diplomovka.sme.sk » Katalóg » Ekonomická univerzita Bratislava

Ekonomická univerzita Bratislava

Portál obsahuje 43 diplomových prác z tejto univerzity.

<< | < | 1 | 2 | 3 | > | >>

Výsledky zoraď podľa

Segmentácia online čitateľov pomocou hĺbkovej analýzy textu (v jazyku R) (2016 | pridané 20. septembra 2016)

Bianka Parmová; Školiteľ: doc. Ing. Mária Vojtková, PhD.

Cieľom záverečnej práce je segmentácia čitateľov spravodajského webu pomocou hĺbkovej analýzy textu. Využitím Latentnej Dirichletovej alokácie sú z kľúčových slov článkov extrahované ich témy, ktoré sú následne použité na charakteristiku segmentov čitateľov. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Obsahuje 5 schém, 11 tabuliek, 6 výstupov, 1 graf a 2 prílohy. Prvá kapitola je venovaná charakteristike súčasného stavu v oblasti analýzy textu a webovej analytiky. Nasledujúca kapitola sa zaoberá formuláciou hlavného cieľa spolu s parciálnymi cieľmi diplomovej práce. Tretia kapitola popisuje metodiku práce, zameriava sa na popis metód predspracovania textových údajov, latentnej Dirichletovej alokácie a zhlukovej analýzy. V záverečnej kapitole sú spracované jednotlivé kroky aplikácie týchto metód v jazyku R spolu s interpretáciou dosiahnutých výsledkov práce. Výsledkom riešenia danej problematiky je identifikácia tém článkov spravodajského webu a následná charakteristika segmentov čitateľov pomocou preferovaných tém článkov. Kombináciou techniky hĺbkovej analýzy textu a zhlukovej analýzy poskytuje práca nový pohľad na segmentáciu v oblasti webovej analytiky.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Katedra štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Štatistika

4hlasy Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Homo oeconomicus a racionalita ľudského konania (2012 | pridané 5. júna 2012)

Ing. Leo Šátek; Školiteľ: Ing. Marián Vongrej, PhD.

Záverečná práca skúma relevantnosť využívania konštruktu homo oeconomicus v ekonómii a hľadá odpoveď na otázku, či je možné ľudské správane všeobecne považovať za racionálne, resp. aké správanie možno hodnotiť ako racionálne. V práci sú odhalené isté paralely a súvislosti medzi pozitívnou metódou ekonómie a koncepciou homo oeconomicus. Obsiahnutá je aj komparácia predmetu skúmania prírodných a spoločenských vied a následne aj porovnanie metód skúmania prírodných a spoločenských vied. Načrtnuté sú možnosti vhodného, ale aj mylného využitia koncepcie homo oeconomicus a iných metodologických nástrojov v ekonómii.

Ekonomická univerzita Bratislava » Národnohospodárska fakulta » Katedra ekonomickej teórie (KET) | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomická teória

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Dopravná politika SR ako člena EÚ (2010 | pridané 24. januára 2012)

Leo Šátek; Školiteľ: Ing. Stanislava Veselovská

Záverečná práca je venovaná súčasnému stavu dopravy a obsahu spoločnej dopravnej politiky Európskej únie, ako aj dopravnej politiky Slovenskej republiky. Zaoberá sa problematikou obmedzovania a internalizácie externalít v doprave, skúma elektronický výber mýta ako nástroj internalizácie externalít v cestnej doprave a navrhuje vlastné technické riešenie elektronického výberu mýta.

Ekonomická univerzita Bratislava » Národnohospodárska fakulta » Katedra hospodárskej politiky (KHP) | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ostatné príbuzné odbory

8hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Využitie elektronického podpisu pre bezpečnú elektronickú komunikáciu vo vybranej firme (2011 | pridané 25. decembra 2011)

Milan Lahučký; Školiteľ: Ing. Anna Ondrejková

Hlavným cieľom diplomovej práce je analýza dostupných možností využitia elektronického podpisu na Slovensku a následné poukázanie na možné využitie tejto technológie pre bezpečnú elektronickú komunikáciu vo vybranej firme.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Ostatné príbuzné odbory

7hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Nové trendy v sieťových technológiách (2011 | pridané 4. októbra 2011)

Branislav Bielik; Školiteľ: Ing. Tomáš Oliva

Cieľom práce je zachytiť a popísať nové trendy v sieťových technológiách, ako je mobilná zjednotená komunikácia.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Telekomunikácie

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Embedded value v životnom poistení (2011 | pridané 23. augusta 2011)

Jana Serdulová; Školiteľ: Mgr. Tatiana Šoltésová, PhD.

