sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Slovenská technická univerzita v Bratislave

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Portál obsahuje 82 diplomových prác z tejto univerzity.

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > | >>

Výsledky zoraď podľa

MODERNIZÁCIA DIGITÁLNEHO TELEVÍZNEHO VYSIELANIA (2007 | pridané 28. mája 2007)

Juraj Zachar; Školiteľ: doc. Ing. Jaroslav Polec, CSc.

Záverečný projekt sa v úvodnej časti zaoberá opisom systému DVB-T, jeho výhodami, parametrami a možnosťami vysielania. Priestor je venovaný aj kompresným metódam používaným pri DVB-T vysielaní. Druhá časť práce hodnotí možnosť modernizácie digitálneho televízneho vysielania pomocou náhrady kompresnej metódy MPEG-2 štandardom MPEG-4.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Telekomunikácie

46hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Identifikácia a manažment zmien ontológií (2006 | pridané 24. mája 2007)

Michal Tury; Školiteľ: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

Práca spadá do oblasti webu so sémantikou, ktorý sa vyvíja s cieľom, aby sa stal nástupcom súčasného webu. Hlavnou myšlienkou webu so sémantikou je rozšírenie súčasného webu o metadáta, ktoré opisujú význam obsahu webu. Tieto metadáta sú pritom zapísané tak, aby boli zrozumiteľné stroju a tak aj strojovo spracovateľné.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta informatiky a informačných technológií » Iná katedra/ústav | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Softvérové inžinierstvo

59hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Presnost merania dlzok bezodrazovym dialkomerom (2004 | pridané 4. mája 2007)

Michal Pavelek; Školiteľ: Ing. Peter Kyrinovic

Vyuzitie bezhranolovych dialkomerov v geodezii, sposoby bezhranoloveho merania dlzok, test maximalnej nameranej vzdialenosti, testovanie maximalneho dosahu v zavislosti od povrchu meranej plochy, presnost merania pri roznom natoceni odrazovej plochy.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Stavebná fakulta » Katedra geodézie | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo

50hlasov

Vizuálny návrh bezpečnostnej politiky (2003 | pridané 4. mája 2007)

Róbert Trebula; Školiteľ: Ing. Branislav Steinmuller

Práca aplikuje vizuálne metódy návrhu na oblast’ bezpečnostných politík. Na základe analýzy požiadaviek na bezpečnostnú politiku a analýzy spôsobov vizuálneho návrhu prezentujeme jednoduchý diagram ako model bezpečnostnej politiky. Bol navrhnutý a implementovaný vizuálny prostriedok na interaktívnu manipuláciu s takýmito diagramami a aplikovaný na návrh bezpečnostných politík pre niekol’ko bezpečnostných modelov. Vytvorený systém je otvorený a umožňuje d’alšie rozširovanie. Počas návrhu prostriedku – Access Control Designer, bol kladený dôraz na univerzálnost’ tohto prostriedku a na možnost’ aplikovat’ vytvorenú politiku na reálne systémy. Jednoduché grafické používatel’ské rozhranie umožňuje používatel’ovi abstrahovat’ od špecifickej syntaxe a sémantiky použitých bezpečnostných mechanizmov a umožní mu zamerat’ sa na samotnú politiku.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Počítačové inžinierstvo

36hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Technologický model výroby a spracovania bioplynu (2006 | pridané 7. februára 2007)

Juraj Kubica; Školiteľ: prof. Ing. František Janíček, PhD.

Práca v prvej časti sumarizuje vlastnosti bioplynu z fermentácie biomasy a diskutuje možnosti výroby bioplynu v Slovenskej republike. Samostatnou kapitolou je model výroby bioplynu z poľnohospodárskej biomasy. Palivový článok je zariadenie na premenu chemickej energie paliva na elektrickú energiu a teplo.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

40hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Prenos dát prostredníctvom digitálnej televízie DVB (Digital Video Broadcasting) (2006 | pridané 1. júna 2006)

Vladimír Sovič; Školiteľ: Ing. Tomáš Černý

Hlavnou náplňou práce je riešenie spätného kanála v DVB sieťach. Práca sa podrobne zaoberá opisom štandardov použitých pri digitálnom vysielaní, a ďalej samotnými štandardmi pre pozemné (DVB-T), pozemné pre mobilné zariadenia (DVB-H), satelitné (DVB-S) a káblové (DVB-C) digitálne vysielanie. Ďalej sú rozpísané spôsoby prenosu dát cez DVB siete a kategorizované rôzne typy prenášaných dát.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Telekomunikácie

35hlasov

Návrh modelu palivového článku (2005 | pridané 3. septembra 2005)

Juraj Kubica; Školiteľ: prof. Ing. František Janíček, PhD.

