diplomovka.sme.sk » Katalóg » Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky

Fakulta hospodárskej informatiky EU

Portál obsahuje 14 diplomových prác z tejto fakulty.

Výsledky zoraď podľa

Segmentácia online čitateľov pomocou hĺbkovej analýzy textu (v jazyku R) (2016 | pridané 20. septembra 2016)

Bianka Parmová; Školiteľ: doc. Ing. Mária Vojtková, PhD.

Cieľom záverečnej práce je segmentácia čitateľov spravodajského webu pomocou hĺbkovej analýzy textu. Využitím Latentnej Dirichletovej alokácie sú z kľúčových slov článkov extrahované ich témy, ktoré sú následne použité na charakteristiku segmentov čitateľov. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Obsahuje 5 schém, 11 tabuliek, 6 výstupov, 1 graf a 2 prílohy. Prvá kapitola je venovaná charakteristike súčasného stavu v oblasti analýzy textu a webovej analytiky. Nasledujúca kapitola sa zaoberá formuláciou hlavného cieľa spolu s parciálnymi cieľmi diplomovej práce. Tretia kapitola popisuje metodiku práce, zameriava sa na popis metód predspracovania textových údajov, latentnej Dirichletovej alokácie a zhlukovej analýzy. V záverečnej kapitole sú spracované jednotlivé kroky aplikácie týchto metód v jazyku R spolu s interpretáciou dosiahnutých výsledkov práce. Výsledkom riešenia danej problematiky je identifikácia tém článkov spravodajského webu a následná charakteristika segmentov čitateľov pomocou preferovaných tém článkov. Kombináciou techniky hĺbkovej analýzy textu a zhlukovej analýzy poskytuje práca nový pohľad na segmentáciu v oblasti webovej analytiky.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Katedra štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Štatistika

4hlasy Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Využitie elektronického podpisu pre bezpečnú elektronickú komunikáciu vo vybranej firme (2011 | pridané 25. decembra 2011)

Milan Lahučký; Školiteľ: Ing. Anna Ondrejková

Hlavným cieľom diplomovej práce je analýza dostupných možností využitia elektronického podpisu na Slovensku a následné poukázanie na možné využitie tejto technológie pre bezpečnú elektronickú komunikáciu vo vybranej firme.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Ostatné príbuzné odbory

7hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Nové trendy v sieťových technológiách (2011 | pridané 4. októbra 2011)

Branislav Bielik; Školiteľ: Ing. Tomáš Oliva

Cieľom práce je zachytiť a popísať nové trendy v sieťových technológiách, ako je mobilná zjednotená komunikácia.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Telekomunikácie

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Embedded value v životnom poistení (2011 | pridané 23. augusta 2011)

Jana Serdulová; Školiteľ: Mgr. Tatiana Šoltésová, PhD.

Cieľom záverečnej práce bolo objasniť pojem embedded value, keďže na Slovensku je to ešte stále pojem pomerne neznámy, ďalej poukázať na jej užitočnosť, pretože rieši nedostatky klasických účtovných systémov životných poisťovní, ktoré môžu viesť často k skresleným výsledkom a v neposlednom rade vyzdvihnúť dôležitosť stanovenia predpokladov jej výpočtu a na modelovej situácii ukázať výpočet hodnoty novej produkcie.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Katedra matematiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Bezpapierová elektronická kancelária (2011 | pridané 4. apríla 2011)

Milan Lahučký; Školiteľ: Ing. Michal Feik

Cieľom práce je popísať modernú bezpapierovú elektronickú kanceláriu, umožňujúcu podnikanie s minimalizovaním byrokracie v akejkoľvek forme a administratívnych úkonov, ktorá v určitých prípadoch dokáže plnohodnotne nahradiť jej klasickú “kamennú” obdobu. Práca je rozdelená na štyri kapitoly.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | INÝ VEDNÝ ODBOR

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Modely daňovej sústavy na riadenie krátkodobej likvidity SR (2008 | pridané 24. júna 2010)

Martin Pavlík; Školiteľ: prof. Ing. Michal Fendek, PhD.

