diplomovka.sme.sk » Katalóg » Akadémie

Akadémie

Portál obsahuje 10 diplomových prác z tejto univerzity.

Výsledky zoraď podľa

The best sites http://diplomovka.sme.sk (1996 | pridané 8. februára 2020)

The best sites http://diplomovka.sme.sk Shanespurl; Školiteľ: The best sites http://#hostname

The best sites http://diplomovka.sme.sk

Akadémie » Akadémia Policajného zboru v Bratislave » Katedra policajných služieb | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Algebra a teória čísel

2hlasy Dostupný celý text práce: WEB

Modern stairs and fences made of glass, wood, metal (2014 | pridané 8. decembra 2019)

Joseph won; Školiteľ: {Ęđŕńčâűĺ|Íŕäĺćíűĺ|Ńîâđĺěĺííűĺ} [url=http://marshag.ru]îăđŕćäĺíč˙[/url] ďî âűřčě đŕçěĺđŕě.

Depending on the layout of the house and the wishes of the customer to the design can be used marching, slanting, screw, combined and other types of glass stairs. Floating is a relatively simple type of stairs straight or curved designs, the essential element of which is the presence of the inclined series of steps and connecting them stairs (respectively rectangular or semicircular shape). The most common type of stairway has a slope of 30-45°. In such a ladder, the biomechanics of a person who moves up or down it is taken into account as much as possible. The advantage of the design of the flight stairs-the maximum strength with a minimum number of connections. For attaching stairs to the Bolza is used the same type of hinged plates boltov that is a metal fastener, which is used for sequential mounting steps. Stairs can be straight or winder. This type of ladder design allows you to make the mount almost invisible in connection with what has gained great popularity among designers. But, despite the "visual lightness", these stairs are able to withstand heavy loads, in particular, in cases where the design of the stairs is enhanced by a combination with a braid, bowstring or wall mount. In terms of design and construction, the combined staircases are characterized by a free spatial configuration, in which the elements of the staircases are combined with various spiral (screw) structures. Most modular and small stairs are also combined. Combined glass stairs-a vivid example of architectural construction in the style of "eclecticism" - the direction in which an arbitrary combination of styles, designs and materials is used. They are original engineering and artistic solutions. To perform such complex work requires the joint work of the architect and designer and, of course, a high level of professionalism of the installation team

Akadémie » Akadémia Policajného zboru v Bratislave » Katedra policajných služieb | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Algebra a teória čísel

2hlasy Dostupný celý text práce: WEB

Číňĺđĺńíîĺ ďđĺäëîćĺíčĺ (2002 | pridané 28. septembra 2019)

Dames weats; Školiteľ: {Ęđŕńčâűĺ|Íŕäĺćíűĺ|Ńîâđĺěĺííűĺ} [url=http://marshag.ru]îăđŕćäĺíč˙[/url] ďî âűřčě đŕçěĺđŕě.

Ęŕę âűáđŕňü ńĺáĺ ëó÷řčĺ îăđŕćäĺíčĺ äë˙ ëĺńňíčöű â âŕřó ęâŕđňčđó

Akadémie » Akadémia Policajného zboru v Bratislave » Katedra policajných služieb | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Algebra a teória čísel

2hlasy Dostupný celý text práce: WEB

Stairs and fences made of glass, wood, metal (1997 | pridané 26. júla 2019)

Nomono buile; Školiteľ: Ďđîâĺđĺííŕ˙ âđĺěĺíĺě [url=https://stairsprom.ru/uslugi/]{îáëčöîâęŕ ëĺńňíčöű|îáëčöîâęŕ ëĺńňíčö} ěŕńńč

