Fakulta práva BVŠP

Portál obsahuje 4 diplomové práce z tejto fakulty.

Fakulta práva BVŠP

Iná katedra (4)

Výsledky zoraď podľa

Vznik a vývoj pápežského štátu (2012 | pridané 10. apríla 2012)

Bc. Peter Holúbek; Školiteľ: Prof. ThDr. Jozef Krajči, PhD.

V prvej kapitole sa venujeme formovaniu pápežskej moci od vzniku pápežstva. Významný nárast moci pápežov nastal po vytvorení mocenského vákua po páde Západorímskej ríše, kedy sa začali formovať základy budúceho pápežského štátu. Druhá kapitola je zameraná na vymanenie sa pápežstva z vplyvu Byzancie, keď za podpory Frankov vznikol pápežský štát.

Bratislavská vysoká škola práva » Fakulta práva » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Ostatné príbuzné odbory

8hlasov Dostupný celý text práce: PDF

AKVIZÍCIA SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM METÓDOU PREVODU OBCHODNÉHO PODIELU (2011 | pridané 19. septembra 2011)

Róbert Vícen; Školiteľ: JUDr. Branislav Jablonka, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá akvizíciou spoločnosti s ručením obmedzeným metódou prevodu obchodného podielu. Systematicky sú rozobraté jednotlivé typy používaných zmluvných ustanovení. Jadro práce tvorí právna analýza prehlásení a záruk (representations and warranties).

Bratislavská vysoká škola práva » Fakulta práva » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Obchodné a finančné právo

8hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Postavenie Svätej stolice v medzinárodnom práve (2009 | pridané 16. júna 2009)

Jozef Filko; Školiteľ: prof. ThDr. Jozef Krajči, PhD.

Témou práce je postavenie Svätej stolice ako hlavy Katolíckej cirkvi v medzinárodnom práve, najmä jej právna subjektivita, medzinárodnoprávne zmluvné vzťahy, diplomatické vzťahy a členstvo v medzinárodných organizáciách. Objasňuje dôvod medzinárodnoprávneho postavenia Svätej stolice a zaoberá sa jej súčasnou pozíciou v medzinárodnom spoločenstve štátov.

Bratislavská vysoká škola práva » Fakulta práva » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Teória dejín štátu a práva

33hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Rozhodnutia Protimonopolného úradu SR v sporoch so Slovak Telekomom (2009 | pridané 10. marca 2009)

Anton Jánoš; Školiteľ: JUDr. Branislav Jablonka, PhD.

Sledovanie procesu rozhodovania Protimonopolného úradu SR v spore so Slovak Telekomom z roku 2002 o poskytovaní služby na báze ADSL od prvostupňového rozhodnutia až po definitívny Rozsudok NS SR.

Bratislavská vysoká škola práva » Fakulta práva » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Obchodné a finančné právo

33hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Výsledky zoraď podľa