Palivový článok je zariadenie na premenu chemickej energie paliva na elektrickú energiu a teplo. Práca v prvej časti rozoberá fyzikálny princíp práce palivového článku a prehľad technologických riešení jednotlivých typov palivových článkov. Ďalej porovnávame vlastnosti palivových článkov s alternatívnymi zdrojmi energie.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Výroba a rozvod elektrickej energie

37hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Implementácia politiky prideľovania systémových zdrojov (2005 | pridané 14. augusta 2005)

Juraj Variny; Školiteľ: Ing. Dušan Bernát

Práca je zameraná na ovplyvnenie politiky prideľovania systémových zdrojov operačným systémom pre aplikácie. Zaoberá sa najmä týmito zdrojmi: počet procesov, virtuálna pamäť, miesto na disku a deskriptory súborov. Navrhujem nedeterministický algoritmus pre prideľovanie, ktorý má za cieľ predísť úplnému vyčerpaniu zdrojov a zahlteniu systému.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta informatiky a informačných technológií » Iná katedra/ústav | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Počítačové inžinierstvo

42hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Inteligentné riadenie pomocou PLC Simatic S7 s podporou Matlabu (2004 | pridané 6. augusta 2005)

Juraj Vöröš; Školiteľ: Prof. Ing. Ján Mikleš, DrSc

Diplomová práca sa zaoberá návrhom prepojenia programov Matlab, WinCC a Microsoft Excel cez DDE rozhranie. Ide o rozhranie, ktoré vyvinula spoločnos? Microsoft na nadviazanie vzájomnej komunikácie medzi aplikáciami, na báze operačného systému MS Windows. Práca tiež obsahuje návrh riadenia teploty vzduchu pomocou LQ regulátora s integračnou činnosťou.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

45hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Tvorba informačného systému Katedry informatizácie a riadenia procesov (2004 | pridané 6. augusta 2005)

Dalibor Puna; Školiteľ: Ing. ĽubomÌr Čirka, PhD.

Cieľom tejto diplomovej práce, je uľahčiť dostupnosť informácií, a umožniť tak väčšiu komunikáciu medzi katedrou a študentom. Konkrétne je to vytvorením modulov rozvrh hodín, prihlasovanie na skúšky a testy pre pedagogickú sekciu na stránkach katedry informatizácie a riadenia procesov.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

37hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Animácie v riadení procesov pomocou MATLABu (2004 | pridané 6. augusta 2005)

Tatiana Lipničanová; Školiteľ: Doc.Dr.Ing. Miroslav Fikar

V posledných rokoch sa neoddeliteľnou súčasťou výučby stáva používanie moderných technológií, čo vedie k rapídnemu rozvoju elektronických vyučovacích pomôcky. Vo všeobecnosti ilustrácie zohrávajú významnú úlohu v priblížení a uľahčení pochopenia problematiky, ktorá je predmetom štúdia. Animácia sa stala hodnotným nástrojom vyučovacích materiálov priamym zobrazovaním dynamickej podstaty obsahu.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

36hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Tvorba informačného systému publikácií (2004 | pridané 6. augusta 2005)

Michal Lehocký; Školiteľ: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.

Informačný systém publikácií je nástroj na vkladanie, editovanie a vyhľadávanie publikácií, zároveň slúži ako zdroj informácií o publikačnej činnosti Katedryinformatizácie a riadenia procesov. Súčasťou tohto informačného systému je databáza publikácií. Databázu tvoria tabuľky s názvami podľa druhov publikácií (napr. article, obsahuje údaje o článkoch publikovaných v odborných časopisoch).

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

38hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Matematický model chemického reaktora a nelineárny odhad stavu (2004 | pridané 6. augusta 2005)

Martin Krajmer; Školiteľ: Prof. Ing. Ján Mikleš, DrSc.