Îăđŕćäĺíč˙ äë˙ ëĺńňíčö, ęîňîđűĺ ďđĺäëŕăŕĺň íŕřŕ ęîěďŕíč˙, îňëč÷ŕţňń˙ íŕäĺćíîńňüţ, óńňîé÷čâîńňüţ ę đŕçëč÷íűě ŕăđĺńńčâíűě âîçäĺéńňâč˙ě č áĺçóďđĺ÷íűě âíĺříčě âčäîě. Ęđîěĺ ýňîăî, ďđč čő čçăîňîâëĺíčč ó÷čňűâŕţňń˙ âńĺâîçěîćíűĺ íîđěű č ňđĺáîâŕíč˙, ŕęňóŕëüíűĺ äë˙ äŕííîé ăđóďďű čçäĺëčé. Ńëîćíî ďđĺäńňŕâčňü çäŕíčĺ, â ęîňîđîě áóäóň îňńóňńňâîâŕňü ëĺńňíč÷íűĺ îăđŕćäĺíč˙, íŕëč÷čĺ ęîňîđűő ńďîńîáńňâóĺň óâĺëč÷ĺíčţ óäîáńňâŕ, áĺçîďŕńíîńňč ďđč ďĺđĺäâčćĺíčč. Îňěĺňčě, ÷ňî ńĺăîäí˙ äë˙ čçăîňîâëĺíč˙ ęîíńňđóęöčč ďđĺäëŕăŕĺňń˙ áîëüřîé âűáîđ ýëĺěĺíňîâ, ń ďîěîůüţ ęîňîđűő óäŕĺňń˙ áűńňđî, âűďîëíčňü ěîíňŕć ęîíńňđóęöčč, ęîňîđŕ˙ ěíîăčĺ ăîäű ďđîńëóćčň áĺç ďîňĺđč ďĺđâîíŕ÷ŕëüíűő ęŕ÷ĺńňâ. Čçăîňîâëĺíčĺ, ďđîĺęňčđîâŕíčĺ č ěîíňŕć ëĺńňíčö č https://stairsprom.ru/uslugi/ - ńňĺęë˙ííűĺ îăđŕćäĺíč˙ ëĺńňíčöű č ńňî˙ň ďđčĺěëĺěî, ďî ńđŕâíĺíčţ ń ęîíńňđóęöč˙ěč čç äđóăčő ěŕňĺđčŕëîâ ďđč đŕâíűő ęŕ÷ĺńňâĺííűő őŕđŕęňĺđčńňčęŕő. Îäíŕęî íĺđćŕâĺéęŕ íŕěíîăî áîëĺĺ ďîďóë˙đíűé ěŕňĺđčŕë – ĺăî ëĺăęî îáđŕáŕňűâŕňü, ęîěáčíčđîâŕňü ń äđóăčěč ěŕňĺđčŕëŕěč, óńňŕíŕâëčâŕňü č óőŕćčâŕňü çŕ óćĺ ăîňîâűě čçäĺëčĺě

Akadémie » Akadémia Policajného zboru v Bratislave » Katedra policajných služieb | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Algebra a teória čísel

2hlasy Dostupný celý text práce: WEB

Inference of XML Integrity Constraints (2012 | pridané 22. januára 2012)

Matej Vitásek; Školiteľ: RNDr. Irena Mlýnková, Ph.D.

Tato práce navazuje na dřívejší pokusy odvodit (inferovat) schéma existujících XML dokumentu. Jelikož je odvozování struktury již relativně dobře popsáno, soustredíme se na integritní omezení. Několik jich popisujeme, pozornost pak soustředíme na ID/IDREF/IDREFS atributy z DTD.

Akadémie » Akadémia Policajného zboru v Bratislave » Katedra policajných služieb | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Algebra a teória čísel

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Formy marketingovej komunikácie v sociálne zodpovednom marketingu (2011 | pridané 13. júna 2011)

Petronela Medová; Školiteľ: Doc. PhDr. Eva Fandelová, PhD.

Diplomová práca sa bude zaoberať problematikou environmentálneho marketingu v prostredí Slovenska. Práca bude mať empirický charakter. Teoreticky spracuje oblasť spoločenskej zodpovednosti v marketingu so zameraním na environmentálny marketing, podrobne charakterizuje nástroje tejto formy komunikácie so zreteľom na ich vplyv na spotrebiteľa. Výskum bude orientovaný na výskum postojov k environmentálnej marketingovej komunikácii, spôsoby nakupovania enviro produktov a k miere rozlíšiteľnosti environmentálnych značiek.

