčasťou finančných trhov sú deriváty úrokovej miery. Sú to deriváty, ktoré závisia od hodnoty úrokovej miery v určitom čase, resp. od hodnôt počas určitého časového intervalu. Na oceňovanie takýchto derivátov je potrebné modelovať vývoj úrokových mier.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

28hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Analýza štruktúry Slovenskej ekonomiky na základe input-output modelu (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Jozef Hančár; Školiteľ: Dr. Mikuláš Ľuptáčik

Samotná input-output tabuľka v sebe obsahuje množstvo dát, ktoré v spojení s dodatočnými (napr. zamestnanosť v jednotlivých odvetviach) môžu byť zdrojom pre naozaj zaujímavú analýzu slovenskej ekonomiky.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

22hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Dynamically optimal hedging strategy in the presence of transaction costs (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Matej Maceáš; Školiteľ: Dr. Aleš Černý

The decisions that investors and portfolio managers constantly have to make in the course of their work revolve around and are determined by two factors: return and risk. On the one hand, the investor will want to attain the highest possible return on their investment; on the other hand, they will want to minimize the risk of loss associated with the investment.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

29hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Oscillations of the foreign exchange rate and the devil’s staircase (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Katarína Boďová; Školiteľ: Prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.

The question of estimating and explaning movements of a real foreign exchange rate under the floating regime is crucial in open economics. Economic theory already presents various models to explain these movements: the purchasing power parity, the uncovered interest rate parity, the monetary model, the portfolio balanced model or the Dornbusch model.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

29hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Vybrané problémy ekonofyziky (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Miroslav Branik; Školiteľ: Doc. RNDr. Ján Boďa, CSc.

Súvislosti medzi jednotlivými ekonomickými javmi a ich dôsledky sô často také zložité, že ekonóm pri ich vysvetľovaní musí využívať aj poznatky iných ako ekonomických vied. Úzke hraničné vzťahy jestvujú medzi ekonomickými a inými spoločenskými vedami – najmä politickými vedami a sociológiou. Mimoriadny význam majú pre ekonóma štatistika a matematické metódy pravdepodobnosti.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

27hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Oceňovanie firiem (v slovenských podmienkach) (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Ján Široký; Školiteľ: doc RNDr. Vladimír Toma, PhD.

Oceňovanie firiem bolo u nás až do roku 1990 v podstate neznámym pojmom. V centrálne riadenom hospodárstve prakticky neexistoval trh s podnikmi, a ceny jednotlivých zložiek majetku boli stanovované podľa pevne určených pravidiel. S nástupom voľného trhu ale vyvstala potreba oceňovacích postupov, pomocou ktorých by bolo možné určiť reálnu hodnotu majetku, operácií, prípadne celej firmy.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

18hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Metódy sekvenčného kvadratického programovania (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Juraj Kopačka; Školiteľ: doc. RNDr. Milan Hamala, CSc.

Predkladaná diplomová práca je venovaná metódam Sekvenčcného Kvadratického Programovania (SQP). Snažili sme sa uviesťt ucelený pohľlad na SQP metódy a ukázaťt na ich aplikácie v praxi. Porovnávali sme filtrové SQP metódy s klasickými SQP algoritmami, používajúcimi penalizačnú funkciu. Zaoberali sme sa štruktúrou filtrového SQP algoritmu Rogera Fletchera a Svena Leyffera.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

30hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Modelovanie reálneho efektívneho výmenného kurzu (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Anton Malesich; Školiteľ: RNDr. Juraj Zeman, CSc.

V diplomovej práci sa snažíme popísať vývoj rovnovážneho reálneho výmenného kurzu Slovenskej republiky meraného cenami spotrebiteľov. Takto zadefinovaný by mal odrážať kúpnu silu obyvateľov v domácej krajine v porovnaní so zahraničím.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

35hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Ramseyho model ekonomického rastu ako úloha optimálneho riadenia (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Pavol Jurča; Školiteľ: doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.

Každá ekonomika stojí pred riešením požiadavky optimálnej alokácie vyprodukovaných statkov, ktorí možno buď využiť na súčasnú spotrebu, alebo investovať s cieľom zvýšiť spotrebu v budúcnosti. Treba teda určiť optimálne časové rozloženie spotreby so zreteľom na obmedzenosť ekonomických zdrojov. Týmto problémom sa zaoberal už v roku 1928 Frank P. Ramsey v článku [8].

