diplomovka.sme.sk » Katalóg » Slovenská technická univerzita v Bratislave

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Portál obsahuje 82 diplomových prác z tejto univerzity.

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > | >>

Výsledky zoraď podľa

Riadenie systémov na báze umelých neurónových sietí (2005 | pridané 5. augusta 2005)

Lucia Pastoreková; Školiteľ: Doc.Ing. Alojz Mészáros, PhD.

Táto diplomová práca sa zaoberá možnosťami využitia umelých neurónových sietí (UNS) pri identifikácii a riadení systémov. Využitie UNS pri identifikácii systémov je podmienené vytvorením dopredného neurónového modelu systému, kým ich využitie v úlohe spätnoväzbového neurónového regulátora je spojené s vytvorením inverzného modelu riadeného systému.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

40hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Tvorba e-learningovej učebnice: Návrhy regulátorov (2005 | pridané 5. augusta 2005)

Katarína Rybárová; Školiteľ: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.

V súčasnej dynamickej dobe, keď svetom hýbe najmä sila informácií, nie je pochýb o nutnosti neustáleho sa vzdelávania. Nové informačné a komunikačné technológie prinášajú zmeny aj do vzdelávacieho systému. Umožňujú vnímanie poznatkov viacerými zmyslami a tým, v porovnaní s tradičnými formami vzdelávania, umožňujú dosiahnuť vyšší efekt vo vzdelávaní. Jednou z foriem je využitie e-learningu.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

36hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Internetový databázový systém správy predmetu LCZA (2005 | pridané 5. augusta 2005)

Radoslav Valo; Školiteľ: Doc. Dr. Ing. Miroslav Fikar

Cieľom tejto diplomovej práce je vytvorenie internetového databázového systému správy predmetu laboratórne cvičenia z automatizácie. V diplomovej práci sa vytvára XML dokument, ktorý slúži ako databáza príkladov a z ktorého sa čerpajú informácie pre ďalšie spracovanie.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

31hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Tvorba e–learningovej učebnice: Modelovanie technologických procesov (2005 | pridané 5. augusta 2005)

Jana Závacká; Školiteľ: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.

E – learning predstavuje širokú oblasť získavania vedomostí vo vyučovacom procese prostredníctvom moderných informačných a telekomunikačných technológií. Môžeme ho charakterizovať ako najmodernejší spôsob multimediálnej výuky na báze internetu. Ponúka široké možnosti uplatnenia a vyznačuje sa kreativitou. Zabezpečuje odovzdávanie vedomostí najprogresívnejšou formou.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

33hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Dynamic Optimisation of Proceses (2005 | pridané 5. augusta 2005)

Michal Čižniar; Školiteľ: Doc. Dr. Ing. Miroslav Fikar

This work deals with dynamic optimisation of processes. It consists in searching for optimal profiles of decision variables which optimise a given performance index under specified constraints. The method of orthogonal collocations of finite elements has been developed and implemented within MATLAB environment.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

26hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Vytvorenie interface pre prenos konfiguračných údajov do systému Yokogawa (2005 | pridané 4. augusta 2005)

Peter Borkovič; Školiteľ: Doc. Dr. Ing. Miroslav Fikar

Diplomová práca sa zaoberá bližším priblížením riadiaceho systému Yokogawa CENTUM CS3000 a vytvorením programu na prenos konfiguračných údajov z databázových systémov do systému CENTUM. Konfiguračné údaje boli prenášané na nastavenie procesných kariet a vytvorenie grafických schém v Control Drawing Builderi.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

34hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Tvorba knižnice matematických modelov technologických procesov (2005 | pridané 4. augusta 2005)

Ján Baleja; Školiteľ: doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.

Diplomová práca je venovaná tvorbe knižnice matematických modelov niektorých typov procesov chemickej technológie v prostredí MATLAB-Simulink, verzia MATLAB 6.5.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

29hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Modelovanie reaktívnej destilácie (2005 | pridané 4. augusta 2005)

Marcel Kotora; Školiteľ: Jozef Markoš

Vypracovanie matematického modelu reakčne - destilačnej kolóny a programu v jazyku FORTRAN na simuláciu stacionárneho chodu takejto kolóny.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra chemického a biochemického inžinierstva | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

39hlasov

Návrh rektifikačnej kolóny na separáciu viaczložkovej zmesi (2005 | pridané 4. augusta 2005)

Michal Lazor; Školiteľ: Jozef Markoš

Vypracovanie simulačného programu v jazyku FORTRAN na simuláciu stacionárneho chodu rektifikačnej kolóny pre separáciu propylénoxidu z reakčnej zmesi.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra chemického a biochemického inžinierstva | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

33hlasov

Modelovanie fermentačných air - lift reaktorov (2005 | pridané 4. augusta 2005)

Ivan Sikula; Školiteľ: Martin Juraščík

Návrh a odladenie programu na simuláciu chodu fermentačného air - lift reaktora, porovnanie modelových výsledkov s experimentálnymi údajmi získanými pri fermentácii kyseliny glukónovej.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra chemického a biochemického inžinierstva | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

34hlasov

Analýza činnosti cementárenskej pece pri spaľovaní alternatívneho paliva (2005 | pridané 4. augusta 2005)

Róbert Martauz; Školiteľ: Ján Stopka

Matematickým modelovaním metódou CFD sa budú počítať rýchlostné a teplotné polia pri spaľovaní alternatívneho paliva. Tieto výpočty budú použité na určenie zdržných dôb spaľovaných častíc v cementárenskej peci. Pri výpočtoch sa bude vychádzať zo známeho granulometrického zloženia.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra chemického a biochemického inžinierstva | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