Akadémie » Akadémia Policajného zboru v Bratislave » Katedra verejnoprávnych disciplín | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Diskrétna matematika

7hlasov

VZNIK ZMLÚV, VZNIK PRÁVNYCH ÚKONOV (2010 | pridané 31. mája 2010)

Kubala Michal; Školiteľ: JUDr. Vladislav Marko

Táto práca pojednáva o vzniku zmlúv a právnych úkonov, o okolnostiach vzniku právnych úkonov a o ich praktickom využití v každodennom živote. Definuje a vymedzuje čo vlastne právne úkony sú a čo nie. Vymedzuje za akých okolností sú platné a relevantné a kto môže byť účastníkom právnych úkonov. Práca zdôrazňuje rovnosť účastníkov konania v Občianskom zákonníku.

Akadémie » Akadémia Policajného zboru v Bratislave » Katedra súkromnoprávnych disciplín | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Občianske právo

12hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Ingerencie súdu v predsúdnom konaní (2008 | pridané 21. decembra 2008)

JUDr. Ing. Róbert Miko; Školiteľ: žiadny školiteľ - samostatná rigorózna práca

Práca podáva komplexný a systematický pohľad na ingerencie súdu v predsúdnom konaní, zaoberá sa rozhodnutiami sudcu pre prípravné konanie v etape pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní. Vymedzuje základné ľudské práva a slobody a ich vplyv na trestné konanie, pojednáva o právnej úprave, podstate a všeobecnej charakteristike predsúdneho konania.

Akadémie » Akadémia Policajného zboru v Bratislave » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Trestné právo

27hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Vykonávanie, hodnotenie a využívanie konfrontácie a previerky výpovede na mieste v procese vyšetrovania (2006 | pridané 31. mája 2007)

Mgr.Ing. Róbert MIKO; Školiteľ: JUDr. Ján PALAREC

Práca je sústredená na dva samostatné vyšetrovacie úkony - konfrontáciu a previerku výpovede na mieste. Sumarizuje a aktualizuje teoretické poznatky o týchto vyšetrovacích úkonoch z pohľadu ich charakteristiky, podstaty, cieľov, taktických zásad a podmienok vykonávania, vysvetľuje ich súčasné právne vymedzenie na základe rekodifikácie Trestného poriadku a poukazuje na rozdiely v porovnaní s českou právnou úpravou. Veľká pozornosť je sústredená na vykonávanie a hodnotenie konfrontácie a previerky výpovede na mieste, na samotnú prípravu , taktiku , realizáciu, či dokumentáciu týchto úkonov, na ich využívanie v praxi z pohľadu vlastných skúseností ako aj vykonaného prieskumu názorov vyšetrovateľov. V záverečnej časti práce je vyhodnotený prieskum zameraný na využívanie previerky výpovede na mieste uskutočnený medzi vyšetrovateľmi vybraných útvarov bratislavského kraja a zdôvodnenie nízkeho využívania tohto úkonu.

Akadémie » Akadémia Policajného zboru v Bratislave » Katedra vyšetrovania | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Trestné právo

50hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Reformy procesu prijímania rozpočtu a legislatívneho procesu z pohľadu Európskeho parlamentu (2007 | pridané 25. mája 2007)

Mgr. Bc. Igor Blahušiak; Školiteľ: Mgr. Ondřej Krutílek

Práca podrobne popisuje a analyzuje zmeny v rámci legislatívnych a rozpotových právomocí EP. Na základe takto zhromaždeného empiricko-analytického materiálu má práca za ciel overit hypotézu, že najskôr došlo v priebehu procesu posilnovania právomocí EP k posilneniu právomocí v oblasti rozpoctovej, a toto sa následne premietlo do posilnenia právomoci legislatívnej.

Akadémie » Akadémia Policajného zboru v Bratislave » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Ostatné príbuzné odbory

48hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Výsledky zoraď podľa