diplomovka.sme.sk » Katalóg » Katolícka univerzita v Ružomberku

Katolícka univerzita v Ružomberku

Portál obsahuje 55 diplomových prác z tejto univerzity.

<< | < | 1 | 2 | 3 | > | >>

Výsledky zoraď podľa

Sexuálna etika v manželstve – porovnanie učenia Katolíckej cirkvi a niektorých protestantských denominácií (2013 | pridané 24. júla 2013)

Mária Schindlerová; Školiteľ: ThLic. Ján Viglaš

Porovnanie učenia Katolíckej cirkvi o sexuálnej etike v manželstve s názormi členov niektorých protestantských denominácií.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Teologická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Teologické vedy » Katolícka teológia

8hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Stály diakonát – príprava a služba (2009 | pridané 12. marca 2010)

Martin Kahanec; Školiteľ: Prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.

Práca ponúka súhrnný pohľad na službu stáleho diakona v Tradícii Cirkvi. Analyzuje službu diakona, najmä jeho trojitý munus a službu ženatého stáleho diakona. Skúma prípravu k diakonátu v celom jej kontexte s dôrazom na štyri rozmery – ľudský, intelektuálny, duchovný a pastoračný.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Teologická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Teologické vedy » Katolícka teológia

32hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Pastoračné potreby a služba stáleho diakona (2007 | pridané 12. marca 2010)

Martin Kahanec; Školiteľ: Prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.

Práca ponúka stručný pohľad na trvalý diakonát a jeho službu v tradícii Cirkvi od doby prvotnej Cirkvi až po súčasnú teológiu o stálom diakonáte. Analyzuje základné termíny požívané v priamej súvislosti s vysviackou a službou stáleho diakona. Rozoberá rôzne formy jeho služby, najmä službu slova, liturgickú službu a službu charity.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Teologická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Teologické vedy » Katolícka teológia

28hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Mytologické, historické, sémantické a literárne pozadie v knihách J. K. Rowlingovej (2008 | pridané 15. februára 2010)

Miroslava Milatová; Školiteľ: PaedDr. Anton Lauček, PhD.

Pohľad na sériu kníh o Harrym Potterovi nie z pohľadu detského, či jednoduchého čitateľa, ale z pohľadu literárnej vedy.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Literárna veda

33hlasov

Teologický prínos niektorých diel C.S. Lewisa (2007 | pridané 25. novembra 2009)

Zuzana Fogašová; Školiteľ: ThDr. Róbert Sarka, PhD

Abstrakt FOGAŠOVÁ, Zuzana: Teologický prínos niektorých diela C. S. Lewisa (Diplomová práca). Katolícka univerzita v Ružomberku. Pedagogická fakulta v Ružomberku; Katedra katechetiky a praktickej teológie. Školiteľ: ThDr. Róbert Sarka, PhD. Študijný odbor: učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v kombinácii biológia – náboženstvo. Ružomberok: 2007.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Teologická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Andragogika

25hlasov Dostupný celý text práce: DOC

NOVEMBER 89 A VPN AKO ICH PREZENTOVALI PRINTOVÉ MÉDIÁ V ROKOCH 1989-90 (2009 | pridané 16. novembra 2009)

Martin Koleják; Školiteľ: Imrich Gazda, PhD.

Meritom práce je analýza mediálneho obrazu udalostí v porevolučnom Československu s implikáciami pre hnutie Verejnosť proti násiliu. Na pozadí troch prípadových štúdií - amnestie, voľba predsedu SNR a lustrácie - analyzuje autor dobové mediálne komunikáty periodík Pravda a Verejnosť v ich kvantitatívnej i kvalitatívnej rovine. Následnou konfrontáciou s historickými prameňmi a svedectvami aktérov udalostí, sa práca usiluje o syntézu materiálu s výpovednou vedeckou hodnotou.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Teória žurnalistiky

53hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Elements of Cold War in the American Science Fiction Novel of the 1950s and 1960s (2009 | pridané 10. novembra 2009)

Mgr. Vladimír Smidžár; Školiteľ: Janka Kaščáková, PhD.

