diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Konštantina filozofa v Nitre

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre

Portál obsahuje 26 diplomových prác z tejto univerzity.

<< | < | 1 | 2 | > | >>

Výsledky zoraď podľa

SV. AUGUSTÍN V DIELE FRANCESCA PETRARCU (2014 | pridané 30. decembra 2014)

Mgr. Ľudmila Suzziová; Školiteľ: prof. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc.

SUZZIOVÁ, Ľudmila: Sv. Augustín v diele Francesca Petrarcu. [Diplomová práca]. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta; Katedra kulturológie. Školiteľ: prof. PhDr. Dalimír Hajko DrSc. Stupeň odbornej kvalifikácie: Magister kulturológie. Nitra FF UKF, 2014. 68 s.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Katedra kulturológie | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o kultúre » Teória a dejiny kultúry

5hlasov

Hudobná kontrakultúra na prelome 60. a 70. rokov 20. storočia v kulturologickej perspektíve (2014 | pridané 9. septembra 2014)

Bc. Lukáš Perný; Školiteľ: prof. doc. PhDr. Július Fujak, PhD.

Problematika významu progresívnej hudobnej kultúry so zameraním na psychedelický rock a kraut-rock v rámci tzv. kontrakultúry je v práci reflektovaná z viacerých interdisciplinárnych, kulturologických a filozoficko-estetických hľadísk - skúma vzájomné vzťahy a prieniky hudby, životného štýlu s filozofiou, resp. svetonázorom a politickými východiskami kontrakultúry daného obdobia. Odborná reflexia témy sa pohybuje od uchopenia kontrakultúrnych fenoménov vo všeobecnosti až po jej konkrétne prejavy v tzv. kraut-rockovej subkultúre vo vtedajšej Nemeckej spolkovej republike (v komparácii so situáciou vo svete).

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Katedra kulturológie | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o kultúre » Teória a dejiny kultúry

5hlasov

Úloha kulturológie začiatkom 21. storočia alebo kultúra v neoliberálnej postspoločnosti (2014 | pridané 9. septembra 2014)

Bc. Lukáš Perný; Školiteľ: prof. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc.

Náplňou práce je analýza a reflexia niektorých súčasných a kľúčových názorových prúdov v kulturológii. Primárnou témou sú koncepcie environmentalizmu I. Dubničku a ontologickej kulturológie J. Šmajsa v kontexte kultúry ako jedinečného fenoménu, ktorý vytvoril ľudský rod, no zároveň existuje reálna možnosť, že bude i jeho „hrobárom.“ Práca bola inšpirovaná morálnou a ekonomickou krízou v otázke neistej budúcnosti vied ako je kulturológia práve v súčasnom modele spoločnosti. Zahŕňa preto aj úvahy futurologické, či konkrétne názory osobností z praxe. Záver tvorí krátka esej, kam by sa kulturológia mala uberať. Nemala by zostať iba pri deskripcii reality, jej kritizovaní, ale mala by sa postaviť do roviny hľadania reálnej alternatívy.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Katedra kulturológie | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o kultúre » Teória a dejiny kultúry

5hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Rodičovský príspevok v systéme štátnej sociálnej podpory (2012 | pridané 23. októbra 2013)

Lucia Čambálová; Školiteľ: PhDr. Bronislava Pekárová

V bakalárskej práci sa venujeme systému štátnej sociálnej podpory a podpore rodiny s maloletými deťmi prostredníctvom štátnych sociálnych dávok. Jej cieľom je informovať o miere účasti a záujmu štátu o rodinu v rámci jeho štátnej rodinnej politiky, vzájomnej súvislosti priamej a nepriamej podpory štátu ako aj koordinácii príslušných orgánov pri jej poskytovaní .

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Fakulta sociálnych vied » Katedra sociálnej práce a sociálnych vied | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Sociálna práca

8hlasov Dostupný celý text práce: PDF

DIDAKTIKA TALIANSKEHO JAZYKA PRE DETI MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU (2012 | pridané 6. septembra 2012)

Ľudmila Suzziová; Školiteľ: Mgr. Monika Grittiová, PhD.

Cieľom práce je priblížiť výchovné, psychologické, psycholingvistické aspekty vyučovania cudzieho jazyka s detským príjemcom, ozrejmiť, aké metodologické dôsledky z toho vyplývajú a navrhnúť aké postupy a vyučovacie techniky je vhodné použiť vo vyučovaní talianskeho jazyka pre deti.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Katedra romanistiky | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Cudzie jazyky a kultúry

7hlasov

Despair and Identity in Beckett’s Trilogy (2001 | pridané 6. júna 2012)

Juraj Bakoš; Školiteľ: Mgr. Daniela Petríková, CSc

The three stages of despair in Beckett's trilogy as milestones on a quest of a man for identity.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Katedra anglistiky a amerikanistiky | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Cudzie jazyky a kultúry

8hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Kriminalita v Rómskych osídleniach (2011 | pridané 13. marca 2012)

Bc. Jozef Mižička; Školiteľ: Mgr. Peter Pollák, PhD.

