diplomovka.sme.sk » Katalóg » Trnavská univerzita » Filozofická fakulta

Filozofická fakulta TRUNI

Portál obsahuje 13 diplomových prác z tejto fakulty.

Výsledky zoraď podľa

Motorkári, akí sú? Osobnosť, agresivita motorkárov a ich motivácia k jazdeniu (2014 | pridané 6. mája 2014)

Bc. Veronika Pisnyáková; Školiteľ: PhDr. Peter Žitný, PhD.

Práca sa zameriava na osobnosť a agresivitu motorkára. Ďalej popisuje motiváciu k jazdeniu. Výskumu sa zúčastnilo 450 respondentov. Skupinu motorkárov tvorilo 243 mužov a 7 žien vo veku 20-67 rokov. Motorkári boli aktívnymi jazdciami, ktorí jazdili minimálne 2 roky. Kontrolnú skupinu vodičov áut tvorilo 96 mužov a 104 žien vo veku od 21-50 rokov.

Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Psychológia osobnosti

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Zahraničná politika USA (1917-1947): Medzi izolacionizmom a intervencionizmom (2008 | pridané 11. septembra 2008)

Simona Baránková; Školiteľ: PhDr. Marián Manák

BARÁNKOVÁ, Simona: Zahraničná politika USA (1917-1947): Medzi izolacionizmom a intervencionizmom. [Diplomová práca] / Simona Baránková. – Trnavská univerzita v Trnave. Filozofická fakulta, Katedra politológie. – Konzultant: PhDr. Marián Manák. – Stupeň odbornej kvalifikácie: Magister politológie. Trnava : FF TU, 2008. 83 s.

Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Katedra politológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Porovnávacia politológia

29hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Nietzscheho nadčlovek (2008 | pridané 6. júla 2008)

Rastisalv Hrušovský; Školiteľ: doc. Mgr. Gálik Slavomír, PhD.

Svoju prácu som rozdelil do piatich celkov, na úvod, kapitoly 1 až 3 a záver. V úvode objasňujem dôvody ktoré ma viedli k napísaniu tejto práce. V 1. kapitole, sa zaoberám vplyvmi ktoré pôsobili na Friedricha Nietzschea počas jeho života a ovplyvňovali jeho prácu. V 2.

Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Katedra filozofie | HUMANITNÉ VEDY » Filozofické vedy » Systematická filozofia

42hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Analýza násilia zobrazovaného v televízií (výskum troch slovenských TV staníc) (2008 | pridané 5. júla 2008)

Pavol Drotován; Školiteľ: Mgr. Michal Kratochvíla

Diplomová práca prináša empirické poznatky o násilnom obsahu televízneho vysielania na Slovensku.Autor pritom netradičnou cestou, využívajúc inšpiráciu zo zahraničných výskumov, meria, skúma a porovnáva násilné správanie a konanie zobrazované v troch hlavných slovenských televíznych staniciach vo vybranom týždni vysielania.

Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Katedra sociológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Sociológia

27hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vplyv vybraných situačných faktorov na vzťah medzi testovou anxietou a intelektovým výkonom (2008 | pridané 14. mája 2008)

Ján Štofaník; Školiteľ: Mgr. Peter Halama, PhD

Práca pojednáva o tom, akým spôsobom môžu rôzne situačné podmienky hodnotenia inteligencie zvyšovať úzkosť z inteligenčných testov ale taktiež aj ako bude táto úzkosť (objavujúca sa v situácii hodnotenia inteligencie) vplývať na výkon v IQ teste. Hlavným prínosom práce je zistenie, že ak je pre človeka skutočne dôležité podať čo najlepší výkon v IQ teste (napr. prijímačky na VŠ), testová úzkosť (ktorá u neho bude v tejto situácii zrejme vysoká) mu pomôže podať lepší výkon.

Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy

23hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Medzinárodná ekonomická migrácia v rámci EÚ (2007 | pridané 1. apríla 2008)

Juraj Ondrejčík; Školiteľ: Doc. PhDr. Milan Katuninec, PhD

Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou ekonomickej migrácie v súčasnej Európskej únii, konkrétne migráciou medzi jej členskými krajinami. Prezentuje rovinu teoretickú ako i rovinu empirickú. Snahou tejto práce je poukázať na konkrétne možné podoby a prejavy migrácie z pohľadu Európskej únie, cieľových krajín, krajín pôvodu migrácie ako aj z pohľadu samotného migranta.

Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Katedra politológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Teória politiky

39hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Dejiny Slovakov od Juraja Papánka a Juraja Fándlyho (2006 | pridané 2. januára 2008)

Mgr. Martina Bohačiaková; Školiteľ: Dr. h. c. Prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc

Diplomová práca sa zaoberá dielom Juraja Papánka Dejiny slovenského národa a skúma, koľko z neho bolo zachované v diele Juraja Fándlyho Stručné dejiny slovenského národa a koľko tam bolo pridaného textu z diela Juraja Sklenára Najstaršia poloha Veľkej Moravy, iných diel (napríklad Jána Baltazára Magina) a vlastného textu Juraja Fándlyho.

Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Katedra histórie | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » História

38hlasov

Mysteriálny kult Kabeirov na Samotráke a v Tébach (2007 | pridané 23. októbra 2007)

Martin Horvát; Školiteľ: Martin Horvát

Skôr ako boli v greckom svete prijatá Olympské božstva, bolo v Grécku uctievané pôvodným obyvateľstvom prastaré mystériálne božstvo, ktorého pozostatky sa pomali vynárajú na povrch. Vyzradiť tajomstvo kultu bolo zakázané, preto ostáva kult aj v súčasnosti nespoznaný. Moja práca sa pokúša preniknuť ku tajomstvám tohto kultu.

Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Katedra filozofie | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » Klasická archeológia

45hlasov

Vývoj šľachty na Spiši do konca 13. storočia (2007 | pridané 19. októbra 2007)

Peter Labanc; Školiteľ: PhDr. Vladimír Rábik, PhD.

V práci sa venujeme vývojovým procesom spišskej šľachty, ktoré prebehli v 13.storočí. Ide o obdobie, v ktorom sa formujú všetky správne štruktúry Spiša; nielen svetská (župa, Spoločenstvo spišských Sasov, Stolica spišských desiatich kopijníkov), ale i cirkevná (Spišská kapitula, farská sieť). V prvej časti riešime otázku pôvodu najvýznamnejších spišských rodov, ako aj ich pôsobenie v 13.

Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Katedra histórie | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » História

55hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Relativizácia v etike: situačná etika (2006 | pridané 6. júla 2007)

Martin Poliačik; Školiteľ: Mgr. Oliver Brezinský, PhD.

Skúšal som nájsť niečo čo prekračuje hranice rozdielov medzi ľuďmi a dáva jasné svetlo do rozhodovania ľudí bez ohľadu na náboženské presvedčenie, krajinu pôvodu, pohlavie či rasu. Chcel som tieto rozdiely relativizovať a upriamiť sa na situáciu, v ktorej sa má človek rozhodnúť. Preto relativizácia v etike: situačná etika. Práca má štyri časti.

Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Katedra filozofie | HUMANITNÉ VEDY » Filozofické vedy » Etika

77hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Sloboda prejavu v európskom a americkom práve (2007 | pridané 31. mája 2007)

Michal Drotován; Školiteľ: JUDr. Dušan Pálka

Diplomová práca sa zaoberá vybranými problémami v otázke slobody prejavu v európskom a americkom práve. Práca je rozdelená na sedem častí vrátane úvodu a záveru. Jadro práce tvorí päť kapitol. Prvá kapitola približuje základné aspekty slobody prejavu ako vo filozofickej tak aj v právnej rovine.

Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Katedra politológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Ostatné príbuzné odbory

51hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Suicídia u sociálne odkázaných ľudí (2005 | pridané 27. decembra 2005)

Valéria Miháliková; Školiteľ: PhDr. Vojtech Haring , Csc.

V práci sa zaoberám pojmom - čo je vlastne samovražda, delím ich podľa jednotlivých vekových kategórií, typmi, príčinami, historiou, štrukturovaným prierezom samovražedných aktivít v SR , v samostatnej časti sa venuje autentickým výpovediam ľudí , ktorí sa pokúsili o samovraždu.

Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Iná katedra | INÝ VEDNÝ ODBOR

48hlasov

Možnosti využitia arteterapie u detí so špecifickými poruchami učenia (2002 | pridané 5. januára 2005)

Katarína Probstová; Školiteľ: Mgr. Mária Hrašnová

Pojem arteterapia vychádza zo spojenia dvoch starovekých antických pojmov: z latinského slova art, artis, čo znamená umenie a z gréckeho slova therapón, čo v pôvodnom zmysle slova predstavovalo služobníka, sprievodcu a ošetrovateľa bohov.

Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy

53hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Výsledky zoraď podľa