Táto diplomová práca sa zaoberá opisom a analýzou chemického prietokového reaktora s miešaním. V práci je uvedený opis tohto zariadenia s vysvetlením funkcie jednotlivých častí a technických možností. Ďalej sú definované predpoklady k odvodeniu, odvodenie matematického modelu reaktora (nelineárny MM, lineárny MM) a optimálny odhad stavových veličín reaktora pomocou Kalmanovho filtra.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

45hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Robustné riadenie prietokového chemického reaktora (2004 | pridané 6. augusta 2005)

Daniel Gomboš; Školiteľ: Doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.

Práca bola venovaná stabilizácii prietokového chemického reaktora. Bol prezentovaný návrh robustného spätnoväzbového regulátora pre prietokový chemický reaktor a lineárne neurčité systémy.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

30hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Vytvorenie softvéru pre riadenie tlakových zásobníkov plynu pomocou riadiaceho počítača fy. Siemens (2004 | pridané 6. augusta 2005)

Peter Blach; Školiteľ: Doc. J·n Danko . Csc

V súčasnosti sa prejavuje čoraz väčšia potreba dokonalejšieho zvládnutia vedy, v sävislosti s nárastom spotreby energie, zvyšovaním nárokov na kvalitu a využitie surovín. Pri využívaní nových možností pohľadu na staré problémy dôjdeme často na prekvapivo jednoduché a pritom elegantné riešenia.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

35hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Návrh užívateľského prostredia pre laboratórne zariadenie LTR 700 (2002 | pridané 6. augusta 2005)

Martina Svetíková; Školiteľ: Doc. Dr. Ing. Miroslav Fikar

Diplomová práca je rozdelená na 5 kapitol. Prvá kapitola je venovaná popisu použitého zariadenia a celkovému zapojeniu. Druhá kapitola opisuje matematický model procesu. Tretia kapitola pojednáva o návrhu regulačných obvodov. Opis programového prostredia sa nachádza v štvrtej kapitole. V piatej kapitole sú uvedené príklady riadenia daného proces.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

34hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Adaptívne riadenie systémov s recirkuláciou (2005 | pridané 6. augusta 2005)

Peter Burian; Školiteľ: Doc. Ing. Alojz Mészáros

Práca sa zaoberá dynamickou analýzou a riadiacimi aspektmi procesov s recirkuláciou. Bola vyšetrená stabilita a dynamické vlastnosti systému s recirkuláciou. Bol vyšetrovaný aj vplyv na parametre procesu simuláciou lineárnych modelov. Stratégia riadenia sústavy s recirkuláciou je vytvorená ako kombinácia priameho kompenzátora a adaptívnej riadiacej techniky.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

32hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Riadenie zásobníkov kvapaliny pomocou riadiaceho systému Foxboro (2005 | pridané 6. augusta 2005)

Michal Hisira; Školiteľ: Ing. Magdaléna Ondrovičová

Diplomová práca sa zaoberá návrhom riadenia zásobníkov kvapaliny v prostredí riadiaceho systému FOXBORO. Zásobníky kvapaliny sú v práci naprogramované pomocou diferenciálnych rovníc prvého rádu v integrovanom riadiacom systéme. Riadenie výšky hladiny v druhom zásobníku je založené na ovplyvňovaní prietoku.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

32hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Monitorovanie a riadenie výmenníka tepla LTR 700 s využitím Internetu (2005 | pridané 6. augusta 2005)

Tibor Prček; Školiteľ: Ing. Ľuboš Čirka, PhD

Diplomová práca sa zaoberá riadením laboratórneho prietokového ohrievača vzduchu cez Internet s využitím priemyselného riadiaceho systému SIMATIC S7-300 a PC (WEB Server). Riadenie pomocou Internetu je zabezpečené WinCC Web Navigatorom, ktorý je rozšírením vizualizačného programu WinCC. Práca tiež obsahuje riadenie prístupu (semafor) k monitorovaniu a riadeniu výmenníka tepla.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

36hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Riadenie varáka rektifikačnej kolóny ako systému s integračnými vlastnosťami (2005 | pridané 5. augusta 2005)

Ondrej Palacka; Školiteľ: Ing. Magdaléna Ondrovičová

Úlohou diplomovej práce bolo navrhnúť riadenie pre varák rektifikačnej kolóny s integračnými vlastnosťami. K hlavným programom využitým pri riadení patrí STEP7 a WinCC, ktoré sú pomocou pracovnej stanice SIMATIC S7 - 300 napojené na varák. Ako regulátor bol v STEP7 využitý PID regulátor, ktorý predstavuje blok FB41.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

24hlasov Dostupný celý text práce: WEB

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > | >>

Výsledky zoraď podľa