diplomovka.sme.sk » Katalóg » Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka

Portál obsahuje 10 diplomových prác z tejto univerzity.

Výsledky zoraď podľa

Hodnotenie ekonomických a sociálnych disparít v SR a ČR (2016 | pridané 28. septembra 2016)

Marek Varga; Školiteľ: doc. RNDr. Eva Grmanová , PhD

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov; Katedra Manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov. – Vedúci práce: doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD. – Trenčín : FSEV TnU AD, 2016. – s. 75 Pojem disparita je veľmi zložitá a špecifická problematika v regionálnej ekonomike.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka » Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov » Katedra rozvoja ľudských zdrojov a personálneho manažmentu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonometria a operačný výskum

4hlasy Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Poloautomatický parkovací systém (2010 | pridané 1. júna 2010)

Martin Pilař; Školiteľ: Ing. Juraj Ďuďák

Práca sa zaoberá hardvérovým a softvérovým riešením poloautomatického parkovacieho systému. V prvej časti je opísané rozdelenie parkovacích systémov do dvoch hlavných kategórií, ktoré sa delia na ďalšie pod kategórie. V druhej časti je opísaný princíp obsluhy parkovacieho systému pre náhodne parkujúcich a predplatiteľov parkovného.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka » Fakulta mechatroniky » Katedra informatiky | TECHNICKÉ VEDY » Ostatné technické vedy » Mechatronika

14hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Bezpečné a spoľahlivé ukrytie tajnej správy vo zvukovom zázname s podporou BCH kódov a šifry AES (2008 | pridané 10. apríla 2009)

Jozef Bátora; Školiteľ: Mgr. Jaromír Suchánek

V práci je prezentovaný návrh a riešenie realizácie softvérového nástroja s názvom DeepSound 1.1 pre ukrývanie tajných dát do zvukového záznamu s možnosťou použitia šifry AES. Prvé štyri kapitoly predstavujú teoretickú časť práce a zaoberajú sa steganografiou, šifrou AES, BCH kódmi a digitálnym spracovaním zvuku. Piata kapitola je praktickou časťou práce a obsahuje návrh a realizáciu riešenia.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka » Fakulta mechatroniky » Katedra informatiky | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Informačné systémy

36hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Riadenie skúšobného polohovacieho podstavca (2008 | pridané 2. mája 2008)

Augustín Zubo; Školiteľ: Ing. Ján Žabka, CSc.

Práca prezentuje riešenie riadenia dvojosého skúšobného podstavca, ktorý je určený na skúšky stabilizácie nosičov optických systémov. V prvej časti postupne predstavuje potrebné teoretické poznatky. V druhej časti podáva softvérové riešenie riadenia spojené s komentárom vzniknutých problémov a ich riešení. Na záver sumarizuje dosiahnuté výsledky.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka » Fakulta mechatroniky » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

29hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Spracovanie projektu kompostovania organických látok z komunálneho odpadu pre región Zvolen (2007 | pridané 11. septembra 2007)

Ing. Mária Jaššová; Školiteľ: Ing.Peter Plekanec

Diplomová práca sa zaoberá spôsobom zberu a spracovania biologického odpadu, ďalej projektom, vybudovaním a prevádzkou kompostárne vo Zvolenskej Slatine, kde sa biologický odpad spracováva kompostovaním s výstupným produktom- kompost a jeho následným využitím.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka » Fakulta priemyselných technológii » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Ekologické a environmentálne vedy » Environmentálne inžinierstvo

48hlasov

Bezpečné a spoľahlivé sieťové aplikácie (2007 | pridané 26. júla 2007)

Ján Adámek; Školiteľ: Mgr. Jaromír Suchánek

Práca prezentuje možnosť ako zabezpečiť sieťovú komunikáciu pomocou šifrovania a kódovania. V úvode sú vysvetlené niektoré základné pojmy a definície, neskôr práca rozoberá rôzne spôsoby šifrovania pomocou verejného i symetrického kľúča. Po ľahkom úvode do teórie kódovania, prechádza do problematiky BCH-kódov. Zostávajúca časť sa zaoberá praktickým riešením zabezpečenia.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka » Fakulta mechatroniky » Katedra mechatronických systémov | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie

40hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Programovanie OC-MCV 1270 POWER pre výrobu vybraných súčiastok VOP (2007 | pridané 12. júla 2007)

Bc. Peter Doležal; Školiteľ: Ing. Jozef Majerík, PhD.

Spôsoby programovania CNC strojov, analýza možnosti využitia CAD/CAM. Charakteristika stroja, základy programovania, význam jednotlivých symbolov. Výber súčiastok z výroby, spracovanie technologických postupov a NC programov. Overenie programov s uvedením nástrojov a rezných podmienok.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka » Fakulta špeciálnej techniky » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo » Obrábanie, tvárnenie a povrchová úprava

50hlasov

Kariérne poradenstvo na stredných školách v Trenčianskom kraji (2007 | pridané 13. júna 2007)

Ing. Marcela Lučanská; Školiteľ: Ing. Tomáš Hanulík

Práca sa zoberá problematikou kariérneho poradenstva , jeho úlohou v zvyšovaní kvality ľudských zdrojov , spoločenským významom kariérneho poradenstva, faktormi, ktoré ho ovplyvňujú, postupmi a krokmi, ktoré využíva a zefektívňovaním profesionálneho správania sa ľudí, nakoľko kariérne poradenstvo predstavuje účinný nástroj prevencie pred možnou nezamestnanosťou v budúcnosti, zosúlaďuje individuálne želania a potreby so spoločenskými, šetrí, dokonca znásobuje spoločenské prostriedky investované do vzdelávania a odbornej prípravy mládeže.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka » Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov » Katedra rozvoja ľudských zdrojov a personálneho manažmentu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Ostatné príbuzné odbory

43hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Systém kariérneho poradenstva pre študentov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne (2007 | pridané 6. júna 2007)

Ing. Martina Malinovská; Školiteľ: Ing. Tomáš Hanulík

ABSTRAKT MALINOVSKÁ, Martina: SYSTÉM KARIÉRNEHO PORADENSTVA PRE ŠTUDENTOV TRENČIANSKEJ UNIVERZITY A. DUBČEKA V TRENČÍNE (Diplomová práca) – Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov; Katedra ľudských zdrojov a personálneho manažmentu. – Vedúci práce: Ing.Tomáš Hanulík. – Trenčín: FSEV TnUAD, 2007. - 77 s.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka » Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov » Katedra rozvoja ľudských zdrojov a personálneho manažmentu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná ekonomika a služby

62hlasov Dostupný celý text práce: PDF

NÁVRH RIEŠENIA RADENIA OTÁČOK NA KLASICKÝCH STROJOCH (2007 | pridané 10. mája 2007)

Bc. Richard Schlosser; Školiteľ: Ing. Dušan Lahučký

Hlavnou témou diplomovej práce bolo navrhnúť riešenie radenia otáčok na klasických obrábacích strojoch a nájsť optimálne riešenie súčastného stavu. Práca obsahuje teoretické poznatky, spôsob a význam optimalizačných metód pre zvýšenie efektívnosti pri preraďovaní jednotlivých otáčkových stupňov. Diplomová práca bola rozdelená do troch častí.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka » Fakulta špeciálnej techniky » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo

43hlasov

Výsledky zoraď podľa