diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Portál obsahuje 14 diplomových prác z tejto univerzity.

Výsledky zoraď podľa

Poskytovanie a financovanie zdravotnej starostlivosti vo vybraných krajinách Európskej únie (2013 | pridané 23. marca 2015)

Jana Ďurišová; Školiteľ: PhDr. Katarína Nyulassyová, PhD.

Cieľom diplomovej práce bolo analyzovanie poskytovania a financovania zdravotnej starostlivosti vo Veľkej Británii, Maďarsku a Holandsku, s ohľadom na preskúmanie základného organizačného rámca fungovania zdravotnej starostlivosti v podmienkach špecifického verejného poistenia.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Filozofická fakulta » Iná katedra | INÝ VEDNÝ ODBOR » 1. Pododbor » 2. Pododbor

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

ČLOVEK A TECHNIKA. Vplyv techniky na existenciu človeka. (2009 | pridané 24. februára 2011)

Mgr. Ľudovít Šurhaňák; Školiteľ: Mgr. Jana Tomašovičová, PhD

Práca sa venuje problematike techniky ako významného a aktuálneho fenoménu v dejinách ľudstva. Hlavnou témou je vplyv techniky a technológií na život človeka v celej komplexnosti. Pozornosť sa tiež sústreďuje na charakteristiku samotnej techniky, jej dejinný vývoj a rolu, ktorú zohráva vo svete.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Filozofická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Filozofické vedy » Dejiny filozofie

7hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Analýza marketingových aktivít Europa Shopping Center (2010 | pridané 7. júna 2010)

Karolína Kyzúrová; Školiteľ: Ing. Jana Černá, Phd.

ABSTRAKT KYZÚROVÁ, Karolína: Analýza marketingových aktivít v Europa shopping center. [Bakalárska práca] / Karolína Kyzúrová – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Fakulta masmediálnej komunikácie; Katedra marketingovej komunikácie. – Školiteľ : Ing. Jana Černá, Phd. – Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár. - Trnava : FMK UCM, 2010. počet s.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Fakulta masmediálnej komunikácie » Katedra marketingovej komunikácie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Obchod a marketing

15hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Komunikačná stratégia politickej strany Sloboda a Solidarita k parlamentným voľbám 2010 (2010 | pridané 24. mája 2010)

Bc. Tomáš Dzurenda; Školiteľ: PhDr. Katarína Ďurková

Cieľom diplomovej práce je navrhnutie komunikačnej stratégie pre politickú stranu Sloboda a Solidarita k nadchádzajúcim parlamentným voľbám v roku 2010. Prvá časť je venovaná teoretickým východiskám (politická kampaň, nástroje a techniky politického marketingu), ktoré poskytujú práci akademický základ, z ktorého vychádza neskoršia analytická časť a návrhová časť.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Fakulta masmediálnej komunikácie » Katedra marketingovej komunikácie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Masmediálna veda

27hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Komparácia internetovej a printovej podoby SME (2009 | pridané 7. júna 2009)

Ladislav Kavecký; Školiteľ: Mgr. Juliana Laluhová

Práca pojednáva o klasických novinách - denníku SME a o internetovej verzii novín - sme.sk. Skúma ich vzájomný vzťah.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Fakulta masmediálnej komunikácie » Katedra masmediálnej komunikácie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Ostatné príbuzné odbory

28hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Analýza možností vstupu spoločnosti ŠEVT, a.s. na český trh (2008 | pridané 17. februára 2009)

Veronika Michalková; Školiteľ: Bobovnický Artur, Ing. CSc.

Hlavnou témou diplomovej práce je globalizácia a medzinárodný marketing a analýza možností vstupu slovenskej firmy ŠEVT, a.s. na český trh. Práca je rozdelená do troch častí.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Fakulta masmediálnej komunikácie » Katedra marketingovej komunikácie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Medzinárodné podnikanie

26hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Niektoré aspekty identít lesbických žien (Realitné posuny na úrovni intraspychického zážitku u lesbických žien) (2008 | pridané 3. októbra 2008)

Petra Feriková; Školiteľ: PhDr. Anton Markuš, CSc

Práca sa okrem iného zameraiava na sprehľadnenie niektorých aspektov lesbických identít. Zaznamenali sme tri profily lesbických žien: lesba výhradná, konvertovaná a autentická; ktoré svojimi interidividuálnymi špecifikami odrážajú v prístupoch ku vlastnej sexualite spoločenské a iné externé determinanty, ovplyvňujúce vzťah ku ich identite.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Filozofická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy

19hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Profil režiséra Davida Lyncha (2008 | pridané 6. septembra 2008)

