diplomovka.sme.sk » Katalóg » Akadémie

Akadémie

Portál obsahuje 6 diplomových prác z tejto univerzity.

Výsledky zoraď podľa

Inference of XML Integrity Constraints (2012 | pridané 22. januára 2012)

Matej Vitásek; Školiteľ: RNDr. Irena Mlýnková, Ph.D.

Tato práce navazuje na dřívejší pokusy odvodit (inferovat) schéma existujících XML dokumentu. Jelikož je odvozování struktury již relativně dobře popsáno, soustredíme se na integritní omezení. Několik jich popisujeme, pozornost pak soustředíme na ID/IDREF/IDREFS atributy z DTD.

Akadémie » Akadémia Policajného zboru v Bratislave » Katedra policajných služieb | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Algebra a teória čísel

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Formy marketingovej komunikácie v sociálne zodpovednom marketingu (2011 | pridané 13. júna 2011)

Petronela Medová; Školiteľ: Doc. PhDr. Eva Fandelová, PhD.

Diplomová práca sa bude zaoberať problematikou environmentálneho marketingu v prostredí Slovenska. Práca bude mať empirický charakter. Teoreticky spracuje oblasť spoločenskej zodpovednosti v marketingu so zameraním na environmentálny marketing, podrobne charakterizuje nástroje tejto formy komunikácie so zreteľom na ich vplyv na spotrebiteľa. Výskum bude orientovaný na výskum postojov k environmentálnej marketingovej komunikácii, spôsoby nakupovania enviro produktov a k miere rozlíšiteľnosti environmentálnych značiek.

Akadémie » Akadémia Policajného zboru v Bratislave » Katedra verejnoprávnych disciplín | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Diskrétna matematika

6hlasov

VZNIK ZMLÚV, VZNIK PRÁVNYCH ÚKONOV (2010 | pridané 31. mája 2010)

Kubala Michal; Školiteľ: JUDr. Vladislav Marko

Táto práca pojednáva o vzniku zmlúv a právnych úkonov, o okolnostiach vzniku právnych úkonov a o ich praktickom využití v každodennom živote. Definuje a vymedzuje čo vlastne právne úkony sú a čo nie. Vymedzuje za akých okolností sú platné a relevantné a kto môže byť účastníkom právnych úkonov. Práca zdôrazňuje rovnosť účastníkov konania v Občianskom zákonníku.

Akadémie » Akadémia Policajného zboru v Bratislave » Katedra súkromnoprávnych disciplín | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Občianske právo

10hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Ingerencie súdu v predsúdnom konaní (2008 | pridané 21. decembra 2008)

JUDr. Ing. Róbert Miko; Školiteľ: žiadny školiteľ - samostatná rigorózna práca

Práca podáva komplexný a systematický pohľad na ingerencie súdu v predsúdnom konaní, zaoberá sa rozhodnutiami sudcu pre prípravné konanie v etape pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní. Vymedzuje základné ľudské práva a slobody a ich vplyv na trestné konanie, pojednáva o právnej úprave, podstate a všeobecnej charakteristike predsúdneho konania.

Akadémie » Akadémia Policajného zboru v Bratislave » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Trestné právo

26hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Vykonávanie, hodnotenie a využívanie konfrontácie a previerky výpovede na mieste v procese vyšetrovania (2006 | pridané 31. mája 2007)

Mgr.Ing. Róbert MIKO; Školiteľ: JUDr. Ján PALAREC

Práca je sústredená na dva samostatné vyšetrovacie úkony - konfrontáciu a previerku výpovede na mieste. Sumarizuje a aktualizuje teoretické poznatky o týchto vyšetrovacích úkonoch z pohľadu ich charakteristiky, podstaty, cieľov, taktických zásad a podmienok vykonávania, vysvetľuje ich súčasné právne vymedzenie na základe rekodifikácie Trestného poriadku a poukazuje na rozdiely v porovnaní s českou právnou úpravou. Veľká pozornosť je sústredená na vykonávanie a hodnotenie konfrontácie a previerky výpovede na mieste, na samotnú prípravu , taktiku , realizáciu, či dokumentáciu týchto úkonov, na ich využívanie v praxi z pohľadu vlastných skúseností ako aj vykonaného prieskumu názorov vyšetrovateľov. V záverečnej časti práce je vyhodnotený prieskum zameraný na využívanie previerky výpovede na mieste uskutočnený medzi vyšetrovateľmi vybraných útvarov bratislavského kraja a zdôvodnenie nízkeho využívania tohto úkonu.

Akadémie » Akadémia Policajného zboru v Bratislave » Katedra vyšetrovania | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Trestné právo

49hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Reformy procesu prijímania rozpočtu a legislatívneho procesu z pohľadu Európskeho parlamentu (2007 | pridané 25. mája 2007)

Mgr. Bc. Igor Blahušiak; Školiteľ: Mgr. Ondřej Krutílek

Práca podrobne popisuje a analyzuje zmeny v rámci legislatívnych a rozpotových právomocí EP. Na základe takto zhromaždeného empiricko-analytického materiálu má práca za ciel overit hypotézu, že najskôr došlo v priebehu procesu posilnovania právomocí EP k posilneniu právomocí v oblasti rozpoctovej, a toto sa následne premietlo do posilnenia právomoci legislatívnej.

Akadémie » Akadémia Policajného zboru v Bratislave » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Ostatné príbuzné odbory

48hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Výsledky zoraď podľa