Pedagogická fakulta KU

Portál obsahuje 4 diplomové práce z tejto fakulty.

Pedagogická fakulta KU

Iná katedra (4)

Výsledky zoraď podľa

MULTIMEDIÁLNA UČEBNÁ POMÔCKA REALIZOVANÁ PROSTREDNÍCTVOM POČÍTAČA A MULTIMEDIÁLNEHO DATAPROJEKTORA (2008 | pridané 31. marca 2008)

Ján Halanda; Školiteľ: h. doc. RNDr. Daniel Polčin, CSc.

Témou diplomovej práce je poukázať na využitie multimediálnych aplikácií na vyučovacej hodine informatiky na základnej škole. Práca je nielen dokumentáciou k vytvorenej multimediálnej didaktickej pomôcke, ale opisuje aj prácu s touto pomôckou v prostredí školy i domácnosti. V práci sa taktiež nachádza pomerne podrobný postup tvorby multimediálnej aplikácie v programe Macromedia Flash.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Pedagogická fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

36hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Analýza transformácie kompetencií v procese reforiem verejnej správy (2007 | pridané 20. septembra 2007)

Miroslav Andris; Školiteľ: Ing. Pavel Mikuš, PhD

Diplomová práca prezentuje analýzu doposiaľ vykonaných reformných krokov v procese reforiem verejnej správy od roku 1989 do roku 2006. Popisuje históriu verejnej správy od 11. storočia do súčasnosti, analyzuje reformu verejnej správy, jej etapy a postupnosť zmien a to aj z hľadiska inštitucionálnych zmien.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Pedagogická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná správa a regionálny rozvoj

48hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Židovská mentalita dedukovaná z analýzy zvolených žalmov (2005 | pridané 24. mája 2007)

Miriam Váľková; Školiteľ: prof . ThBibl.Lic. ThDr. Anton Tyrol, PhD.

Diplomová práca analyzuje vybrané skutiny žalmov a konfrontuje charakteristiky hebrejskej psalmódie s okolitými pohanskými kultúrami.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Pedagogická fakulta » Iná katedra | INÝ VEDNÝ ODBOR

73hlasov

Konštrukčná geometria vo vyučovaní matematiky na gymnáziách (2003 | pridané 26. februára 2006)

Mgr. Vladimír Kapala; Školiteľ: RNDr. Martin Billich

Témou je konštrukčná geometria na gymnáziách so zameraním na fokálne vlasnosti kužeľosečiek, ktoré som uviedol v prísne logickom slede. Cieľom práce je poskytnúť maturantom na gymnáziách ucelený učebný text so sadou riešených a neriešených úloh, ktoré je možné riešiť pomocou euklidovskej geometrie.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Pedagogická fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Geometria a topológia

47hlasov Dostupný celý text práce: RAR | WEB

Výsledky zoraď podľa