Fakulta sociálnych vied UKF

Portál obsahuje 5 diplomových prác z tejto fakulty.

Výsledky zoraď podľa

Rodičovský príspevok v systéme štátnej sociálnej podpory (2012 | pridané 23. októbra 2013)

Lucia Čambálová; Školiteľ: PhDr. Bronislava Pekárová

V bakalárskej práci sa venujeme systému štátnej sociálnej podpory a podpore rodiny s maloletými deťmi prostredníctvom štátnych sociálnych dávok. Jej cieľom je informovať o miere účasti a záujmu štátu o rodinu v rámci jeho štátnej rodinnej politiky, vzájomnej súvislosti priamej a nepriamej podpory štátu ako aj koordinácii príslušných orgánov pri jej poskytovaní .

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Fakulta sociálnych vied » Katedra sociálnej práce a sociálnych vied | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Sociálna práca

8hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Kriminalita v Rómskych osídleniach (2011 | pridané 13. marca 2012)

Bc. Jozef Mižička; Školiteľ: Mgr. Peter Pollák, PhD.

Prezentovaná práca je teoretického charakteru. Autor sa zaoberá problematikou kriminality, ktorú skúma v konkrétnom prostredí, v rómskych osídleniach. V prvom rade sa venuje kriminalite, základným pojmom, ktoré je nutné pochopiť k správnemu prezentovaniu problému.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Fakulta sociálnych vied » Katedra sociálnej práce a sociálnych vied | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Sociálna práca

7hlasov

Osobnostné charakteristiky závislých od alkoholu a závislých od narkotík (2006 | pridané 15. decembra 2007)

Silvia Lorencovičová; Školiteľ: Doc. PhDr. Marta Popelková, PhD.

Osobnosť závislého človeka je pre mnohých veľkou neznámou, či osoba vhodná odsúdenia, čo ale často krát vyplýva práve z nedostatku informácií, resp. ich skreslením – predsudkami. Našou prácou sme sa snažili poukázať na zložitosť problematiky osobnosti závislého a zároveň tiež na jej diferencie v jednotlivých typov závislostí – v našom prípade: závislosť od alkoholu a závislosť od narkotík, resp.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Fakulta sociálnych vied » Katedra psychologických vied | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Pedagogická poradenská a školská psychológia

47hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Komparácia služieb zamestnanosti poskytovaných organizáciami súkromného a štátneho sektora v meste Nitra (2006 | pridané 29. novembra 2007)

Martina Štefániková; Školiteľ: PhDr. Milan Tomka

Ústrednou témou je politika zamestnanosti v Slovenskej republike a problém kvality služieb zamestnanosti poskytovaných organizáciami štátneho a súkromného sektoru.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Fakulta sociálnych vied » Katedra sociálnej práce a sociálnych vied | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Sociálna práca

36hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Problém zamestnananosti u osôb so zdravotným postihnutím (2007 | pridané 25. júna 2007)

Miroslava Zubáňová; Školiteľ: PhDr. Anna Šmehilová

Bakalárska práca je spracovaná v rovine teoreticko-empirickej. Práca pojednáva o probléme zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím a nesie v sebe myšlienku podporovaného zamestnávania. Teoretická časť je rozdelená do troch kapitol. Prvá kapitola charakterizuje samotné zdravotné postihnutie a jej podkapitoly opisujú jednotlivé druhy zdravotného postihnutia.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Fakulta sociálnych vied » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Sociálna práca

72hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Výsledky zoraď podľa