diplomovka.sme.sk » Katalóg » Trnavská univerzita » Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TRUNI

Portál obsahuje 5 diplomových prác z tejto fakulty.

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TRUNI

Katedra teórie sociálnej práce (2), Katedra ošetrovateľstva, fyzioterapie... (1), Iná katedra (2)

Výsledky zoraď podľa

Naše možnosti pomoci ženám - obetiam domáceho násilia (2009 | pridané 30. júna 2009)

Andrej Mátel; Školiteľ: Prof. Ing. Libuša Radková, PhD.

Domáce násilie voči ženám je nielen v medzinárodnom kontexte, ale aj na Slovensku problémom celej spoločnosti. Cieľom dizertačnej práce je zmapovanie a hľadanie ďalších možností pomoci ženám, ktoré zažili domáce násilie. V práci je daný dôraz na multidisciplinárny, interprofesijný prístup a spoluprácu jednotlivých inštitúcií pomoci.

Trnavská univerzita » Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce » Katedra teórie sociálnej práce | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Sociálna práca

30hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Azylová problematika v Slovenskej republike (2004 | pridané 21. januára 2008)

Gabriela Anettova; Školiteľ: Ing. Bernard Priecel

H

Trnavská univerzita » Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce » Katedra teórie sociálnej práce | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Sociálna práca

39hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Komplexná ošetrovateľská starostivosť o dieťa s vrodenou vývojovou chybou tráviaceho traktu (2007 | pridané 24. júla 2007)

Lucia Mrenková; Školiteľ: PhDr. Hana Padyšáková

MRENKOVÁ, Lucia: Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s vrodenou vývojovou chybou tráviaceho traktu [Bakalárska práca] / Lucia Mrenková. – Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií; Katedra ošetrovateľstva. – Školiteľ: PhDr.

Trnavská univerzita » Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce » Katedra ošetrovateľstva, fyzioterapie... | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY » Zdravotníctvo a sociálne služby » Ošetrovateľstvo

59hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Misijný rozmer Cirkvi po II.Vatikánskom koncile (2007 | pridané 24. mája 2007)

Róbert Bíro; Školiteľ: ThLic. Marek Krošlák

Práca má ambíciu informovať o dôležitosti aplikovania misijného rozmeru Cirkvi na základe rozboru dokumentov II.Vatikánskeho koncilu. Dôraz je postavený na obnovení katechumenátu a prvkov obnovenej pokoncilovej liturgie. Analyzuje praktické dôsledky kresťanstva bez osobného svedectva a upozorňuje na prvky sociálnej náuky Cirkvi, ktorá v sebe spája rozmer misijný. V závere poukazuje na spôsoby misijnej pastorácie.

Trnavská univerzita » Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce » Iná katedra | INÝ VEDNÝ ODBOR

53hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny (2000 | pridané 1. mája 2005)

Jana Melišová; Školiteľ: Doc. PhDr. Rudolf Steindl, CSc.

”Hľa, človek sa narodil. Radujme sa.” Narodenie dieťaťa je radostná vec. Málokto si v tej chvíli uvedomuje, že to dieťa, rovnako ako my ostatní, je predurčené k smrti. V tých chvíľach si dieťa možno ani neuvedomuje samého seba, nechápe prítomnosť toľkých ľudí, ktorí sa mu venujú bez oddychu, s radosťou a láskou. Pomaly vyrastá, vystupuje po schodíkoch vedenia smerom hore.

Trnavská univerzita » Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce » Iná katedra | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY » Zdravotníctvo a sociálne služby » Ošetrovateľstvo

54hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Výsledky zoraď podľa