sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Prešovská univerzita

Prešovská univerzita

Portál obsahuje 38 diplomových prác z tejto univerzity.

<< | < | 1 | 2 | > | >>

Výsledky zoraď podľa

Modelovanie vzniku výmoľovej erózie v okolí Bardejova pomocou geografických informačných systémov (2006 | pridané 11. júla 2007)

Štefan Koco; Školiteľ: doc. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

Výmoľová erózia je komplexný prírodný jav spojený s extrémnymi zrážkami a antropogénnymi zmenami vo využití zeme. Na Slovensku najviac výmoľov vzniklo v stredoveku, kedy dochádzalo k rozsiahlej devastácii lesného porastu a výrazným klimatickým zmenám.

Prešovská univerzita » Fakulta humanitných a prírodných vied » Katedra geografie a regionálneho rozvoja | PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy » Fyzická geografia a geoekológia

64hlasov Dostupný celý text práce: WEB

História a súčasnosť populizmu v USA (2007 | pridané 10. júla 2007)

Peter Vargovčík; Školiteľ: PhDr. Vladimír Dančišin, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá objasnením významu pojmu populizmus a tomu, ako je tento fenomén vnímaný v USA. Práca tiež skúma politické strany, hnutia a osobnosti, ktoré boli a sú v Spojených štátoch zaraďované medzi populistické. Práca hľadá odpoveď na otázku, do akej miery je americká demokracia na pokraji novej populistickej revolúcie.

Prešovská univerzita » Filozoficka fakulta » Inštitút politológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Teória politiky

63hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Súčasné smerovanie slovenskej hudobnej kultúry v masmediálnom priestore (2007 | pridané 15. júna 2007)

Katarína Šimková; Školiteľ: Mgr. Diana Rauchová

Táto práca skúma možnosti fungovania slovenskej hudobnej kultúry v masmediálnom prostredí so zameraním na hudobné vysielanie jednotlivých slovenských rádií. Vychádza z uskutočneného výskumu a z názorov odbornej i laickej verejnosti.

Prešovská univerzita » Filozoficka fakulta » Inštitút estetiky, vied o umení a kulturológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Kulturológia

55hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Logogymnastika ako prevencia porúch reči v predškolskom veku (2006 | pridané 2. júna 2007)

Mgr. Stanislava Hudáková; Školiteľ: PaedDr. Iveta Boržíková

HUDÁKOVÁ, Stanislava: Logogymnastika ako prevencia porúch reči v predškolskom veku. [Diplomová práca] / Stanislava Hudáková. – Prešovská univerzita v Prešove. Pedagogická fakulta; Katedra telesnej výchovy. – Školiteľ : PaedDr. Iveta Boržíková. Prešov : FŠPU, 2006. Práca prezentuje výsledky logogymnastiky a zaoberá sa jej pôsobením počas 5 - tich mesiacov (september 2005 - február 2006).

Prešovská univerzita » Pedagogická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Vedy o športe » Športová edukológia

46hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Tolerancia alkoholu v spoločnosti (2006 | pridané 13. mája 2007)

Mgr. Peter Kvašňák; Školiteľ: PhDr. Beáta Balogová, PhD.

Cieľom diplomovej práce je poukázať na mieru tolerancie alkoholu u stredoškolákov. Zároveň upozorniť na to, že boju proti alkoholu sa nevenuje taká veľká pozornosť, ako boju proti tabaku. Tiež by sme chceli poukázať na adolescentov, ako najohrozenejšiu vekovú skupinu. Práca obsahuje teoretickú i empirickú časť. Teoretická časť je rozdelená do dvoch tematických okruhov.

Prešovská univerzita » Pravoslávna bohoslovecká fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Sociálna práca

63hlasov

Jesseniove medicínske spisy (2003 | pridané 28. decembra 2006)

Milena Ostrolucká; Školiteľ: Doc. PhDr. František Šimon, CSc.

Cieľom diplomovej práce bol preklad dvoch latinských medicínskych spisov Jána Jessenia: "De sanguine, vena secta dimisso, iudicium" z roku 1608 a "Adversus pestem consilium" z roku 1614.

Prešovská univerzita » Filozoficka fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Klasické jazyky

40hlasov

Mozaika so vzorom melanchólie alebo o tom čo môže napomáhať filosofovať, ale nie je filosofiou (2005 | pridané 7. novembra 2006)

Mgr. Peter Takáč; Školiteľ: Doc. Mgr. Vladislav Suvák, PhD.

Diplomová práca obsahuje dve časti, v ktorých sa snaží priebežne zmapovať územie výskytu melanchólie v antickom Grécku a jednu časť ktorá načrtáva iné aspekty súvisiace s melanchóliou a priestor vzťahu filosofie a lekárstva. V prvej časti (Súvislostiť) práca prechádza cez oblasti zdanlivo nesúvisiacich s melanchóliou.

Prešovská univerzita » Filozoficka fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Filozofické vedy » Dejiny filozofie

49hlasov

Aktuálne na 1. stupni základných škôl (2004 | pridané 14. apríla 2006)

PaedDr. eshyurfth dfasgt; Školiteľ: Doc. dfht

a

Prešovská univerzita » Pravoslávna bohoslovecká fakulta » Katedra cirkevných dejín a kresťanskej filozofie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Vojenská logistika

42hlasov

K problematike vytvárania vizuálneho obrazu (2001 | pridané 1. mája 2005)

Marek Hrebeňár; Školiteľ: doc. PhDr. Oľga Balegová CSc.

V diplomovej práci som sa pokúsil opísať problematiku vizuálneho obrazu a vizuality v procese vytvárania, recepcie a komunikácie. Existencia diferencie medzi optickým a fenomenálnym poľom problematizuje koncept videnia ako jednoduchého registrovania skutočnosti.

