diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Konštantina filozofa v Nitre

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre

Portál obsahuje 26 diplomových prác z tejto univerzity.

<< | < | 1 | 2 | > | >>

Výsledky zoraď podľa

História, súčasnosť a moderné trendy v povrchovej úprave dreva (2006 | pridané 30. mája 2007)

Bc. Milan Války; Školiteľ: PaedDr. Jana Depešová

Hlavným obsahom diplomovej práce je charakteristika lesného hospodárstva v Slovenskej republike, popis vlastností drevín vyskytujúcich sa v podnebí mierneho pásma, možnosti ich genetických modifikácií, priemyselné spôsoby využitia drevnej hmoty, popis povrchových úprav v minulosti a súčasnosti, vrátane najnovších technológií. Vo výskumnej časti práce nám výsledky prieskumu podávajú obraz o vedomostiach a zručnostiach, ktoré žiaci 5. ročníka Základnej školy získali mimo vyučovania v oblasti spracovania drevnej hmoty.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Pedagogická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Pedagogika

47hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Systematika herných činností v basketbale - elektronická metodická príručka (2007 | pridané 24. mája 2007)

Radoslav Gazdarica; Školiteľ: PaedDr. Pavol Horička

GAZDARICA, Radoslav: Herné činnosti v basketbale – metodická príručka + elektronická metodická príručka na CD. [Diplomová práca] / Radoslav Gazdarica. – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Fakulta prírodných vied; Katedra telesnej výchovy a športu – Školiteľ: PaedDr. Pavol Horička. Stupeň kvalifikácie: Magister – Nitra: KTVaŠ PF UKF, 2007. 129 s.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Fakulta prírodných vied » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

54hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Hodnotenie účinnosti, príčin a miery užívania homeopatie u študentov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (2006 | pridané 16. septembra 2006)

Michal Trubíni; Školiteľ: RNDr. Barbora Matejovičová, PhD

V práci sme si za cieľ položili určiť mieru užitia homeopatie u vybranej časti študentov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, urči? štatisticky významné faktory, ktoré túto mieru ovplyvňujú, ďalej sme chceli zistiť, či je homeopatia účinná a aké sú príčiny jej užívania.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Fakulta prírodných vied » Iná katedra | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY

46hlasov

Využitie rozľahlých počítačových sietí vo výučbe predmetov výpočtovej techniky a informatiky (2003 | pridané 18. januára 2006)

Juraj Chlebec; Školiteľ: Doc. Ing. Milan Turčáni, CSc.

Bakalárska práca sa zaoberá využitím metód e-learningu prostredníctvom rozlahľých počítačových sietí, vo výučbe predmetov výpočtovej techniky a informatiky, ako aj stručnou analýzou niektorých u nás dostupných a používaných LMS/CMS systémov. Súčasťou práce je aj vyhodnotenie ankety o využívaní rozľahlých počítačových sietí a e-learningu vo výučbe na základných a stredných školách na Slovensku.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Fakulta prírodných vied » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika

51hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Symetrická a asymetrická kryptografia a jej použitie (2004 | pridané 23. novembra 2005)

Ľubomír Duchoň; Školiteľ: Tomáš Nováčik, Mgr.

Cieľom tejto práce je popis najpoužívanejších šifrovacích metód a prehľad matematických techník spojených so šifrovaním. Súčasťou práce je samostatná aplikácia, ktorá s pomocou knižníc OpenSSL, MCrypt a MHash využíva metódy symetrickéhoa a symetrického šifrovania.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Fakulta prírodných vied » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika

45hlasov

Metódy obsadzovania pracovných pozícií (2003 | pridané 22. februára 2005)

Peter Gregor; Školiteľ: PhDr. Pavol Barát

Každú spoločnosť tvoria ľudia a aj napriek tomu bol v minulosti tento fakt zatlačený do úzadia. Nevenovala sa mu pozornosť, akú by si zaslúžil.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment

53hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

<< | < | 1 | 2 | > | >>

Výsledky zoraď podľa