FEI STUBA Iná katedra

Portál obsahuje 6 diplomových prác z tejto katedry.

FEI STUBA Iná katedra

Výsledky zoraď podľa

MODERNIZÁCIA DIGITÁLNEHO TELEVÍZNEHO VYSIELANIA (2007 | pridané 28. mája 2007)

Juraj Zachar; Školiteľ: doc. Ing. Jaroslav Polec, CSc.

Záverečný projekt sa v úvodnej časti zaoberá opisom systému DVB-T, jeho výhodami, parametrami a možnosťami vysielania. Priestor je venovaný aj kompresným metódam používaným pri DVB-T vysielaní. Druhá časť práce hodnotí možnosť modernizácie digitálneho televízneho vysielania pomocou náhrady kompresnej metódy MPEG-2 štandardom MPEG-4.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Telekomunikácie

48hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Vizuálny návrh bezpečnostnej politiky (2003 | pridané 4. mája 2007)

Róbert Trebula; Školiteľ: Ing. Branislav Steinmuller

Práca aplikuje vizuálne metódy návrhu na oblast’ bezpečnostných politík. Na základe analýzy požiadaviek na bezpečnostnú politiku a analýzy spôsobov vizuálneho návrhu prezentujeme jednoduchý diagram ako model bezpečnostnej politiky. Bol navrhnutý a implementovaný vizuálny prostriedok na interaktívnu manipuláciu s takýmito diagramami a aplikovaný na návrh bezpečnostných politík pre niekol’ko bezpečnostných modelov. Vytvorený systém je otvorený a umožňuje d’alšie rozširovanie. Počas návrhu prostriedku – Access Control Designer, bol kladený dôraz na univerzálnost’ tohto prostriedku a na možnost’ aplikovat’ vytvorenú politiku na reálne systémy. Jednoduché grafické používatel’ské rozhranie umožňuje používatel’ovi abstrahovat’ od špecifickej syntaxe a sémantiky použitých bezpečnostných mechanizmov a umožní mu zamerat’ sa na samotnú politiku.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Počítačové inžinierstvo

38hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Technologický model výroby a spracovania bioplynu (2006 | pridané 7. februára 2007)

Juraj Kubica; Školiteľ: prof. Ing. František Janíček, PhD.

Práca v prvej časti sumarizuje vlastnosti bioplynu z fermentácie biomasy a diskutuje možnosti výroby bioplynu v Slovenskej republike. Samostatnou kapitolou je model výroby bioplynu z poľnohospodárskej biomasy. Palivový článok je zariadenie na premenu chemickej energie paliva na elektrickú energiu a teplo.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

42hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Prenos dát prostredníctvom digitálnej televízie DVB (Digital Video Broadcasting) (2006 | pridané 1. júna 2006)

Vladimír Sovič; Školiteľ: Ing. Tomáš Černý

Hlavnou náplňou práce je riešenie spätného kanála v DVB sieťach. Práca sa podrobne zaoberá opisom štandardov použitých pri digitálnom vysielaní, a ďalej samotnými štandardmi pre pozemné (DVB-T), pozemné pre mobilné zariadenia (DVB-H), satelitné (DVB-S) a káblové (DVB-C) digitálne vysielanie. Ďalej sú rozpísané spôsoby prenosu dát cez DVB siete a kategorizované rôzne typy prenášaných dát.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Telekomunikácie

37hlasov

Návrh modelu palivového článku (2005 | pridané 3. septembra 2005)

Juraj Kubica; Školiteľ: prof. Ing. František Janíček, PhD.

Palivový článok je zariadenie na premenu chemickej energie paliva na elektrickú energiu a teplo. Práca v prvej časti rozoberá fyzikálny princíp práce palivového článku a prehľad technologických riešení jednotlivých typov palivových článkov. Ďalej porovnávame vlastnosti palivových článkov s alternatívnymi zdrojmi energie.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Výroba a rozvod elektrickej energie

39hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Searching for cryptographically strong S-boxes (2003 | pridané 25. januára 2005)

Ján ťapuška; Školiteľ: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.

This thesis deals with affine tranformations of power permutations in GF(2^n) and mappings of these permutations between GF(2^n) and GF(2)^n.Our aim is to analyze the effect of affine...

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Iná katedra | INÝ VEDNÝ ODBOR

40hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Výsledky zoraď podľa