Obchodná fakulta EU

Portál obsahuje 9 diplomových prác z tejto fakulty.

Výsledky zoraď podľa

Pôsobenie cenových bublín na globálny finančný systém (2009 | pridané 7. novembra 2009)

Dáša Stanková; Školiteľ: Ing. Stanislav Zábojník

Cieľom záverečnej práce bolo skúmanie príčin vzniku a pôsobenia cenových bublín v globálnom finančnom systéme a ich súvislosti so vznikom finančných kríz. Práca je rozdelená do troch kapitol. Obsahuje 14 grafov, 2 obrázky a 3 tabuľky.

Ekonomická univerzita Bratislava » Obchodná fakulta » Katedra medzinárodného obchodu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Svetová ekonomika

42hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Postavenie logistiky v global supply chain: analýza trendov a perspektív v Európskej únii a na Slovensku (2009 | pridané 30. mája 2009)

Ing. Zoltán Bán; Školiteľ: doc. Ing. Heda HANSENOVÁ, PhD.

Diplomová práca analyzuje postavenie logistiky v zásobovacích reťazcoch na Slovensku a v Európskej únii a formuluje trendy jej rozvoja. Práca je rozdelená do piatich kapitol. Obsahuje 17 obrázkov, 11 schém, 9 grafov, 6 tabuliek a 3 prílohy. V prvej kapitole prináša prehľad vývoja logistiky a riadenia zásobovacích reťazcov z teoretického hľadiska ako úvod do problematiky.

Ekonomická univerzita Bratislava » Obchodná fakulta » Katedra medzinárodného obchodu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a riadenie podnikov

28hlasov Dostupný celý text práce: PDF

PRODUKTY NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ – VPLYV A DÔSLEDKY NA VÝVOJ TRHOVÉHO PROSTREDIA (2008 | pridané 21. januára 2009)

Ing. Stanislava Poláková; Školiteľ: Ing. Rastislav Strhan, PhD

POLÁKOVÁ, Stanislava: Produkty nových technológii – vplyv a dôsledky na vývoj trhového prostredia. – Ekonomická univerzita v Bratislave. Obchodná fakulta; Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru. – Vedúci diplomovej práce: Ing. Rastislav Strhan, PhD. – Bratislava: OF EU, 2008, 94s.

Ekonomická univerzita Bratislava » Obchodná fakulta » Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Obchod a marketing

29hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Spoločensky zodpovedné podnikanie s aplikáciou na Tatra banku, a.s. (2008 | pridané 7. júna 2008)

Ing. Michal Jankaj; Školiteľ: doc. Ing. Otília Zorkóciová, PhD.

Cieľom diplomovej práce bolo analyzovať pojem spoločensky zodpovedné podnikanie z historického aj súčasného pohľadu, zaoberať sa jeho jednotlivými princípmi a zobraziť súčasný stav skúmaného problému na Slovensku. V praktickej časti bolo cieľom zamerať sa na implementáciu princípov spoločensky zodpovedného podnikania v jednej zo slovenských komerčných bánk – v Tatra banke, a.s..

Ekonomická univerzita Bratislava » Obchodná fakulta » Katedra medzinárodného obchodu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Medzinárodné podnikanie

29hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Zahraničnoobchodná spolupráca Indie a EÚ (2008 | pridané 2. júna 2008)

Zuzana Janotová; Školiteľ: Mgr. Elena Kašťáková, PhD.

Cieľom záverečnej práce bolo analyzovať súčasnú zahraničnoobchodnú spoluprácu Indie a Európskej Únie ako z pohľadu zmluvných vzťahov, tak aj z vývoja obchodnej bilancie a investícií. Práca je rozdelená do troch kapitol.

Ekonomická univerzita Bratislava » Obchodná fakulta » Katedra medzinárodného obchodu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Medzinárodné ekonomické vzťahy

27hlasov Dostupný celý text práce: PDF

e-Government na Slovensku, analýza súčasného stavu a možnosti jeho rozvoja (2008 | pridané 29. mája 2008)

Marek Tomeš; Školiteľ: Ing. Ladislav Bažó

Cieľom bakalárskej práce je analyzovať súčasný stav e-Governmentu na Slovensku a na základe skôr uskutočnených a vlastných prieskumov určiť úroveň jednotlivých, v rámci e-Governmentu, poskytovaných služieb. Práca je rozdelená do troch kapitol. Obsahuje 11 grafov, 3 schémy, 2 obrázky, 28 tabuliek a 7 príloh.

Ekonomická univerzita Bratislava » Obchodná fakulta » Katedra služieb a cestovného ruchu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná správa a regionálny rozvoj

27hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Podporné programy a konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov v SR za roky 2002-2006 (2007 | pridané 25. septembra 2007)

Ján Hargaš; Školiteľ: Dr. Miloslav Rosenberg, PhD.

Cieľom záverečnej práce bolo analyzovať systém podporných programov pre malé a stredné podnikanie za roky 2002 až 2006 so zameraním na programy realizované formou nenávratného finančného príspevku a na základe prieskumu zistiť, či prispievajú ku konkurencieschopnosti prijímateľov pomoci. Práca je rozdelená do troch kapitol. Obsahuje 21 grafov, 5 tabuliek, 4 schémy, 3 obrázky a 13 príloh.

Ekonomická univerzita Bratislava » Obchodná fakulta » Katedra medzinárodného obchodu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Medzinárodné podnikanie

38hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Rozhodovanie mladých ľudí pri výbere dôchodkovej správcovskej spoločnosti. (2007 | pridané 1. júna 2007)

Lenka Knezu; Školiteľ: Ing. Dana Vokounová, PhD.

Cieľom diplomovej práce bolo objasniť správanie a rozhodovanie spotrebiteľov, charakterizovať trh starobného dôchodkového sporenia na Slovensku a na základe prieskumu určiť, podľa ktorých faktorov sa sporitelia rozhodli pre konkrétnu dôchodkovú správcovskú spoločnosť.

Ekonomická univerzita Bratislava » Obchodná fakulta » Katedra marketingu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Obchod a marketing

53hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Turizmus mládeže a študentov a jeho možnosti rozvoja na Slovensku (2007 | pridané 27. mája 2007)

Mária Jánošíková; Školiteľ: Ing. Roman Staňo

V diplomovej práci som sa zamerala na turizmus mládeže a študentov (tzv. backpackers), jeho význam z globálneho hľadiska a možnosti rozvoja na Slovensku. Keďže táto forma cestovného ruchu je na Slovensku zatiaľ málo rozvinutá, snažila som sa navrhnúť niekoľko alternatív ako ju stimulovať a tým zvýšiť záujem zahraničných "backpackerov" o Slovensko ako destináciu.

Ekonomická univerzita Bratislava » Obchodná fakulta » Katedra služieb a cestovného ruchu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment

46hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Výsledky zoraď podľa