diplomovka.sme.sk » Katalóg » Prešovská univerzita » Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta UNIPO

Portál obsahuje 5 diplomových prác z tejto fakulty.

Výsledky zoraď podľa

ÚLOHA HIER PRI VÝUČBE ANGLICKÉHO JAZYKA U ŽIAKOV DRUHÉHO ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY (2008 | pridané 23. marca 2008)

Gabriela Krížovská, Ing.; Školiteľ: Mgr. Slávka Pasteľáková

Cieľom tejto práce je predostrieť učiteľskej verejnosti možnosti efekívnejšieho vyučovania, počúvania a hovorenia v anglickom jazyku s deťmi mladšieho školského veku. V obsahu svojej práce som sa zamerala na alternatívy skvalitnenia vyučovacieho procesu zakomponovaním hier na dosiahnutie stanoveného cieľa.

Prešovská univerzita » Pedagogická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Pedagogika

68hlasov

Vplyv rodičovskej výchovy na výchovno-vzdelávací proces v materskej škole (2007 | pridané 9. marca 2008)

Mgr. Erika Löbbová; Školiteľ: PaedDr. Monika Miňová

Hlavnou témou diplomovej práce je vplyv rodičovskej výchovy na výchovno-vzdelávací proces v materskej škole. Práca je rozdelená na 4 kapitoly. V teoretickej časti sa zaoberáme výchovou z teoretického hľadiska, rodinou a vplyvom výchovy. V rámci rozsiahlych kapitol uvádzame druhy rodiny a pri výchove jej pozitíva, negatíva a vplyv.

Prešovská univerzita » Pedagogická fakulta » Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Predškolská a elementárna pedagogika

37hlasov Dostupný celý text práce: PDF

TVORBA PREZENTÁCIÍ AKO PROSTRIEDOK SKVALITNENIA VÝUČBY NA 1. STUPNI ZŠ (2006 | pridané 16. septembra 2007)

Jozef Homza; Školiteľ: Ing. Bianka Horváthová

Témou mojej diplomovej práce je tvorba prezentácií ako prostriedok skvalitnenia výučby na 1. stupni základnej školy. Práca je rozdelená do siedmich kapitol. V prvej kapitole sa venujeme teoretickým poznatkom o počítačoch. V 2. – 4. kapitole skúmame stav používania informačných technológií a z toho vyplývajúcu tvorbu prezentácií v práci učiteľov.

Prešovská univerzita » Pedagogická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Pedagogika

57hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Logogymnastika ako prevencia porúch reči v predškolskom veku (2006 | pridané 2. júna 2007)

Mgr. Stanislava Hudáková; Školiteľ: PaedDr. Iveta Boržíková

HUDÁKOVÁ, Stanislava: Logogymnastika ako prevencia porúch reči v predškolskom veku. [Diplomová práca] / Stanislava Hudáková. – Prešovská univerzita v Prešove. Pedagogická fakulta; Katedra telesnej výchovy. – Školiteľ : PaedDr. Iveta Boržíková. Prešov : FŠPU, 2006. Práca prezentuje výsledky logogymnastiky a zaoberá sa jej pôsobením počas 5 - tich mesiacov (september 2005 - február 2006).

Prešovská univerzita » Pedagogická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Vedy o športe » Športová edukológia

48hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Osobitosti rozvíjania komunikačných zručností sluchovo-mentálne postihnutých žiakov na I.stupni špeciálnej základnej školy (2004 | pridané 31. mája 2005)

Roman Vojtechovský; Školiteľ: Ondrej Matuška

Hlavnou témou tejto práce je preskúmať osobitosti cielenej špeciálnopedagogickej činnosti učiteľa vo vyučovacom procese sluchovo-mentálne postihnutých žiakov na rozvíjanie ich komunikačných zručností. Práca je rozdelená na 6 kapitol. Obsahuje 28 obrázkov a 21 tabuliek.

Prešovská univerzita » Pedagogická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo

47hlasov

Výsledky zoraď podľa