36hlasov

Rovnováha kvapalina – para viaczložkových systémov (2005 | pridané 4. augusta 2005)

Peter Ivic; Školiteľ: Elena Graczová

Výpočtovo zameraná práca: Predpoveď rovnovážnych údajov štvorzložkových dvoj-fázových systémov typu kvapalina – para (kvapalina – kvapalina) z binárnych a ternárnych rovnovážnych údajov. Posúdenie vhodnosti výberu modelových GE rovníc.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra chemického a biochemického inžinierstva | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

35hlasov

Optimalizácia podmienok spaľovania odpadových pneumatík z hľadiska ekologických dopadov (2005 | pridané 4. augusta 2005)

Zuzana Koreňová; Školiteľ: Mohammad Juma

Diplomová práca sa zaoberá ekologickými spôsobmi spaľovania odpadových pneumatík. Budú sa realizovať experimenty s cieľom študovať vplyv podmienok spaľovania, akými sú teplota, nadbytok kyslíka a v prípade spaľovanie zmesí guma- uhlie vplyv ich pomeru na zloženie spalín a kinetiku spaľovania.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra chemického a biochemického inžinierstva | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

26hlasov

Analýza vybraných nebezpečných látok generovaných počas požiaru pneumatík (2005 | pridané 4. augusta 2005)

Marcel Tvrdík; Školiteľ: Ľudovít Jelemenský

Cieľom DP je experimentálne stanoviť generované vybrané nebezpečné látky, ktoré vznikajú počas požiaru pneumatík pri rôznych podmienkach horenia. Vo svetovej literatúre je veľmi málo relevantných informácií o vzniku vybraných nebezpečných látkach počas horenia pneumatík, pričom informíácie o generovaných látkach sú klúčové pre hodnotenie rizika skladov pnaumatík.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra chemického a biochemického inžinierstva | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

38hlasov

Možnosti použitia povrchovo aktívnych látok v horúcovodných sústavách (2005 | pridané 4. augusta 2005)

Ján Ševčík; Školiteľ: Ján Stopka

Cieľom diplomovej práce je experimentálne overenie efektu prídavku povrchovo aktívnych látok na straty tlaku v potrubí pri turbulentnom prúdení teplonosného média. Taktiež sa bude vyšetrovať vplyv prídavku na charakteristiky čerpadla ako aj na koeficienty prestup tepla.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra chemického a biochemického inžinierstva | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

25hlasov

Počitačové modelovanie procesu indukčného ohrevu pri tepelnom spracovaní so sprievodným experimentom (2005 | pridané 5. júla 2005)

Pavol Vitkovič; Školiteľ: doc. Ing. Bohumil Taraba, CSc.

Predložená diplomová práca sa zaoberá numerickou simuláciou indukčného ohrevu. Práca pozostáva z dvoch hlavných častí: teoretickej a experimentálnej. V teoretickej časti sú spracované poznatky zaoberajúce sa problematikou indukčného ohrevu. V tejto časti je opísaná teória elektromagnetického pola, teória teplotných polí a teplotné napäťovo-deformačné stavy.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Materiálovotechnologická fakulta » Iná katedra/ústav | INÝ VEDNÝ ODBOR

62hlasov

Predpokladaný prínos systému Galileo k zvýšeniu absolútneho určovania polohy (2005 | pridané 27. júna 2005)

Bc. Michal Plesník; Školiteľ: prof. Ing. Ján Hefty, PhD

Galileo je nový európsky satelitný navigačný systém budovaný v spolupráci európskych štátov. Je vyvíjaný na požiadavku civilného sektora, to znamená, že v prípade politických kríz nebude pre civilné použitie blokovaný. Dokáže využívať najmodernejšie technológie na určovanie polohy a času a garantovať tomu adekvátnu dostupnosť a presnosť.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Stavebná fakulta » Katedra geodetických základov | PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy » Geografická kartografia

54hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Určenie priestorovej polohy pilierov na budove SvF kombináciou kozmických a terestrických meraní (2003 | pridané 19. apríla 2005)

Juraj Maták; Školiteľ: Ing. Ladislav Husár, PhD.

Problém presného určenia polohy v terestrickom súradnicovom systéme sa dá riešiť viacerými možnými metódami. Realizovaný môže byť samotným presným meraním v topocentrickom súradnicovom systéme a následnou transformáciou získaných súradníc do globálneho geocentrického systému alebo aj meraniami v geocentrickom súradnicovom systéme.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Stavebná fakulta » Katedra geodetických základov | INÝ VEDNÝ ODBOR

49hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Spektrálna analýza metódou najmenších štvorcov a jej aplikácie v geodézii (2003 | pridané 20. marca 2005)

Tomáš Bacigál; Školiteľ: Ing. Juraj Janák PhD.

Práca podáva detailný popis teoretického základu spektrálnej analýzy metódou najmenších štvorcov (SA-MNŠ). najprv je daný všeobecný pohľad do problematiky spracovania jednorozmerných časových radov a...

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Stavebná fakulta » Katedra geodetických základov | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

46hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Výukový systém na konfiguráciu smerovačov (2005 | pridané 15. februára 2005)

Ernest Beinrohr; Školiteľ: Ing. Katarína Jelemenská, PhD

Náplňou tejto dipomovej práce je problematika konfigurácie smerovačov Cisco. Analyzujeme rôzne prístupy a softvérové systémy pre výuku procesu takejtokonfigurácie. Navrhujeme systém, ktorý umožnuje...

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta informatiky a informačných technológií » Iná katedra/ústav | INÝ VEDNÝ ODBOR

44hlasov Dostupný celý text práce: WEB

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > | >>

Výsledky zoraď podľa