Cieľom záverečnej práce bolo objasniť pojem embedded value, keďže na Slovensku je to ešte stále pojem pomerne neznámy, ďalej poukázať na jej užitočnosť, pretože rieši nedostatky klasických účtovných systémov životných poisťovní, ktoré môžu viesť často k skresleným výsledkom a v neposlednom rade vyzdvihnúť dôležitosť stanovenia predpokladov jej výpočtu a na modelovej situácii ukázať výpočet hodnoty novej produkcie.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Katedra matematiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Súčasný stav globálneho trhu drahých kovov (2011 | pridané 17. júna 2011)

Juraj Podolan; Školiteľ: Ing. Tomáš Dudáš, PhD.

Cieľom práce je komplexne popísať a analyzovať vývoj globálneho trhu s drahými kovmi za posledné desaťročie a identifikovať faktory stojace za ich bezprecedentným rastom ceny. Práca okrem toho poukazuje na dôležitosť drahých kovov pre modernú informačnú spoločnosť a identifikuje kľúčové aspekty, trendy a faktory, ktoré majú potenciál trh s drahými kovmi ovplyvniť v budúcnosti.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta medzinárodných vzťahov » Katedra diplomacie a medzinárodných vzťahov | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Medzinárodné ekonomické vzťahy

8hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Bezpapierová elektronická kancelária (2011 | pridané 4. apríla 2011)

Milan Lahučký; Školiteľ: Ing. Michal Feik

Cieľom práce je popísať modernú bezpapierovú elektronickú kanceláriu, umožňujúcu podnikanie s minimalizovaním byrokracie v akejkoľvek forme a administratívnych úkonov, ktorá v určitých prípadoch dokáže plnohodnotne nahradiť jej klasickú “kamennú” obdobu. Práca je rozdelená na štyri kapitoly.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | INÝ VEDNÝ ODBOR

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Modely daňovej sústavy na riadenie krátkodobej likvidity SR (2008 | pridané 24. júna 2010)

Martin Pavlík; Školiteľ: prof. Ing. Michal Fendek, PhD.

Práca vznikla pre potreby praxe. Práca pojednáva o prognózovaní nosných daní daňovej sústavy SR na mesačnom základe použitím novátorských prístupov.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Katedra operačného výskumu a ekonometrie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

12hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Softvérová podpora modelovania očakávaného výnosu a rizika portfólia (1998 | pridané 24. júna 2010)

Martin Pavlik; Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc.

Diplomová práca sa zaoberá vytvorením softvérovej aplikácie, ktorá je schopná navrhnúť investičné portfólio v MS Excel. Bol použitý Solver ako aj vyvinutá vlastná metóda na vytvorenie takéhoto portfólia.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Katedra operačného výskumu a ekonometrie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

11hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Pôsobenie cenových bublín na globálny finančný systém (2009 | pridané 7. novembra 2009)

Dáša Stanková; Školiteľ: Ing. Stanislav Zábojník

Cieľom záverečnej práce bolo skúmanie príčin vzniku a pôsobenia cenových bublín v globálnom finančnom systéme a ich súvislosti so vznikom finančných kríz. Práca je rozdelená do troch kapitol. Obsahuje 14 grafov, 2 obrázky a 3 tabuľky.

Ekonomická univerzita Bratislava » Obchodná fakulta » Katedra medzinárodného obchodu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Svetová ekonomika

42hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Ekonomicko-matematická analýza vybraných exotických opcií (2009 | pridané 10. júla 2009)

Štefan Činčura; Školiteľ: Ing. Boris Šturc, CSc.

Cieľom tejto diplomovej práce je na príkladoch priblížiť použitie niektorých analytických metód a zabezpečovacích stratégií na portfóliu vybraných akcií a na ich reálnom správaní sa na trhu poukázať na ich efektívnosť so zohľadnením rizikových preferencií investora. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole stručne charakterizujem základné východiská práce.

Ekonomická univerzita Bratislava » Národnohospodárska fakulta » Katedra bankovníctva a medzinárodných financií (KBaMF) | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

39hlasov Dostupný celý text práce: DOC | WEB

Postavenie logistiky v global supply chain: analýza trendov a perspektív v Európskej únii a na Slovensku (2009 | pridané 30. mája 2009)

Ing. Zoltán Bán; Školiteľ: doc. Ing. Heda HANSENOVÁ, PhD.

Diplomová práca analyzuje postavenie logistiky v zásobovacích reťazcoch na Slovensku a v Európskej únii a formuluje trendy jej rozvoja. Práca je rozdelená do piatich kapitol. Obsahuje 17 obrázkov, 11 schém, 9 grafov, 6 tabuliek a 3 prílohy. V prvej kapitole prináša prehľad vývoja logistiky a riadenia zásobovacích reťazcov z teoretického hľadiska ako úvod do problematiky.

