Filozoficka fakulta KU

Portál obsahuje 42 diplomových prác z tejto fakulty.

<< | < | 1 | 2 | 3 | > | >>

Výsledky zoraď podľa

Mytologické, historické, sémantické a literárne pozadie v knihách J. K. Rowlingovej (2008 | pridané 15. februára 2010)

Miroslava Milatová; Školiteľ: PaedDr. Anton Lauček, PhD.

Pohľad na sériu kníh o Harrym Potterovi nie z pohľadu detského, či jednoduchého čitateľa, ale z pohľadu literárnej vedy.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Literárna veda

33hlasov

NOVEMBER 89 A VPN AKO ICH PREZENTOVALI PRINTOVÉ MÉDIÁ V ROKOCH 1989-90 (2009 | pridané 16. novembra 2009)

Martin Koleják; Školiteľ: Imrich Gazda, PhD.

Meritom práce je analýza mediálneho obrazu udalostí v porevolučnom Československu s implikáciami pre hnutie Verejnosť proti násiliu. Na pozadí troch prípadových štúdií - amnestie, voľba predsedu SNR a lustrácie - analyzuje autor dobové mediálne komunikáty periodík Pravda a Verejnosť v ich kvantitatívnej i kvalitatívnej rovine. Následnou konfrontáciou s historickými prameňmi a svedectvami aktérov udalostí, sa práca usiluje o syntézu materiálu s výpovednou vedeckou hodnotou.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Teória žurnalistiky

53hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Elements of Cold War in the American Science Fiction Novel of the 1950s and 1960s (2009 | pridané 10. novembra 2009)

Mgr. Vladimír Smidžár; Školiteľ: Janka Kaščáková, PhD.

Táto práca sa zaoberá popisom a analýzou prvkov studenej vojny vo vybraných románoch americkej vedecko-fantastickej literatúry 50-tych a 60-tych rokov. Jadro práce je rozdelené na štyri časti. Cieľom práce je poukázať na spôsoby akými autori zobrazovali jednotlivé, často paranoidné predstavy americkej verejnosti týkajúce sa vystupňovania vojny do katastrofických scenárov.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra anglického jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Cudzie jazyky a kultúry

33hlasov Dostupný celý text práce: PDF

CESTOPISY MLADÝCH ŠTÚROVCOV PO SLOVANSKÝCH KRAJINÁCH A ICH VPLYV NA SLOVENSKÉ NÁRODNÉ HNUTIE (2009 | pridané 3. augusta 2009)

Mgr. Rastislav Molda; Školiteľ: Mgr. Peter Šoltés, PhD.

Táto diplomová práca rozoberá vplyv cestopisov na Slovenské národné hnutie. Dokumentaristický charakter cestopisov priniesol na Slovensko nové poznatky, ktoré mali výrazný vplyv na slovenskú spoločnosť, ako aj na národné hnutie. Cestopis a cestovanie štúrovcov možno chápať ako výsledok organizovaného hnutia a ako programový nástroj ideologického a národnobuditeľského zápasu a pôsobenia. Štúrovský cestopis našiel svoje najvýraznejšie vyjadrenia v dielach Jozefa Miloslava Hurbana a Bohuša Nosáka-Nezabudova, ktoré však predstavujú dva odlišné typy. Cestopisy práve týchto dvoch slovenských štúrovcov sú nosným pilierom tejto práce.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra histórie | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » História

20hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Bojová technika v karpatsko-duklianskej (2004 | pridané 24. mája 2007)

Juraj Krajčí; Školiteľ: Mgr. Jaroslav Nemeš

KRAJCÍ, Juraj: Bojová technika v Karpatsko-duklianskej operácii. (Diplomová práca) / Juraj Krajcí. – Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta: Katedra histórie. – Školitel: Jaroslav Nemeš. Ružomberok: FF KU, 2004.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra histórie | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » História

51hlasov

Atmosféra v hudbe (2004 | pridané 29. apríla 2005)

Stanislav Eliáš; Školiteľ: akad. mal. Ján Kudlička

Práca sa zaoberá súčinnosťou medzi výtvarným umením a hudbou, koreláciou, možnosťou vplyvu či jednoty. Pozerá sa na problém v historickom kontexte a hľadá možnosti ďalšieho progresu. Všíma si pohľady určitých autorov a ich diela či teórie. Dotýka sa tiež niektorých hraničných problémov. Problém vzájomných súvislostí rôznych druhov umenia sa rieši od nepamäti.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra výtvarného umenia | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny výtvarných umení

44hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Obraz ako výsledok sebapoznávania (2004 | pridané 29. apríla 2005)

Monika Štálniková; Školiteľ: Mgr. art. Elena Šišková

Táto práca je mojou osobnou výpoveďou, kde hľadám seba samú. Otázky o podstate a zmysle života vlastného jestvovania a potreba vyznať sa v sebe, poznať svoje vlastnosti a možnosti v štádiu hľadania vlastnej identity sa pokúšam pomocou sebaanalýzy. Pomôckou mi je psychoanalýza a zdrojom vlastná kríza, ktorá ma podnietila k vytvoreniu tejto práce.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra výtvarného umenia | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny výtvarných umení

50hlasov

Krajina v maliarstve (2004 | pridané 29. apríla 2005)

Martin Môcik; Školiteľ: doc. akad. mal. Ján Kudlička

Vo výtvarnom umení sa možno na krajinu pozerať z viacerých hľadísk. Podľa toho sa k nej dá zvoliť aj rôzny prístup. Jednotlivé kapitoly v tejto štúdii do istej miery tvoria historický náčrt chápania krajiny v minulosti a jej zobrazovania. Vybrané maliarske osobnosti v kapitolách sú významne medzníky v slovenskom, európskom a svetovom umení.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra výtvarného umenia | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny výtvarných umení

37hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Sv. Katarína (2004 | pridané 29. apríla 2005)

Lýdia Kocúreková; Školiteľ: ? ?

Človek sa odpradávna obklopoval drevom nielen preto, že človeku poskytuje pocit tepla, pohody, útulnosti, bezpečia, ale aj preto, lebo dotvára jeho životné prostredie. Dotvára krásno. Učí človeka vnímať, cítiť krásu, ale aj zároveň vytvárať krásu - krásu z dreva. V mojej diplomovej práci na tému „sv. Katarína“ venujem pozornosť hlavne materiálu a jeho stvárneniu.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra výtvarného umenia | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny výtvarných umení

47hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Semiotická štruktúra biblických textov (2003 | pridané 19. apríla 2005)

Stanislav Jandura; Školiteľ: prof. PhDr. Ján Sabolo, DrSc.

Diplomová práca sa zameriava na interpretáciu semiotickej štruktúry biblických textov, a to na pozadí dvoch základných typov znakov: ikonicko-symbolických a arbitrárnych (motivovaných a nemotivovaných, simultánnych a sukcesívnych).

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

44hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Vývoj štylistickej koncepcie Jozefa Mistríka (2003 | pridané 19. apríla 2005)

Pavol Šoltýs; Školiteľ: prof. PhDr. Jozef Mlacek, CSc.

Táto práca pojednáva o kľúčových pojmoch a základných problémoch štylistickej koncepcie Jozefa Mistríka. Uvedené otázky sleduje na faktografickom pozadí základných štylistických diel tohto autora, ako aj na pozadí jeho čiastkových príspevkov do štylistiky. Cieľom práce je priblížiť pohľad na túto štylistickú koncepciu, poukázať na jej rozmanité dimenzie a hlavné tendencie.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

42hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Dobrý človek vo vyučovaní slovenského jazyka (2003 | pridané 19. apríla 2005)

Petra Sliviaková; Školiteľ: doc. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.

Práca sa zameriava na problematiku dobrého človeka, učiteľa i žiaka vo vyučovaní slovenského jazyka. V prvej kapitole autorka vychádza z chápania podstaty človeka ako osoby, ktorá má nielen telo, ale aj dušu. Na tomto základe sa usiluje o komplexný pohľad na osobnosť dobrého učiteľa i žiaka vo vyučovaní slovenského jazyka.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

43hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Odraz nárečovej lexiky v chotárnych názvoch rodnej obce a blízkeho okolia (2003 | pridané 19. apríla 2005)

Pavol Kall; Školiteľ: doc. PhDr. Štefan Lipták, CSc.