Práca vznikla pre potreby praxe. Práca pojednáva o prognózovaní nosných daní daňovej sústavy SR na mesačnom základe použitím novátorských prístupov.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Katedra operačného výskumu a ekonometrie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

12hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Softvérová podpora modelovania očakávaného výnosu a rizika portfólia (1998 | pridané 24. júna 2010)

Martin Pavlik; Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc.

Diplomová práca sa zaoberá vytvorením softvérovej aplikácie, ktorá je schopná navrhnúť investičné portfólio v MS Excel. Bol použitý Solver ako aj vyvinutá vlastná metóda na vytvorenie takéhoto portfólia.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Katedra operačného výskumu a ekonometrie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

11hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Možnosti využitia bootstrapových metód (2009 | pridané 28. mája 2009)

Lucia Pokrievková; Školiteľ: prof. Ing. Milan Terek, PhD.

Neustála revolúcia v oblasti informatiky má dramatický vplyv aj na štatistiku. Prieskumné analýzy údajov sa získajú ľahšie, ak sú výpočty a následné znázornenie grafmi automatizované. Štatistické štúdie veľmi veľkých a komplexných súborov sa tak stávajú čoraz realizovateľnejšími.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Katedra štatistiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Účtovníctvo

35hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Zhodnotenie finančnej situácie vybraných bánk skupiny Intesa Sanpaolo (2007 | pridané 31. mája 2008)

Ing. Martin KRAČINOVSKÝ; Školiteľ: Ing. Eva KAFKOVÁ, PhD.

Vo vyspelých trhových ekonomikách sú atívnymi účastníkmi diania na trhu aj finančné inštitúcie. Bankovníctvo, ako jedna z najvýznamnejších a najdôležitejších súčastí národného hospodárstva nie je statická a nemenná, ale podlieha a prispôsobuje sa neustálemu vývoju makroprostredia a je odrazom jeho stupňa vyspelosti.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a manažment podniku

33hlasov

Podpora projektov z fondov EÚ vo vybranej banke (2006 | pridané 3. decembra 2007)

Marián Marcinko; Školiteľ: Ing. Oto Košík, M. eng, CsC.

V prípade teoretickej časti sa jedná o popis fondov, jednotlivých operačných programov, cieľov, pod ktoré spadajú podľa vyspelosti jednotlivých regiónov a v praktickej časti je to prípadová štúdia konkrétneho projektu a jeho financovanie z bankových úverov.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ostatné príbuzné odbory

33hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Využitie záverov Prospect Theory pre rozhodovanie ekonomických subjektov (2007 | pridané 18. júna 2007)

Marek Rusnák; Školiteľ: Ing. Tomáš Výrost, PhD.

Prospect Theory je jednou zo základných teórií, ktorá spadá pod tzv. Behaviorálne financie. Na základe praktických príkladov spochybňuje racionalitu v rozhodovaní ekonomických subjektov, na ktorej je založené množstvo ekonometrických modelov.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a manažment podniku

46hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Analýza možností prepojenia informačných systémov verejnej správy SR a vybraných štátov EÚ (2007 | pridané 30. mája 2007)

Matej Kolarovsky; Školiteľ: Ing. Igor Bandurič

Diplomova praca je analyzou historickeho vyvoja v verejnej spravy v EU. Dalej hodnoti IS verejnej spravy madarsku, cesku, polsku a rakusku. Hodnoti sucasny stav na slovensku.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

51hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Využitie štatistiky v marketingovom výskume (2001 | pridané 21. júna 2006)

Marián Rimarčík; Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Gazda, PhD.

Výstup riešenia diplomovej práce: Štatistický navigátor je nástroj na nájdenie vhodnej štatistickej metódy pre analýzu údajov v závislosti od cieľa, počtu súčasne skúmaných premenných, typu premenných, spôsobu výberu a podmienok, ktoré si metódy kladú. Navigátor obsahuje 130 štatistických metód patriacich do deskriptívnej štatistiky, induktívnej štatistiky a viacrozmerných prieskumných techník.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment

42hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Analýza, návrh a implementácia informačných technológií pre elektronický obchod (2003 | pridané 18. apríla 2005)

Jozef Schwarz; Školiteľ: Ing. Ivan Polášek, PhD.

V poslednom desaťročí zaznamenávame stupňujúci sa prienik informačných technológií do všetkých oblastí činnosti spoločnosti.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

56hlasov

Výsledky zoraď podľa