sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Prešovská univerzita » Fakulta humanitných a prírodných vied

Fakulta humanitných a prírodných vied UNIPO

Portál obsahuje 9 diplomových prác z tejto fakulty.

Fakulta humanitných a prírodných vied UNIPO

Katedra ekológie (1), Katedra geografie a regionálneho rozvoja (2), Iná katedra (6)

Výsledky zoraď podľa

Akustická signalizácia pošvatiek (Plecoptera) (2015 | pridané 1. marca 2017)

Daniel Hudák; Školiteľ: Mgr. Peter Manko, PhD.

Cieľom bakalárskej práce bolo vytvoriť literárny prehľad a zhodnotiť stav riešenia problematiky akustickej signalizácie u rôznych druhov pošvatiek počas obdobia párenia. Na prilákanie samičky počas obdobia párenia mnoho druhov hmyzu využíva rôzne zvukové signály. Okrem nich existuje aj spôsob prilákania vylučovaním feromónov.

Prešovská univerzita » Fakulta humanitných a prírodných vied » Katedra ekológie | PRÍRODNÉ VEDY » Ekologické a environmentálne vedy » Ekológia jedinca a populácií

2hlasy Dostupný celý text práce: PDF

Potenciál využitia solárneho žiarenia pre územie mesta Bardejov (2006 | pridané 23. júla 2007)

Ján Kaňuk; Školiteľ: doc. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

Práca sa venuje ohodnocovaniu potenciálu budou pre využitie slnečného žiarenia pre energetické účely na príklade mesta Bardejov, kde sa sledujú aj vzťahy medzi morfologicko-funkčnými časťami mesta.

Prešovská univerzita » Fakulta humanitných a prírodných vied » Katedra geografie a regionálneho rozvoja | PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy » Ostatné príbuzné odbory

43hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Modelovanie vzniku výmoľovej erózie v okolí Bardejova pomocou geografických informačných systémov (2006 | pridané 11. júla 2007)

Štefan Koco; Školiteľ: doc. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

Výmoľová erózia je komplexný prírodný jav spojený s extrémnymi zrážkami a antropogénnymi zmenami vo využití zeme. Na Slovensku najviac výmoľov vzniklo v stredoveku, kedy dochádzalo k rozsiahlej devastácii lesného porastu a výrazným klimatickým zmenám.

Prešovská univerzita » Fakulta humanitných a prírodných vied » Katedra geografie a regionálneho rozvoja | PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy » Fyzická geografia a geoekológia

64hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Vybrané pôdne charakteristiky v ekologických systémoch hospodárenia (2000 | pridané 5. júla 2005)

R. Bartková; Školiteľ: ? ?

V diplomovej práci sú zhodnotené výsledky vybraných fyzikálnych a chemických parametrov pôd vo vzťahu k pôdnym enzýmom, ktoré rozhodujú o biologickej aktivite pôd v podmienkach s ekologickým systémom hospodárenia na pôde. Zároveň bol určený stupeň korelácie medzi uvedenými parametrami.

Prešovská univerzita » Fakulta humanitných a prírodných vied » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy

45hlasov

Aktivita pôdnych fosfatáz v ekologických systémoch hospodárenia (2000 | pridané 5. júla 2005)

Z. Sanitríková; Školiteľ: ? ?

V diplomovej práci sú zhodnotené výsledky aktivity kyslej a alkalickej fosfatázy vo vzťahu k základným fyzikálnym a chemickým charakteristikám pôdy a určený stupeň korelácie medzi uvedenými parametrami v podmienkach s ekologickým systémom hospodárenia na pôde.

Prešovská univerzita » Fakulta humanitných a prírodných vied » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy

48hlasov

Ekologická výchova v pestovateľských prácach (1999 | pridané 5. júla 2005)

M. Mártonová; Školiteľ: ? ?

V diplomovej práci sú uvedené výsledky prieskumu týkajúce sa vedomosti, názorov a orientácií žiakov na I. stupni ZŠ z oblasti ekológie a životného prostredia. Na základe zistených poznatkov sú vypracované námety a spôsoby výučby ekologickej výchovy v pestovateľských prácach.

Prešovská univerzita » Fakulta humanitných a prírodných vied » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy

55hlasov

Modely trvalo udržateľných agroekosystémov vo vybraných a transformujúcich sa krajinách (1999 | pridané 5. júla 2005)

V. Birkner; Školiteľ: ? ?

V diplomovej práci sú spracované poznatky o trvalo udržateľnom poľnohospodárstve, s dôrazom na vymedzenie pojmov, definícií a modelov trvalo udržateľných agroekosystémov. Súčasťou diplomovej práce sú námety a využitie poznatkov vo výchovno-vzdelávacom procese v aplikovaných biologických predmetoch.

Prešovská univerzita » Fakulta humanitných a prírodných vied » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy

39hlasov

Vplyv laseru na rast a vývin rastlín (1997 | pridané 5. júla 2005)

A. Vargová; Školiteľ: ? ?

V práci sú uvedené výsledky výskumu vplyvu rôznej intenzity žiarenia laseru na rast a vývin vybraných druhov poľnohospodárskych plodín. Výsledky jednoznačne potvrdili výrazný biostimulačný vplyv laseru na klíčivosť, produkčné parametre a zdravotný stav sledových plodín. Zároveň sa určila optimálna dĺžka laserového žiarenia pre jednotlivé plodiny.

Prešovská univerzita » Fakulta humanitných a prírodných vied » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy

46hlasov

Vplyv laseru na klíčenie semien (1997 | pridané 5. júla 2005)

V. Pavlíková; Školiteľ: ? ?

V práci sú uvedené výsledky výskumu vplyvu rôznej intenzity žiarenia laseru na vybrané druhy poľnohospodárskych plodín. Výsledky jednoznačne potvrdili výrazný biostimulačný vplyv laseru na klíčivosť, dĺžku radikuly a hypokotylu. Zároveň sa určila optimálna dĺžka laserového žiarenia pre jednotlivé plodiny.

Prešovská univerzita » Fakulta humanitných a prírodných vied » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy

31hlasov

Výsledky zoraď podľa