diplomovka.sme.sk » Katalóg » Ekonomická univerzita Bratislava » Národnohospodárska fakulta

Národnohospodárska fakulta EU

Portál obsahuje 8 diplomových prác z tejto fakulty.

Výsledky zoraď podľa

Homo oeconomicus a racionalita ľudského konania (2012 | pridané 5. júna 2012)

Ing. Leo Šátek; Školiteľ: Ing. Marián Vongrej, PhD.

Záverečná práca skúma relevantnosť využívania konštruktu homo oeconomicus v ekonómii a hľadá odpoveď na otázku, či je možné ľudské správane všeobecne považovať za racionálne, resp. aké správanie možno hodnotiť ako racionálne. V práci sú odhalené isté paralely a súvislosti medzi pozitívnou metódou ekonómie a koncepciou homo oeconomicus. Obsiahnutá je aj komparácia predmetu skúmania prírodných a spoločenských vied a následne aj porovnanie metód skúmania prírodných a spoločenských vied. Načrtnuté sú možnosti vhodného, ale aj mylného využitia koncepcie homo oeconomicus a iných metodologických nástrojov v ekonómii.

Ekonomická univerzita Bratislava » Národnohospodárska fakulta » Katedra ekonomickej teórie (KET) | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomická teória

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Dopravná politika SR ako člena EÚ (2010 | pridané 24. januára 2012)

Leo Šátek; Školiteľ: Ing. Stanislava Veselovská

Záverečná práca je venovaná súčasnému stavu dopravy a obsahu spoločnej dopravnej politiky Európskej únie, ako aj dopravnej politiky Slovenskej republiky. Zaoberá sa problematikou obmedzovania a internalizácie externalít v doprave, skúma elektronický výber mýta ako nástroj internalizácie externalít v cestnej doprave a navrhuje vlastné technické riešenie elektronického výberu mýta.

Ekonomická univerzita Bratislava » Národnohospodárska fakulta » Katedra hospodárskej politiky (KHP) | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ostatné príbuzné odbory

8hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Ekonomicko-matematická analýza vybraných exotických opcií (2009 | pridané 10. júla 2009)

Štefan Činčura; Školiteľ: Ing. Boris Šturc, CSc.

Cieľom tejto diplomovej práce je na príkladoch priblížiť použitie niektorých analytických metód a zabezpečovacích stratégií na portfóliu vybraných akcií a na ich reálnom správaní sa na trhu poukázať na ich efektívnosť so zohľadnením rizikových preferencií investora. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole stručne charakterizujem základné východiská práce.

Ekonomická univerzita Bratislava » Národnohospodárska fakulta » Katedra bankovníctva a medzinárodných financií (KBaMF) | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

39hlasov Dostupný celý text práce: DOC | WEB

Daňová reforma SR (2003 | pridané 16. novembra 2008)

Richard Sulík; Školiteľ: Ing. Michal Borodovčák, CSC

Daňové zákony tvoria veľmi citlivo vnímanú oblasť právneho poriadku, pretože určujú spôsob a podiel, akým sa každý subjekt podieľa na financovaní potrieb štátu. Na jednej strane ovplyvňujú majetkové pomery daňových subjektov, na druhej strane podmieňujú možnosti štátu na financovanie svojich potrieb.

Ekonomická univerzita Bratislava » Národnohospodárska fakulta » Katedra financií (KF) | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

28hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Development of the Knowledge Economy in Regions - The Knowledge Transfer from University (2008 | pridané 9. júla 2008)

Peter Chovaňák; Školiteľ: Ing. Štefan Rehák, PhD.

The Knowledge Economy is involved in many theoretical and practical approaches to the functioning of economy in regions. Introducing such approaches and looking at their using and functioning in reality is offered as a starting point for later application of thoughts from them that should go towards regional development and that can in many ways lead to the economic growth and development.

Ekonomická univerzita Bratislava » Národnohospodárska fakulta » Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja (KVSaRR) | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná správa a regionálny rozvoj

19hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Kvantitatívna a kvalitatívna anlýza podielových fondov (2008 | pridané 2. júla 2008)

Petra Šuleková; Školiteľ: Ing. Božena Chovancová, PhD.

V našej práci sa pokúšame opísať systém podielových fondov, ako aj analyzovať ich výkonnosť, veľkosť, riziko a iné ukazovatele. Naším cieľom je ukázať systém, na ktorom fondy stoja, aby sme pomohli čitateľom zorientovať sa v investíciách do klasického typu fondov.

Ekonomická univerzita Bratislava » Národnohospodárska fakulta » Katedra bankovníctva a medzinárodných financií (KBaMF) | INÝ VEDNÝ ODBOR

31hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Vývoj a perspektívy komoditnej a teritoriálnej štruktúry zahraničného obchodu SR (2007 | pridané 25. mája 2007)

Branislav Hronský; Školiteľ: Doc. Ing. František Melišek, CSc.

Práca sa zaoberá analýzou vývoja štruktúry zahraničného obchodu SR v rokoch 1993 - 2005, perspektívami jej vývoja a krátkodobým modelom ZO.

Ekonomická univerzita Bratislava » Národnohospodárska fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY

65hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Finančné aspekty ochrany životného prostredia v odpadovom hospodárstve (2003 | pridané 9. decembra 2006)

Rasstislav Vozar, Ing.; Školiteľ: Belan

Za cieľ diplomovej práce som si vybral pohľad na životné prostredie z ekonomickej stránky. Odpadové hospodárstvo zažilo v posledných pätnástich rokoch viac zmien ako za celé storočie. Mení sa nielen legislatíva, ale hlavne pohľad širokej verejnosti na danú problematiku.

Ekonomická univerzita Bratislava » Národnohospodárska fakulta » Iná katedra | INÝ VEDNÝ ODBOR

45hlasov

Výsledky zoraď podľa