Táto práca sa zaoberá popisom a analýzou prvkov studenej vojny vo vybraných románoch americkej vedecko-fantastickej literatúry 50-tych a 60-tych rokov. Jadro práce je rozdelené na štyri časti. Cieľom práce je poukázať na spôsoby akými autori zobrazovali jednotlivé, často paranoidné predstavy americkej verejnosti týkajúce sa vystupňovania vojny do katastrofických scenárov.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra anglického jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Cudzie jazyky a kultúry

33hlasov Dostupný celý text práce: PDF

OBNOVA EXORCIZMU V KATOLÍCKEJ CIRKVI PO DRUHOM VATIKÁNSKOM KONCILE (2008 | pridané 29. septembra 2009)

Mgr. Martin Bednár; Školiteľ: ThLic. Imrich Zahuranec

V diplpmovej práci som sa venoval anjelom, hlavne padlým - zlým duchom, ich útokom na človeka, ale hlavne boju proti nim.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Teologická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Teologické vedy » Katolícka teológia

25hlasov Dostupný celý text práce: DOC

CESTOPISY MLADÝCH ŠTÚROVCOV PO SLOVANSKÝCH KRAJINÁCH A ICH VPLYV NA SLOVENSKÉ NÁRODNÉ HNUTIE (2009 | pridané 3. augusta 2009)

Mgr. Rastislav Molda; Školiteľ: Mgr. Peter Šoltés, PhD.

Táto diplomová práca rozoberá vplyv cestopisov na Slovenské národné hnutie. Dokumentaristický charakter cestopisov priniesol na Slovensko nové poznatky, ktoré mali výrazný vplyv na slovenskú spoločnosť, ako aj na národné hnutie. Cestopis a cestovanie štúrovcov možno chápať ako výsledok organizovaného hnutia a ako programový nástroj ideologického a národnobuditeľského zápasu a pôsobenia. Štúrovský cestopis našiel svoje najvýraznejšie vyjadrenia v dielach Jozefa Miloslava Hurbana a Bohuša Nosáka-Nezabudova, ktoré však predstavujú dva odlišné typy. Cestopisy práve týchto dvoch slovenských štúrovcov sú nosným pilierom tejto práce.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra histórie | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » História

20hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Aktuálne problémy prirodzeného plánovania rodičovstva (2009 | pridané 14. júna 2009)

Daniel Demočko; Školiteľ: doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária Vladimír Szaniszló OP, PhD.

Táto práca sa zaoberá problematikou prirodzenej regulácie počatia, pričom medzi základné problémy sú zaradené najmä: relevantné dôvody pre rozhodnutie regulovať počatie; vhodné metódy regulácie počatia; problémy so svedomím v kontexte plánovania rodičovstva; situácia nefungovania prirodzených metód; otázka používania kondómov u manželov s AIDS a iné.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Teologická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Teologické vedy » Katolícka teológia

36hlasov

Teologická a laická argumentácia v oblasti zodpovedného rodičovstva (2008 | pridané 12. mája 2009)

Mária Schindlerová; Školiteľ: ThLic. Ján Viglaš

Porovnanie teologickej a laickej argumentácie v oblasti zodpovedného rodičovstva v kontexte učenia Katolíckej cirkvi.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Teologická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Teologické vedy » Katolícka teológia

28hlasov Dostupný celý text práce: PDF

MULTIMEDIÁLNA UČEBNÁ POMÔCKA REALIZOVANÁ PROSTREDNÍCTVOM POČÍTAČA A MULTIMEDIÁLNEHO DATAPROJEKTORA (2008 | pridané 31. marca 2008)

Ján Halanda; Školiteľ: h. doc. RNDr. Daniel Polčin, CSc.

Témou diplomovej práce je poukázať na využitie multimediálnych aplikácií na vyučovacej hodine informatiky na základnej škole. Práca je nielen dokumentáciou k vytvorenej multimediálnej didaktickej pomôcke, ale opisuje aj prácu s touto pomôckou v prostredí školy i domácnosti. V práci sa taktiež nachádza pomerne podrobný postup tvorby multimediálnej aplikácie v programe Macromedia Flash.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Pedagogická fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

36hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Vzťah silencia k realite ľudského života (2007 | pridané 23. septembra 2007)

Jozef Marhefka; Školiteľ: ThDr. Pavol Kolivoška PhD.

Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou ticha v dnešnej dobe. Je poukázaný rozdiel ako bolo chápané ticho v minulosti a ako je chápané dnes, na ticho v chápaní Cirkvi i v chápaní jednotlivých ľudí. Zároveň stručne poukazuje na problematiku reči. Popisuje tiež pojmy ako samota, ticho a čnosť mlčanlivosti. Zároveň poukazuje na ich účinky i nebezpečenstvá, ktoré ich ohrozujú.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Teologická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Teologické vedy » Katolícka teológia

50hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Analýza transformácie kompetencií v procese reforiem verejnej správy (2007 | pridané 20. septembra 2007)

Miroslav Andris; Školiteľ: Ing. Pavel Mikuš, PhD

Diplomová práca prezentuje analýzu doposiaľ vykonaných reformných krokov v procese reforiem verejnej správy od roku 1989 do roku 2006. Popisuje históriu verejnej správy od 11. storočia do súčasnosti, analyzuje reformu verejnej správy, jej etapy a postupnosť zmien a to aj z hľadiska inštitucionálnych zmien.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Pedagogická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná správa a regionálny rozvoj

48hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Židovská mentalita dedukovaná z analýzy zvolených žalmov (2005 | pridané 24. mája 2007)

Miriam Váľková; Školiteľ: prof . ThBibl.Lic. ThDr. Anton Tyrol, PhD.

Diplomová práca analyzuje vybrané skutiny žalmov a konfrontuje charakteristiky hebrejskej psalmódie s okolitými pohanskými kultúrami.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Pedagogická fakulta » Iná katedra | INÝ VEDNÝ ODBOR

73hlasov

Bojová technika v karpatsko-duklianskej (2004 | pridané 24. mája 2007)

Juraj Krajčí; Školiteľ: Mgr. Jaroslav Nemeš

KRAJCÍ, Juraj: Bojová technika v Karpatsko-duklianskej operácii. (Diplomová práca) / Juraj Krajcí. – Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta: Katedra histórie. – Školitel: Jaroslav Nemeš. Ružomberok: FF KU, 2004.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra histórie | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » História

51hlasov

Konštrukčná geometria vo vyučovaní matematiky na gymnáziách (2003 | pridané 26. februára 2006)

Mgr. Vladimír Kapala; Školiteľ: RNDr. Martin Billich

Témou je konštrukčná geometria na gymnáziách so zameraním na fokálne vlasnosti kužeľosečiek, ktoré som uviedol v prísne logickom slede. Cieľom práce je poskytnúť maturantom na gymnáziách ucelený učebný text so sadou riešených a neriešených úloh, ktoré je možné riešiť pomocou euklidovskej geometrie.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Pedagogická fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Geometria a topológia

47hlasov Dostupný celý text práce: RAR | WEB

Atmosféra v hudbe (2004 | pridané 29. apríla 2005)

Stanislav Eliáš; Školiteľ: akad. mal. Ján Kudlička

Práca sa zaoberá súčinnosťou medzi výtvarným umením a hudbou, koreláciou, možnosťou vplyvu či jednoty. Pozerá sa na problém v historickom kontexte a hľadá možnosti ďalšieho progresu. Všíma si pohľady určitých autorov a ich diela či teórie. Dotýka sa tiež niektorých hraničných problémov. Problém vzájomných súvislostí rôznych druhov umenia sa rieši od nepamäti.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra výtvarného umenia | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny výtvarných umení

44hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Obraz ako výsledok sebapoznávania (2004 | pridané 29. apríla 2005)

Monika Štálniková; Školiteľ: Mgr. art. Elena Šišková

Táto práca je mojou osobnou výpoveďou, kde hľadám seba samú. Otázky o podstate a zmysle života vlastného jestvovania a potreba vyznať sa v sebe, poznať svoje vlastnosti a možnosti v štádiu hľadania vlastnej identity sa pokúšam pomocou sebaanalýzy. Pomôckou mi je psychoanalýza a zdrojom vlastná kríza, ktorá ma podnietila k vytvoreniu tejto práce.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra výtvarného umenia | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny výtvarných umení

50hlasov

Krajina v maliarstve (2004 | pridané 29. apríla 2005)

Martin Môcik; Školiteľ: doc. akad. mal. Ján Kudlička

Vo výtvarnom umení sa možno na krajinu pozerať z viacerých hľadísk. Podľa toho sa k nej dá zvoliť aj rôzny prístup. Jednotlivé kapitoly v tejto štúdii do istej miery tvoria historický náčrt chápania krajiny v minulosti a jej zobrazovania. Vybrané maliarske osobnosti v kapitolách sú významne medzníky v slovenskom, európskom a svetovom umení.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra výtvarného umenia | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny výtvarných umení

37hlasov Dostupný celý text práce: WEB

<< | < | 1 | 2 | 3 | > | >>

Výsledky zoraď podľa