PF UKF Iná katedra

Portál obsahuje 3 diplomové práce z tejto katedry.

PF UKF Iná katedra

Výsledky zoraď podľa

Premeny v hodnotových orientáciách (2010 | pridané 25. januára 2011)

Alica Mlinarcsiková; Školiteľ: ------------------------------------

Práca sa zaoberá problematikou hodnôt a hodnotovej orientácie súčasnej mládeže. Cieľom práce je objasniť faktory, ktoré majú na hodnotovú orientáciu mládeže vplyv, ich vývoj a zmeny, ktorými prešli. Zároveň vypovedá o tom, ako tieto zmeny premieňajú aj hodnotový systém, ktorý si mládež vytvorila.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Pedagogická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Pedagogika

9hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Návrh pracovného zošita k tematickému celku Komunikácia v technike pre 5. ročník ZŠ (2007 | pridané 9. júla 2007)

Mgr. Jana Bucalova; Školiteľ: PaedDr Viera Tomkova, Phd

BUCALOVÁ, Jana: Návrh pracovného zošita k tematickému celku Komunikácia v technike pre 5. ročník ZŠ. [Diplomová práca] Jana Bucalová. – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Pedagogická fakulta, Katedra techniky a informačných technológií. – Školiteľ: PaedDr. Viera Tomková. Nitra: PF UKF, 2007. Práca opisuje návrh pracovného zošita, z tematického celku Komunikácia v technike pre 5.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Pedagogická fakulta » Iná katedra | INÝ VEDNÝ ODBOR

49hlasov Dostupný celý text práce: RAR

História, súčasnosť a moderné trendy v povrchovej úprave dreva (2006 | pridané 30. mája 2007)

Bc. Milan Války; Školiteľ: PaedDr. Jana Depešová

Hlavným obsahom diplomovej práce je charakteristika lesného hospodárstva v Slovenskej republike, popis vlastností drevín vyskytujúcich sa v podnebí mierneho pásma, možnosti ich genetických modifikácií, priemyselné spôsoby využitia drevnej hmoty, popis povrchových úprav v minulosti a súčasnosti, vrátane najnovších technológií. Vo výskumnej časti práce nám výsledky prieskumu podávajú obraz o vedomostiach a zručnostiach, ktoré žiaci 5. ročníka Základnej školy získali mimo vyučovania v oblasti spracovania drevnej hmoty.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Pedagogická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Pedagogika

47hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Výsledky zoraď podľa