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

30hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Dynamicky optimálne investovanie na neúplných trhoch (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Martin Proksa; Školiteľ: Dr. Aleš Černý

Práca sa zaoberá hľadaním dynamicky optimálnej zaistovacej stratégie rizikovo averzného investora na neúplnom trhu za prítomnosti troch druhov aktív - akcie, opcie na akciu a bezrizikového účtu. Úloha sa dá formulovať ako maximalizácia úžitku zo zaistenia, alebo ekvivalentne ako minimalizácia kumulatívnej replikačnej chyby.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

21hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Vyhľadávacie modely v monetárnej ekonómii (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Peter Pavlis; Školiteľ: RNDr. Ján Pekár PhD.

V našej diplomovej práci sa zaoberáme vyhľadávacími modelmi v monetárnej ekonómii. Tieto modely sa zaoberajú rôznymi prístupmi k výmennému procesu – na rozdiel od Walrasiánskeho prístupu, kde bola úloha peňazí braná bez bližšej súvislosti s výmenným procesom. Tento proces nebol explicitne modelovaný.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

29hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Dynamics of learning the rational expectation equilibrium orbit (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Alena Tepličanová; Školiteľ: Prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.

The first reason why we have focused on this learning system is that in special cases it performs a strange and interesting behavior. This behavior can be described as follows: individuals state such rational expectations that before the final decrease of the deviation from the stationary equilibrium, this deviation may increase for some time.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

20hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Modelovanie portfólia dlhopisov s uvažovaním rizika defaultu (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Andrea Pišková; Školiteľ: Mgr. Igor Melicherčík, PhD.

Podnikové dlhopisy prinášajú vyšší výnos v porovnaní s niektorými inými investíciami na finančnom trhu. Tento výnos však len kompenzuje vyššie riziko. Investor podstupuje nielen riziko spojené s možnými zmenami úrokovej miery, ale tiež riziko, že firma nebude schopná v čase splatnosti dlhopisu splatiť svoje záväzky.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

30hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Vyhľadávanie arbitrážnych príležitostí pri simulovanom vývoji portfólia dlhopisov (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Michal Polák; Školiteľ: Mgr. Igor Melicherčík, PhD.

Finančné trhy s dlhopismi predstavujú jednu z možností, kde môžu rôzne spoločnosti investovať svoje peniaze. Cieľom inštitúcii ako penzijné fondy, poisťovne a investičné fondy s dlhodobým horizontom, je poskytovať svojim klientom finančné zabepečenie v dlhšej budúcnosti.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

25hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Doplnkové dôchodkové poistenie a penzijné fondy (2003 | pridané 29. júla 2005)

Jana Puškárová; Školiteľ: Doc. RNDr. Rastislav Potocký, CSc.

Problematika dôchodkového zabezpečenia sa dostáva do popredia záujmov v každej vyspelej krajine, a to najmä z pohľadu sociálnopolitického a ekonomického. Slovensko, podobne ako krajiny Európskej únie, sa musí vysporiadať s nepriaznivým demografickým vývojom štruktúry obyvateľstva.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

31hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Tenzorové metódy riešenia úlohy na voľný extrém (2003 | pridané 29. júla 2005)

Jana Richmanová; Školiteľ: Doc. RNDr. Milan Hamala, CSc.

Tenzorovú metódu ako metódu na riešenie úlohy na voľný extrém prvý krát predstavili Schnabel a Chow v roku 1991 ako novú metódu pre malé úlohy do 50 premenných. Vo svojej práci sa odvolávajú na článok Schnabela a Franka z roku 1984, v ktorom autori predstavili tenzorovú metódu ako metódu na riešenie sústav nelineárnych rovníc.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

30hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Modelovanie rozdelenia bohatstva v spoločnosti (2003 | pridané 29. júla 2005)

Branislav Saxa; Školiteľ: Doc. RNDr. Ján Boďa, CSc.

