diplomovka.sme.sk » Katalóg » Trnavská univerzita » Právnická fakulta

Právnická fakulta TRUNI

Portál obsahuje 6 diplomových prác z tejto fakulty.

Výsledky zoraď podľa

ZÁLOŽNÉ PRÁVO A JEHO VÝKON (2012 | pridané 19. júna 2012)

Ing. Patrik KRISTIAN; Školiteľ: JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.

KRISTIAN, Patrik: Záložné právo a jeho výkon. [Magisterská práca]. Vysoká škola v Sládkovičove. Fakulta práva Janka Jesenského; Katedra občianskeho práva. Školiteľ: JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: Magister práv. Sládkovičovo: FPJJVŠS, 2012. 62 s.

Trnavská univerzita » Právnická fakulta » Katedra občianskeho a obchodného práva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Občianske právo

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Systém prameňov práva Európskej únie (2011 | pridané 11. marca 2011)

Juraj Gyárfáš; Školiteľ: Prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc.

Predkladaná práca popisuje štruktúru prameňov práva Európskej únie ako uceleného systému, ktorý vykazuje mnohé podobnosti so systémom prameňov práva vnútroštátnych právnych poriadkov.

Trnavská univerzita » Právnická fakulta » Katedra teórie práva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Európske právo

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

DIGITÁLNE VYSIELANIE – NOVÁ PRÁVNA ÚPRAVA V PRÁVNOM PORIADKU SR (2010 | pridané 23. októbra 2010)

Ing. Patrik Kristian; Školiteľ: JUDr. T. Mahrová, doc. JUDr. D. Gregušová, CSc.

Predmetom práce je nová právna úprava, ktorá reguluje spoločenské vzťahy vznikajúce pri zavedení digitálneho vysielania v podmienkach Slovenskej republiky. Úvodná časť práce sa zaoberá stručnou históriou televízneho a rozhlasového vysielania na Slovensku a jej právnou úpravou až po súčasnosť.

Trnavská univerzita » Právnická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Ostatné príbuzné odbory

9hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Odopretie spravodlivosti v civilnom procese (2009 | pridané 4. augusta 2009)

Tomáš Klinka; Školiteľ: bez školiteľa

Rigorózna práca je venovaná civilno-procesnej problematike „denegatio iustitiae“ s prihliadnutím na jej ústavnoprávne a právno-teoretické aspekty. Snaží sa tému poňať komplexne a spracovať ju systematicky ako prienik uvedených právnych odvetví. Využíva pri tom relevantnú judikatúru a odbornú literatúru spracovanú metódou kritickej analýzy.

Trnavská univerzita » Právnická fakulta » Katedra občianskeho a obchodného práva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Občianske právo

26hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Rozsudok v občianskom súdnom konaní (2009 | pridané 10. mája 2009)

Erika Sarkocyová; Školiteľ: JUDr. Romana Smyčková, PhD.

Diplomová práca sa venuje rozsudku ako forme súdneho rozhodnutia v občianskom súdnom konaní, právnej analýze jeho štruktúry, druhov rozsudkov a vplyvu judikatúry na činnosť sudcov. Cieľom diplomovej práce je zachytenie života rozsudku od jeho kreovania samosudcom či senátom za súčasného dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov až po jeho aplikáciu účastníkmi konania.

Trnavská univerzita » Právnická fakulta » Katedra občianskeho a obchodného práva | INÝ VEDNÝ ODBOR » 1. Pododbor » 2. Pododbor

33hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Metodika vyšetrovania vrážd (2007 | pridané 28. mája 2007)

Veronika Krupová; Školiteľ: Judr. Ing. Adrián Jalč

V mojej diplomovej práci som rozobrala postupne jednotlive kroky, ktoré sú súčasťou vyšetrovania trestného činu vraždy, venovala som sa aj spolupráci medzi vyšetrovateľom a kriminálnou políciou. Súčasťou práce je aj trestnoprávna analýza trestného činu vraždy.

Trnavská univerzita » Právnická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Trestné právo

64hlasov

Výsledky zoraď podľa