Prešovská univerzita » Filozoficka fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o kultúre » Teória a dejiny kultúry

41hlasov

Drogy a kultúra v slovenských masových médiách (2001 | pridané 14. marca 2005)

Michal Frank; Školiteľ: Juraj Rusnák

Moja diplomová práca niesla tému Drogy a kultúra v slovenských masových médiách. Ponúkam ju aj všetkým užívateľom internetu. Tu sú základné informácie o mojej diplomovke a jej obsah. Diplomovú prácu som obhajoval ako študent Filozofickej fakulty Prešov

Prešovská univerzita » Filozoficka fakulta » Iná katedra | INÝ VEDNÝ ODBOR

45hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Naša gréckokatolícka identita v Uhorsku (1999 | pridané 13. marca 2005)

Michal Fedič; Školiteľ: Anton Semeš

Na prednáškach o cirkevných dejinách, pokiaľ sa hovorilo všeobecne, získaval som pocit pokoja. Keď sa začala preberať byzantská misia na Morave v 9. storočí, začal som byť vnímavejší. Išlo o misiu,...

Prešovská univerzita » Gréckokatolícka teologická fakulta » Iná katedra | INÝ VEDNÝ ODBOR

52hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Vybrané pôdne charakteristiky v ekologických systémoch hospodárenia (2000 | pridané 5. júla 2005)

R. Bartková; Školiteľ: ? ?

V diplomovej práci sú zhodnotené výsledky vybraných fyzikálnych a chemických parametrov pôd vo vzťahu k pôdnym enzýmom, ktoré rozhodujú o biologickej aktivite pôd v podmienkach s ekologickým systémom hospodárenia na pôde. Zároveň bol určený stupeň korelácie medzi uvedenými parametrami.

Prešovská univerzita » Fakulta humanitných a prírodných vied » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy

45hlasov

Aktivita pôdnych fosfatáz v ekologických systémoch hospodárenia (2000 | pridané 5. júla 2005)

Z. Sanitríková; Školiteľ: ? ?

V diplomovej práci sú zhodnotené výsledky aktivity kyslej a alkalickej fosfatázy vo vzťahu k základným fyzikálnym a chemickým charakteristikám pôdy a určený stupeň korelácie medzi uvedenými parametrami v podmienkach s ekologickým systémom hospodárenia na pôde.

Prešovská univerzita » Fakulta humanitných a prírodných vied » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy

48hlasov

Ekologická výchova v pestovateľských prácach (1999 | pridané 5. júla 2005)

M. Mártonová; Školiteľ: ? ?

V diplomovej práci sú uvedené výsledky prieskumu týkajúce sa vedomosti, názorov a orientácií žiakov na I. stupni ZŠ z oblasti ekológie a životného prostredia. Na základe zistených poznatkov sú vypracované námety a spôsoby výučby ekologickej výchovy v pestovateľských prácach.

Prešovská univerzita » Fakulta humanitných a prírodných vied » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy

55hlasov

Modely trvalo udržateľných agroekosystémov vo vybraných a transformujúcich sa krajinách (1999 | pridané 5. júla 2005)

V. Birkner; Školiteľ: ? ?

V diplomovej práci sú spracované poznatky o trvalo udržateľnom poľnohospodárstve, s dôrazom na vymedzenie pojmov, definícií a modelov trvalo udržateľných agroekosystémov. Súčasťou diplomovej práce sú námety a využitie poznatkov vo výchovno-vzdelávacom procese v aplikovaných biologických predmetoch.

Prešovská univerzita » Fakulta humanitných a prírodných vied » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy

39hlasov

Vplyv laseru na rast a vývin rastlín (1997 | pridané 5. júla 2005)

A. Vargová; Školiteľ: ? ?

V práci sú uvedené výsledky výskumu vplyvu rôznej intenzity žiarenia laseru na rast a vývin vybraných druhov poľnohospodárskych plodín. Výsledky jednoznačne potvrdili výrazný biostimulačný vplyv laseru na klíčivosť, produkčné parametre a zdravotný stav sledových plodín. Zároveň sa určila optimálna dĺžka laserového žiarenia pre jednotlivé plodiny.

Prešovská univerzita » Fakulta humanitných a prírodných vied » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy

46hlasov

Vplyv laseru na klíčenie semien (1997 | pridané 5. júla 2005)

V. Pavlíková; Školiteľ: ? ?

V práci sú uvedené výsledky výskumu vplyvu rôznej intenzity žiarenia laseru na vybrané druhy poľnohospodárskych plodín. Výsledky jednoznačne potvrdili výrazný biostimulačný vplyv laseru na klíčivosť, dĺžku radikuly a hypokotylu. Zároveň sa určila optimálna dĺžka laserového žiarenia pre jednotlivé plodiny.

Prešovská univerzita » Fakulta humanitných a prírodných vied » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy

31hlasov

Osobitosti rozvíjania komunikačných zručností sluchovo-mentálne postihnutých žiakov na I.stupni špeciálnej základnej školy (2004 | pridané 31. mája 2005)

Roman Vojtechovský; Školiteľ: Ondrej Matuška

Hlavnou témou tejto práce je preskúmať osobitosti cielenej špeciálnopedagogickej činnosti učiteľa vo vyučovacom procese sluchovo-mentálne postihnutých žiakov na rozvíjanie ich komunikačných zručností. Práca je rozdelená na 6 kapitol. Obsahuje 28 obrázkov a 21 tabuliek.

Prešovská univerzita » Pedagogická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo

45hlasov

<< | < | 1 | 2 | > | >>

Výsledky zoraď podľa