Rozdelenie bohatstva v spoločnosti do veľkej miery ovplyvňuje náladu obyvateľstva v krajine. Tá je často rozhodujúca pre stabilitu spoločenského zriadenia a tak aj pre celkový blahobyt obyvateľov. Vlastnosti rozdelenia príjmov a bohatstva pritom odrážajú prerozdeľovacie procesy, ktoré medzi jednotlivcami prebiehajú a ktoré pre svoju komplexnosť nie sú zďaleka popísané.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

26hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Matematické programovanie v ekonómii (2003 | pridané 29. júla 2005)

Michal Šoška; Školiteľ: Dr. Mikuláš Luptáčik

Myšlienka optimalizácie je bezpochyby jednou z najdôležitejších v ekonómii. Firmy maximalizujú zisk alebo predajnosť svojho produktu, prípadne minimalizujú náklady. Spotrebitelia sa snažia rozumne hospodáriť so svojim zárobkom a tiež vláda môže prispôsobovať svoju politiku tak, aby maimalizovala svoje šance na znovuzvolenie.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

21hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Commuting flow models (2003 | pridané 29. júla 2005)

Tatiana Tekušová; Školiteľ: Doc. RNDr. Ján Boďa, CSc.

Transportation modelling is now a widely spread descipline in urban planning. Its long history has its roots in social sciences and goes back into the second half of the nineteenth century. It was primary used to explain the phenomena of city growth, migration and other social problems concerning urban development.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

19hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Teória optimálneho zdaňovania príjmu (2003 | pridané 29. júla 2005)

Barbora Uherčíková; Školiteľ: Prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.

Už oddávna vrchnosť od obyvateľstva vyberala časť z ich nadobudnutého majetku a príjmu v podobe dane za rôznymi účelmi. Jednak chcela vybratou daňou kryť svoje výdavky, na druhej strane sa vyberala daň kvôli redistribúcii a podpore sociálne a ekonomicky slabších jedincov. Postupom času sa začala rozvíjať teória zdaňovania, v ktorej je do značnej miery venovaná pozornosť sociálneho blaha.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

22hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Štatistické metódy odhadu počtu ľudí s nedostatočnou výživou na svete (2003 | pridané 29. júla 2005)

Peter Hermann; Školiteľ: Prof. Ladislav Kabát

Cieľom tejto práce je identifikovať a analyzovať problém nedostatku potravín vo svete, respektívne problém distribúcie, pokúsiť sa kvantifikovať a porovnať regionálne rozdelenie tohto fenoménu, hľadať jeho vysvetlenie v závislosti na dôchodkovej situácii krajín a ich obyvateľov. Ďalším vysvetľujúcim faktorom tohoto problému môže byť aj demografická situácia a populačná dynamika sledovaných krajín.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

28hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Ekonometrický model agregátneho dopytu Slovenskej republiky (2003 | pridané 29. júla 2005)

Lenka Drnáková; Školiteľ: Doc. RNDr. Viliam Páleník, PhD.

Hrubý domáci produkt, spolu s infláciou, mierou nezamestnanosti a schodkom obchodnej bilancie patria k najsledovanejším a najprognózovanejším makroekonomickým ukazovateľom krajiny. Je to agregovaný ukazovateľ vystihujúci ekonomický rast. Odhad a predpoveď jeho vývoja môžu byť odvodené na základe rôznych expertných prístupov, alebo môžu byť určené pomocou konštrukcie makroekonomického modelu.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

24hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Meranie produkčnej medzery SR (2003 | pridané 29. júla 2005)

Lucia Štekláčová; Školiteľ: Doc. RNDr. Viliam Páleník, PhD.

Meranie produkčnej medzery je na Slovensku v podstate neprebádanou oblasťou, či už z pohľadu teoretického pozadia, ako aj praktickej aplikácie. Až na pár odborníkov, ktorí položili základy tomuto výskumu v posledných rokoch, na Slovensku absentujú pracoviská, ktoré by sa problematikou zaoberali komplexne.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

30hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Minoritné hry a modelovanie finančných trhov (2003 | pridané 29. júla 2005)

Zuzana Richterová; Školiteľ: Doc. RnDr. Ján Boďa CSc.

