FF UKF Katedra etnológie a etnomuzikológie

Portál obsahuje 2 diplomové práce z tejto katedry.

FF UKF Katedra etnológie a etnomuzikológie

Výsledky zoraď podľa

Scénické či nescénické prezentovanie ľudového tanca (na príklade párových tancov z Očovej). (2009 | pridané 6. decembra 2010)

Lucia Ditmarová; Školiteľ: Prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.

Cieľom bakalárskej práce je oboznámenie s problematikou scénického alebo nescénického prezentovania ľudového tanca, t.j. v jeho pôvodnej a scénickej podobe, a to prostredníctvom vybraných tancov z Očovej vyskytujúcich sa vo zvolených choreografiách folklórneho súboru Marína a folklórnej skupiny Očovan.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Katedra etnológie a etnomuzikológie | SPOLOČENSKÉ VEDY

9hlasov

Mobilný telefón a internet ako fenomény doby. Pozícia mobilného telefónu a internetu v každodennom živote jednotlivca s akcentom na komunikačný aspekt. (2008 | pridané 1. júla 2008)

Kamila Beňová; Školiteľ: Doc. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.

ad 1/ Predkladaná diplomová práca sa zaoberá mobilným telefónom a internetom z teoretickej stránky. Sleduje ich v kontexte súčasnej modernej doby a vykresľuje ich ako fenomény, pričom sa zaoberá ich vznikom, vývinom a súčasným stavom, berúc do úvahy situáciu vo svete ako aj na Slovensku. Všíma si ich rolu v medziľudskej komunikácii a v zásahoch do sociálnych noriem správania sa.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Katedra etnológie a etnomuzikológie | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o kultúre » Kultúrna antropológia a etnológia

24hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Výsledky zoraď podľa