Témou našej diplomovej práce je výskum odrazu nárečovej lexiky v chotárnych názvoch. Skúmali sme tieto názvy v nasledujúcich obciach okresu Sabinov: Brezovička, Brezovica, Vysoká, Torysa, Nižný Slavkov, Krásna Lúka. Zistili sme prítomnosť nárečových prvkov v spomínaných názvoch. Pri výskume bola použitá metóda porovnávania.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

42hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Podoby slovenskej populárnej piesne a vybraní autori jej textov (Kamil Peteraj, Boris Filan, Jozef Urban) (2003 | pridané 19. apríla 2005)

Monika Maroszová; Školiteľ: doc. PhDr. Imrich Vašek, CSc.

V diplomovej práci sa predkladá problematika textove j zložky slovenskej populárnej piesne . Naznačujú sa požiadavky na jej kvalitu, jej miesto v literárnom systéme a porovnáva sa s poéziou. Interpretačnej analýze sú podrobené texty vybraných slovenských textárov.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

51hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Stredoveké latinské a staroslovienske legendy (2003 | pridané 19. apríla 2005)

Martina Hrabovská; Školiteľ: Mgr. Katarína Vilčeková

Táto diplomová práca sa zaoberá tematikou stredovekých legiend. Venuje sa historickému kontextu doby a teórii hagiografickej legendy. Podrobne sa zaoberá spoločenskou a náboženskou funkciou legiend a ich historickou hodnotou.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

42hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Z jazyka a štýlu vybraných typov žurnalistických textov (2003 | pridané 19. apríla 2005)

Lucia Ziburová; Školiteľ: Prof. PhDr. Jozef Mlacek, CSc.

Autorka sa v tejto práci zaoberá jazykovými a štylistickými špecifikami vybraných typov žurnalistických textov. Zameriava sa hlavne na konkrétne texty periodickej tlače, a to na denník SME a denník Nový čas. Texty skúma z hľadiska gramatickej štruktúry, zaoberá sa formálnymi atribútmi uvedených žánrov, funkciou fotografie v konkrétnom texte a zároveň ich porovnávala z hľadiska expanzie témy.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

32hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Motív návratu v slovenskej medzivojnovej próze (2003 | pridané 19. apríla 2005)

Lenka Soviarová; Školiteľ: doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc.

Hlavnou úlohou diplomovej práce je interpretácia vybraných diel autorov medzivojnového obdobia s dôrazom na etické, estetické a sémantické stvárnenie motívu návratu. Úvodné teoretické časti obsahujú prehľad periodizácie medzivojnového obdobia a základné literárnoteoretické východiská interpretácie umeleckého textu. Tretia kapitola sa venuje samotnej analýze a interpretácii motívu návratu.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

44hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Somatické frazémy v publicistike (2003 | pridané 19. apríla 2005)

Lenka Česáková; Školiteľ: PhDr. Dana Baláková

Témou diplomovej práce je uplatnenie frazém so somatickým komponentom v textoch publicistického štýlu. Práca obsahuje teoretické časti, v ktorých je zosumarizovaný pohľad na vybrané otázky všeobecnej frazeológie. Sústreďuje sa na základné teoretické východiská pre posudzovanie rôznych podôb frazém a ich príslušnosti k jednotlivým konštrukčným typom.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

47hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Modlitba ako najvýraznejší prejav kresťanského myslenia v poézii Andreja Sládkoviča (2003 | pridané 19. apríla 2005)

Lucia Celecová; Školiteľ: Prof. Phdr. Eduard Gombala, CSc.

Autorka chcela svojou diplomovou prácou poukázať na modlitbu ako najvýraznejší prejav kresťanského myslenia v poézii Andreja Sládkoviča. V prvej kapitole sa venuje problematike modlitby z teologického, historického, literárneho a pragmatického hľadiska.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

40hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Slovesné ľudové umenie a Anna Hulejová (2003 | pridané 19. apríla 2005)

Jarmila Ondrejková; Školiteľ: Doc. PhDr. Imrich Vašek, CSc.

Autorka sa v tejto práci zaoberá skúmaním vzťahu ľudového slovesného a hudobného prejavu v osobnosti Anny Hulejovej. Keďže umelkyňa má svoje korene v dedine horného Liptova, bohatej na tradície a ľudové umenie, autorka nemohla obísť históriu i súčasnos? Liptovských Sliačov. V prvej časti práce sa sústreďuje na ľudové slovesné umenie a Liptovské Sliače – ich históriu, zvyky, nárečie a osobnosti.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

35hlasov Dostupný celý text práce: WEB

<< | < | 1 | 2 | 3 | > | >>

Výsledky zoraď podľa