Ekonomická univerzita Bratislava » Obchodná fakulta » Katedra medzinárodného obchodu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a riadenie podnikov

28hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Možnosti využitia bootstrapových metód (2009 | pridané 28. mája 2009)

Lucia Pokrievková; Školiteľ: prof. Ing. Milan Terek, PhD.

Neustála revolúcia v oblasti informatiky má dramatický vplyv aj na štatistiku. Prieskumné analýzy údajov sa získajú ľahšie, ak sú výpočty a následné znázornenie grafmi automatizované. Štatistické štúdie veľmi veľkých a komplexných súborov sa tak stávajú čoraz realizovateľnejšími.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Katedra štatistiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Účtovníctvo

35hlasov Dostupný celý text práce: DOC

PRODUKTY NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ – VPLYV A DÔSLEDKY NA VÝVOJ TRHOVÉHO PROSTREDIA (2008 | pridané 21. januára 2009)

Ing. Stanislava Poláková; Školiteľ: Ing. Rastislav Strhan, PhD

POLÁKOVÁ, Stanislava: Produkty nových technológii – vplyv a dôsledky na vývoj trhového prostredia. – Ekonomická univerzita v Bratislave. Obchodná fakulta; Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru. – Vedúci diplomovej práce: Ing. Rastislav Strhan, PhD. – Bratislava: OF EU, 2008, 94s.

Ekonomická univerzita Bratislava » Obchodná fakulta » Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Obchod a marketing

29hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Daňová reforma SR (2003 | pridané 16. novembra 2008)

Richard Sulík; Školiteľ: Ing. Michal Borodovčák, CSC

Daňové zákony tvoria veľmi citlivo vnímanú oblasť právneho poriadku, pretože určujú spôsob a podiel, akým sa každý subjekt podieľa na financovaní potrieb štátu. Na jednej strane ovplyvňujú majetkové pomery daňových subjektov, na druhej strane podmieňujú možnosti štátu na financovanie svojich potrieb.

Ekonomická univerzita Bratislava » Národnohospodárska fakulta » Katedra financií (KF) | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

28hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Cenová regulácia prirodzených monopolov (2002 | pridané 22. septembra 2008)

Samuel Alexander; Školiteľ: Ing. Ľubomír Dolgoš, PhD.

Práca sa zaoberá ekonomickou reguláciou, uvádzam metódy a modely regulácie cien prirodzených monopolov s orientáciou na sieťové odvetvia, najmä na elektroenergetiku. Podrobnejšie sú rozobraté hlavne modely využívané v praxi vo vyspelých štátoch, a to regulácia podľa primeranej miery zisku a cenová regulácia.

Ekonomická univerzita Bratislava » » Katedra podnikovohospodárska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná ekonomika a služby

21hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Komparacia danoveho systemu Slovenskej republiky a Spanielskeho kralovstva (2008 | pridané 21. júla 2008)

Roman Mikus; Školiteľ: Ing. Ivona Durinova, PhD.

Diplomova praca porovnava danove sustavy oboch krajin a su v nej navrhnute opatrenia pre zefektivnenie tychto dvoch danovych systemov.

Ekonomická univerzita Bratislava » » Katedra podnikových financií | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná ekonomika a služby

20hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Development of the Knowledge Economy in Regions - The Knowledge Transfer from University (2008 | pridané 9. júla 2008)

Peter Chovaňák; Školiteľ: Ing. Štefan Rehák, PhD.

The Knowledge Economy is involved in many theoretical and practical approaches to the functioning of economy in regions. Introducing such approaches and looking at their using and functioning in reality is offered as a starting point for later application of thoughts from them that should go towards regional development and that can in many ways lead to the economic growth and development.

Ekonomická univerzita Bratislava » Národnohospodárska fakulta » Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja (KVSaRR) | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná správa a regionálny rozvoj

19hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Kvantitatívna a kvalitatívna anlýza podielových fondov (2008 | pridané 2. júla 2008)

Petra Šuleková; Školiteľ: Ing. Božena Chovancová, PhD.

V našej práci sa pokúšame opísať systém podielových fondov, ako aj analyzovať ich výkonnosť, veľkosť, riziko a iné ukazovatele. Naším cieľom je ukázať systém, na ktorom fondy stoja, aby sme pomohli čitateľom zorientovať sa v investíciách do klasického typu fondov.

Ekonomická univerzita Bratislava » Národnohospodárska fakulta » Katedra bankovníctva a medzinárodných financií (KBaMF) | INÝ VEDNÝ ODBOR

31hlasov Dostupný celý text práce: DOC

<< | < | 1 | 2 | 3 | > | >>

Výsledky zoraď podľa