Prezentovaná práca je teoretického charakteru. Autor sa zaoberá problematikou kriminality, ktorú skúma v konkrétnom prostredí, v rómskych osídleniach. V prvom rade sa venuje kriminalite, základným pojmom, ktoré je nutné pochopiť k správnemu prezentovaniu problému.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Fakulta sociálnych vied » Katedra sociálnej práce a sociálnych vied | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Sociálna práca

7hlasov

Premeny v hodnotových orientáciách (2010 | pridané 25. januára 2011)

Alica Mlinarcsiková; Školiteľ: ------------------------------------

Práca sa zaoberá problematikou hodnôt a hodnotovej orientácie súčasnej mládeže. Cieľom práce je objasniť faktory, ktoré majú na hodnotovú orientáciu mládeže vplyv, ich vývoj a zmeny, ktorými prešli. Zároveň vypovedá o tom, ako tieto zmeny premieňajú aj hodnotový systém, ktorý si mládež vytvorila.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Pedagogická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Pedagogika

9hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Scénické či nescénické prezentovanie ľudového tanca (na príklade párových tancov z Očovej). (2009 | pridané 6. decembra 2010)

Lucia Ditmarová; Školiteľ: Prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.

Cieľom bakalárskej práce je oboznámenie s problematikou scénického alebo nescénického prezentovania ľudového tanca, t.j. v jeho pôvodnej a scénickej podobe, a to prostredníctvom vybraných tancov z Očovej vyskytujúcich sa vo zvolených choreografiách folklórneho súboru Marína a folklórnej skupiny Očovan.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Katedra etnológie a etnomuzikológie | SPOLOČENSKÉ VEDY

9hlasov

Miesto spravodajskej služby v modernom politickom systéme (2008 | pridané 1. marca 2010)

Mgr. Juraj Haško; Školiteľ: Doc. PhDr. Svetozár Krno, CSc.

Vedecké práce na tému spravodajských služieb v moderných politických systémoch zažívajú stále absenciu vo verejnom živote Slovenskej republiky. Často sú na túto tému písané len články v novinách, ktoré vykresľujú Spravodajskú službu ako Tajnú službu, ktorej úlohou je sledovanie a odpočúvanie občanov, politických oponentov, pripravovanie sabotáží, či dokonca aj samotné fyzické likvidovanie človeka.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Katedra politológie a európskych štúdií | SPOLOČENSKÉ VEDY » Bezpečnostné služby, obrana a vojenstvo » Bezpečnostné verejno-správne služby

22hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Mobilný telefón a internet ako fenomény doby. Pozícia mobilného telefónu a internetu v každodennom živote jednotlivca s akcentom na komunikačný aspekt. (2008 | pridané 1. júla 2008)

Kamila Beňová; Školiteľ: Doc. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.

ad 1/ Predkladaná diplomová práca sa zaoberá mobilným telefónom a internetom z teoretickej stránky. Sleduje ich v kontexte súčasnej modernej doby a vykresľuje ich ako fenomény, pričom sa zaoberá ich vznikom, vývinom a súčasným stavom, berúc do úvahy situáciu vo svete ako aj na Slovensku. Všíma si ich rolu v medziľudskej komunikácii a v zásahoch do sociálnych noriem správania sa.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Katedra etnológie a etnomuzikológie | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o kultúre » Kultúrna antropológia a etnológia

24hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Špecifiká priestoru vo filmoch Alfreda Hitchcocka (2008 | pridané 15. mája 2008)

Boris Belica; Školiteľ: Mgr. Miroslav Ballay, PhD.

Témou tejto diplomovej práce sú špecifiká priestoru vo filme, konkrétne zamerané na filmové dielo Alfreda Hitchcocka. Práca je orientovaná heuristicko - interpretačne so zameraním na znaky priestoru a predmetov v priestore, s dôrazom na denotatívne a konotatívne významy. Obsahovo je práca rozdelená do troch kapitol.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Katedra kulturológie | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny filmu, rozhlasu a televízie

28hlasov Dostupný celý text práce: DOC

KRESŤANSKÉ MANŽELSTVO A JEHO (2004 | pridané 11. januára 2008)

maria kozakova /hlavova/; Školiteľ: ThDr. Pavol Linet, PhD.

praca sa zaobera krestanskym manzelstvom ako povolanim a jeho podstatnymi vlastnostami,ktorymi su jednota a nerozlucitelnost

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » Cirkevné dejiny (aj pre teologické vedy)

29hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Osobnostné charakteristiky závislých od alkoholu a závislých od narkotík (2006 | pridané 15. decembra 2007)

Silvia Lorencovičová; Školiteľ: Doc. PhDr. Marta Popelková, PhD.