V praktickom živote nájdeme veľké množstvo rozmanitých javov, ktoré sa správajú podľa určitých viac či menej zložitých zákonitostí. Je prirodzené, že vzniká snaha o matematické zachytenie resp. analýzu týchto zákonitostí a účelom ich vysvetlenia a prípadného následného predpovedania budúceho diania; najmä ak ide o javy ekonomické či finančné.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

21hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Kalibrácia modelov vývoja úrokovej miery (2003 | pridané 29. júla 2005)

Alexandra Csajková; Školiteľ: RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

Veľmi dôležitou súčasťou finačných trhov sú finančné deriváty, konkrétne deriváty úrokovej miery, ktoré úzko závisia od úrovni úroku. Poznamenajme si, že úroková miera sa používa nielen na diskontovanie ale aj na definovanie payoffu derivátu. Pri konštrukcii oceňovacích modelov finančných derivátov je dôležité si uvedomiť stochastický pohyb úrokovej miery.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

31hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Diferenčné systémy s racionálnymi očakávaniami (2003 | pridané 28. júla 2005)

Veronika Oláhová; Školiteľ: RNDr. Juraj Zeman, CSc.

V reálnom svete, v ktorom nie je budúcnosť známa, závisí ľudské správanie do veľkej miery od očakávaní. Neurčitosť reálneho sveta môžeme v modeloch vyjadriť náhodnými premennými. Matematickým nástrojom, vyjadrujúcim práve správanie sa ľudí v neurčitej ekonomike, sú racionálne očakávania.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

29hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Optimalizácia zásobovania lokálneho skladu (2003 | pridané 28. júla 2005)

Juraj Katriak; Školiteľ: Ing. Rastislav Rázus

Základným problémom matematickej teórie modelovania zásob je určenie správneho množstva tovarov objednávaného v správny čas. Ide teda o nájdenie optimálnej objednávacej, resp. skladovacej politiky, ktorá pri dodržaní určitých obmedzení nastaví doby objednania, objednávané množstvá, príp. poistné hladiny a pod.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

31hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Metódy vnútorného bodu v kvadratických úlohách optimalizácie portfólio (2003 | pridané 28. júla 2005)

Milan Výškrabka; Školiteľ: Doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.

Vytvorenie portfolio, ktoré bude dosahovať solídne výnosy počas celej doby nie je len problem vybrať vhodné aktíva do portfolio, ale z už vybraných aktív správne zvoliť ich váhy v portfolio. Vhodné zastúpenie jednotlivých aktív nemožno určiť len prirodzenou intuíciou. Úspech v investovaní môžeme dosiahnuť, ak budeme precízne analyzovať aktíva a následne optimalizovať portfolio.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

25hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Oceňovanie bariérovýh opcií na neúplnom trhu (2003 | pridané 28. júla 2005)

Juraj Stančík; Školiteľ: Dr. Aleš Černý

V priebehu posledných desaťročí a najmä koncom minulého storočia sa začali objavovať na finančných trhoch rôzne nestability. Boli dôsledkom najmä zvýšenej volatility cien akcií, menových kurzov, úrokových sadzieb, indexov, atď. Samozrejme, malo to za následok zvýšenie rizík pre všetkých účastníkov finančného trhu.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

23hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Konvexná analýza a mikroekonomická teória firmy (2003 | pridané 28. júla 2005)

Martin Gancárová; Školiteľ: Prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.

Teóriu firmy spracúva množstvo mikroekonomickej literatúry. Väčšina týchto publikácií pracuje zo začiatku so všeobecnou produkčnou funkciou, na ktorú sa kladú len tie najnutnejšie predpoklady. Počas odvodzovania rôznych tvrdení je neraz potrebné riešiť úlohy viazanej optimalizácie. Tu sa väčšina literatúry obmedzí na funkcie diferencovateľné, s ktorými sa pracuje jednoduchšie.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

33hlasov Dostupný celý text práce: WEB

A delay differential equation model of oscillations of exchange rates (2003 | pridané 28. júla 2005)

Alexander Erdélyi; Školiteľ: Prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.

Over the last thirty years, a number of economic literature has been devoted to the topic of modeling foreign exchange rates.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

22hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Bezarbitrážne modelovanie vývoja úrokových mier s aplikáciou na optimalizáciu portfólia dlhopisov (2003 | pridané 28. júla 2005)

Martin Guzi; Školiteľ: Mgr. Igor Melicherčík, PhD.

Investovanie peňažných prostriedkov do dlhopisov je jednou z možností ako zhodnotiť náš majetok. Vhodnou investíciou do portfólia kupónových dlhopisov si môžeme zabezpečiť stabilný a p