Jana Golianová; Školiteľ: PhDr. Alexander Plencner

Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá uceleným profilom amerického nezávislého režiséra a televízneho tvorcu Davida Lyncha. Práca je zložená z troch kapitol. Prvá kapitola, Biografia Davida Lyncha, sa venuje jeho ranému životu, umeleckému vývoju a filmografii.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Fakulta masmediálnej komunikácie » Katedra masmediálnej komunikácie | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny filmu, rozhlasu a televízie

24hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Public relations spoločnosti Tournigan GOLD Corporation (2008 | pridané 23. augusta 2008)

Tomáš Dzurenda; Školiteľ: PhDr. Katarína Ďurková

Predmetom práce je vytvorenie plánu PR aktivít pre spoločnosť Tournigan GOLD Corporation na základe predošlého štúdia teórie marketingovej komunikácie, analýzy dotazníka a SWOT analýzy.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Fakulta masmediálnej komunikácie » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Obchod a marketing

44hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Pán prsteňov ako mediálny fenomén (2007 | pridané 23. mája 2008)

Veronika Senková; Školiteľ: PhDr. Alexander Plencner

Táto práca sa zaoberá literárnym a filmovým dielom Pán prsteňov, autorom literárneho diela, J.R.R. Tolkienom, a podmienkami a sociálnym kontexom vzniku diela. Analyzuje mytologickú štruktúru kníh z hľadiska historických severských eposov, ako aj z hľadiska súčasnej populárnej literatúry. Analyzuje mýtus a jeho prítomnosť v diele Pán prsteňov.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Fakulta masmediálnej komunikácie » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Masmediálna veda

137hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vplyv Spišských peticií na národné hnutie Slovákov v 60. rokoch 19. storocia (2005 | pridané 4. januára 2008)

Lucia Tatarková; Školiteľ: Phdr. Ivan Mrva, CSc.

Obsahom tejto diplomovej práce je politický vývoj Uhorska v 60. rokoch 19. storočia a jeho dopad na život a národný vývoj slovenského obyvateľstva na Spiši. Podrobnejšou analýzou desiatich rokov života Slovákov v rámci spoločného štátu s Maďarmi podávam obraz o zložitých pomeroch v akých sa slovenský národ nachádzal.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Filozofická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » História

28hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Teórie vývoja v biológii a teórie vývoja vedy (2007 | pridané 25. septembra 2007)

Radoslav Hluchý; Školiteľ: Doc. RNDr. Peter Sýkora, PhD

lavným cieľom tejto práce je porovnať koncepcie vývoja vedy s koncepciami vývoja života. Snažíme sa popísať najvýznamnejšie práce z obidvoch oblastí. Predstaviteľov oboch oblastí sme rozdelili podľa ich prístupu k riešeniu problému vývoja. Do prvej sme zaradili predstaviteľov, z ktorých diela vyplýva, že vývoj sa odohráva postupne. Druhá časť obsahuje autorov opisujúcich vývoj odohrávajúci sa v skokoch. Ďalším plánom práce je uviesť do vzájomnej súvislosti evolučné koncepcie vedy.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Filozofická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Filozofické vedy » Logika a metodológia vedy

30hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Post/Moderné podoby feminizmu – Prekročenie hraníc (2006 | pridané 12. augusta 2007)

Zuzana Husárová; Školiteľ: doc. PhDr. Daniela Petríková, PhD.

Cieľom našej diplomovej práce je uviesť čitateľa nielen do oblasti modernej a postmodernej feministickej literatúry, ale aj predstaviť pojmy ako pohlavie, rod a androgynita. Ako uvádza druhá časť nadpisu, veľká pozornosť je zameraná na prekročenie hraníc. Pod abstraktnými pásmami, cez ktoré prechádzame, máme na mysli popri modernizme – postmodernizme aj mužskosť – ženskosť a pohlavie– rod.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Filozofická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Cudzie jazyky a kultúry

50hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Funkcia farby vo filme (2007 | pridané 3. júna 2007)

Jana Rusňáková; Školiteľ: PhDr. Alexander Plencner

Hlavnou témou diplomovej práce je fungovanie a pôsobenie farby v rámci audiovizuálneho diela a podmienky jej využívania. Práca je rozdelená na šesť kapitol, obsahuje pojmový aparát a obrazovú prílohu, ktorá výrazne uľahčuje orientáciu v danej problematike a názorne dokresľuje uvedené fakty. Prvá kapitola je zameraná na historický vývoj kinematografie a prvé pokusy s používaním farieb.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Fakulta masmediálnej komunikácie » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny filmu, rozhlasu a televízie

59hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Výsledky zoraď podľa