Osobnosť závislého človeka je pre mnohých veľkou neznámou, či osoba vhodná odsúdenia, čo ale často krát vyplýva práve z nedostatku informácií, resp. ich skreslením – predsudkami. Našou prácou sme sa snažili poukázať na zložitosť problematiky osobnosti závislého a zároveň tiež na jej diferencie v jednotlivých typov závislostí – v našom prípade: závislosť od alkoholu a závislosť od narkotík, resp.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Fakulta sociálnych vied » Katedra psychologických vied | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Pedagogická poradenská a školská psychológia

47hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Komparácia služieb zamestnanosti poskytovaných organizáciami súkromného a štátneho sektora v meste Nitra (2006 | pridané 29. novembra 2007)

Martina Štefániková; Školiteľ: PhDr. Milan Tomka

Ústrednou témou je politika zamestnanosti v Slovenskej republike a problém kvality služieb zamestnanosti poskytovaných organizáciami štátneho a súkromného sektoru.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Fakulta sociálnych vied » Katedra sociálnej práce a sociálnych vied | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Sociálna práca

36hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Reklama ako manipulatívny nátlak (Kultúrne dôsledky a súvislosti reklamy (2007 | pridané 7. októbra 2007)

Róbert Svíba; Školiteľ: doc. PhDr. GAŽOVÁ VIERA, CSc

Reklama – Marketing – Médiá – Identita- Konzumná spoločnosť – Psychológia reklamy – Manipulatívnosť – Kritika reklamy

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Katedra kulturológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Kulturológia

60hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Účasť národnostných menšín na správe vecí verejných v SR a ČR (2007 | pridané 18. júla 2007)

Martin Jevčák; Školiteľ: Mgr. Ladislav Öllős, PhD.

Hlavnou témou diplomovej práce je účasť národnostných menšín na správe vecí verejných v Slovenskej republike a Českej republike. Práca je rozdelená na 5 kapitol. Obsahuje 3 prílohy a 3 tabuľky. V úvode autor poskytuje pohľad na národnostnú problematiku z pohľadu medzinárodného spoločenstva.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Katedra politológie a európskych štúdií | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Porovnávacia politológia

53hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Návrh pracovného zošita k tematickému celku Komunikácia v technike pre 5. ročník ZŠ (2007 | pridané 9. júla 2007)

Mgr. Jana Bucalova; Školiteľ: PaedDr Viera Tomkova, Phd

BUCALOVÁ, Jana: Návrh pracovného zošita k tematickému celku Komunikácia v technike pre 5. ročník ZŠ. [Diplomová práca] Jana Bucalová. – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Pedagogická fakulta, Katedra techniky a informačných technológií. – Školiteľ: PaedDr. Viera Tomková. Nitra: PF UKF, 2007. Práca opisuje návrh pracovného zošita, z tematického celku Komunikácia v technike pre 5.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Pedagogická fakulta » Iná katedra | INÝ VEDNÝ ODBOR

49hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Ideálne ako tragické (F.M. Dostojevskij - Idiot) (2006 | pridané 4. júla 2007)

Mgr. Lucia Blíziková; Školiteľ: Prof. PhDr. Andrej Červeňák, DrSc.

Objektom tejto práce je knieža Lev Nikolajevič Myškin, hlavná postava románu Fjodora Michajloviča Dostojevského Idiot (1868). V posledných rokoch sa o tento román značne zvýšil záujem čitateľov. Nadčasový a večne aktuálny je predovšetkým jeho hlavný hrdina – Lev Nikolajevič Myškin.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Cudzie jazyky a kultúry

50hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Problém zamestnananosti u osôb so zdravotným postihnutím (2007 | pridané 25. júna 2007)

Miroslava Zubáňová; Školiteľ: PhDr. Anna Šmehilová

Bakalárska práca je spracovaná v rovine teoreticko-empirickej. Práca pojednáva o probléme zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím a nesie v sebe myšlienku podporovaného zamestnávania. Teoretická časť je rozdelená do troch kapitol. Prvá kapitola charakterizuje samotné zdravotné postihnutie a jej podkapitoly opisujú jednotlivé druhy zdravotného postihnutia.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Fakulta sociálnych vied » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Sociálna práca

72hlasov Dostupný celý text práce: DOC

<< | < | 1 | 2 | > | >>

Výsledky zoraď podľa